Оформлення списку літератури

     Бібліографічний список – є обов'язковою частиною курсової та дипломної роботи, реферату та наукового дослідження, який містить бібліографічний опис використаних джерел і розміщується в кінці наукової роботи.

Рекомендуються наступні варіанти заголовка списку:

 
  • список використаної літератури;
  • список використаних джерел та літератури;
  • бібліографічний список;
  • бібліографія
Структура списку
 
     Алфавітний розташування – опису книг і статей наводяться в алфавітному порядку авторів та назв (якщо автор не зазначений); роботи одного автора розташовуються в алфавітному порядку назв.

Хронологічний порядок – дозволяє подати матеріал в хронології подій (в історичних роботах) або за роками публікації робіт, коли необхідно показати історію науки або питання. У межі кожного року роботи розташовуються в алфавітному порядку.

Систематичне розташування – документи групуються по окремих тем, питань в їх логічному супідрядності. Усередині теми розташування в алфавітному порядку або хронологічному.

Розташування матеріалу по главам робіт – на початку списку вказується література загального характеру, а потім література, що відноситься до окремих розділів. Усередині голови – в алфавітному або хронологічному порядку.


     Кожен запис про книгу або статтю – це короткий бібліографічна запис, що включає в себе основні відомості:
  • прізвище автора та його ініціали;
  • заголовок;
  • вихідні дані: місце видання, видавництво, рік видання;
  • кількість сторінок.
     Бібліографічний опис складається з обов'язкових і факультативних елементів. Загальне позначення матеріалу є факультативним елементом ([Текст], [Електронний ресурс], [Карти], [Рукопис] та ін.). Якщо список літератури складається з однотипних видань, позначення матеріалу (наприклад [Текст]) допускається не приводити, доцільно вказувати загальне позначення матеріалу тільки в записах на інші види видань (наприклад [Електронний ресурс]).
 
     Для розмежування елементів в бібліографічному записі застосовують спеціальні розділові знаки. Області опису відокремлюють один від одного крапкою і тире. Для більш чіткого поділу областей і елементів опису застосовуються прогалини в один друкований знак до і після розділового знака. Виняток становлять знаки «точка» і «кома» – пробіл залишають після них. Одне слово відноситься до назви (підручник, монографія, довідник і ін.) не скорочують.

   Складання бібліографічного запису регламентується міждержавними стандартами, серед яких основними є:

Приклади бібліографічного опису

 

Книги під ім'ям автора (авторів):

Один автор:

Ніколаєв, О. Г. Алгебра і геометрія : підручник / О. Г. Ніколаєв. – Харків : ХАІ, 2017. – 368 с. – ISBN 978-966-662-563-5.


Два автора:

Гавва, В. М. Розвиток економічного світогляду : підручник. Ч. 1 / В. М. Гавва, Т. П. Раздимаха. – Харків : ХАІ, 2021. – 272 с. – ISBN 978-966-662-822-3.

Три автора:
Научитель, О. Д. Організація психологічної служби: методологічні та психолого-педагогічні аспекти : підручник. Ч. 1 / О. Д. Научитель, Ю. І. Гулий, О. Є. Фальова. – Харків : Основа, 2016. – 128 с. – ISBN 978-617-00-2613-2.


Чотири та більше авторів:

Автоматизированные системы управления жизненным циклом изделия : учеб. пособие. Ч. 2 / М. С. Романов, Н. В. Руденко, Р. В. Воропай, А. А. Бреус. – Харьков : ХАИ, 2014. – 108 с.

Трансформація вартості у розвитку відносин «підприємство – клієнт» : монографія / А. Чубар [та ін.]. – Львів : Нац. ун-т, 2007. – 200 с.


Книги під назвою:

Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством аерокосмічної галузі : [монографія] / Г. В. Столярчук, В. П. Божко, Ю. В. Бабенко, Ю. Ю. Діденко, Ю. А. Нужнова. – Харків : ХАІ, 2016. – 96 с. – ISBN 978-966-662-451-5.

Інформаційні технології : підручник / за ред. Г. А. Титоренко. - Київ : Юніті, 2000. - 335 с.


Перекладне видання:

Гроссе, Е. Хімія для допитливих  : пер. з ним. / Е. Гроссе. - Київ : Хімія, 1990. - 392 с.


Біркгоф, Дж. Д. Динамічні системи : монографія / Дж. Д. Біркгоф; пер. з англ. Е. М. Лівенсона; за ред. А. А. Маркова, В. В. Немицького, В. В. Степанова. ― Київ ; Харків : Держ. вид-во техніко-теорет. літ., 1941. ― 320 с.



Довідкові видання:

Юридична енциклопедія  / Юрид. центр наук.-дослід. та правової інформ. ; наук. ред. М. Ю. Тихомиров. - Київ : Юрінформцентр, 1993. - 205 с.


