Всесвітній день охорони праці


23-01-2020
Назад до спискуУ цьому році МОП у Всесвітній день охорони праці робить акцент на проблемі насильства у сфері праці. Дослівно девіз Дня охорони праці 2020 звучить так: «Насильство і домагання у сфері праці» (Violence and Harassment in the World of Work).
МОП і раніше приділяла увагу вирішенню проблеми насильства і домагання у світі праці. Зокрема, у червні 2019 року на конференції, приуроченій до 100-річчя МОП, були ухвалені Конвенція про боротьбу з насильством і домаганнями (№ 190) та Рекомендація (№ 206), що її доповнює; ці документи закликають до заборони і запобігання насильству та домаганням у сфері праці.

 
https://www.vinrda.gov.ua/news/ostanni-novyny/vsesvitnii-den-okhorony-pratsi-2020
Правові основи охорони праці
 
У МОП наголошують, що насильство і домагання у сфері праці – низка неприйнятних форм поведінки і практик або їх загрозі – чи то одиничний або повторюваний випадок – ціллю, результатом або можливим наслідком яких є нанесення фізичної, психологічної, сексуальної або економічної шкоди, включаючи ґендерно обумовлені насильство та домагання.
Такі порушення прав:
впливають на здоров’я, гідність, сім’ю і соціальне середовище;
можуть представляти собою порушення або зловживання в області прав людини;
ставлять під загрозу рівні можливості, недопустимі та несумісні з гідною працею;
можуть перешкоджати доступу, перебуванню і просуванню людей, особливо жінок, на ринку праці; несумісні з підтримкою життєздатних підприємств та впливають на трудові відносини, репутацію та продуктивність підприємства. 
https://www.prostir.ua/?news=rozpochato-kampaniyu-za-ratyfikatsiyu-konventsiji-mop-190-pro-vykorinennya-nasylstva-ta-domahan-u-sviti-pratsi

 
Сфера дії Конвенції МОП №190 поширюється: безпосередньо на місце роботи (а також в громадських місцях і в приватних приміщеннях, коли вони є місцем роботи); на місця отримання зарплат, для перерви на відпочинок або приймання їжі; на санітарно-побутові приміщення, роздягальні; на житлові приміщення, що надаються роботодавцем. Крім того, відповідно до її положень, працівники повинні бути захищеними від насильства та домагань під час відрядження, поїздок, у тому числі – на роботу та додому, під час професійної підготовки, заходів або соціальної діяльності, під час комунікацій, пов'язаних з трудовою діяльністю. Нові стандарти захищають: найманих працівників за визначенням національних законодавства і практик; зайнятих осіб безвідносно до їхнього договірного статусу; осіб, що проходять професійну підготовку, включаючи стажистів та учнів; працівників, трудові відносини яких були припинені; волонтерів; осіб, що шукають роботу і претендентів на зайняття вакантних посад; осіб, які здійснюють владні функції, які виконують обов'язки і несуть відповідальність роботодавця.
КВПУ продовжуватиме боротьбу з насильством та домаганнями на робочих місцях, як і кампанію за ратифікацію Україною Конвенції МОП №190 та супровідної Рекомендації №206. Передусім захист прав, гідності, фізичного і ментального здоров'я працівниць. Подолання насильства на роботі – запорука покращення продуктивності підприємств, установ та організацій, як і зменшення державних витрат та сприяння зростанню ВВП країни.

 

 
https://www.prostir.ua/?news=rozpochato-kampaniyu-za-ratyfikatsiyu-konventsiji-mop-190-pro-vykorinennya-nasylstva-ta-domahan-u-sviti-pratsi


 
Україна. Кодекси. Кодекс законів про працю України : станом на 5 лют. 2018 р. : відповідає офіц. тексту. – Харків : Право, 2018. – 118 с.
 
Трудове право : підручник / О. М. Ярошенко, С. М. Прилипко, А. М. Слюсар [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : Право, 2017. – 560 с.

Гогіташвілі, Г. Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами : навч. посіб. / Г. Г. Гогіташвілі, Є. Т. Карчевські, В. М. Лапін. – Київ : Знання, 2007. – 368 с.

Охорона праці: усі нормативно-правові акти надано станом на 1 лютого 2010 р. : зб. нормативно-правових актів України / за ред. Є. Ю. Стецюри. – 3-тє вид., доп. та вип. – Харків : Бурун Книга, 2010. – 384 с.

 
Основи трудового права України : навч. посіб. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак [та ін.] ; за ред. П. Д. Пилипенка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 277 с.

