Святий Миколай іде – Різдво веде


23-12-2019
Назад до спискуРідна Православна Віра
Булашев, Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях : космогонічні українські народні погляди та вірування / Г. О. Булашев. – Київ : Довіра, 1993. – 414 с.

Белов, А. В. Рождество Христово / А. В. Белов. – 2-е изд. – М. : Политиздат, 1975. – 80 с.

Верещагіна, Н. Київські витоки давньоруського культу св. Миколая / Н. Верещагіна // Пам’ять століть. – 1999. – № 3. – С. 129–136.

В старину // Наука и жизнь. – 1997. – № 12. – С. 176.

Виноградова, Л. Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян : генезис и типология колядования / Л. Н. Виноградова. – М. : Наука, 1982. – 256 с.

Глюза, О. Новогодние обычаи и традиции разных стран / О. Глюза // Секретарь-референт. – 2012. – № 12. – С. 87–95.

Гордиенко-Митрофанова, И. В. Религиозгные верования славян / И. В. Гордиенко-Митрофанова. – Харьков : ХАИ, 2002. – 59 с.

Килимник, С. Український рiк у народних звичаях в iсторичному освiтленнi. Кн. 1. Т. 1. ; Т. 2. Зимовий цикл ; Весняний цикл / С. Килимник. – Київ : Обереги, 1994. – 400 с.

Круглый год. Русский земледельческий календарь / сост. А. Ф. Некрылова. – М. : Правда, 1989. – 496 с.

Курбатов, В. На родине святителя Николая / В. Курбатов // Наука и религия. – 2010. – № 9. – С. 33–35.

Марговская, М. Декабрь солнцеворотом славен / М. Марговская // Наука и религия. – 2015. – № 12. – С. 53–55.

Миколи-доброго // Слов’янський світ : іл. слов.-довід. міфологічних уявлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх відлунь у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов’ян та інших народів / упоряд. О. А. Кононенко. – Київ : Укр. культурний центр, 2008. – С. 682–683.

Нечуй-Левицький, І. Світогляд українського народу : ескіз укр. міфології / І. Нечуй-Левицький. – 2-ге вид. – Київ : Обереги, 2003. – 144 с.

Петров, В. Український фольклор / В. Петров // Берегиня. – 2007. – № 2. – С. 75–90.

Православ'я у сучасному світі: місія церкви сьогодні // Релігійна панорама. – 2004. – № 7. – С. 53–55.

Рідна Православна Віра // Релігійна панорама. – 2004. – № 6. – С. 66–77.

Різдво Ісуса Христа в Україні і світі // Релігійна панорама. – 2004. – № 1. – С. 51–56.

Різдвяні свята в Україні: етнографічний нарис з доданням українських народних пісень. – Київ : Музична Україна, 1992. – 152 с.

Рождество Христово // Наука и религия. – 2013. – № 1. – С. 32–33.

Свирида, Р. Святого Миколая Чудотворця // Історичний календар’99 / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ : Укр. кн., 1998. – Вип. 5. – 384 с.

Слов’янський світ : ілюстрований словник-довідник міфологічних уявлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх відлунь у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов’ян та інших народів / упоряд. О. А. Кононенко. – Київ : Український культурний центр, 2008. – 784 с.

Сосенко, К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечера : репринт. відтворення вид. 1928 р. / К. Сосенко. – Київ : СІНТО, 1994. – 344 с.

Суглобов, Г. А. Николин День / Г. А. Суглобов. – 2-е изд. – М. : Политиздат, 1974. – 80 с.

Україна. Книга фактів / уклад. Н. В. Лістратенко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2006. – 320 с.

Українські прислів’я та приказки. Народна творчість / відпов. ред. С. Д. Зубков. – Київ : Дніпро, 1984. – 392 с.

Український фольклор: критичні матеріали : посіб. для філолог. ф-тів ун-тів та пед. інст-ів / С. К. Бисикало, Ф. М. Борщевський. – Київ : Вища шк., 1978. – 287 с.

Филиппов, Л. А. Крещение / Л. А. Филиппов. – 2-е изд. – М. : Политиздат, 1973. – 80 с.

Хренов, Л. С. Народные приметы и календарь / Л. С. Хренов. – М. : Агропромиздат, 1991. – 64 с.

Церковно-народный месяцеслов на Руси И. П. Калинского. – М. : Худ. лит., 1990. – 238 с.
Обряд у житті людини
Етнографія України : навч. посiб. : гриф МОН України / за ред. С. А. Макарчука. – Львів : Свiт, 1994. – 520 с.