Авіація в Україні : довідник / М. В. Келдиш [та ін]. - 2-ге вид., перероб. та дод. - Київ : Мрія, 1988. - 368 с.

Карнацевич, В. Л. Найбільші історичні події світу  : енциклопед. довід. / В. Л. Карнацевич. - Харків : Фоліо, 2007. - 623 с.


Підручники, навчальні посібники, лекції:

Матеріалознавство : підручник. Ч. 1. Метали та сплави / О. Ф. Виноградський, Я. С. Карпов, Н. І. Семишов, В. Я. Самойлов, А. А. Сідаченко, Є. Г. Попова. - Харків : ХАІ, 2007. - 360 с.


Агрегати систем авіаційних двигунів : навч. посіб. / С. В. Безуглий [та ін.]. - Харків : ХАІ, 2007. - 90 с.

Голованова, Л. Н. Маркетингові дослідження ринку : навч.-метод. посіб. / Л. Н. Голованова, М. А. Голованова, О. М. Скачков. - Харків : ХАІ, 2007. -120 с.

Горбенко, А. В. Технології захисту інформації в комп'ютерних мережах : навч. допомога. Ч. 2. Практичні аспекти захисту інформації у мережах TCP/IP / О. В. Горбенко, О. М. Тарасюк, Ю. Н. Прохорова. - Харків : ХАІ, 2007. - 55 с.

Документознавство: метод. річок. до написання курсової роботи / уклад. О. О. Карпенка. - Харків : ХАІ, 2007. - 25 с.

Коцар, А. В. Вступ до геронтопсихології  : навч. посіб. Ч. 1 / О. В. Коцар. - Харків : ХАІ, 2007. - 60 с.

Тарасюк, О. М. Теоретичні засади проектування комп'ютерних систем  : конспект лекцій / О. М. Тарасюк. - Харків : ХАІ, 2007. - 68 с.


Методична література:

Золотарьова, І. В. Підготовка ділової документації в МС WOKД  : метод. вказівки та завдання до викон. самост. роботи для студентів ден. і заоч. форм навчання / І. О. Золотарьова, З. Л. Костіна ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Інжек, 2007. – 142 с.


Збірники наукових праць:

Інформаційні технології в навчальному процесі  : зб. наук. пр. / Півд.-укр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : Астропринт, 2007. – 167 с.


Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування : зб. наук. пр. – Харків, 2016. – Вип. 9 (1181). 
– 300 с.


Монографії:

Дєгтяр, А. О. Державне регулювання розвитку соціальної сфери: концептуальні засади та практика  : монографія / А. О. Дєгтяр. – Харків : С.А.М., 2014. – 508 с.

Журавський, К. Корупція в Україні – не політика  : монографія / В. Журавський, М. Михальченко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. Ф. Кураса. – Київ : Фенікс, 2007. – 407 с.


Статті зі збірників, матеріалів конференцій, семінарів, тез доповідей та т.д.:

Байрачний, В. О. Соціальна відповідальність і система цінностей: до питання про співвідношення [Текст] / В. О. Байрачний // Гуманітарний часопис : зб. наук. пр. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т». – Харків, 2014. – Вип. 4. – С. 55–64.

Ісаєнко, О. О. Електронні науково-інформаційні ресурси  / О. О. Ісаєнко // Документознавство : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21–23 трав. 2007 р. – Київ, 2007. – С. 179–180.

Навчально-методичне забезпечення розвитку сучасних ефективних енерготехнологій / В. А. Маляренко, О. І. Яковлєв // Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики : матеріали IV Міжнар. наук.-техн. конф., 13–14 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.]. – Х., 2011. – С. 20–21.

Пушков, Ю. Г. О нормировании качества жидких электратов
 / Ю. Г. Пушков // Научно-технический прогресс и оптимизация процессов создания препаратов : тез. докл. Всесоюз. науч. конф., 21–22 мая 1987 г. – Львов, 1987. – С. 3–13.

Горбенко, А. В. Особенности подготовки рукописи статьи для публикации в англоязычной научной периодике  / А. В. Горбенко, В. Ю. Дубницкий, И. И. Тимошенко // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / М-во оборони України, Харків. ун-т Повітр. Сил. – Харків, 2013. – Вип. 4 (111). – С. 61–67.

Красовський, Г. Я. Сучасні технології космічного моніторингу морських акваторій та прибережних територій на прикладі Чорного моря  / Г. Я. Красовський, С. М. Андрєєв, В. В. Радчук // Современные достижения в науке и образовании = Modern achievements of science and education : сб. тр. III Междунар. науч. конф., 16–23 сент. 2009, г. Тель-Авив, Израиль / Нац. совет Украины по машиноведению, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницкий, 2009 С. 102–105.


Статті з журналів:
Баранов, О. O. Формування одновимірних оксидних наноструктур шляхом проміжного осадження благородних металів / О. O. Баранов // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2022. – № 2. – С. 21-30.

