Охорона праці на роботі майбутнього


26-04-2019
Назад до списку
«Охорона праці на роботі майбутнього» — девіз Всесвітнього дня охорони праці. У 2019 р. МОП святкує 100-літній ювілей. Саме тому День охорони праці 2019 організація планує присвятити аналізу своєї сторічної діяльності, спрямованої на поліпшення рівня охорони праці»
 
http://oppb.com.ua/news/


 
Нормативні та методичні питання охорони праці

«Міжнародна організація праці оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці для того, щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення та просування культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці. Вперше він відзначався у 2003 році.
Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам’яті загиблих працівників, уперше проведеного американськими та канадськими трудящими в 1989 році в пам’ять про працівників, які загинули та отримали травму на виробництві.
В Україні цей День отримав назву «День охорони праці» і відзначається згідно Указу Президента України № 685/2006 від 18 серпня 2006 року щорічно 28 квітня»


 
https://www.dilovamova.com/

 
Україна. Кодекси. Кодекс законів про працю України : станом на 3 вересня 2018 р. : відповідає офіц. тексту. – Харків : Право, 2018. – 118 с.

Трудове право : підручник / О. М. Ярошенко, С. М. Прилипко, А. М. Слюсар [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків: Право, 2017. – 560 с.
Охорона праці : зб. нормативно-правових актів України : усі нормативно-правові акти надано станом на 1 лютого 2010 р. / за ред. Є. Ю. Стецюри. – 3-тє вид., допов. та випр. – Харків : Бурун Книга, 2010. – 384 с.

Основи трудового права України : навч. посіб. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак [та ін.] ; за ред. П. Д. Пилипенка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 277 с.
Бойко, М. Д. Трудове право України : навч. посіб. / М. Д. Бойко. – Київ : Атіка, 2006. – 312 с.
 
Басов, В. В. Правовые основы охраны труда : учеб. пособие по лаб. практикуму / В. В. Басов, В. В. Гайдукова. – Харьков : ХАИ, 2001. – 71 с.
 
Гончарова, Г. С. Трудовое право в вопросах и ответах : учеб.-справ. пособие / Г. С. Гончарова, В. В. Жернаков, С. Н. Прилипко. – Харьков : Одиссей, 2000. – 624 с.
 
Стичинський, Б. С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, I. В. Зуб, В. Г. Ротань. – 2-е вид., допов. та перероб. – Київ : А.С.К., 2000. – 1072 с.
 
Міжнародне законодавство про охорону праці : конвенції та рек. МОП. У 3 т. Т. 1 / Держ. ком. України по нагляду за охороною праці, М-во праці України, М-во закордонних справ України. – Київ : Основа, 1997. – 672 с.
 
Сыроватская, Л. А. Ответственность за нарушение трудового законодательства / Л. А. Сыроватская. – М. : Юрид. лит., 1990. – 176 с. 
Організація охорони праці«За оцінками Міжнародної організації праці (МОП), щорічно відбувається понад 270 мільйонів нещасних випадків на виробництві, які ведуть до відсутності на робочому місці протягом більше 3 днів, і від близько 160 мільйонів випадків хвороб без смертельного результату. Кожен день в світі вмирають в результаті нещасних випадків і захворюваності на виробництві близько 5000 осіб, в рік – від 2 до 2,3 мільйона осіб.
Для запобігання нещасним випадкам на виробництві існують цілі інженерні системи з техніки безпеки. З урахуванням специфіки того чи іншого робочого процесу розробляються відповідні інструкції, приписи, правила з техніки безпеки, вводиться систематичний інструктаж працівників і всього персоналу, вводиться в штат інженер по техніці безпеки, а якщо це не є можливим, то його функції бере на себе або дублює начальник підрозділу, зміни, майстер або бригадир. На жаль, це різко знижує якість контролю за дотриманням техніки безпеки. Але навіть це не може повністю запобігти так званому «людському фактору». Статистика чітко показує, що найбільш часті випадки травматизму на виробництві відбуваються саме, коли знижується увага працівника. Це як правило відбувається наприкінці робочого дня, в кінці робочого тижня, рідше перед обідньою перервою. На жаль, через недбальство виконавця робіт, правила техніки безпеки, часто пишуться ціною здоров’я та життя працівників»

 
https://www.dilovamova.com/index.


 
Гогіташвілі, Г. Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами : навч. посіб. / Г. Г. Гогіташвілі, Є. Т. Карчевські, В. М. Лапін. – Київ : Знання, 2007. – 367 с.

Грішнова, О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова. – Київ : Знання, 2006. – 559 с.

Подоровская, М. М. Организация труда : консп. лекций / М. М. Подоровская. – Киев : МАУП, 2001. – 112 с.

Ашеров, А. Т. Судебно-эргономическая экспертиза несчастных случаев в системах «Человек-техника-среда» : монография / А. Т. Ашеров, В. В. Сабадаш. – Харьков : УИПА, 2008. – 145 с.

