Поняття, джерела та принципи міжнародного інформаційного права

Розділ: Право. Юридичні науки

Питання задає Давиденко А. А.

Доброго дня. Допоможіть підібрати літературу за темою "Поняття, джерела та принципи міжнародного інформаційного права" для написання реферату

Відповідає Рогожинская М.В.

Доброго дня. Пропонуємо літературу за Вашою темою:
 1. Каткова, Т. Г. Інформаційне право. Практикум : навч. посіб. / Т. Г. Каткова. – Харків : Право, 2019. – 108 с.
 2. Навчально-методичне забезпечення дисципліни «Інформаційне право» для бакалаврів / розроб. С. В. Гуцу. – Харків : ХАІ, 2020. – 70 с.
 3. Навчально-методичне забезпечення дисципліни «Міжнародне інформаційне право» для бакалаврів / розроб. Т. Г. Каткова. – Харків, 2019. – 94 с.
 4. Арістова, І. В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти : [монографія] / І. В. Арістова ; за заг. ред. О. М. Бандурки. – Харків : Ун-т внутр. справ, 2000. – 368 с.
 5. Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні / Ю. С. Шемшученко, І. О. Кресіна, А. В. Колодюк [та ін.] ; за ред. Ю. С. Шемшученко, І. С. Чижа. – Київ : Юр. думка, 2006. – 384 с.
 6. Гуцу, С. Ф. Правові основи інформаційної діяльності : навч. посіб. / С. Ф. Гуцу. – Харків : ХАІ, 2009. – 48 с.
 7. Полетило, К. С. Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист у конституційних нормах країн ЄС (2004–2013 роки вступу) : монографія / К. С. Полетило. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 192 с.
 8. Марущак, А. І. Методи правового регулювання безпеки особи, суспільства, держави в інформаційній сфері / А. І. Марущак // Вісник Національної академії правових наук України. – 2019. – Т. 26, № 3. – С. 88–107.
 9. Теорія держави і права : підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський, І. В. Бенедик ; за ред. О. В. Петришина. – Харків : Право, 2015. – С. 134–146.
 10. Гуйван, О. П. Міжнародно-правове регулювання інформаційних відносин [Електронний ресурс] / О. П. Гуйван // Правові новели. – 2018. – № 4. – С. 92–99. – Умови доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/
 11. cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=prno_2018_4_15
 12. Забара, І. М. Принципи сучасного міжнародного права як основа міжнародних інформаційних правовідносин / І. М. Забара // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124 (1). – С. 77–84http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=apmv_2015_124(1)__10.
 13. Шемчук, В. В. Тенденції і напрями міжнародно-правового регулювання інформаційної сфери [Електронний ресурс] / В. В. Шемчук // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2019. – № 19. – С. 106–114. – Умови доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vprc_2019_19_17.

Назад до списку