Всесвітній день охорони праці – 2021


26-04-2021
Назад до списку
«За рекомендацією Міжнародної організації праці День охорони праці – 2021 пройде під девізом: «Передбачати, готуватися та реагувати на кризу – інвестуймо зараз у стійкі системи безпеки і здоров’я на роботі».
http://cv.dsp.gov.ua/ct-menu-item-21/2-uncategorised/1921-den-okhorony-pratsi-2021

«Відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006, щороку 28 квітня, у Всесвітній день охорони праці, в Україні відзначається День охорони праці.
У 2021 році Міжнародна організація праці у цей день акцентує увагу на важливості зміцнення системи безпеки та здоров’я (далі БЗР), включно зі службами безпеки та охорони здоров’я як на національному рівні, так і на рівні підприємств. Саме тому Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі буде присвячений стратегіям зміцнення національних систем БЗР та спрямований на посилення життєстійкості та протидії нинішнім і майбутнім кризам з урахуванням винесених уроків і набутого досвіду в сфері праці».
http://cv.dsp.gov.ua/ct-menu-item-21/2-uncategorised/1921-den-okhorony-pratsi-2021
 
 1. Україна. Кодекси. Кодекс законів про працю України : станом на 5 лют. 2018 р. : відповідає офіц. тексту. – Харків : Право, 2018. – 118 с.
 2. Трудове право : підручник / О. М. Ярошенко, С. М. Прилипко, А. М. Слюсар [та ін.] – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2017. – 560 с.
 3. Мельник, К. Ю. Трудове право України : підручник / К. Ю. Мельник – Харків : Діса плюс, 2014. – 480 с.4. Гогіташвілі, Г. Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами : навч. посіб. / Г. Г. Гогіташвілі, Є. Т. Карчевські, В. М. Лапін. – Київ : Знання, 2007. – 368 с.
 4. 5. Охорона праці : зб. нормат.-прав. актів України : усі нормат.-прав. акти надано станом на 1 лют. 2010 р. / за ред. Є. Ю. Стецюри. – 3-тє вид., допов. та випр. – Харків : Бурун Кн, 2010. – 384 с.
 5. 6. Основи трудового права України : навч. посіб. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак [та ін.] ; за ред. П. Д. Пилипенка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 277 с.
 6. 7. Дашутін, І. В. Правове регулювання забезпечення законності у трудових відносинах: теорія і практика : монографія / І. В. Дашутін. – Харків : Константа, 2018. – 380 с.
 7. 8. Журавель, В. І. Концепція оптимізації співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників : монографія / В. І. Журавель. – Харків : Константа, 2017. – 442 с.
 8. 9. Любчик, О. А. Кодифікація трудового законодавства України: теорія та практика : монографія / О. А. Любчик. – Харків : Константа, 2017. – 420 с.
 9. 10. Актуальні питання господарсько-правового забезпечення інноваційної політики держави : монографія / Д. В. Задихайло, Ю. Є. Атаманова, В. С. Мілаш [та ін.] ; за заг. наук. ред. Д. В. Задихайла. – Харків : СПД ФО Вапнярчук, 2006. – 256 с.
 10. 11. Стичинський, Б. С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, I. В. Зуб, В. Г. Ротань. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ : А.С.К., 2000. – 1072 с.
 11. Носенко, В. Стандарти міжнародно-правового регулювання праці та їх упровадження у законодавство України / В. Носенко // Вісник прокуратури. – 2016. – № 4. – С. 20–25.

«Створення безпечних умов праці є одним з найважливіших принципів організації виробництва. ДСТУ 18001:2010 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги» визначає ризик як комбінацію вірогідності виникнення небезпечної події, або існування загрози її виникнення. Сучасна система управління охороною праці має враховувати ідентифікацію небезпек і оцінку ризику».
https://e.oppb.com.ua/okhorona-praci-i-pozhezhna-bezpeka-2020-10/okhorona-praci-na-pidpriemstvakh-v-umovakh-pandemii
 1. Гандзюк, М. П. Основи охорони праці : підручник / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. М. П. Гандзюка. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2008. – 384 с.