Кивиренко, О. Б. Прогнозирование и оценка риска : учеб. пособие / О. Б. Кивиренко, Г. В. Мигаль, В. В. Гайдукова. – Харьков : ХАИ, 2003. – 44 с.

Домнич, Н. Е. Расследование несчастных случаев на производстве : контрольные задания по курсу «Основы охраны труда» / Н. Е. Домнич, В. В. Вамболь. – Харьков : ХАИ, 2002. – 22 с.

Мариненко, Н. В. Уроки безопасности / Н. В. Мариненко. – М. : Профиздат, 1991. – 112 с.

Чернявский, В. Б. Инженер службы охраны труда / В. Б. Чернявский. – М. : Металлургия, 1991. – 128 с.

Амоша, А. И. Экономическое обоснование мероприятий по охране труда : монография / А. И. Амоша. – Киев : Наукова думка, 1979. – 203 с.

Браун, Д. Б. Анализ и разработка систем обеспечения техники безопасности: системный подход в технике безопасности / Д. Б. Браун ; пер. с англ. А. Н. Жовинского. – М. : Машиностроение, 1979. – 360 с.

Гандзюк, М. П. Основи охорони праці : підручник / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. М. П. Гандзюка. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2008. – 384 с.

Власов, А. Ф. Предупреждение производственного травматизма / А. Ф. Власов. – М. : Профиздат, 1973. – 176 с.
 
Психологія праці«Праця –це сукупність фізіологічних та психічних процесів, які спонукають, програмують і регулюють діяльність людини.
У процесі праці відбувається функціональне напруження людини, яке зумовлене м’язовими і нервовими навантаженнями.
М’язові навантаження визначаються робочою позою, характером робочих рухів, напруженням фізіологічних функцій тих органів, які задіяні при виконанні робіт стоячи або сидячи. Динамічні навантаження зумовлені м’язовими навантаженнями при переміщенні у просторі тіла або його частин.
Нервові навантаження зумовлені напругою уваги, пам’яті, сенсорного апарату, активізацією процесів мислення та емоційної сфери.
Залежно від співвідношення м’язових і нервових навантажень праця поділяється на фізичну, з перевагою м’язових навантажень, і розумову, з перевагою навантажень на кору головного мозку, пов’язаних із вищими психічними функціями»


 
Гандзюк, М. П. Основи охорони праці : підручник / М. П. Гандзюк,
Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. М. П. Гандзюка. –
4-те вид. – Київ : Каравела, 2008. – 384 с. – С. 95.

 
Физиологические и психологические основы труда / Н. П. Калинина, В. Г. Макушин, В. Г. Полежаев [и др.]. – М. : Профиздат, 1974. – 232 с.

Психология труда / пер. со словац. Г. В. Матвеевой-Муниповой. – М. : Профиздат, 1979. – 216 с.

Дмитриева, М. А. Психология труда и инженерная психология : учеб. пособие / М. А. Дмитриева, А. А. Крылов, А. И. Нафтульев ; под общ. ред. А. А. Крылова. – Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1979. – 224 с.

Лоос, В. Г. Промышленная психология / В. Г. Лоос. – 2-е изд., доп. и испр. – Киев : Техніка, 1980. – 184 с.

Практикум по инженерной психологии и психологии труда : учеб. пособие для студентов вузов / Ленинград. гос. ун-т. – Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1983. – 208 с.

Скрипець, А. В. Основи авіаційної інженерної психології : навч. посіб. / А. В. Скрипець. – Київ : НАУ, 2002. – 532 с

Суворова, В. В. Психофизиология стресса / В. В. Суворова. – М. : Педагогика, 1975. – 208 с.

Власов, А. Ф. Цвет и безопасность труда / А. Ф. Власов. – М. : Машиностроение, 1970. – 88 с.

Навакатикян, А. О. Здоровье и работоспособность при умственном труде / А. О. Навакатикян, А. И. Ковалева. – Киев : Здоровья, 1989. – 88 с.

Навакатикян, А. О. Физиология и гигиена умственного труда / А. О. Навакатикян, В. В. Крыжановская, В. В. Кальниш. – Киев : Здоров'я, 1987. – 152 с.


 

Гігієна праці. Перша долікарська допомога при нещасних випадках«Людина, що працює, проводить на виробництві значну частину свого життя. Тому для її нормальної життєдіяльності в умовах виробництва треба створити санітарні умови, які б дали змогу їй плідно працювати, не перевтомлюючись та зберігаючи своє здоров’я. Для цього треба, щоб енергетичні витрати при праці компенсувалися відпочинком та умовами навколишнього середовища. Ці умови створюються забезпеченням працюючого:
– зручним робочим місцем;
– чистим повітрям, необхідним для нормальної життєдіяльності;
– захистом від дії шкідливих речовин та випромінювань, що можуть потрапити в робочу зону;
– нормованою освітленістю;
– захистом від шуму та вібрацій;
– засобами безпеки при роботі з травмонебезпечним обладнанням;
– робочим одягом та різними засобами індивідуального захисту (за необхідності);
– побутовими приміщеннями та спеціальними службами, що призначені створювати безпечні та нормальні санітарні умови праці;
– медичним обслуговуванням та санітарно-профілактичними заходами, що призначені для збереження здоров’я»


 

Гандзюк, М. П. Основи охорони праці : підручник / М. П. Гандзюк,
Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. М. П. Гандзюка. – 4-те вид. –
Київ : Каравела, 2008. – 384 с. – С. 123.


