Оформлення списку літератури

     Бібліографічний список – є обов'язковою частиною курсової та дипломної роботи, реферату та наукового дослідження, який містить бібліографічний опис використаних джерел і розміщується в кінці наукової роботи.

Рекомендуються наступні варіанти заголовка списку:

 
  • список використаної літератури;
  • список використаних джерел та літератури;
  • бібліографічний список;
  • бібліографія
Структура списку
 
     Алфавітний розташування – опису книг і статей наводяться в алфавітному порядку авторів та назв (якщо автор не зазначений); роботи одного автора розташовуються в алфавітному порядку назв.

Хронологічний порядок – дозволяє подати матеріал в хронології подій (в історичних роботах) або за роками публікації робіт, коли необхідно показати історію науки або питання. У межі кожного року роботи розташовуються в алфавітному порядку.

Систематичне розташування – документи групуються по окремих тем, питань в їх логічному супідрядності. Усередині теми розташування в алфавітному порядку або хронологічному.

Розташування матеріалу по главам робіт – на початку списку вказується література загального характеру, а потім література, що відноситься до окремих розділів. Усередині голови – в алфавітному або хронологічному порядку.


     Кожен запис про книгу або статтю – це короткий бібліографічна запис, що включає в себе основні відомості:
  • прізвище автора та його ініціали;
  • заголовок;
  • вихідні дані: місце видання, видавництво, рік видання;
  • кількість сторінок.
     Бібліографічний опис складається з обов'язкових і факультативних елементів. Загальне позначення матеріалу є факультативним елементом ([Текст], [Електронний ресурс], [Карти], [Рукопис] та ін.). Якщо список літератури складається з однотипних видань, позначення матеріалу (наприклад [Текст]) допускається не приводити, доцільно вказувати загальне позначення матеріалу тільки в записах на інші види видань (наприклад [Електронний ресурс]).
 
     Для розмежування елементів в бібліографічному записі застосовують спеціальні розділові знаки. Області опису відокремлюють один від одного крапкою і тире. Для більш чіткого поділу областей і елементів опису застосовуються прогалини в один друкований знак до і після розділового знака. Виняток становлять знаки «точка» і «кома» – пробіл залишають після них. Одне слово відноситься до назви (підручник, монографія, довідник і ін.) не скорочують.

   Складання бібліографічного запису регламентується міждержавними стандартами, серед яких основними є:

Приклади бібліографічного опису

 

Книги під ім'ям автора (авторів):

Один автор:

 

Адреянова, В. В. Как организовать делопроизводство на предприятии [Текст] / В. В. Адреянова. – М. : ИНФРА-М,1997. – 94 с.


Два автора:

 

Кунда, Н. Т. Методи наукових досліджень [Текст] / Н. Т. Кунда, О. М. Куницька. – Київ : НТУ, 2007. – 83 с.


Три автора:

 

Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под общ. ред. А. Г. Калпина. – М. : Юристъ, 2002. – 542 с.


Чотири та більше авторів:

 

Управление персоналом [Текст] : учеб. пособие / А. Д. Матросов, В. Д. Дюжев, В. А. Матросова, И. Н. Погорелов. – Харків : НТУ «ХПИ», 2007. – 223 с.

Трансформація вартості у розвитку відносин «підприємство – клієнт» [Текст] : монографія / А. Чубар [та ін.]. – Львів : Нац. ун-т, 2007. – 200 с.


Книги під назвою:

 

Деловые досье фирмы [Текст] : краткое пособие по делопроизводству. – М. : Маркетинг, 1998. – 88 с.

Информационные технологии [Текст] : учебник / под ред. Г. А. Титоренко. – М. : Юнити, 2000. – 335 с.


Перекладне видання:

 

Гроссе, Э. Химия для любознательных [Текст] : пер. с нем. / Э. Гроссе. – М. : Химия, 1990. – 392 с.
 