Гандзюк, М. П. Основи охорони праці : підручник / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. М. П. Гандзюка. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2008. – 384 с.

Охорона праці : навч. посіб. / за ред. В. Кучерявого. – Львів : Оріяна-Нова, 2007. – 368 с.

 
Основи охорони праці : навч. посіб. / Я. І. Бедрій, Ю. Л. Дешинський, Р. М. Івах [та ін.] ; за заг. ред. Я. І. Бедрія. – 3-те вид., перероб. і доп. – Львів : Магнолія-2006, 2007. – 238 с.

Бойко, М. Д. Трудове право України : навч. посіб. / М. Д. Бойко. – Київ : Атіка, 2006. – 312 с.

Гладких, В. И. Социальные права граждан Украины: конституционно-правовой аспект / В. И. Гладких. – Харьков : Факт, 2005. – 368 с.

Прокопенко, В. І. Трудове право України : підручник / В. І. Прокопенко. – 3-те вид., перероб. та доп. – Харків : Консум, 2002. – 528 с.

Гончарова, Г. С. Трудовое право в вопросах и ответах : учебно-справ. пособие / Г. С. Гончарова, В. В. Жернаков, С. Н. Прилипко. – Харьков : Одиссей, 2000. – 624 с.

Стичинський, Б. С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, I. В. Зуб, В. Г. Ротань. – 2-е вид., доп. та перероб. – Київ : А.С.К., 2000. – 1072 с.

Сыроватская, Л. А. Ответственность за нарушение трудового законодательства / Л. А. Сыроватская. – М. : Юрид. лит., 1990. – 176 с.
Психологія безпеки праці 
Психологія безпеки праці – галузь психологічної науки, яка вивчає психологічні причини нещасних випадків, що виникають у процесі праці та інших видів діяльності, і розробляє психологічні методи підвищення безпеки. Об’єктом досліджень є психічні процеси (сприйняття, увага, пам'ять та ін.), які породжуються діяльністю людини і впливають на психічний стан людини, властивості особистості та її безпечну поведінку під час праці.
На безпеку праці людини впливає її психічний стан: наявність конфліктів, втома, захворювання, залежність від наркотичних засобів, алкоголю, нікотину, особливості психіки людини.
Аналіз виробничого травматизму показує, що основна причина травм і загибелі людей на робочих місцях – це поганий психічний стан працівників під час виконання трудових обов’язків.


 
Гогіташвілі, Г. Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами :
навч. посіб. / Г. Г. Гогіташвілі, Є. Т. Карчевські, В. М. Лапін. – Київ : Знання, 2007. – С. 299
.


 
Алиев, В. Г. Организационное поведение : учебник / В. Г. Алиев, С. В. Дохолян. – М. : Экономика, 2004. – 312 с.

Климов, Е. А. Введение в психологию труда : учебник / Е. А. Климов. – М. : Юнити, 1998. – 352 с.

 
Психология труда / под общ. ред. К. К. Платонова ; [пер. со словац. Г. В. Матвеевой-Муниповой]. – М. : Профиздат, 1979. – 216 с.

Орбан-Лембрик, Л. Е. Психологія управління : посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. – Київ : Академвидав, 2003. – 568 с.

Психология управления персоналом : пособие для специалистов, работающих с персоналом / под ред. А. В. Батаршева, А. С. Лукьянова. – М. : Ин-т психотерапии, 2005. – 616 с.

Каганець, І. В. Психологічні аспекти в менеджменті : типологія Юнга, соціоніка, психоінформатика / І. В. Каганець. – Київ : Мандрівець ; Тернопіль : Port-Royal, 1997. – 204 с.

Доронин, А. В. Практикум по соционике для менеджера : учеб. пособие / А. В. Доронин. – Харьков : Инжек, 2003. – 100 с.

Мазилкина, Е. И. Адаптация в коллективе или как грамотно себя зарекомендовать / Е. И. Мазилкина, Г. Г. Паничкина. – М. : Альфа-Пресс, 2006. – 244 с.

Кирхлер, Э. Психология труда и организационная психология. Ч. 1. Мотивация в организациях : пер. с нем. / Э. Кирхлер, К. Родлер. – Харьков : Гуманитар. центр, 2003. –143 с.

Родлер, К. Психология труда и организационная психология. Ч. 2. Управление в организациях : пер. с нем. / К. Родлер, Э. Кирхлер. – Харьков : Гуманитарный центр, 2003. –128 с.

