Вивчаймо українську мову


04-11-2020
Назад до списку

«День української писемності та мови – державне свято, яке щороку відзначають в Україні. Встановлене воно 9 листопада 1997 р. Указом Президента «Про День української писемності та мови» на підтримку «ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства».

За православним календарем – це день вшанування пам’яті преподобного Нестора-літописця – письменника-агіографа, основоположника давньоруської історіографії, першого історика Київської Русі, мислителя, вченого, ченця Києво-Печерського монастиря. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора-літописця і починається писемна українська мова».
https://knau.kharkov.ua/2347-9-listopada-den-ukrayinskoyi-pisemnost-ta-movi.html
 
 1. Грушевський, О. В. Сучасний російсько-український українсько-російський словник : словник + граматика : 40 000 слів / О. В. Грушевський, Г. М. Коляда. – Донецьк : БАО, 2007. – 480 с.
 2. Міжнародна термінологія у сфері міграції : українсько-англійський тлумачний словник / Посилення упр. міграц. процесами та співпраці з питань реадмісії у Східній Європі (MIGRECO). – Київ : Бланк-Прес, 2015. – 100 с.
 3. Новий українсько-російський і російсько-український словник = Новый украинско-русский и русско-украинский словарь : 60 000 слів / уклад. О. Ю. Петраковський. – Харків : Див, 2010. – 576 с.
 4. Полюга, Л. М. Словник українських морфем : близько 40 000 слів / Л. М. Полюга. – Львів : Світ, 2001. – 448 с.
 5. Сікорська, З. С. Українсько-російський словотворчий словник / З. С. Сікорська. – Київ : Радянська школа, 1985. – 188 с.
 6. Словник української мови (Словарь української мови) = Словарь украинскаго языка : зiбрала ред. журн. «Кiевская Cтарина». Т. 1. А–Ж / упоряд. Б. Д. Грінченко. – Репрод. вид. 1907 р. – Київ : Лексикон, 1996. – 496 с.
 7. Тлумачний словник української мови : 14 000 / уклад. Т. В. Ковальова, Л. П. Коврига. – Харків : Синтекс, 2002. – 672 с.
 8. Українські прислів'я і приказки / упоряд. Т. М. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2006. – 351 с.
 9. Українсько-російський екологічний тлумачний словник / упоряд. А. М. Котляр. – Харків : Факт, 2005. – 336 с.
 10. Універсальний словник-довідник : 30000 слів та виразів сучас. укр. мови / К. І. Приходченко. – Донецьк : БАО, 2006. – 320 с.


Ділова українська мова

«Для формування менталітету, ділового іміджу сучасного українського інтелігента, ділової людини важлива роль відводиться правилам мовленнєвого етикету та їхнього використання у професійній діяльності, правилам ведення телефонних розмов, справочинства українською мовою, що, безумовно, впливає на авторитет ділової людини…»
Загнітко, А. П. Українське ділове мовлення: фахове і нефахове спілкування : навч.-метод.посіб. / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2010. – С. 4.
 
 1. Бибик, С. П. Ділові документи та правові папери / С. П. Бибик, Г. М. Сюта. – Харків : Фоліо, 2005. – 493 с.
 2. Ботвина, Н. В. Офiцiйно-дiловий та науковий стилi української мови : навч. посіб. / Н. В. Ботвина. – Київ : АртЕк, 1999. – 264 с.
 3. Ділова українська мова : навч. посіб. / О. Д. Горбул, Л. І. Галузинська, Т. І. Ситнік [та ін.] ; за ред. О. Д. Горбула. – 6-те вид., випр. – Київ : Знання, 2007. – 224 с.
 4. Загнітко, А. П. Українське ділове мовлення: фахове і нефахове спілкування : навч.-метод. посіб. / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2010. – 480 с.
 5. Іванова, І. Б. Українське ділове мовлення. Мова ділових паперів. Фахове ділове мовлення : навч.-метод. посіб. / І. Б. Іванова. – Харків : Стеценко І. І. : Парус, 2009. – 448 с.
 6. Іванова, І. Б. Українське ділове мовлення. Мова ділових паперів. Фахове ділове мовлення : навч.-метод. посіб. / І. Б. Іванова. – Харків : Парус: Стеценко І. І., 2009. – 320 с.
 7. Кацавець, Г. М. Мова ділових паперів : підруч. для студентів / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Алерта, 2006. – 328 с.
 8. Мацюк, З. О. Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. для студентів / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. – Київ : Каравела, 2006. – 352 с.
 9. Паламар, Л. М. Мова дiлових паперiв : практ. посіб. / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець. – 4-те вид. – Київ : Либідь, 2000. – 296 с.
 10. Погиба, Л. Г. Складання ділових паперів. Практикум : навч. посіб. / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, М. П. Баган. – Київ : Либідь, 2002. – 240 с.
 11. Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук. – 3-тє вид., випр., доп. та перероб. – Київ : Арій, 2008. – 422 с.