Биркгоф, Дж. Д. Динамические системы [Текст] : [монография] / Дж. Д. Биркгоф ; пер. с англ. Е. М. Ливенсона ; под ред. А. А. Маркова, В. В. Немыцкого, В. В. Степанова. ― М. ; Л. : Гос. изд-во технико-теорет. лит., 1941. ― 320 с.Довідкові видання:

 

Юридическая энциклопедия [Текст] / Юрид. центр науч.-исслед. и правовой информ. ; науч. ред. М. Ю. Тихомиров. – М. : Юринформцентр, 1993. – 205 с.
 

Авиация в России [Текст] : справочник / М. В. Келдыш [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1988. – 368 с.
 

Карнацевич, В. Л. Величайшие исторические события мира [Текст] : энцикл. справ. / В. Л. Карнацевич. – Харьков : Фолио, 2007. – 623 с.


Підручники, навчальні посібники, лекції:

 

Материаловедение [Текст] : учебник. Ч. 1. Металлы и сплавы / А. Ф. Виноградский, Я. С. Карпов, Н. И. Семишов, В. Я. Самойлов, А. А. Сидаченко, Е. Г. Попова. – Харьков : ХАИ, 2007. – 360 с.
 

Агрегаты систем авиационных двигателей [Текст]: учеб. пособие / С. В. Безуглый [и др.]. – Харьков : ХАИ, 2007. – 90 с.

Голованова, Л. Н. Маркетингові дослідження ринку [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. Н. Голованова, М. А. Голованова, О. М. Скачков. – Харків : ХАІ, 2007. −120 с.
 

Горбенко, А. В. Технологии защиты информации в компьютерных сетях [Текст] : учеб. пособие. Ч. 2. Практические аспекты защиты информации в сетях TCP/IP / А. В. Горбенко, О. М. Тарасюк, Ю. Н. Прохорова. – Харьков : ХАИ, 2007. – 55 с.
 

Документознавство : метод. рек. до написання курсової роботи [Текст] / уклад. О. О. Карпенко. – Харків : ХАІ, 2007. – 25 С.
 

Коцар, А. В. Вступ до геронтопсихології [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / А. В. Коцар. – Харків : ХАІ, 2007. – 60 с.
 

Тарасюк, О. М. Теоретические основы проектирования компьютерных систем [Текст] : конспект лекций / О. М. Тарасюк. – Харьков : ХАИ, 2007. – 68 с.


Методична література:

 

Золотарьова, І. В. Підготовка ділової документації в МС WOKД [Текст] : метод. вказівки та завдання до викон. самост. роботи для студентів ден. і заоч. форм навчання / І. О. Золотарьова, З. Л. Костіна ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : Інжек, 2007. – 142 с.


Збірники наукових праць:

 

Інформаційні технології в навчальному процесі [Текст] : зб. наук. пр. / Півд.-укр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : Астропринт, 2007. – 167 с.
 

Актуальные проблемы социогуманитарного значения [Текст] : сб. науч. тр. МПГТУ / редкол.: И. Н. Грифцова [и др.]. – М. : Прометей, 1998. – Вып. 27. – 295 с.


Монографії:

 

Щеголов, В. И. Этническое в психологическом поле студента [Текст] : монография / В. И. Щеголов. – СПб. : Астерион, 2004. – 91 с.
 

Журавський, К. Корупція в Україні – не політика [Текст] : монографія / В. Журавський, М. Михальченко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. Ф. Кураса. – Київ : Фенікс, 2007. – 407 с.


Статті зі збірників, матеріалів конференцій, семінарів, тез доповідей та т.д.:

 

Мельников, С. М. Анализ влияния дефектов металлической фольги на физико-механические характеристики сотового заполнителя [Текст] / С. М. Мельников, Д. И. Дмитриев // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». – Харьков, 2006. – Вып. 30. – С. 50–52.
 

Ісаєнко, О. О. Електронні науково-інформаційні ресурси [Текст] / О. О. Ісаєнко // Документознавство : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21–23 трав. 2007 р. – Київ, 2007. – С. 179–180.

