Професіоналізм, фаховість, мудрість (до Дня працівників освіти)


01-10-2021
Назад до списку

Корінь навчання гіркий, та плід його солодкий
Арістотель
 1. Актуальні проблеми приватної освіти в України / С. Медведчук, Я. Романчук, Я. Ханик [та ін.]. – Львів : Академ. Експрес, 1997. – 135 с.
 2. Аніловська, Г. Я. Університетська освіта : навч. посіб. / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Л. М. Томаневич. – 2-е вид., перераб. і доп. – Львів : Магнолія-2006, 2010. – 375 с.
 3. Вершинина, Е. М. Непрерывное воспитание и гуманизация в системе образования – суть социально-экономического и духовного возрождения общества : концепция / Е. М. Вершинина. – Харьков : Регион-информ, 2004. – 431 с.
 4. Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова : биограф. слов. / В. I. Астахова, К. В. Астахова, А. О. Тайков [и др.]. – Харьков : Глобус, 1998. – 735 с.
 5. Гайдачук, В. Е. Лев Александрович Колесников: воин, педагог, ученый : очерк / В. Е. Гайдачук. – Харьков : ХАИ, 2008. – 166 с.
 6. Дашкевич, Я. Р. Постаті = Personages : нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Р. Дашкевич. – 2-ге вид., випр. й доп. – Львів : Піраміда, 2007. – 808 с.
 7. Джуринский, А. Н. История педагогики древнего и средневекового мира : учеб. пособие / А. Н. Джуринский. – М. : Совершенство, 1999. – 224 с.
 8. Журавський, В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В. С. Журавський. – Київ : Ін Юре, 2003. – 416 с.
 9. Василь Назарович Каразін // Харків – моя мала Батьківщина : навч. посіб. з народознавства / за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків, 2003. – С. 65–67.
 10. Константинов, Н. А. История педагогики / Н. А. Константинов, Е. Н. Медынский. – 4-е изд. доп. и перераб. – М. : Просвещение, 1974. – 448 с.
 11. Кращі науково-педагогічні працівники ВНЗ України. Вип. 1 / ав.-упоряд. В. Болгов. – Київ : Укр. видавнич. консорціум, 2004. – 160 с.
 12. Кремень, В. Освіта і наука України шляхи модернізації. Факти, роздуми, перспективи / В. Кремень. – Київ : Грамота, 2003. – 216 с.
 13. Кремень, В. Г. Синергетика в освіті : контекст людиноцентризму / В. Г. Кремень, В. В. Їльїн. – Київ : Педагог. думка, 2012. – 368 с.
 14. Засновник харківської філологічної школи // 100 кроків харківською землею : [про О. О. Потебню лінгвіста, літературознавця і фольклориста] / Є. П. Кушнарьов. – Харків : Фоліо, 2004. – С. 309–311.
 15. Літопис освіти і науки України = Chronicle of Education and Science of Ukraine : Історія. Сьогодення. Перспективи. – Київ : Альфа-Віта, 2013. – 168 с.
 16. Лордкипанидзе, Д. О. Педагогическое учение К. Д. Ушинского / Д. О. Лордкипанидзе. – 3-е изд. – М. : Учпедгиз, 1954. – 368 с.
 17. Лучшие методики воспитания : рук. для родителей, бабушек и дедушек / сост. И. С. Лисицина. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2011. – 320 с.
 18. Любар, О. О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – Київ : Знання, 2006. – 448 с.
 19. Макаренко, А. С. Вибрані педагогічні твори : статті, лекції, виступи / А. С. Макаренко. – Київ ; Харків : Радян. шк., 1950. – 304 с.
 20. Микитась, В. Давньоукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – Київ : Абрис, 1994. – 288 с.
 21. Навроцкий, А. И. Высшая школа : теория и практика модернизации / А. И. Навроцкий. – Харьков : Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, 2007. – 196 с.
 22. Ніколаєнко, С. М. Освіта в інноваційному поступі суспільства / С. М. Ніколаєнко. – Київ : Знання, 2006. – 207 с.
 23. Ніколаєнко, С. М. Якісна освіта – шлях до справедливого суспільства знань / С. М. Ніколаєнко. – Київ : Леся, 2013. – 108 с.
 24. Освітні інтернет ресурси : інформ. довід. / уклад. М. С. Коломоєць. – Київ : Освіта України, 2005. – 202 с.
 25. Петро Могила і Київський колегіум // Давньоукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – Київ, 1994. – С. 71–93.
 26. Педагогічна майстерність : хрестоматія : навч. посіб. / за ред. І. А. Зязюна. – Київ : Вищ. шк., 2006. – 606 с.
 27. Пономарьов, О. С. Моделювання педагогічної творчості і майстерності : метод. вказівки з вивч. теми з творчості в курсі "Моделювання професійної діяльності та освітньої підготовки фахівця" для слухачів магіст. програми зі спеціалізації "Педагогіка вищої школи" / О. С. Пономарьов, М. П. Черемський. – 2-ге вид. – Харків : Мачулін Л. І., 2019. – 88 с.
 28. Просвітницько-педагогічна діяльність Х. Д. Алчевської в Харкові // Харків – моя мала Батьківщина : навч. посіб. з народознавства / за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ОВС, 2003. – С. 159–166.