Боряк, О. О. Україна : етнокультурна мозаїка / О. О. Боряк. – Київ : Либідь, 2006. – 328 с.

арманський, П. Ф. Обряд у житті людини / П. Ф. Дарманський. – Київ : Політвидав України, 1974. - 200 с.Когда игрушки были живыми // Наука и религия. – 2011. – № 1. – С. 36–39.

Коляда, коляда... // Наука и религия. – 2015. – № 1. – С. 64.

Культура і побут населення України : навч. посіб. / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Київ : Либідь, 1993. – 288 с.

Нова радість стала : колядки та щедрівки : для дошкл. та молодшого шк. віку / упор. передм. І. Мелкович ; муз. ред. Б. Антків. – Київ : Веселка, 1991. – 32 с.

Обрядові пісні Слобожанщини (Сумський регіон) / фольклорні записи та упоряд. В. В. Дубравіна. – Суми : Універ. книга, 2005. – 446 с.

Осадча, В. «А в тій хаті, як у раї!...» : Слобожанські різдвяні святки / В. Осадча // Губернія. – 2005. – № 1. – С. 4–7.

Праздники, обряды, традиции / сост. Б. Марьянов. – М. : Молодая гвардия, 1976. – 128 с.

Религиозная обрядность : содержание, эволюция, оценки / Межреспублик. фил. Ин-та науч. атеизма ; под общ. ред. А. С. Онищенко. – Киев : Выща шк., 1988. – 272 с.

Розлилися круті бережечки : українські народні пісні та думи / упоряд.: О. Микитенко, О. Дей. – Київ : Веселка, 1972. – 228 с.

Супруненко, В. П. Народини : витоки нації : символи, вірування, звичаї та побут українців / В. П. Супруненко. – Запоріжжя : Берегиня, 1993. – 136 с.

Скуратівський, В. Обрядові напої / В. Скуратівський // Берегиня. – 2007. – № 3. – С. 55–65.

куратівський, В. Зима прийшла, празників принесла / В. Скуратівський // Надзвичайна ситуація. – 2007. – № 12. – С. 54–57.

Скуратівський, В. Традиційний обрядовий хліб / В. Скуратівський // Берегиня. – 2007. – № 1. – С. 65–86.

Скуратівський, В. «Та прийдуть до тебе три празники в гості...» / В. Скуратівський // Берегиня. – 2006. – № 4. – С. 71–90.

Скуратівський, В. Хатні обереги / В. Скуратівський // Берегиня. –– 2008. – № 4. – С. 72–91.

Спільна, А. Різдво / А. Спільна // Берегиня. – 2008. – № 4. – С. 23– 32.

Тюрикова, О. Про українські різдвяні традиції та про Донбас / О. Тюрикова // Берегиня. – 2006. – № 4. – С. 63–70.

Українознавство : посiбник / уклад.: В. Я. Мацюк, В. Г. Пугач. – Київ : Зодiак-ЕКО, 1994. – 399 с.

 
Українська етнологія : навч. посіб. / В. Борисенко, М. Гримич, О. Гончаров [та ін.] ; за ред. В. Борисенко. – Київ : Либідь, 2007. – 400 с.

Чубинский, П. П. Календарь народных обычаев и обрядов / П. П. Чубинский. – Київ : Музична Укр., 1993. – 81 с.

Кто подарки нам принес? // Знание-сила. – 2004. – № 12. – С. 18–19.

Откуда взялся Дед Мороз // Инженер. – 2005. – № 12. – С. 40.

Кусургашев, А. Ель в начале января / А. Кусургашев // В мире науки. – 2010. – № 1. – С. 87–89.

Вкус Рождества // Натали. – 2015. – № 1. – С. 100–105.
Різдвяна казка в художніх творахАнтокольский, А. А. Когда приходит Новый год? / А. А. Антокольский. – М. : Мол. гвардия, 1983. – 128 с.

Гоголь, Н. В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Избранное. Повести, изданные пасичником Рудым Паньком / Н. В. Гоголь. – Харьков : Аргумент Принт, 2013. – 128 с.

Каразин, Н. Н. Рождественские истории / Н. Н. Каразин. – М. : Гелеос, 2007. – 400 с.

Диккенс, Ч. Рождественские повести : пер. с англ. / Ч. Диккенс ; предисл. М. Воропанова. – М. : Правда, 1988. – 512 с.

 

Назад до списку