Публічне управління та підприємництво


21-09-2021
Назад до списку
«Термін «публічне управління» вперше використовує англійський державний службовець Десмонд Кілінг у 1972 р. «Публічне управління – це пошук у найкращий спосіб використання ресурсів задля досягнення пріоритетних цілей державної політики» (визначення Кілінга). Поява нової форми управління у публічній сфері була спричинена потребою модернізувати організаційні структури і процедури, які вони використовують, для того, щоб усі інституції публічної сфери працювали краще. Публічне управління стосується ефективного функціонування всієї системи політичних інституцій.»
https://uk.wikipedia.org/wiki/Публічне_управління_та_адміністрування
 1.  
  1. Бабаєв, В. М. Управління міським господарством: теоретичні та прикладні аспекти : [монографія] / В. М. Бабаєв. – Харків : Магістр, 2004. – 204 с.
  2. Бондаренко, А. І. Державне регулювання фінансової безпеки України: методологічні та теоретичні аспекти : [монографія] / А. І. Бондаренко. – Харків : НУЦЗУ, 2018. – 310 с.
  3. Бондаренко, О. Г. Державне управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації, які загрожують державній безпеці: теорія, методологія та практика : монографія / О. Г. Бондаренко. – Харків : Фінарт, 2019. – 309 с.
  4. Грень, Л. М. Механізми державного управління професійно-технічною освітою України: теоретико-методологічні аспекти формування змісту та практики використання : монографія / Л. М. Грень. – Харків : НУЦЗУ, 2020. – 306 с.
  5. Державне регулювання забезпечення інформаційної безпеки : монографія / С. М. Домбровська, М. М. Удянський, Л. В.. – Харків : НУЦЗУ, 2019. – 279 с.
  6. Державне регулювання інноваційної інфраструктури на регіональному рівні : монографія / за заг. ред. А. О. Дєгтяра. – Харків : Магістр, 2011. – 192 с.
  7. Державне регулювання фінансових ринків : [монографія] / А. О. Дєгтяр, О. А. Дєгтяр, О. О. Калюга [та ін.]. – Харків : Вод. спектр Джі-Ем-Пі, 2017. – 292 с.
  8. Державне та регіональне управління в соціальній сфері : монографія / А. О. Дєгтяр, В. Ю. Степанов, О. А. Дєгтяр [та ін.]. – Харків : С. А. М, 2015 – 552 с.
  9. Державне управління в економічній сфері : навч. посіб. / А. О. Дєгтяр, М. В. Гончаренко, М. М. Коваленко [та ін.] ; за заг. ред. А. О. Дєгтяра. – Харків : Магістр, 2014. – 244 с.
  10. Державне управління міжнародним кадровим співробітництвом в Україні : [монографія] / С. М. Домбровська, П. І. Алієва, К. О. Гусаров [та ін.]. – Харків : НУЦЗУ, 2020. – 185 с.
  11. Дєгтяр, А. О. Державна інвестиційна політика: проблеми та перспективи розвитку : монографія / А. О. Дєгтяр, В. Ю. Степанов, О. О. Губарев ; за заг. ред. А. О. Дєгтяра. – Харків : С. А. М., 2013. – 276 с.
  12. Дєгтяр, А. О. Державне регулювання розвитку соціальної сфери: концептуальні засади та практика : монографія / А. О. Дєгтяр. – Харків : С. А. М., 2014. – 508 с.
  13. Дєгтяр, А. О. Основи корпоративного управління : навч. посіб. / А. О. Дєгтяр, В. Ю. Степанов, О. О. Губарев ; за заг. ред. А. О. Дєгтяра. – Харків : С. А. М., 2012. – 280 с.
  14. Дєгтяр, А. О. Статистичні методи в державному управлінні : навч. посіб. / А. О. Дєгтяр, М. В. Гончаренко. – 3-тє вид., випр. і доп. – Харків : Магістр, 2013. – 176 с.
  15. Дєгтяр, А. О. Управління людськими ресурсами : навч. посіб. / А. О. Дєгтяр, О. М. Непомнящий. – Харків : ХНУМГ, 2017. – 228 с.
  16. Дєгтяр, А. О. Фінансовий лізинг як механізм інвестування аграрного виробництва / А. О. Дєгтяр, М. А. Латинін, В. О. Галушко. – Харків : Магістр, 2009. – 200 с.
  17. Дідок, Ю. В. Становлення та розвиток державного управління ветеринарною медициною в Україні : монографія / Ю. В. Дідок. – Харків : Магістр, 2018. – 380 с.
  18. Долот, В. Д. Актуальні проблеми фінансування галузі охорони здоров'я України: теорія та практика : монографія / В. Д. Долот. – Київ : НАДУ, 2015. – 302 с.
  19. Економічне відродження через індустріальний розвиток України / В. Власюк, А. Максюта, С. Поважнюк [та ін.]. – Харків : Повноколір, 2020. – 431 с.
  20. Запорожець, Т. В. Інтелектуальне управління у діяльності органів публічної влади : монографія / Т. В. Запорожець. – Київ : НАДУ, 2020. – 450 с.
  21. Збірник досліджень ефективності виконання державних програм / Держ. контрол.-ревіз. служба України, Головне контрол.-ревіз. упр. України. – Київ : ЗАТ «Віпол», 2002. – 104 с.
  22. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні : аналіт. доп. / С. О. Біла, Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко [та ін.]. – Київ : НІСД, 2011. – 77 с.
  23. Кизим, М. О. Перспективи розвитку та державна підтримка виробництва цивільних літаків в Україні / М. О. Кизим. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2012. – 228 с.
