Бібліографія


Шейко, В. М. Органiзацiя та методика науково-дослiдницької дiяльностi : пiдруч. для студентiв вищ. навч. закл. : гриф МОН України / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 2-ге вид., перероб. i доп. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 296 с.
     Розглядається коло проблем, пов’язаних із організацією та методикою науково-дослідницької діяльності: вибір теми, визначення об’єкта і предмета, методології і методів дослідження, оформлення результатів наукових пошуків у вигляді рефератів, курсових, дипломних робіт, доповідей, статей, монографій, кандидатських і докторських дисертацій та авторефератів.
     Для студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів, викладачів, може бути використаний у системі підготовки та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів.


Назад