День охорони праці


     Науково-технічний прогрес зумовив розвиток механізації й автоматизації виробництва, стимулював удосконалення технологічних процесів, що робить працю безпечнішою і привабливішою. У надзвичайно складній системі стосунків «людина – машина – середовище» особливе місце відводиться інженерним кадрам, підготовка яких у вищих навчальних закладах передбачає оволодіння ґрунтовними знаннями сучасних техніки і технологій, властивостей та характеристик матеріалів, відповідності конструкцій та агрегатів характерові виробництва, організації робіт.
     Охорона праці – система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження жит
тя, здоров'я і працездатності людини під час трудової діяльності.
     Охорона праці в нашій країні є пріоритетною в діяльності державних органів і громадських організацій. Адже йдеться про найдорожчу суспільну цінність – здоров’я і життя людей. Тому роботодавець і працівник мають добре знати нормативно-правову базу в межах своїх виробничих стосунків, оскільки майбутній інженер може у процесі своєї діяльності як у ролі найманого працівника, так і в ролі роботодавця.

 


Основи трудового права України

 
"Всі лиха людей відбуваються не стільки від того, що вони не зробили
того, що потрібно, скільки від того, що вони роблять те, чого не потрібно робити"
Л. Толстой


 

Охоро
на праці. Збірник нормативно-правових актів України / за ред. Є Ю. Стецюка. – 3-тє вид., доп. та випр. – Харків : Бурун Книга, 2010. – 384 с.
     Збірник розроблений відповідно до нормативно-правової бази українського законодавства у галузі освіти та містить документацію, необхідну для організації роботи з охорони праці та створення безпечних і нешкідливих умов праці в установах, закладах, організаціях системи освіти.
Україна. Кодекси. Кодекс законів про працю України : станом на 6 листопада 2017 року : відповідає офіц. тексту / Україна. Кодекси. – Харків : Право, 2017. – 124 с.

Трудове право : підручник / О. М. Ярошенко, С. М. Прилипко, А.М. Слюсар [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Ярошенка. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Харків : Право, 2017. – 560 с.
   Підручник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього стандарту колективом науково-педагогічних працівників кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
   Викладено основні положення Загальної та Особливої частин трудового права, розглянуто актуальні питання застосування законодавства про працю. Нормативний матеріал подано станом на 15 березня 2017 р.
Основи трудового права України / за ред. П. Д. Пилипенка. – 2-ге вид, випр. і доп. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 277 с.
   У навчальному посібнику коротко і доступно викладено основні положення трудового права з використанням чинних нормативно-правових актів.
Науково-практичний коментар до Закону України "Про охорону працi". – Київ : Основа, 1997. – 528 с.
   Науково-практичний коментар до Закону України “Про охорону праці” відображає сучасний стан нормативно-правового забезпечення охорони життя і здоров’я громадян в процесі їх трудової діяльності управління нагляду та контролю за охороною праці. Коментар ґрунтується на рішеннях Уряду міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади пленумів Верховного Суду на нормах трудового адміністративного цивільного кримінального права положеннях та інструкціях тощо які є нормативною базою для забезпечення виконання вимог коментованого Закону.


 
Основи охорони праці
 
"Праця – одне з найчистіших і найшляхетніших джерел емоційного стану, радості і діяння, творення. Думка, що народжена, збуджена, витончена в праці, стає радісною, оптимістичною" 
Василь Сухомлинський

 
Управління персоналом

 
Мотивація до роботи - частина мотивації до життя.
Ееро Воутілайнен

 


 

Назад до списку