  24. Ковальчук, В. Г. Державне управління соціально-економічним розвитком регіону / В. Г. Ковальчук. – Харків : Золоті сторінки, 2013. – 296 с.
  25. Кравчук, О. В. Розвиток експертно-криміналістичного забезпечення державної безпеки України: державноуправлінський аспект : монографія / О. В. Кравчук. – Харків : НУЦЗУ, 2020. – 308.
  26. Крук, С. І. Інституційність державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України: теорія, методологія та практика : монографія / С. І. Крук. – Харків : НУЦЗУ, 2019. – 324 с.
  27. Маліков, В. В. Валютне регулювання в Україні: теорія і практика : монографія / В. В. Маліков. – Харків : ХНАДУ, 2012. – 320 с.
  28. Науменко, А. О. Державне управління агропромисловим комплексом України: методологія, теорія. практика : монографія / А. О. Науменко. – Харків : БУКЛАЙН, 2020. – 302 с.
  29. Омаров, А. Е. Екологічна безпека держави в умовах глобалізаційних викликів сучасності: державно-управлінський аспект : монографія / А. Е. Омаров. – Харків : ПромАрт, 2018. – 288 с.
  30. Орлова, Н. С. Концептуальні засади корпоративної соціальної відповідальності в Україні : монографія / Н. С. Орлова. – Київ : Кондор, 2014. – 278 с.
  31. Ортіна, Г. В. Державна політика розвитку реального сектору економіки України: формування та реалізація антикризової стратегії : монографія / Г. В. Ортіна. – Харків : НУЦЗУ, 2017. – 416 с.
  32. Пивоваров, К. В. Система контролю в державному управлінні України: теорія, методологія, практика : монографія / К. В. Пивоваров. – Київ : АМУ, 2016. – 464 с.
  33. Полторак, С. Т. Механізми державного управління реформуванням Збройних Сил України: уніфікація та трансформація : монографія / С. Т. Полторак. – Харків, 2017. – 344 с.
  34. Помаза-Пономаренко, А. Л. Правове забезпечення розвитку та безпеки регіонів України в умовах децентралізації й інституціоналізації влади : монографія/ А. Л. Помаза-Пономаренко. – Харків : НУЦЗУ, 2020. – 190 с.
  35. Помаза-Пономаренко, А. Л. Соціальний розвиток і безпека регіонів: державноуправлінські аспекти : монографія / А. Л. Помаза-Пономаренко. – Харків : Діса плюс, 2017. – 270 с.
  36. Проблеми реформування публічної влади : зб. матеріалів та док. / за заг. ред. Р. П. Безмертного, наук. ред. М. О. Пухтинський. – Київ, 2009. – 476 с.
  37. Рєзніков, В. В. Державна політика у сфері європейської інтеграції України: теорія, методологія, практика : монографія / В. В. Рєзніков. – Харків : Діса плюс, 2020. – 364 с.
  38. Розвиток людських ресурсів у сфері підприємництва: теорія і практика державного регулювання : монографія / Н. В. Статівка, О. В. Жадан, В. Л. Міненко [та ін.] ; за заг. ред. Н. В. Статівки, О. В. Жадана. – Харків : Магістр, 2017. – 200 с.
  39. Савченко, Н. В. Сервісна діяльність державної служби зайнятості України : монографія / Н. В. Савченко. – Київ : ЦП Компринт, 2019. – 458 с.
  40. Сіренко, Р. Р. Удосконалення державного регулювання фізкультурно-виховної діяльності у закладах вищої освіти України : монографія / Р. Р. Сіренко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 308 с.
  41. Теоретико-прикладні проблеми державного управління в Україні / А. О. Дєгтяр, О. А. Дєгтяр, О. М. Непомнящий [та ін]. – Харків : ХНУМГ, 2020. – 212 с.
  42. Терещенко, Д. А. Державне регулювання розвитку людського капіталу в Україні: теорія, методологія, практика : монографія / Д. А. Терещенко. – Харків : Діса плюс, 2020. – 308 с.
  43. Торічний, В. О. Інформаційне забезпечення безпеки держави в умовах інформаційного суспільства: державно-управлінський аспект / В. О. Торічний. – Харків : НУЦЗУ, 2020. – 284 с.
  44. Узунов, В. В. Державне управління розвитком інноваційного потенціалу регіонів України: засади, механізми управління, напрями забезпечення : монографія / В. В. Узунов. – Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2014. – 360 с.
  45. Управління адміністративними процесами в організації : навч. посіб. / А. О. Дєгтяр, О. А. Дєгтяр, О. М. Непомнящий [та ін.]. – Харків : ХНУМГ, 2020. – 196 с.

  Худоба, О. Деменція: емпірична обґрунтованість державної політики в Україні : монографія / О. Худоба. – Львів : Піраміда, 2019. – 428 с.

  Шведун, В. О. Механізми державного впливу на розвиток сфери рекламної діяльності в Україні в сучасних умовах / В. О. Шведун. – Харків : НУЦЗУ, 2016. – 250 с.

 2.  
 3. Щепанський, Е. В. Державне регулювання розвитку туристично-рекреаційної сфери в Україні: теорія, методологія та практика : монографія / Е. В. Щепанський. – Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2018. – 326 с.

Назад до списку