Переклад науково-технічної літератури


16-09-2020
Назад до списку

 
«30 вересня – Міжнародний день перекладача.
Переклад усного мовлення або письмового тексту з однієї мови на іншу є своєрідним мистецтвом. Взаєморозуміння між різними народами, співпраця різномовних партнерів, спілкування у різних сферах життєдіяльності суспільства загострює потребу у висококваліфікованих перекладачах. Професійні перекладачі, що забезпечують взаєморозуміння між різними мовами і народами підтримують гармонію спілкування і цілісність світосприйняття нашої цивілізації.
Вперше це професійне свято відзначили в 1991 році, так як Міжнародна Федерація Перекладачів (International Fédération Internationale des Traducteurs, FIT) проголосила 30 вересня Міжнародним днем перекладачів. 30 вересня обрали для святкування невипадково. Саме в цей день 420 року помер один із чотирьох латинських отців Церкви, письменник, історик і перекладач Ієронім Стридонський (Saint Jerome of Stridonium). Це була яскрава людина з могутнім інтелектом, перекладач, мандрівник, історик і письменник. Його прийнято вважати покровителем усіх перекладачів»


 
https://nubip.edu.ua/en/node/50764


 
Англо-русский тематический словарь : [40 000 слов] / А. А. Черных. – Донецк : Сталкер, 2000. – 512 с.

Англо-русский словарь. 4 000 наиболее употребительных слов и выражений современного английского языка / Г. Л. Кубарьков. – Донецк : БАО, 2007. – 560 с.

Зінов'єва, Л. О. Англо-український, українсько-англійський словник : 101 000 слів / Л. О. Зінов'єва. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2010. – 768 с.

Іваницький, С. Російсько-український словник / С. Іваницький, Ф. Шумлянський. – Київ : Обереги, 2006. – 528 с.

Итальянско-русский словарь по радио и электронике / сост. Н. М. Тетерич, И. Р. , Т. А. Шмаонов. – М. : Физматгиз, 1959. – 448 с.

Краткий русско-польский и польско-русский технический словарь. – М. : Русский язык; Варшава : Науч.-техн. изд-во, 1987. – 560 с.

Новый французско-русский, русско-французский словарь : 60000 слов / сост. С. М. Крысенко. – Харьков : Проминь, 2009. – 608 с.

Українсько-іспанський словник : близько 20 000 слів / уклад. М. Жердинівська. – Київ : Основи, 1993. – 240 с.

Українсько-перський словник : 20 000 слів / уклад. Хамід Реза Салімі, В. А. Храновський, О. В. Мазепова, А. М. Бочарнікова. – Київ : Кондор, 2006. – 376 с.

Хорнби, А. С. Толковый словарь современного английского языка для продвинутого этапа. Т. 1. A-L / А. С. Хорнби ; А. П. Коуи. – спец. изд. для СССР. – М. : Русский язык; Оксфорд : Оксфорд Юниверсити Пресс, 1982. – 510 с.Англійська мова 

«Переклад – це складне явище, у дослідженні якого в центрі уваги виявляються соціальні, психолінгвістичні, психологічні та культурні аспекти. Протягом своєї багатовікової історії переклад відігравав одну з важливих соціальних ролей, а починаючи з II-ї половини ХХ століття переклад мав величезну роль у становленні науково-технічних і комерційних зв’язків. Сьогодні переклад має статус окремої науки з чітко вираженим предметом, об’єктом дослідження і, відповідно, своєю термінологічною системою і є серйозною науковою дисципліною, яка може пояснити й описати основні положення перекладацької діяльності»


 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/92903 

Англо-український словник з бізнесу / за ред. Н. М. Семко. – Львів : Оріяна-Нова, 2006. – 318 с.

Іванова, І. Л. Теорія і практика перекладу : навч. посіб. / І. Л. Іванова, Л. І. Волчанська. – Харків : ХАІ, 2014. – 81 с.

 
Интерпретация текста : на материале английских пословиц и поговорок : учеб. пособие / Н. А. Афанасьева, Л. И. Мустаева, Г. А. Стефанович [и др.]. – М. : Высш. шк., 1991. – 168 с.

Карабан, В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури : граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В. І. Карабан. – Вінниця : Нова Кн., 2002. – 564 с.

Карабан, В. І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову : посібник-довідник / В. І. Карабан, Дж. Мейс. – Вінниця : Нова Кн., 2003. – 608 с.

Костров, А. Д. Русско-английский, англо-русский военный словарь : 50 000 терминов / А. Д. Костров. – М. ; Минск ; Киев : Техн. слов., 2000. – 700 с.