Як ми говоримо

«У царині мовознавства культуру мови трактують не лише як вміння грамотно писати й говорити відповідно до мовних норм, а й як діяльність щодо її вдосконалення та розвитку. Рівень знання й свідоме використання мовних засобів є частиною загальної культури людини.»
https://journ.lnu.edu.ua/news/vyjshov-u-svit-navchalnyj-posibnyk-kultura-movy-zhurnalista
 
 1. Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович ; уклад. Я. Б. Тимошенко. – Київ : КМ Academia, 1994. – 256 с.
 2. Бабич, Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с.
 3. Культура української мови : довідник / за ред. В. М. Русанівського. – Київ : Либідь, 1990. – 304 с.
 4. Пазяк, О. М. Українська мова і культура мовлення : навч. посiб. / О. М. Пазяк, Г. Г. Кисiль. – Київ : Вища шк., 1995. – 240 с.
 5. Сучасна українська літературна мова : підруч. для студентів / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас [та ін.] ; за ред. М. Я. Плющ. – 4-те вид., стер. – Київ : Вища шк., 2003. – 430 с.
 6. Токарська, А. С. Культура фахового мовлення правника : навч. посіб. / А. С. Токарська. – Львів : Світ, 2003. – 312 с.
 7. Томан, І. Мистецтво говорити / І. Томан ; пер. з чеської В. І. Романець. – 2-ге вид. – Київ : Політ. літ., 1989. – 293 с.

Українська без помилок

«Українська мова – це одна із п’яти з половиною або навіть шести тисяч мов сучасного світу. Українська мова – слов’янська мова… Наша мова належить до давньописемних мов, її писемність налічує понад тисячу років.»
Вивчаємо українську мову : універс. посіб. / С. Г. Фесенко. – Донецьк : БАО, 2009. – 288 с. – С. 5.
 
 1. Вивчаємо українську мову : універс. посіб. / С. Г. Фесенко. – Донецьк : БАО, 2009. – 288 с.
 2. Гуйванюк, Н. В. Українська мова : схеми, таблиці, тести / Н. В. Гуйванюк, О. В. Кардащук, О. В. Кульбабська. – Львів : Світ, 2005. – 304 с.
 3. Українська практична лексикологія, фонетика, орфографія : навч. посіб. для самост. роботи / А. П. Загнітко, Л. І. Пац, Л. І. Дубовик [та ін.]. – Донецьк : БАО, 2007. – 240 с.
 4. Козачук, Г. O. Українська мова – для абiтурiєнтiв : навч. посiб. / Г. O. Козачук. – Київ : Вища школа, 1993. – 272 с.
 5. Лісна, О. О. Вивчаємо українську самостійно : навч. посіб. / О. О. Лісна ; М-во оборони України. – Київ : [б. в.], 1992. – 160 с.
 6. Медведєв, Ф. П. Історія української мови : іст. граматика укр. мови : учб.-метод. посіб. / Ф. П. Медведєв. – Харків : Вид-во Харків. держ. ун-ту ім. О. М. Горького, 1950. – 88 с.
 7. Плющ, М. Я. Граматика української мови : підручник. У 2 ч. Ч. 1. Морфеміка. Словотвір. Морфологія / М. Я. Плющ. – Київ : Вища школа, 2005. – 288 с.
 8. Сучасна українська мова : підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко [та ін.] ; за ред. О. Д. Пономарів. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Либiдь, 2001. – 400 с.
 9. Ужченко, В. Д. Сучасна українська мова : зб. вправ і завдань : навч. посіб. / В. Д. Ужченко, Т. П. Терновська, Т. С. Маркотенко. – Київ : Вища шк., 2006. – 286 с.
 10. Шевелєва, Л. А. Український правопис у таблицях : правила, винятки, приклади, коментарі, словник орфографічних труднощів / Л. А. Шевелєва ; за ред. А. О. Свашенко. – 3-тє вид., доп. – Харків : Світ дитинства, 2003. – 88 с.
 11. Ющук, І. П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – 4-те вид. – Київ : Освіта, 2000. – 256 с.
 12. Ющук, И. Ф. Украинский язык для начинающих / И. Ф. Ющук. – Київ : Просвіта, 1992. – 100 с.