 2. Основи охорони праці : навч. посіб. / Я. І. Бедрій, Ю. Л. Дешинський, Р. М. Івах [та ін.] ; за ред. Я. І. Бедрія. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Львів : Магнолія-2006, 2007. – 240 с.
 3. Чумаченко, Д. І. Математичні моделі та методи прогнозування епідемічних процесів : монографія / Д. І. Чумаченко, Т. О. Чумаченко. – Харків : Планета-Прінт, 2020. – 180 с.
 4. Ашеров, А. Т. Судебно-эргономическая экспертиза несчастных случаев в системах «Человек-техника-среда» : монография / А. Т. Ашеров, В. В. Сабадаш. – Харьков : УИПА, 2008. – 145 с.
 5. Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда : учеб. пособие для студентов вузов / П. П. Кукин, В. Л. Лапин, Н. Л. Пономарев [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк. 2002. – 319 с.
 6. Подоровская, М. М. Организация труда : консп. лекций / М. М. Подоровская. – Киев : МАУП, 2001. – 112 с.
 7. Карпіщенко, О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / О. І. Карпіщенко. – Суми : Унів. кн. 2006. – 264 с.
 8. Грішнова, О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова. – Київ : Знання, 2006. – 560 с.
 9. Богиня, Д. П. Основи економіки праці : навч. посіб. / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 313 с.
 10. Качан, Є. П. Управління трудовими ресурсами : навч. посіб. / Є. П. Качан, Д. Г. Шушпанов. – Київ : Юрид. кн. 2005. – 360 с.
 11. Краснов, Л. М. Организация работы по охране труда на предприятии : справочник / Л. М. Краснов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Днепропетровск : Проминь, 1990. – 240 с.
 12. Власов, А. Ф. Предупреждение производственного травматизма / А. Ф. Власов. – М. : Профиздат, 1973. – 176 с.
 13. Безпека людини у сучасних умовах : матеріали II Міжнар. наук.-метод. конф., 2–3 груд. 2010 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : Віровець А. П. : Апостроф, 2010. – 332 с.
 14. Желібо, Є. П. Безпека життєдіяльності : підручник / Є. П. Желібо, В. В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2007. – 288 с.

«Через пандемію COVID-19 уряди країн, роботодавці, працівники та населення в цілому стикнулися з безпрецедентними викликами, пов’язаними з вірусом SARS-CoV-2, та численними наслідками, які він спричинив у сфері праці.
З того часу, як на початку 2020 року пандемія COVID-19 перетворилася на кризу світового масштабу, вона спричинила глибокий вплив на всі сфери життя. Пандемія торкнулася майже кожного аспекту світу праці – від ризику передачі вірусу на робочих місцях до ризиків щодо безпеки та здоров’я на роботі (БЗР), що виникли внаслідок ужиття заходів з ослаблення поширення вірусу. Зміщення в бік нових форм організації праці, зокрема масштабний перехід на дистанційну роботу, наприклад, створило багато можливостей для працівників, але викликало потенційні ризики щодо БЗР, зокрема психосоціальні ризики та ризики насильства».
http://dnop.km.ua/news/3309-devz-dnya-ohoroni-prac-u-2021-roc-peredbachati-gotuvatisya-ta-reaguvati-na-krizi-nvestuymo-zaraz-u-styk-sistemi-bzr.html
 1. Гладких, В. И. Социальные права граждан Украины: конституционно-правовой аспект : монография / В. И. Гладких. – Харьков : Факт, 2005. – 368 с.
 2. Косилов, С. А. Психофизиологические основы научной организации труда / С. А. Косилов. – М. : Экономика, 1979. – 176 с.
 3. Физиологические и психологические основы труда / Н. П. Калинина, В. Г. Макушин, В. Г. Полежаев [и др.] ; под ред. Б. А. Юрина. – М. : Профиздат, 1974. – 232 с.
 4. Кокорев, Н. П. Гигиена труда на производстве / Н. П. Кокорев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Профиздат, 1973. – 160 с.
