Правові проблеми охорони навколишнього середовища

Розділ: Екологія

Питання задає Антонова Елена

Доброго дня. Потрібна література за темою: Правові проблеми охорони навколишнього середовища

Відповідає Гресь Вікторія

Пропонуємо наступні документи з вашої за темою "Правові проблеми охорони навколишнього середовища"
 1. Кравченко, С. Н. Социально-психологические аспекты правовой охраны окружающей среды / С. Н. Кравченко. – Львов : Вища шк., 1988. – 156 c. – ISBN 5-11-000536-2.
 2. Андрейцев, В. І. Екологічне право : курс лекцій в схемах: загальна частина / В. І. Андрейцев. – К. : Вентурі, 1996. – 207 с. – ISBN 5-7707-9603-0.
 3. Украина. Законы. Экологическое законодательство Украины / сост. М.В. Шульга. – Х. : Консум, 2000. – 207 с. – ISBN 966-7124-83-5
 4. Дмитренко, І. А. Екологічне право України : підруч. для вузів / І. А. Дмитренко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 352 с. – ISBN 966-7784-84-3.
 5. Основи екології та екологічного права : навч. посіб. / Ю. Д. Бойчук, М. В. Шульга, Д. С. Цалін, В. І. Дем'яненко ; за ред. М. В. Бойчук, М. В. Шульга. – 2-ге вид., випр. і доп. – Суми ; К. : Ун-тська кн. : Княгиня Ольга, 2005. – 368 с. – ISBN 966-680-203-1
 6. Гордеюк, А. О. Екологічне право : навч. посіб. для самост. вивчення права у техн. вузах / А. О. Гордеюк, М. Г. Мкртчян. – Харків : ХАІ, 2009. – 53 с.
 7. Шульга, А. М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування : монографія / А. М. Шульга. – Харків : НикаНова, 2013. – 256 с. – ISBN 978-966-2526-75-2
 8. Олійник, В. І. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі рослинного світу України : монографія / В. І. Олійник. – Харків : НікаНова, 2015. – 224 с. – ISBN 978-966-2526-12-7
 9. Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності", наук. - практ. конф. курсантів та студентів (24, 2017; Харків). XXIV Науково-практична конференція курсантів та студентів "Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності", 17 трав. 2017 р., м. Харків : тези доп. учасників / Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності", наук. - практ. конф. курсантів та студентів (24, 2017; Харків) ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. т-во студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад'юнктів, докторантів і молодих вчених. – Харків : ХНУВС, 2017. – 272 с.
 10. Бондаренко, В. В. Теоретико-практичні основи адміністративно-правового забезпечення реалізації та захисту прав громадян на екологічно безпечне навколишнє середовище : монографія / В. В. Бондаренко. – Харків : Золота миля, 2017. – 408 с. – ISBN 978-966-1685-75-7.
 11. Можайский, В. Экологический подход в индивидуальной и организационной психологической работе / В. Можайский // Управление персоналом. – 2006. – № 21. – С. 40-44.
 12. Рябець, К. Я. Правова охорона водних ресурсів / К. Я. Рябець // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 11. – С. 19-21.
 13. Махно, Н. Юридична відповідальність за порушення законодавства про водні об’єкти, що віднесені до категорії лікувальних / Н. Махно // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 1. – С. 88-95.
 14. Скрипчук, П. Экологическая сертификация как инструмент производства и потребления экологически чистой продукции. / П. Скрипчук // Экономика Украины. – 2006. – № 3. – С. 55-63.
 15. Сердюченко, Н. Міжнародні угоди з питань зміни клімату / Н. Сердюченко // Світогляд. – 2008. – № 1. – С. 32-35.
 16. Варламов, Е. Н. Использование эколого-экономических индикаторных показателей для оценки эффективности природоохранной деятельности / Е. Н. Варламов, Л. Л. Юрченко, О. А. Палагута // Экология и промышленность. – 2010. – № 1. – С. 73-77.
 17. Малишева, Н. Р. Еколого-правовий статус людини в космосі: порівняльний аналіз / Н. Р. Малишева, А. М. Гурова, О. Є. Михайський // Космічна наука і технологія. – 2018. – № 3. – С. 75-82.
