1. Загальні пололження

1.1. Науково-технічна бібліотека Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» (НТБ) є навчальним, науковим, інформаційним та соціокультурним структурним підрозділом вищого навчального закладу та забезпечує навчальний, науковий та виховний процеси Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» (Університет) інформацією і ресурсами на різних носіях.

1.2. Правила користування науково-технічною бібліотекою Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» (Правила) розроблені відповідно до її статусом, цільовим призначенням, складом користувачів, спеціалізацією бібліотечних фондів.

1.3. Правила розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (введеному в дію Постановою ВР № 33/95-ВР від 27.01.95 р, із змінами і доповненнями), Законом України «Про вищу освіту» (№ 1556- VII від 01.07.2014), «Законом України про інформацію», «Типовими правилами користування бібліотеками в Україні» (введених в дію наказом Мінкультури України № 340 від 19.04.2017, зі змінами та доповненнями) та «Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України »(наказ МОН України № 321 від 31.08.1998 р), Положенням про Науково-технічній бібліотеці Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

1.4. Правила встановлюють порядок користування НТБ, її фондами та послугами, регулюють відносини НТБ з користувачами, визначають їх права і обов'язки. Вимоги цих правил є обов'язковими для всіх користувачів НТБ. Правила приймаються методичною радою НТБ і затверджуються ректором Університету. Зміни та доповнення до Правил затверджуються наказом ректора Університету.

1.5. Інформаційні ресурси НТБ є невід'ємною частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави. Складовими ресурсної бази є: впорядковані фонди документів друку, документи на електронних носіях інформації, бази даних, мережеві інформаційні ресурси.

1.6. Користування НТБ безкоштовне.

1.7. Платні послуги можуть надаватися додатково відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» (№ 796 від 27.08.2010 р) наказу МОН України, Мінекономіки, Мінфіну України «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» (№ 736/902/758 від 23.07.2010 р) та Закону України « вищу освіту »(№ 1556-VII від 01.07.2014). Вартість послуг визначається планово-фінансовим відділом, їх затверджує ректор Університету.

1.8. Правила розміщуються у всіх відділах обслуговування, на сайті НТБ та інформаційних стендах бібліотеки.