Гордукалова, Г. Ф. Информационный мониторинг [Текст] / Г. Ф. Гордукалова, В. А. Минкина // Стратегическое использование информационных систем : материалы Междунар. семинара, 27–28 мая 1992 г. – СПб., 1992. – С. 52–54.
 

Пушков, Ю. Г. О нормировании качества жидких электратов [Текст] / Ю. Г. Пушков // Научно-технический прогресс и оптимизация процессов создания препаратов : тез. докл. Всесоюз. науч. конф., 21–22 мая 1987 г. – Львов, 1987. – С. 3–13.
 

Горбенко, А. В. Особенности подготовки рукописи статьи для публикации в англоязычной научной периодике [Текст] / А. В. Горбенко, В. Ю. Дубницкий, И. И. Тимошенко // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / М-во оборони України, Харків. ун-т Повітр. Сил. – Харків, 2013. – Вип. 4 (111). – С. 61–67.
 

Красовський, Г. Я. Сучасні технології космічного моніторингу морських акваторій та прибережних територій на прикладі Чорного моря [Текст] / Г. Я. Красовський, С. М. Андрєєв, В. В. Радчук // Современные достижения в науке и образовании = Modern achievements of science and education : сб. тр. III Междунар. науч. конф., 16–23 сент. 2009, г. Тель-Авив, Израиль / Нац. совет Украины по машиноведению, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницкий, 2009 С. 102–105.
 

Морозова, Т. Г. Некоторые вопросы районирования [Текст] / Т. Г. Морозова // Труды института / Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1978. – Вып. 19. – С. 56–59.


Статті з журналів:

 

Белов, Ю. А. Теорема об эпифоризме [Текст] / Ю. А. Белов // Моделирование. – 2004. – Т. 1, № 2. – С. 37–38.

Гордиенко, Е. К. Совершенствование технологии механической обработки тонкостенного поршня ДВС [Текст] / Е. К. Гордиенко, А. В. Белогуб, Н. А. Чемборисов // Металлообработка – 2013 − № 2 (74) – С. 27−34.
 

Гончаров, В. А. Численная схема газа [Текст] / В. А. Гончаров, В. И. Ост // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 1998. – Т. 28, № 12. – С. 5–13.
 

Боголюбов, А. Н. О резонансах [Текст] / А. Н. Боголюбов // Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия. – 2001. – № 3. – С. 5–10.


Дисертації:

 

Белозеров, И. В. Религиозная политика [Текст] : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 22.01.02 : утв. 15.07.02 / Белозеров Иван Валентинович. – М., 2002. – 215 с.
 

Антонов, Е. А. Гидродинамические и информационные свойства полимеров [Текст] : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 02.00.06 / Антонов Евгений Анатольевич ; С.-Петерб. гос. ун-т. – СПб., 2004. – 15 с.


Звіти про науково-дослідну роботу:

 

Формирование генетической структуры стада [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) : 42–44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. Попов В. А. ; исполн.: Алешин Г.П. [и др.]. – М., 2001. – 75 с. – № ГР 01840051145. – Инв. № 04534333943.


Патентні документи:

 

Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7 В 64 G 61/00. Одноразовая ракета-носитель [Текст] / Тернер Э. В. (США) ; заявитель Спатс Системс/Лорал, инк. ; пат. поверенный Егорова Г. Б. – № 2000108705/28 ; заявл. 07.04.01 ; опубл. 10.03.02, Бюл. № 7 ; приоритет 09.04.99, № 09/289,37 (США). – 5 с. : ил.
 

А. с. 336946 СССР, МКИ B 64 С 1/04. Взлетное устройство тяжелого гидросамолета [Текст] / В. И. Холявко, К. П. Данильченко, Ю. А. Крашаница (СССР). — № 1608101/40–23 ; заявл. 28.12.70.

Одноразовая ракета-носитель [Текст] : заявка 1095735 Рос. Федерация : МПК7 В 64 G 1/00 / Тернер Э. В. (США) ; заявитель Спейс Системз/Лорал, инк. ; пат. поверенный Егорова Г. Б. – № 2000108705/28 ; заявл. 07.04.00 ; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7 (I ч.) ; приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). – 5 с. : ил.
 