Научитель, О. Д. Організація психологічної служби: методологічні та психолого-педагогічні аспекти : підручник / О. Д. Научитель, Ю. І. Гулий, О. Є. Фальова. – Харків : Основа, 2016. – 128 с.

Психология менеджмента / под ред. Г. С. Никифорова. – Харьков : Гуманитар. центр, 2002. – 556 с.

Равикович, Н. Е. Тренинг командообразования: цели, диагностические методики, игры / Н. Е. Равикович. – М. : Генезис, 2003. – 112 с.

Дмитриева, М. А. Психология труда и инженерная психология : учеб. пособие / М. А. Дмитриева, А. А. Крылов, А. И. Нафтульев ; под ред. А. А. Крылова. – Л. : ЛГУ, 1979. – 224 с.

Лоос, В. Г. Промышленная психология / В. Г. Лоос. – 2-е изд., доп. и испр. – Киев : Техніка, 1980. – 184 с.

Комлев, Е. Н. Научные основы управления и организации труда : учеб. пособие / Е. Н. Комлев. – М. : Высшая шк., 1987. – 336 с.

 
Физиологические и психологические основы труда / [науч. ред. В. И. Дорогойченко]. – М. : Профиздат, 1974. – 232 с.

Шепель, В. М. Стимулирование труда : психологический аспект / В. М. Шепель. – М. : Экономика, 1969. – 88 с.

Вилюнас, В. К. Психологические механизмы мотивации человека / В. К. Вилюнас. – М. : МГУ, 1990. – 288 с.

Волков, И. П. Руководителю о человеческом факторе : социально-психологический практикум / И. П. Волков. – Л. : Лениздат, 224 с.


 

Деструктивні елементи управління персоналом: мобінг, булинг, стрес, конфлікт тощо


 

Мобінг, як торнадо, що відірвався від весняного дощу, – палкий, колективний напад, який виростає зі звичайного конфлікту.
 

 


Кеннет Уестус, канадський соціолог


 

Мобінг – досить складне деструктивне явище, проблема якого у трудовому колективі існувала завжди. Це процес чинення комунікативних, соціальних, психологічних і навіть фізичних негативних впливів суб’єкта на об’єкт мобінгу. Суб’єктом можуть виступати як одна особа (колега, менеджер, керівник), так і кілька (колектив). Об’єктами найчастіше стають особи, слабкі за характером, або ті, що виступають у певному роді загрозою для сталого колективу. Мобінг як процес має стадію виникнення передумов, стадії його перебігу, які змінюються залежно від інтенсивності його прояву, і заключну стадію, яка характерна звільненням або пониженням об’єкта в посаді.
З аналізу статистичних даних можна зробити висновки, що мобінг у 50% дослідження набуває форми босінгу. У такому разі мобінг зазвичай проходить усі свої стадії. В інших – існує ймовірність того, що керівник, як суб’єкт подолання мобінгу, перерве процес утіленою стратегією конкретних дій. Наслідки мобінгу, що надають йому характер деструктивного явища, можуть впливати за здоров’я, кар’єру, особисте життя, статус об’єкта в соціумі, суспільстві тощо.


 

http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/706/1/Marenych_Destructive_ingredients.pdf 

Лук’янихін, В. О. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / В. О. Лук’янихін. – Суми : Університет. кн., 2004. – 592 с.

Социально-психологические проблемы производственного коллектива / Акад. наук СССР, Ин-т психологии. – М. : Наука, 1983. – 240 с.

Регуляция социально-психологического климата трудового коллектива / под ред. Б. Д. Парыгина. – Л. : Наука, 1986. – 240 с.

Лебедев, В. И. Экстремальная психология: психическая деятельность в технических и экологически замкнутых системах : учебник / В. И. Лебедев. – М. : Юнити, 2001. – 432 с.

Самоукина, Н. В. Психология и педагогика профессиональной деятельности : учебник / Н. В. Самоукина. – М. : Экмос, 1999. – 352 с.

Обозов, Н. Н. Психология межличностных отношений / Н. Н. Обозов. – Киев : Лыбидь, 1990. – 192 с.

Ершов, А. Взгляд психолога на активность человека / А. Ершов. – М. : Луч, 1991. – 160 с.

Робер, М.-А. Психология индивида и группы / М.-А. Робер, Ф. Тильман ; пер. с фр. Е. В. Машковой, Е. А. Соколова. – М. : Прогресс, 1988. – 256 с.

Донченко, Е. А. Личность: конфликт, гармония / Е. А. Донченко, Т. М. Титаренко. – Киев : Политиздат Украины, 1989. – 176 с.