 29. Ректор третього тисячоліття : довід.-біогр. вид. / М-во освіти і науки України, Вид-во центр "Болгов". – Київ : Укр. акад., 2002. – Вип. 1. – 148 с.
 30. Рідний край : навч. посіб. з народознавства / за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – 2-е вид. випр. і доп. – Харків : ХДПУ, 1999. – 527 с.
 31. Степко, М. Ф. Болонський процес і навчання впродовж життя : [монографія] / М. Ф. Степко, Б. В. Клименко, Л. Л. Товажнянський. – Харків : Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 2004. – 112 с.
 32. Сухомлинский, В. А. О воспитании / В. А. Сухомлинский. – 6-е изд. – М. : Политиздат, 1988. – 272 с.
 33. Сухомлинський, В. О. Батківська педагогіка / В. О. Сухомлинський. – Київ : Рад. шк., 1978. – 264 с.
 34. Харьковская физико-математическая школа (лицей) № 27 / О. П. Воловник, П. В. Воловник, Е. Е. Харик [и др.]. – Харьков : ЖЗЛ : Харків. кн. фабрика "Глобус", 2013. – 432 с.
 35. Українки в історії / под ред. В. Борисенко. – Київ : Либідь, 2004. – 328 с.
 36. Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. : у 2 кн. Кн. 1 : Х–XIX ст. / О. В. Сухомлинська, Н. Б. Антонець, Л. Д. Березівська [та ін.] ; за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – 624 с.
 37. Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. : у 2 кн. Кн. 2 : ХХ ст. / О. В. Сухомлинська, Н. Б. Антонець, Л. Д. Березівська [та ін.] ; за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – 552 с.
 38. Ушинский, К. Д. Избранные педагогические сочинения. В 2 т. Т. 2. Вопросы обучения / К. Д. Ушинский ; под ред. В. Я. Струминского. – М. : Учпедгиз, 1954. – 735 с
 39. Юшков, С. В. Русская правда. Происхождение, источники, ее значение / С. В. Юшков. – М. : Госюриздат, 1950. – 380 с.
 40. Лебідь, І. В. Освіта і сучасне суспільство : посібник / І. В. Лебідь. – Умань : Сочинський, 2012. – 98 с.
 41. Товариство «Рідна школа» : історія і сучасність : наук. альманах. Ч. 1 / ред. Д. Герцюк, С. Ярема. – Київ : Рід. шк., 2001. – 216 с.
 42. Ніколаєнко, С. М. Стратегія розвитку освіти України : початок XXI століття / С. М. Ніколаєнко. – Київ : Знання, 2006. – 253 с.
 43. Саух, П. Ю. Сучасна освіта : портрет без прикрас : монографія / П. Ю. Саух. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 382 с.
 44. Нечитайло, И. С. Изменение общества через изменение образования : иллюзия или реальность? : монография / И. С. Нечитайло. – Харьков : НУА, 2015. – 552 с.
 45. Вища освіта в Україні : навч. посіб. / В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степко [та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя, С. М. Ніколаєнка. – Київ : Знання, 2005. – 327 с.
 46. Семенюк, Н. В. Філософія безперервної освіти / Н. В. Семенюк. – Київ : Знання України, 2014. – 347 с.
 47. Астахова, В. И. Служение Отечеству и долгу : очерки о жизни и деятельности ректоров харьковских вузов (1805–2004 годы) / В. И. Астахова // Университеты. – 2004. – № 3. – С. 80–81.
 48. Журавлева, И. Василий Назарович Каразин (1773–1842) основатель университетской библиотеки : К 210-й годовщине открытия Центральной научной библиотеки университета им. В. Н. Каразина / И. Журавлева, Н. Березюк // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 1. – С. 61–65.
 49. Куліш, С. М. М. О. Лавровський – учений-педагог Харківського Імператорського університету / С. М. Куліш // Университеты. – 2013. – № 2. – С. 75– 79.
 50. Хінкулов, Л. Перший ректор Київського університету / Л. Хінкулов // Історичний календар’99 : наук.-попул. та літ. апьманах / упоряд.: А Денисенко, В. Туркевич. – Київ : Українська книга, 1998. – Вип. 5. – С. 264–265.
 51. Дьячков, С. В. «Он умер или стал учителем…» / С. В. Дьячков // Университеты. – 2000. – № 2. – С. 44–47.
 52. Виговський М. Ян Ряппо: реформатор системи освіти в Україні 1920-х років / М. Виговський // Пам’ять століть. – 2004. – № 2. – С. 79–89.
 53. Долинська Л. Джерела мудрості Вчителя / Л. Долинська // Пам'ять століть. – 2005. – № 2. – С. 96–100.
 54. Андрущенко В. «Епохальна педагогіка» Михайла Драгоманова / В. Андрущенко // Пам'ять століть. – 2003. – № 5. – С. 6–14.
 55. «Вчителю, перед ім’ям твоїм… : [до 130-річчя І. І. Карбулицького] // Календар знаменних і пам’ятних дат – 2010. – № 2. – С. 57–63.
 56. Іващенко, В. Педагогічна діяльність Христини Алчевської та її роль у розвитку української освіти в документах із фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В.О. Сухомлинського / В. Іващенко, Р. Палійчук // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 7. – С. 39–42.Життя для просвіти: до 175-річчя від дня народження Х. Д. Алчевської (1841–1920) // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2016. – № 2. – С. 57–70.

Назад до списку