Стандартизація. Сертифікація. Метрологія


28-09-2020
Назад до списку

 
«День працівників стандартизації та метрології щорічно відзначається на Україні 10 жовтня на підставі Указу Президента № 910/2002 від 8 жовтня 2002 року»
На Україні діє Закон «Про стандартизацію», який встановлює правові та організаційні засади стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення єдиної технічної політики у цій сфері. Закон говорить, що метою стандартизації в Україні є забезпечення безпеки для життя та здоров'я людини , тварин, рослин, а також майна та охорони навколишнього середовища; створення умов для раціонального використання всіх видів національних ресурсів та відповідності об'єктів стандартизації своєму призначенню; сприяння усуненню технічних бар'єрів у торгівлі»

 
https://ukr.media/culture/277830/


 
Метрологія та стандартизація : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Р. М. Тріщ, Д. А. Янушкевич, М. В. Москаленко, О. Є. Малецька. – Харків : [б. в.], 2014. – 444 с.

Україна. Закони. Закон України «Про захист прав споживачів» : станом на 12 жовтня 2017 року : відповідає офіц. тексту. – Харків : Право, 2017. – 48 с.

Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» // Стандартизация и сертификация продукции и услуг. – 2006. – № 1. – С. 1–19.

Закон України «Про стандартизацію» : зі змінами, внесеними згідно із Законом № 3164-IV від 01.12.2005 // Стандартизация и сертификация продукции и услуг. – 2006. – № 1. – С. 20–26.

Марков, Б. Ф. Новий Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Основні положення та особливості / Б. Ф. Марков // Український метрологічний журнал. – 2015. – № 1. – С. 5–11.

Бичківський, Р. В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація : підручник / Р. В. Бичківський, П. Г. Столярчук, П. Р. Гамула ; за ред. Р. В. Бичківського. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2004. – 560 с.

Боженко, Л. І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні : навч. посіб. / Л. І. Боженко. – Львів : Світ, 2003. – 328 с.

Шаповал, М. І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації : підручник / М. І. Шаповал. – 3-е вид., перероб. і доп. – Київ : Європ. ун-т, 2002. – 174 с.

Zabolotnyi, O. Metrology, Standardization and Certification : methodical recommendations for the lab. works / O. Zabolotnyi, V. Zabolotnyi. – Kharkiv: KhAI, 2014. – 46 p.

Цюцюра, С. В. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація : навч. посіб. / С. В. Цюцюра, В. Д. Цюцюра. – 3-те вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 248 с.

Гешелин, В. Г. Метрологическое обеспечение и стандартизация испытаний. Сертификация металлопродукции / В. Г. Гешелин, А. Ф. Осипов. – М. : КШП ОМД, 2001. – 64 с.

Кириченко, Л. С. Основи стандартизації, метрології та управління якістю : опор. конспект лекцій / Л. С. Кириченко. – Киї : КНТЕУ, 2002. – 138 с.

Боженко, Л. І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація : навч. посіб. / Л. І. Боженко. – Львів : Афіша, 2004. – 326 с.

Димов, Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. для студентов вузов / Ю. В. Димов. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2010. – 464 с.

 
Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника : учеб. пособие для студентов вузов / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, В. Ю. Барбарович [и др.] ; под ред. К. К. Кима. – СПб. : Питер, 2008. – 368 с.

Саранча, Г. А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю : підручник / Г. А. Саранча. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 672 с.

Саранча, Г. А. Метрологія, стандартизація та управління якістю : підруч. для втузів / Г. А. Саранча. – Київ : Либідь, 1993. – 256 с.