 5. Паустовская, В. В. Гигиена труда и научно-технический прогресс / В. В. Паустовская. – Киев : Здоровья, 1989. – 48 с.
 6. Кобрін, В. М. Безпека при надзвичайних ситуаціях в аерокосмічній галузі : підручник. Ч. 1 / В. М. Кобрін, М. В. Нечипорук, Л. Б. Яковлєв – Харків :ХАИ, 2004. – 240 с.
 7. Климов, Е. А. Введение в психологию труда : учеб. для вузов / Е. А. Климов. – М. : Культура и спорт, 1998. – 350 с.
 8. Назаретян, А. П. Психология стихийного массового поведения / А. П. Назаретян. – М. : ПЕР СЭ, 2001. – 112 с.
 9. Білокур, І. П. Сертифікація персоналу : навч. посіб. / І. П. Білокур. – Київ : НАУ-друк, 2009. – 224 с.
 10. Психология управления персоналом : пособие для специалистов работающих с персоналом / под ред. А. В. Батаршева. – М. : Изд-во Ин-та психотерапии, 2005. – 624 с.
 11. Кирхлер, Э. Психология труда и организационная психология : пер. с нем. Ч. 1. Мотивация в организациях / Э. Кирхлер, К. Родлер. – Харьков : Гуманит. Центр, 2003. –143 с.
 12. Мазилкина, Е. И. Адаптация в коллективе или как грамотно себя зарекомендовать / Е. И. Мазилкина, Г. Г. Паничкина. – М. : Альфа-Пресс, 2006. – 244 с.
 13. Беляев, С. Я. Как найти хорошую работу и управлять своими деньгами : 250 практических советов для тех, кто хочет найти подходящую работу и обрести финансовую независимость / С. Я. Беляев, В. А. Тимченко. – 2-е изд., доп. и перераб. – Киев : Саммит-книга, 2010. – 128 с.
 14. Регнет, Э. Конфликты в организациях: формы, функции и способы преодоления : пер. с нем. / Э. Регнет. – Харьков : Гуманит. Центр, 2005. – 395 с.
 15. Тихомирова, Є. Б. Конфліктологія та теорія переговорів : підручник / Є. Б. Тихомирова, С. Р. Постоловський. – Суми : Унів. кн. 2008. – 240 с.
 16. Картрайт, С. Стресс на рабочем месте : пер. с англ. / С. Картрайт, К. Купр. – Харьков : Гуманит. Центр, 2004. – 236 с.
 17. Тигранян, Р. А. Стресс и его значение для организма / Р. А. Тигранян ; отв. ред. О. Г. Газенко. – М. : Наука, 1988. – 176 с.
 18. Суворова, В. В. Психофизиология стресса / В. В. Суворова. – М. : Педагогика, 1975. – 208 с.
 19. Васильев, В. Н. Здоровье и стресс / В. Н. Васильев. – М. : Знание, 1991. – 160 с.
 20. Спиридонов, Н. И. Самовнушение, движение, сон, здоровье / Н. И. Спиридонов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 96 с.
 21. Калинский, М. И. Питание. Здоровье. Двигательная активность / М. И. Калинский ; отв. ред. В. И. Смоляр. – Киев : Наук. думка, 1990. – 176 с.
 22. Агаджанян, Н. А. Биоритмы, спорт, здоровье / Н. А. Агаджанян, Н. Н. Шабатура. – М. : Физкультура и спорт, 1989. – 209 с.
 23. Шклярук, В. Я. Историко-философские представления о здоровье и продолжительности жизни человека / В. Я. Шклярук // Философия и общество. – 2007. – № 4. – С. 155–164.
 24. Карташев, Ю. И. Индивидуальное здоровье человека и его интерпретация с системных позиций. / Ю. И. Карташев // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. – 2005. – № 7. – С. 59–64.
«У 2021 році Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі присвячений залученню потенціалу елементів системи БЗР, визначених у Конвенції 2006 року про основи, що сприяють безпеці та здоров’ю на роботі (№ 187). У доповіді до Всесвітнього дня висвітлено питання про те, як нинішня криза демонструє важливість зміцнення систем БЗР, включно зі службами безпеки та охрони здоров?я на роботі, як на національному рівні, так і на рівні підприємств.