 18. Рыбакова, М. В. Экологический бизнес: в контексте социальной экологической практики / М. В. Рыбакова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2006. – № 2. – С. 51-55.
 19. Размєтаєв, С. В. Актуальні питання законодавчого врегулювання права власності на відходи / С. В. Размєтаєв // Екологічний вісник. – 2016. – № 4. – С. 22-24.
 20. Гавриш, С. Б. Злочини проти довкілля / С. Б. Гавриш, І. В. Самощенко // Кримінальне право України : особлива частина : підручник / А. О. Байда, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – Харків, 2015. – С. 266-284.
 21. Наумов, В. Моніторинг, звітність та верифікація викидів парникових газів: підготовка до невідворотних змін / В. Наумов // Екологія підприємства. – 2020. – № 1. – С. 12-15.
 22. Гетьман, А. П. Життя та здоров’я людини як об’єкт екологічного права у глобалізованому світі / А. П. Гетьман // Вісник Національної академії правових наук України. – 2020. – Вип. 27, № 1. – С. 55-71.
 23. Горенко, Т. Про обов'язковий екологічний аудит / Т. Горенко // Справочник экономиста. – 2006. – № 2. – С. 45-48.
 24. Шишкина, Е. А. Экологическое правосознание населения : (Региональная специфика) / Е. А. Шишкина // Социологические исследования. – 2009. – № 12. – С. 85-90.
 25. Малышева, Н. Р. Правові форми державно-приватного партнерства для космічної галузі України та розмежування його із суміжними формами договірного співробітництва / Н. Р. Малышева, А. М. Гурова // Космічна наука і технологія. – 2019. – 25, № 1. – С. 73-84.
 26. Синякевич, І. Основні постулати екологічної економіки як теоретична основа екологічної політики / І. Синякевич // Економіка України. – 2006. – № 7. – С. 49-54.
 27. Ярош, О. Проблемы экологической безопасности приморских территорий Крыма при эксплуатации углеводородных месторождений / О. Ярош // Экономика Украины. – 2007. – № 2. – С. 69-73.
 28. Павлов, И. Е. Не делить Черное море, а сообща беречь / И. Е. Павлов, С. А. Павлова // Экология и жизнь. – 2008. – № 11. – С. 16-21.
 29. Туниця, Ю. Екологічна Конституція Землі: сутність і концептуальні засади / Ю. Туниця // Вісник НАН України. – 2005. – № 11. – С. 32-42.
 30. Журина, А. Правове регулювання лісокористування для потреб екотуризму / А. Журина // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 12. – С. 121-125.
 31. Шевчук, Л. Екологічність як принцип публічних закупівель: законодавство України та стандарти Європейського Союзу / Л. Шевчук // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 2. – С. 177-181.
 32. Чопко, Х. Правові засади формування природно-заповідного фонду України / Х. Чопко // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 4. – С. 127-131.
 33. Шеховцов, В. Поняття та структурна організація державного фауністичного фонду України / В. Шеховцов // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 4. – С. 132-136.
 34. Зятковська, Л. І. Фінансування інвестицій екологічного спрямування / Л. І. Зятковська ; Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана // Фінанси України. – 2006. – № 11. – С. 98-103.
 35. Міщенко, В. Дефіцит ринково-економічних критеріїв регулювання надрокористування / В. Міщенко // Економіка України. – 2006. – № 10. – С. 36-43.
 36. Улицький, О. Напрями посилення криміналізації у сфері поводження з відходами / О. Улицький, О. Сухіна // Екологічний вісник. – 2020. – № 3. – С. 23-25.
 37. Кіндюк, Б. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства Великого князівства Литовського / Б. Кіндюк, М. Юркевич // Право України. – 2021. – № 3. – С. 121-132.
 38. Пагуляк, Г. Подвійні стандарти екологічного права / Г. Пагуляк // Вища школа. – 2005. – № 4. – С. 78-81.
 39. Ващишин, М. Відновлювані території у складі національної екомережі / М. Ващишин // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 8. – С. 120-125.

 

Назад до списку