Крілова, Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : учеб. для студентов вузов / Г. Д. Крылова. – М. : Аудит; ЮНИТИ, 1998. – 479 с.Сутність стандартизації


 

«Стандартизація – це діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якого є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усунення бар’єрів у торгівлі і сприяння науково-технічному співробітництву.
Стандартизація встановлює єдині, найбільш раціональні для народного господарства норми, параметри, розміри продукції (процесів, робіт, послуг), вимоги до якості та технології виготовлення, методи контролю та випробувань, правила пакування, маркування, транспортування та зберігання. Прогресивні вимоги до розробки, виробництва і застосування продукції (процесів, послуг) встановлюються на основі науково-технічного прогресу і повинні визначати не тільки основу сучасного, але й перспективи майбутнього розвитку народного господарства»

Метрологія та стандартизація : навч. посіб. /
Р. М. Тріщ [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2014. – С. 185.


 

«Кінцевим результатом діяльності в галузі фактичної стандартизації є розробка Законів України, Постанов та Декретів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів та нормативних документів (стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови). До нормативно-правових актів необхідно зарахувати технічні регламенти.
Нормативний документ – це документ, який установлює правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їх результатів. Цей термін охоплює такі поняття, як стандарт, кодекс усталеної практики та технічні умови.
Стандарт – документ, розроблений на основі консенсусу та затверджений уповноваженим органом, що встановлює призначені для загального і багаторазового використання правила, інструкції або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, включаючи продукцію, процеси або послуги, дотримання яких є необов’язковим. Стандарт може містити вимоги до термінології, позначок, пакування, макетування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи послуги»


 

Метрологія та стандартизація : навч. посіб. / Р. М. Тріщ
[та ін.]. – Харків : [б. в.], 2014. – С. 213, 216–217.


 

Янушкевич, Д. А. Основи стандартизації : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Д. А. Янушкевич, Р. М. Тріщ, Л. Ю. Шубіна. – Київ : Освіта України, 2013. – 320 с.
 
Основи стандартизації : підручник / О. В. Заболотний, М. Д. Кошовий, В. О. Книш [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2010. – 304 с.

Соломахо, В. Л. Основы стандартизации, допуски, посадки, посадки и технические измерения : учебник / В. Л. Соломахо, Б. В. Цитович. – Минск : Дизайн ПРО, 2004. – 296 с.

Никифоров, А. Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения : учеб. пособие для вузов / А. Д. Никифоров. – 4-е изд., стер. – М. : Высшая школа, 2007. – 510 с.

Трофимов, К. Б. Стандартизация : учеб. пособие / К. Б. Трофимов, В. А. Щербина. – Харьков : ХАИ, 2001. – 79 с.

 
Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения : учеб. пособие / В. А. Дядин, Б. С. Белоконь, М. А. Курин [и др.]. – Харьков : ХАИ, 2018. – 64 с.
 
Стандартизация зеленого программного обеспечения информационных систем : практикум / А. А. Гордеев, А. А. Федосеева, М. Фузани [и др.] ; под ред. В. С. Харченко, А. А. Гордеева. – Харьков : ХАИ, 2016. – 136 с.

Белоусов, В. М. Занимательная стандартизация : очерки / В. М. Белоусов. – Л. : Детская лит., 1974. – 128 с.

Афанасьев, Я. Стандартизация в воздушном флоте / Я. Афанасьев. – М. : ОНТИ НКТП СССР : Гос. авиац. и автотрактор. изд-во, 1932. – 112 с.

Купряков, Е. М. Стандартизация и качество промышленной продукции : учебник / Е. М. Купряков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая шк., 1991. – 304 с.

Амирджанянц, Ф. А. Эффективность стандартизации : практ. пособие по расчетам / Ф. А. Амирджанянц, Б. Д. Рабинович, В. А. Швандар. – М. : Изд-во стандартов, 1987. – 328 с.

Таныгин, В. А. Основы стандартизации и управления качеством : учеб. пособие / В. А. Таныгин. – 2-е изд., перераб. – М. : Изд-во стандартов, 1989. – 208 с.

Дунин-Барковский, И. В. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения : учеб. для вузов / И. В. Дунин-Барковский. – М. : Изд-во стандартов, 1987. – 352 с.

Кокорев, В. И. Основы стандартизации в информационных системах : учеб. для студентов вузов / В. И. Кокорев. – М. : Изд-во стандартов, 1988. – 240 с.