МОП скористається цією можливістю для покращення обізнаності та стимулювання діалогу щодо важливості створення стійких систем БЗР та інвестування коштів у них, для чого будуть висвітлені як регіональні, так і національні приклади зменшення і попередження поширення COVID-19 на робочому місці».
http://dnop.km.ua/news/3309-devz-dnya-ohoroni-prac-u-2021-roc-peredbachati-gotuvatisya-ta-reaguvati-na-krizi-nvestuymo-zaraz-u-styk-sistemi-bzr.html
 1. Сенченко, М. Коронавірус – біологічна зброя світової гібридної війни / М. Сенченко // Вісник книжкової палати. – 2020. – № 5. – С. 3–11.
 2. Онищук, М. COVID-19: український вимір / М. Онищук // Вісник книжкової палати. – 2020. – № 5. – С. 31–39.
 3. Зайнятість та економіка під час пандемії коронавірусу // Економіст. – 2020. – № 5. – С. 1–12.
 4. Колодко, Гж. В. Після пандемії. Економіка і політика у постпандемічному світі / Гж. В. Колодко // Економіка України. – 2020. – № 5. – С. 3–24.
 5. Блащук, Т. Право на медичну допомогу та його реалізація в умовах пандемії COVID-19 / Т. Блащук // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 11. – С. 5–12.
 6. Клапків, Ю. М. Проблеми функціонування ринку страхових послуг в умовах поширення COVID-19 / Ю. М. Клапків, В. С. Свірський // Економіка. Фінанси. Право. – 2021. – № 2. – С. 5–9.
 7. Клименко, К. В. Актуальні питання співробітництва України з МВФ у період викликів і загроз COVID-19 / К. В. Клименко // Фінанси України. – 2020. – № 7. – С. 92–115.
 8. Іваницька, О. М. Управління фіскальними ризиками в умовах пандемії COVID-19 / О. М. Іваницька, Т. В. Кощук // Фінанси України. – 2020. – № 7. – С. 47-61.
 9. Шаров, О. М. «Корона-тест» фінансової системи України: зовнішні загрози / О. М. Шаров // Економіка України. – 2020. – № 7. – С. 14–26.
 10. Гудіма, Т. Економіко-правові особливості реалізації грошово-кредитної політики в кризовий період (на прикладі пандемії COVID-19) / Т. Гудіма // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 4. – С. 70–75.
 11. Сергеєва, Т. Дистанційне навчання як виклик часу: досвід е-навчання під час пандемії COVID-19 / Т. Сергеєва // Новий колегіум. – 2020. – № 4. – С. 90–97.
 12. Волкова, К. Ю. Анализ тенденций развития современной библиотечно-информационной инфраструктуры в условиях продолжающейся пандемии : обзор материалов зарубеж. проф. изд. Ч. 1 / К. Ю. Волкова, Я. Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки. – 2020. – № 10. – С. 15–36.
 13. Богуш, Т. Пандемія Covid-19: виклики й особливості діяльності бібліотек / Т. Богуш // Бібліотечна планета. – 2020. – № 2. – С. 7–12.
 14. Мачнєва, Н. Скорегуйте wellbeing-програму. Елементи, які треба включити через пандемію і кризи / Н. Мачнєва // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2020. – № 6. – С. 41–47.
 15. Донська, Ю. Як уникнути хаосу на підприємстві під час другої хвилі пандемії / Ю. Донська // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2020. – № 10. – С. 31–37.
 16. Догадіна, О. У колективі – COVID-19. Інструкція для офіс-менеджера / О. Догадіна, І. Іванченко // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2020. – № 11. – С. 20–25.
 17. Степанець, Г. Як захистити колег від коронавірусу / Г. Степанець, О. Догадіна // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2020. – № 4. – С. 41–51.
 18. Коротіна, Л. Антикоронавірусний етикет: 5 способів безпечних привітань у діловому світі / Л. Коротіна // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2020. – № 4. – С. 52–55.

Назад до списку