Гусев, Ю. А. Влияние шунтирования высокотемпературных тензорезисторов на точность измерения статических. Деформаций элементов ГТД / Ю. А. Гусев, А. С. Гольцов, С. С. Крыгин // Авіаційно-космічна техніка і технологія. Спецвипуск. – 2022. – № 4 (182), спецвип. 2. – С. 35–41.

Метод автоматизованої корекції приладових спотворень на багатоспектральних супутникових знімках «Ландсат-7» / К. Г. Білоусов, М. В. Нечипорук, В. С. Хорошилов // Космічна наука і технологія. – 2022. – T. 28, № 3 (136). – С. 17–28. – DOI: 10.15407/knit2022.03.017.

Дисертації:
Дужий, В. І. Інформаційна технологія забезпечення функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем з архітектурно-технологічною диверсністю : дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 – інформ. технології / В. І. Дужий ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т» ; наук. кер. В. С. Харченко. – Харьков, 2015. – 186 с.

Гідродинамічне та фізико-статистичне моделювання, як складова гідрографічного та гідрометеорологічного забезпечення флоту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.13 – навігація та упр. рухом / М. Б. Капочкіна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. мор. акад.". – Одеса, 2021. - 23 с.

 

Звіти про науково-дослідну роботу:

Розроблення сімейства керованих систем точного повітряного десантування вантажів : звіт про НДР (заключ.) : Д203-3/2022-П / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; керівник Єпіфанов С. В. ; викон.: Калужинов І. В. [та інш.]. - Харків, 2023. – 115 с. – № ДР 0122U001159. – Інв. № 0224U000858.

Патентні документи:

 

Пат. на корисну модель 45238 Україна, МПК(2006) F 03 D 7/00. Вітродвигун / В. С. Кривцов, О. І. Яковлєв, Д. А. Оранська ; заявник і власник патенту Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т». – № 200907225 ; заявл. 10.07.2009 ; опубл. 26.10.2009, Бюл. № 20.
 

А. с. 336946 СССР, МКИ B 64 С 1/04. Взлетное устройство тяжелого гидросамолета [Текст] / В. И. Холявко, К. П. Данильченко, Ю. А. Крашаница (СССР). — № 1608101/40–23 ; заявл. 28.12.70.

 

Промислові каталоги:
Обладнання класних кімнат загальноосвітніх шкіл : каталог / М-во освіти і науки України, Київ. держ. пед. ун-т. - Київ : КДПУ, 2002. - 235 с.


Офіційні матеріали:
Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Київ : Преса України, 1997. – 80 с.
Закони України. Т.18 / Україна. Закони. – офіц. вид. – Київ : ВР України. Ін-т законодавства, 1999. – 512 с.


ДСТУ:

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст]. – На заміну ГОСТ 7.1-84 ; чинний з 2007-07-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с.


Статті з газети:

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ" на Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти -2015" // За авиакадры. - 2015. - № 3. - С. 1

Головачев, В. У єдності наша сила / В. Головачев // Голос України. – 1996. – 3 апр. – С. 2.


Статті із зібрання творів:

Выготский, Л. С. История развития функций [Текст] / Л. С. Выготский // Собрание сочинений : в 6 т. / Л. С. Выготский. – Киев, 1995. – Т. 3 : Проблемы развития психики. – С. 2–15.

Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / В. Д. Казьмин. – Киев : АСТ : Астрель, 2002. – 503 с.


Складова частина книги:

Важов, А.Я. Учет реализации продукции [Текст] / А. Я. Важов // Основы бухгалтерского учета / М. Я. Штейнман, В. В. Данев, А. Я. Важов. – Киев, 1966. – Гл. 14. – С. 2111–2113.

Юль, А. Влияние фазового сдвига на анализ данных [Текст] / А. Юль // Турбулентные сдвиговые течения : пер. с англ. / А. Дж. Юль ; под ред. А. С. Гиневского. – Киев, 1983. – С. 275–280.

Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества [Текст] / А. И. Малый // Институты Европейского союза : учеб. пособие / А. И. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О′Нейл. – Киев, 2002. – Разд. 1. – С. 7–26.


Картографічні видання:

Мир. Политическая карта мира [Карты] : полит. устройство на 1 янв. 2001 г. / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2001 г. ; гл. ред. Н. Н. Полункина. – 1 : 25 000 000 ; поликон. пр-ция ЦНИИГАИК. – Киев : Картография, 2001. – 1 к. (2 л.).


Електронні ресурси:

Проектування важких одногвинтових вертольотів та трансмісій [Електронний ресурс] : підручник. Ч. 2 / О. Г. Гребеніков [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2018. – 462 с. – Режим доступу: https://library.khai.edu/catalog.

Богомольний, Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – Київ : Інфодиск, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : підсумки 10-ї ювіл. міжнар. конф. «Крим-2003» [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. Г. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43–48. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. – 3.06.2011 р.

Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2rada.gov.ua(дата звернення: 08.02.2012).