Гінзбург, М. Д. Європейські правила технічного регулювання і стандартизації та поступове запровадження їх в Україні / М. Д. Гінзбург // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2016. – № 2. – С. 7–8.
Сертифікація продукції та послуг


 

«Слово «сертифікація» у перекладі з латинської (sertifico) означає «підтверджую», «засвідчую». Його можна також тлумачити, виходячи зі сполучення латинських слів certum – «вірно» і t’acere – «зроблено».
Згідно Закону України «Про підтвердження відповідності» від 17.05.2001 р. термін сертифікація визначається як процедура, за допомогою якої призначений в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим законодавством вимогам»


 

Метрологія та стандартизація : навч. посіб. / Р. М. Тріщ
[та ін.]. – Харків : [б. в.], 2014. – С. 300, 302.
 

«Метою сертифікації продукції є:
– запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров’я, майна та навколишнього середовища;
– захист прав споживачів;
– підтвердження показників якості продукції, які заявлені;
– сприяння споживачеві у компетентному виборі продукції;
– створення умов для участі суб’єктів підприємницької діяльності міжнародному, економічному, науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі.
Сертифікація продукції проводиться в порядку, визначеному національними стандартами і розробленими на їх основі Правилами сертифікації однорідних видів продукції (послуг). Сертифікація продукції може бути обов’язковою (проводиться виключно в державній системі сертифікації УкрСЕПРО і включає перевірку та випробування продукції для визначення її характеристик і подальший державний технічний нагляд за сертифікованою продукцією) і добровільною (проводиться з ініціативи виготовлювача, продавця, споживача, органів державної влади, громадських організацій для встановлення відповідності продукції вимогам, що не відносяться до обов’язкових, на договірних умовах між заявником і органом по сертифікації»


 

Метрологія та стандартизація : навч. посіб. / Р. М. Тріщ
[та ін.]. – Харків : [б. в.], 2014. – С. 353–354.


 

Сертифікація продукції : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Р. М. Тріщ, Д. А. Янушкевич, Л. Ю. Шубіна [та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – 520 с.
 
Сертифікація і аудит : навч. посіб. / Г. Г. Бондаренко, Н. І. Косач, В. П. Сіроклин [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2018. – 120 с.

Мережко, Н. В. Сертифікація товарів і послуг : підручник / Н. В. Мережко. – Київ : КНТЕУ, 2002. – 298 с.

Клименко, Т. А. Стандартизація і сертифікація продукції та послуг : навч. посіб. / Т. А. Клименко, В. О. Пільщиков. – Харків : ХАІ, 2011. – 144 с.

Кириченко, Л. С. Стандартизація і сертифікація товарів та послуг : підручник / Л. С. Кириченко, А. А. Самойленко. – Харків : Ранок, 2008. – 240 с.

Сергеев, А. Г. Сертификация : учеб. пособие для студентов вузов / А. Г. Сергеев, М. В. Латышев. – М. : Логос, 2000. – 248 с.

Орлов, П. А. Менеджмент качества и сертификация продукции : учеб. пособие для студентов вузов / П. А. Орлов. – Харьков : ИНЖЭК, 2004. – 304 с.

 
Качество и сертификация промышленной продукции : учеб. пособие для студентов / А. Г. Гребеников, А. К. Мялица, В. М. Рябченко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1998. – 396 с.

Білокур, І. П. Сертифікація персоналу : навч. посіб. / І. П. Білокур. – Київ : НАУ-друк, 2009. – 224 с.

Романцов, О. В. Сертифікація авіаційного виробництва : навч. посіб. / О. В. Романцов, О. М. Застела. – Харків : ХАІ, 2018. – 60 с.

 
Рябченко, В. М. Сертификация авиационной техники в Украине : [учеб. пособие : в 3 ч.]. Ч. 1. Сертификация разработчика образцов авиационной техники. Сертификация типа / В. М. Рябченко. – Харьков : ХАИ, 2013. – 215 с.