Бородкин, Ф. М. Внимание, Конфликт! / Ф. М. Бородкин, Н. М. Коряк. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск : Наука, 1989. – 192 с.

Крам, Т. Ф. Управление энергией конфликта : пер. с англ. / Т. Ф. Крам. – М. : Рефл-бук : АСТ, 2000. – 288 с. –

Регнет, Э. Конфликты в организациях: формы, функции и способы преодоления : пер. с нем. / Э. Регнет. – Харьков : Гуманитар. центр, 2005. – 396 с.

Психологія вирішення конфліктів : навч. посіб. / В. О. Джелалі, А. В. Кудин. – Київ ; Харків : Р.И.Ф., 2006. – 318 с.

Хесль, Г. Посредничество в разрешении конфликтов: теорія и технология / Г. Хесль ; пер. с нем. Е. Яковлевой. – СПб. : Речь, 2004. – 144 с.

Тихомирова, Є. Б. Конфліктологія та теорія переговорів : підручник / Є. Б. Тихомирова, С. Р. Постоловський. – Суми : Університет. кн., 2008. – 240 с.

Анцупов, А. Я. Конфликтология : учебник / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 496 с.

Волков, Б. с. Конфликтология : учеб. пособие / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. – М. : Альма-матер : Акад. Проект, 2006. – 384 с.

Уткин, Э. А. Конфликтология: теория и практика / Э. А. Уткин. – М. : Экмос, 2000. – 272 с.

Суворова, В. В. Психофизиология стресса / В. В. Суворова. – М : Педагогика, 1975. – 208 с.

Тигранян, Р. А. Стресс и его значение для организма / Р. А. Тигранян. – М. : Наука, 1988. – 176 с.

Картрайт, С. Стресс на рабочем месте : пер. с англ. / С. Картрайт, К. Л. Купер. – Харьков : Гуманитар. центр, 2004. – 235 с.

Гейссельхарт, Р. Прощай, стресс! Лучшие техники релаксации / Р. Гейссельхарт, К. Хофманн-Буркарт. – М. : Омега-Л, 2006. – 119 с.

Кочарян, А. С. Психология переживаний : учеб. пособие / А. С. Кочарян, А. М. Лисеная. – Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2011. – 224 с.

Кириленко, Т. С. Психологія: емоційна сфера особистості : навч. посіб. / Т. С. Кириленко. – Київ : Либідь, 2007. – 256 с.

Мэй, Р. Сила и невинность: в поисках истоков насилия : пер. с англ. / Р. Мэй. – М. : Смысл, 2001. – 320 с.

Христенко, В. Е. Психология жертвы : учеб. пособие / В. Е. Христенко. – Харьков : Консум, 2001. – 256 с.

Психология и этика делового общения : учебник / под. ред. В. Н. Лавриненко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити, 2002. – 416 с.

Чмут, Т. К. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. – Київ : Вікар, 2006. – 224 с.

Осовська, Г. В. Комунікації в менеджменті : навч. посіб. / Г. В. Осовська. – Київ : Кондор, 2003. – 216 с.

Что такое моббинг и как с ним бороться // Радиокомпоненты. – 2008. – № 4. – С. 8–10.

 
Маренич, А. І. Деструктивні елементи соціально-психологічних аспектів управління персоналом [Електронний ресурс] / А. І Маренич, Ю. А. Вовк. – Умови доступу : http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/706/1/Marenych_Destructive_ingredients.pdf (08.05.2020).

Скавитин, А. Моббинг персонала опыт зарубежных исследований / А. Скавитин // Управление персоналом. – 2004. – № 8/9. – С. 16–18.

Мазин, А. Л. Трудовая дискриминация и управление персоналом / А. Л. Мазин // Управление персоналом. – 2002. – № 12. – С. 68–71.

Моббинг как новый рецидив эксплуатации // Управление персоналом. – 2002. – № 12. – С. 72–73.

Пашина, А. Х. Взаимосвязь различных видов насилия в отношении женщин и особенностей их эмоциональной сферы / А. Х. Пашина // Психологический журнал. – 2002. – № 6. – С. 98–105.

Гусейнов, А. А. Возможно ли моральное обоснование насилия? / А. А. Гусейнов // Вопросы философии. – 2004. – № 3. – С. 19–27.

Коноваленко, М. Знакомьтесь: конфликт / М. Коноваленко // Управление персоналом. – 2004. – № 3. – С. 73–76.

Москаленко, В. В. Конфлікт / В. В. Москаленко // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 5. – С. 13–16.

Назад до списку