Додаткова література:
 1. Короткий тлумачний словник української мови. – Київ : Радянська школа, 1978. – 296 с.
 2. Новий німецько-український українсько-нiмецький словник : 40 000 слів / уклад. В. Ф. Малишев. – Харків : Єдiнорог : Євроекспрес : Промінь, 2000. – 448 с.
 3. Олійник, І. С. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник = Украинско-русский и русско-украинский фразеологический словарь / І. С. Олійник, М. М. Сидоренко. – Київ : Радянська школа, 1971. – 352 с.
 4. Орфоепічний словник української мови : близько 14 000 слів. В 2 т Т. 1 / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Укр. мовно-інформ. Фонд ; уклад. М. М. Пещак, В. М. Русанівський, Н. М. Сологуб [та ін.]. – Харків : Довіра, 2001. – 957 с.
 5. Орфоепічний словник / уклад. М. І. Погрібний. – Київ : Радянська школа, 1984. – 632 с.
 6. Російсько-український словник з інформатики та обчислювальної техніки : з покажч. укр. термінів / уклад. В. Я. Карачун, Г. Г. Гульчук, О. О. Карачун, Ю. З. Прохор ; ред. І. А. Черненко. – Київ : Рось, 1994. – 362 с.
 7. Російсько-український словник-довідник термінів і словосполучень з авіоніки / уклад. А. В. Скрипець, О. І. Варченко, Л. Ф. Верхулевська [та ін.]. – Київ : НАУ, 2002. – 360 с.
 8. Русско-украинский и украинско-русский словарь финансовой терминологии = Російсько-український і українсько-російський словник фінансової термінології : около 15 000 терминов / под общ. ред. М. В. Афанасьева, Н. М. Витренко, А. П. Ярещенко. – Харьков : Прапор, 1997. – 400 с.
 9. Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з інтелектуальної власності : основні терміни : понад 2000 термінів / Нац. акціонер. компанія «Нафтогаз України», Наук.-дослід. та проект.-конструктор. ін-т автоматиз. систем упр. трансп. газу ; за заг. ред. А. А. Рудніка. – Харків : [Б. в.], 1999. – 560 с.
 10. Українсько-іспанський словник : близько 20 000 слів / уклад. М. Жердинівська. – Київ : Основи, 1993. – 240 с.
 11. Українсько-перський словник : 20 000 слів / уклад. Хамід Реза Салімі, В. А. Храновський, О. В. Мазепова, А. М. Бочарнікова. – Київ : Кондор, 2006. – 376 с.
 12. Українсько-французький словник : близько 20 000 слів / уклад. К. М. Андрашко, О. О. Коломієць, К. М. Тищенко ; за ред. К. М. Тищенко. – Київ : Радянська школа, 1986. – 392 с.
 13. Шевченко, В. Е. Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп'ютерної термінології : словник / В. Е. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – 320 с.

Назад до списку