Сертифікація товарів : опор. конспект лекцій / уклад.: Н. В. Мережко, А. А. Самойленко, О. І. Сім'ячко. – Київ : КНТЕУ, 2004. – 171 с.

Сертифікація товарів та послуг : опор. конспект лекцій / уклад. А. А. Самойленко. – Київ : КНТЕУ, 2004. – 166 с.

Летная годность и сертификация авиационных газотурбинных двигателей : науч.-техн. сб.. – М. : ЦИАМ, 1991. – Вып. 2 (1290). – 92 с.

«Человек – технологии – среда». Стандартизация, сертификация и управление качеством. Теория и практика» : І Междунар. науч.-практ. конф. : сб. тез., 15–19 сент. 2009 г., Судак, Украина / М-во образования и науки Украины, Госпотребстандарт Украины, Укр. инженер.-пед. акад., МГП «Ин-т проблем упр. Нац. акад. наук Украины», Укр. технолог. акад., ННЦ «Ин-т метрологи». – Харьков ; Судак, 2009. – 112 с.
Метрологія – наука про вимірювання


 

«У практичному житті людина постійно має справу з вимірюванням. Вимірювання є одним з шляхів пізнання природи людиною, які об’єднують теорію з практичною діяльністю. Вимірювання є основою наукових знань, служать для обліку матеріальних ресурсів, забезпечення безпеки праці і охорони навколишнього середовища. Д. І. Менделєєв – основоположник метрології в Росії сказав: «Наука починається з тих пір, як починають вимірювати». Відомий вислів основоположника метрології Англії Томсона: «Кожна річ відома лише в тому ступені, в якій її можна виміряти». Вимірювання визначають як відображення фізичних величин їх значеннями при проведенні експерименту і обчислення за допомогою спеціальних технічних засобів. Галуззю науки, що вивчає вимірювання, є метрологія.
Термін «метрологія» визначається як наука про вимірювання, яка включає теоретичні і практичні аспекти вимірювань у всіх галузях науки і техніки. Слово «метрологія» складається з двох грецьких слів: метрон – міра і логос – учення. Тобто дослівно «метрологія» – вчення про міри»

Метрологія та стандартизація : навч. посіб. / Р. М. Тріщ
[та ін.]. – Харків : [б. в.], 2014. – С. 11.


 

«Система одиниць вимірювання – це сукупність одиниць певної системи фізичних величин. Уперше сукупність одиниць вимірювань запропонував у 1832 р. К. Ф. Гаус. За основні одиниці були прийняті метр – одиниця довжини, кілограм – одиниця маси, секунда – одиниця часу. Далі в різних країнах були введені інші системи, які відрізнялися основними одиницями, але вони мали обмежене застосування в окремих галузях науки – механіці, електротехніці тощо.
Зараз переважне розповсюдження у світі знаходить Міжнародна система одиниць, скорочено SI. Вона ухвалена в 1960р. Генеральною конференцією мір та ваг і рекомендована Міжнародною організацією законодавчої метрології. Відповідно до Закону України «Про метрологію і метрологічну діяльність» в нашій країні застосовуються одиниці вимірювань Міжнародної системи одиниць SI.
Система одиниць SI включає сім основних одиниць вимірювань: метр як одиниця довжини; кілограм як одиниця маси; секунда як одиниця часу; ампер як одиниця сили електричного струму; кельвін як одиниця термодинамічної температури; кандела як одиниця сили світла; моль як одиниця кількості речовини»


 

Метрологія та стандартизація : навч. посіб. / Р. М. Тріщ
[та ін.]. – Харків : [б. в.], 2014. – С. 28–29.

Шостьин, Н. А. Очерки истории русской метрологии : XI - начало XX века / Н. А. Шостьин. – 2-е изд. – М. : Изд-во стандартов, 1990. – 280 с.

Каменцева, Е. И. Русская метрология : учеб. пособие / Е. И. Каменцева, Н. В. Устюгов. – 2-е изд. – М. : Высшая шк., 1975. – 328 с.