 
Особенности перевода авиационной технической документации на английский язык : учеб. для студентов вузов / Ю. Г. Андриенко, Ю. Н. Богдан, А. Г. Гребеников [и др.]. – Харьков : ХАИ, 2003. – 441 с.

Перебийніс, В. І. Англо-український, українсько-англійський словник для початківців / В. І. Перебийніс, Е. П. Рукіна, С. С. Хідекель. – Вінниця : Нова Кн., 2007. – 624 с.

Переклад англомовної технічної літератури: електричне та електронне побутове устаткування. Офісне устаткування. Комунікаційне устаткування. Виробництво та обробка металу : навч. посіб. / за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. – Вінниця : Нова Кн., 2006. – 296 с.

Пройдаков, Е. М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький. – 1-ше вид. – Київ : Софт-Пресс, 2005. – 552 с.

 
Русско-английский авиационно-космический словарь : [ок. 40 000 терминов] / сост. А. М. Мурашкевич. – М. : Воениздат, 1971. – 792 с.

Шевченко, В. Е. Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп'ютерної термінології : cловник / В. Е. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – 320 с.
Українська мова


 

«Кепський переклад може зіпсувати добрий твір, але добрий переклад не виправить кепського твору»

Ірина Вільде

Антонович, Є. А. Росiйсько-український словник-довiдник з iнженерної графiки, дизайну та архiтектури : навч. посiб. / Є. А. Антонович, Я. В. Василишин, В. А. Шпiльчак. – Львів : Свiт, 2001. – 240 с.

Караванський, С. Росiйсько-український словник складної лексики / С. Караванський. – Київ : Академiя, 1998. – 712 с.

Кириченко, Н. М. Русско-украинский словарь авиационных терминов. В 2 т. Т. 2. П–Я / Н. М. Кириченко ; под ред. В. П. Бабака. – Киев : Техніка, 2004. – 448 с.

Новий українсько-російський і російсько-український словник : 60 000 слів / уклад. О. Ю. Петраковський. – Харьков : Див, 2008. – 1146 с.

Російсько-український і українсько-російський тлумачний словник / за заг. ред. Л. Г. Савченко. – Харків : Прапор, 2009. – 544 с.

Російсько-український словник з інформатики та обчислювальної техніки : з покажч. укр. термінів / уклад. В. Я. Карачун, Г. Г. Гульчук, О. О. Карачун, Ю. З. Прохор ; ред. І. А. Черненко. – Київ : Рось, 1994. – 362 с.

 
Російсько-український словник-довідник термінів і словосполучень з авіоніки / уклад.: А. В. Скрипець, О. І. Варченко, Л. Ф. Верхулевська [та ін.]. – Київ : НАУ, 2002. – 360 с.

Русско-украинский словарь иностранных слов : 15 000 слов / сост. Т. П. Мартыняк ; под ред. А. П. Ярещенко. – Харьков : Прапор, 1999. – 392 с.

Українсько-болгарський словник : близько 20 000 слiв / уклад. К. К. Потапенко. – Київ : Либiдь, 2001. – 288 с.

Шкаруба, Л. М. Російсько-український словник художніх термінів : навч. посіб. / Л. М. Шкаруба, Л. С. Спанатій. – Київ : Каравела, 2004. – 320 с.Багатомовні словники


 

«Думати, що ви можете бути перекладачем лише тому, що ви знаєте дві мови, – це все одно, що вважати, що ви можете грати на фортепіано лише тому, що маєте дві руки»

Пітер Трент


 

Англо-російсько-український словник з економіки та фінансів : 10 000 термінів-слів і словосполучень / за ред. Д. П. Богині. – 2-ге вид., стер. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 448 с.

Англо-русско-украинский словарь научно-технической терминологии : около 22 000 терминов / сост. С. М. Андреев, К. К. Васицкий, Б. Ф. Улищенко. – Харьков : Факт, 1999. – 704 с.

Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту / уклад. О. І. Лесюк. – Київ : «Спалах» ЛТД, 1996. – 312 с.

Медведєва, Л. М. Англо-українсько-російський словник усталених виразів / Л. М. Медведєва, Н. Ю. Медведєва. – Київ ; Тернопіль : Україн. енцик., 1992. – 496 с.

 
Металлы : русский/украинский/английский/французский терминолог. слов. Т. 1. А–М / М. С. Блантер, В. Я. Кершенбаум, Г. Г. Мухин [и др.] ; под ред. Б. А. Прусакова, М. С. Блантера, В. Я. Кершенбаума [и др.] – М. ; Запорожье : МоторСич, 2005. – 511 с.

Николенко, А. Н. Русско-украинско-английский толковый словарь по химии : свыше 1 600 терминов / А. Н. Николенко. – Харьков : Прапор, 1999. – 176 с.