Взлетное устройство тяжелого гидросамолета[Текст] : а. с. 336946 СССР, МКИ B 64 С 1/04. / В. И. Холявко, К. П. Данильченко, Ю. А. Крашаница (СССР). — № 1608101/40–23 ; заявл. 28.12.70.Промислові каталоги:

 

Оборудование классных комнат общеобразовательных школ [Текст] : каталог / М-во образования Рос. Федерации, Моск. гос. пед. ун-т. – М. : МГПУ, 2002. – 235 с.


Офіційні матеріали:

Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Київ : Преса України, 1997. – 80 с.
Закони України. Т.18 / Україна. Закони. – офіц. вид. – Київ : ВР України. Ін-т законодавства, 1999. – 512 с.


ДСТУ:
  

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Текст]. – Взамен ГОСТ 7.1–84 ; введ. 01.07.2004. – М. : Изд-во стандартов, 2004. – 64 с.
 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст]. – На заміну ГОСТ 7.1-84 ; чинний з 2007-07-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с.
 

ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – Введ. 2002–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с.
 

ГОСТ 7. 53–2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст]. – Взамен ГОСТ 7.53–86 ; введ. 2002–07–01. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации ; М. : Изд-во стандартов, cop. 2002. – 3 с.


Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования
[Текст] : ГОСТ Р 517721–2001. – Введ. 2002–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с.

Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст] : ГОСТ 7.53–2001. – Взамен ГОСТ 7.53–86 ; введ. 2002–07–01. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации ; М. : Изд-во стандартов, 2002. – 3 с.


Статті з газети:

 

Аскольдова, М. Там, где родился Карлсон [Текст] / М. Аскольдова // Комсомольская правда. – 1997. – 4 дек. – С. 4.
 

Головачев, В. Долг платежом красен : о долгах по зарплате [Текст] / В. Головачев // Труд. – 1996. – 3 апр. – С. 2.


Статті із зібрання творів:

 

Выготский, Л. С. История развития функций [Текст] / Л. С. Выготский // Собрание сочинений : в 6 т. / Л. С. Выготский. – М., 1995. – Т. 3 : Проблемы развития психики. – С. 2–15.
 

Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / В. Д. Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 503 с.


Складова частина книги:

 

Важов, А.Я. Учет реализации продукции [Текст] / А. Я. Важов // Основы бухгалтерского учета / М. Я. Штейнман, В. В. Данев, А. Я. Важов. – М., 1966. – Гл. 14. – С. 2111–2113.
 

Юль, А. Влияние фазового сдвига на анализ данных [Текст] / А. Юль // Турбулентные сдвиговые течения : пер. с англ. / А. Дж. Юль ; под ред. А. С. Гиневского. – М., 1983. – С. 275–280.
 

Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества [Текст] / А. И. Малый // Институты Европейского союза : учеб. пособие / А. И. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О′Нейл. – Архангельск, 2002. – Разд. 1. – С. 7–26.


Картографічні видання:

 

Мир. Политическая карта мира [Карты] : полит. устройство на 1 янв. 2001 г. / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2001 г. ; гл. ред. Н. Н. Полункина. – 1 : 25 000 000 ; поликон. пр-ция ЦНИИГАИК. – М. : Картография, 2001. – 1 к. (2 л.).


Електронні ресурси:

 

Василенко, Л. А. Информационная культура в контексте глобальных изменений [Электронный ресурс] / Л. А. Василенко, И. Н. Рыбакова. – Режим доступа: http://spkurdyumov.narod.ru/D48VasilinkoRybakova.htm. – 3.06.2011 г.
 

Богомольний, Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – Київ : Інфодиск, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : підсумки 10-ї ювіл. міжнар. конф. «Крим-2003» [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. Г. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43–48. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. – 3.06.2011 р.
 

Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2rada.gov.ua(дата звернення: 08.02.2012).