Окрепилов, В. В. М. В. Ломоносов и метрология / В. В. Окрепилов // Измерительная техника. – 2011. – № 12. – С. 3–6.

 
Основи метрології та вимірювальної техніки : підруч. для студентів вузів. У 2 т. Т. 1. Основи метрології / М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник [та ін.] ; за ред. Б. Стадника. – Львів : Львів. політехніка, 2005. – 532 с.
 
Метрологія та вимірювальна техніка : підручник / Є. С. Поліщук, М. М. Дорожовець, В. О. Яцук [та ін.] ; за ред. Є. С. Поліщука. – Львів : Бескид Біт, 2003. – 544 с.

Назаров, Н. Г. Метрология: основные понятия и математические модели : учеб. пособие для вузов / Н. Г. Назаров. – М. : Высшая шк., 2002. – 348 с.

Сергеев, А. Г. Метрология : учеб. пособие для вузов / А. Г. Сергеев. – М. : Логос, 2001. – 408 с.

Кузнецов, В. А. Метрология: теоретические, прикладные и законодательные основы : учеб. пособие для студентов вузов / В. А. Кузнецов, Г. В. Ялунина ; под ред. В. А. Кузнецова. – М. : Изд-во стандартов, 1998. – 336 с.

Метрологія та вимірювальна техніка : Х Міжнар. наук.-техн. конф., 5–7 жовт. 2016 р., Харків : тези доп. / М-во економ. розвитку і торгівлі України, М-во освіти і науки України, Нац. наук. центр «Ін-т метрології». – Харків, 2016. – 153 с.

 
Метрология и радиоизмерения : учеб. для вузов / В. И. Нефедов, А. С. Сигов, В. К. Битюков [и др.] ; под ред. В. И. Нефедова. – 2-е изд., перераб. – М. : Высшая шк., 2006. – 526 с.

Захаров, И. П. Метрологическая идентификация динамических характеристик средств измерительной техники : учеб. пособие для студентов вузов / И. П. Захаров, М. П. Сергиенко. – Харьков : Компания СМИТ, 2012. – 232 с.

Корнеева, Т. В. Толковый словарь по метрологии, измерительной технике и управлению качеством : основные термины : около 7000 терминов / Т. В. Корнеева ; под ред. Ю. С. Вениаминова, М. Ф. Юдина. – М. : Рус. яз., 1990. – 464 с.

Широков, К. П. Международная система единиц / К. П. Широков, М. Г. Богуславский ; под ред. Ю. В. Тарбеева. – М. : Изд-во стандартов, 1984. – 131 с.

Вайсбанд, М. Д. Техника выполнения метрологических работ / М. Д. Вайсбанд, В. И. Проненко. – Киев : Техніка, 1986. – 168 с.

Когут, А. Е. Экономическая метрология / А. Е. Когут ; отв. ред. А. А. Румянцев. – Л. : Наука, 1990. – 193 с.

Годик, М. А. Спортивная метрология : учебник / М. А. Годик. – М. : Физкультура и спорт, 1988. – 192 с.

 
Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах : учеб. для вузов / В. И. Нефедов, А. С. Сигов, В. К. Битюков [и др.] ; под ред. В. И. Нефедова, А. С. Сигова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая шк., 2005. – 599 с.

Брянский, Л. Н. Краткий справочник метролога / Л. Н. Брянский, А. С. Дойников. – М. : Изд-во стандартов, 1991. – 80 с.

Селиванов, М. Н. Качество измерений : метролог. справ. кн. / М. Н. Селиванов, А. Э. Фридман, Ж. Ф. Кудряшова. – Л. : Лениздат, 1987. – 296 с.

Шевченко, О. І. Порівняння положень нової редакції Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» з існуючим станом роботи метрологічної системи України / О. І. Шевченко // Український метрологічний журнал. – 2015. – № 4. – С. 14–17.

Метрологія. Терміни та означення: сучасне трактування // Метрологія та прилади. – 2017. – № 6. – С. 39–44.

Назад до списку