 
Основные понятия механики материалов : англо-русско-украинский словарь / Н. С. Дорошенко, М. В. Деменко, Е. В. Пызина [и др.]. – Харьков : ХАИ, 2010. – 76 с.

Російсько-українсько-англійський словник з механіки / уклад.: В. М. Бастун, Я. М. Григоренко, В. А. Широков. – Київ : Наукова думка, 2008. – 512 с.

Семиязычный словарь по электронике и волноводам : англо-русско-французско-испанско-итальянско-голландско-немецкий / ред. Е. В. Лепешинская. – М. : Физматгиз, 1961. – 264 с.

 
Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з інтелектуальної власності : основні терміни: понад 2000 термінів / за заг. ред. А. А. Рудніка. – Харків : [б. в.], 1999. – 560 с.

Українсько-російсько-англійсько-німецький тлумачний та перекладний словник термінів ринкової економіки / під ред. Т. Р. Кияк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Обереги, 2003. – 624 с.

Ходаков, В. Є. Навчальний термінологічний російсько-українсько-англійський словник : комп'ютернi науки : навч. посiб. з комп'ютер. наук та комп'ютер. iнженерiї / В. Є. Ходаков, В. О. Костiн. – Херсон : ХДТУ, 2000. – 494 с.
Додаткова література 

Индонезийско-русский словарь : 45 000 слов / сост. Р. Н. Коригодский, О. Н. Кондрашкин, Б. И. Зиновьев ; под ред. Сухадионо, А. С. Телескина. – М. : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1961. – 1172 с.

Клевцова, С. Д. Русско-персидский словарь : учебный : около 11 000 слов с прил. крат. очерка фонетики и морфологии рус. яз. / С. Д. Клевцова ; под ред. Г. А. Восканяна. – М. : Рус. язык, 1975. – 872 с.

Коссак, О. М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки : понад 15 000 термінів / О. М. Коссак ; лінгвіст. ред. О. Р. Микитюк. – Львів : БаК, 1995. – 304 с.

Краткий албанско-русский словарь : 13 000 слов / сост. Р. Д. Кочи, А. Косталлари, Д. И. Скенди ; под ред. А. Косталлари. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Гос. изд-во. иностр. и нац. слов., 1951. – 548 с.

 
Краткий японско-русский словарь иероглифов : 2 300 иероглифов / Н. Д. Неверова, Р. Б. Ноздрева, Т. А. Розанова [и др.]. – 2-е изд., испр. – М. : Русский язык, 1990. – 416 с.

Мурашкевич, А. М. Русско-французский авиационно-космический словарь : около 60 000 терминов. В 2 т. Т. 2. О–Я / А. М. Мурашкевич, В. М. Борщ, Ю. И. Снежко ; под общ. ред. А. М. Мурашкевича. – М. : Воениздат, 1991. – 528 с.

Немецко-русский словарь по металлообработке / сост. Н. Ф. Депутатова, И. М. Старосельская, В. В. Шварц, А. Г. Ширман ; под ред. В. В. Шварца. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Совет. энцикл., 1969. – 480 с.

Немецко-русский словарь по технологии машиностроения : около 24 000 терминов / под ред. В. В. Шварца. – М. : Рус. язык, 1978. – 560 с.

Nikitina, S. A. Guide de conversation francais-russe = Французско-русский разговорник / S. A. Nikitina. – 3-e edit. stereotypee. – М. : Рус. яз., 1992. – 254 р.

 
Новый русско-китайский словарь. – [М.?] : Иностр. яз., 1998. – 1314 с.

Романенко, Д. Русско-немецкий разговорник / Д. Романенко. – М. : Мартин, 1998. – 224 с.

Современный англо-русский политехнический словарь : 125 000 слов / сост. В. В. Бутник. – М. : Вече, 1999. – 512 с.

Szabo, M. Orosz- Magyar Szotar = Русско-венгерский учебный словарь : iskolak szamara / M. Szabo. – 16 kiadas. – Budapest : Akademiai Kiado, 1988. – 262 o.

 
Українсько-німецький та німецько-український словник актуальної лексики / уклад. Л. Кунч, Є. Тимченко, О. Білодід [та ін.] – Київ : Україн. світ, 1994. – 256 с.

Федосова, М. А. Французско-русский словарь по космической науке и технике : около 29 000 терминов / М. А. Федосова, Б. Г. Андреев, А. Е. Стефанович. – М. : Рус. яз., 1986. – 398 с.

Чешско-русский словарь по электротехнике и электронике : 30 000 терминов. – М. : Сов. энцикл., 1966. – 524 с.

Назад до списку