 

Желібо, Є. П. Безпека життєдіяльності : підручник / Є. П. Желібо, В. В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2007. – 288 с.

Яким, Р. С. Безпека життєдіяльності людини : навч. посіб. / Р. С. Яким. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 304 с.

Пістун, І. П. Практикум з безпеки життєдіяльності : навч. посіб. / І. П. Пістун, Ю. В. Кіт, А. П. Березовецький ; за ред. І. П. Пістуна. – 2-ге вид., стер. – Суми : Університетська кн., 2004. – 232 с.

Кокорев, Н. П. Гигиена труда на производстве / Н. П. Кокорев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Профиздат, 1973. – 160 с.

Руководство к практическим занятиям по гигиене труда : учеб. пособие для студентов мед. ин-тов / под ред. З. И. Израэльсона, Н. Ю. Тарасенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Медицина, 1973. – 480 с.

Паустовская, В. В. Гигиена труда и научно-технический прогресс / В. В. Паустовская. – Киев : Здоровья, 1989. – 48 с.

Лесенко, Г. Г. Инженерно-технические средства безопасности труда / Г. Г. Лесенко, Ю. С. Паньковский, В. Н. Петров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Техніка, 1986. – 128 с.

Минин, Б. А. СВЧ и безопасность человека / Б. А. Минин ; под ред. М. М. Левина. – М. : Сов. радио, 1974. – 352 с.

Колосков, В. Ю. Охрана труда. Освещение : учеб. пособие по лаб. практикуму / В. Ю. Колосков, В. В. Вамболь, Н. В. Кобрина. – Харьков : ХАИ, 2010. – 54 с.

Жидецький, В. Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів : навч. посiб. / В. Ц. Жидецький. – 2-ге вид., допов. – Львів : Афіша, 2000. – 176 с.

Передерий, В. Г. Источники и биологические эффекты ионизирующего излучения / В. Г. Передерий, С. М. Ткач. – Киев : Здоровья, 1988. – 76 с.

 
Павленко, А. Р. Защита населения от негативного влияния геопатогенных зон, мониторов персональных компьютеров, телевизоров, другой электронной техники / А. Р. Павленко. – Киев : [б. и.], 1997. – 65 с.

Тихомиров, Ю. Ф. Промышленные вибрации и борьба с ними / Ю. Ф. Тихомиров. – Киев : Техніка, 1975. – 184 с.

Тимофеенко, Л. П. Снижение шума на промышленных предприятиях / Л. П. Тимофеенко, В. Ф. Усок. – Киев : Техніка, 1980. – 144 с.

Шапиро, Л. Б. Уличный травматизм и первая помощь при травмах / Л. Б. Шапиро, С. Л. Левитин. – М. : Медицина, 1967. – 48 с.

Авиационная медицина / под общ. ред. А. Н. Бабийчука. – М. : ДОСААФ, 1980. – 248 с.

 
Эргономика и безопасность труда / Л. П. Боброва-Голикова, О. М. Мальцева, Н. А. Коханова [и др.]. – М. : Машиностроение, 1985. – 112 с.

Человеческий фактор : пер. с англ. В 6 т. Т. 2. Эргономические основы проектирования производственной среды / под ред. Г. Салвенди. – М. : Мир, 1991. – 502 с.

Предотвращение летных происшествий : медицинские аспекты : сб. ст. / пер. с англ. А. А. Гюрджиана. – М. : Воениздат, 1977. – 208 с. 

Безпека процесів праці«Управління безпекою праці будується не на окремих факторах, а на управлінні системою «людина – техніка – середовище». Самій події нещасного випадку, аварії або професійному захворюванню передує порушення ергономічних норм або умов професійної обстановки. Тобто забезпечення безпеки трудової діяльності залежить від організації виробництва, організації праці, стану техніки і технології, якості предмета праці, інфраструктури.
Сучасний підхід до організації робіт у сфері безпеки праці, який базується на міжнародному стандарті OHSAS 18001:2007, більшою мірою спрямований на ідентифікації небезпек, фіксації їх властивостей, вимірі параметрів шкідливого впливу й оцінці професійних ризиків, пов’язаних із загрозою завдання шкоди здоров’ю персоналу»


 

Бойченко, М. В. Розробка механізму управління професійними ризиками /
М. В. Бойченко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10. – С. 435–443. 

Охорона праці : навч. посіб. / В. П. Кучерявий, Ю. Є. Павлюк, А. Д. Кузик [та ін.] ; за ред. В. П. Кучерявого. – Львів : Оріяна-Нова, 2007. – 368 с.
 
Основи охорони праці : навч. посіб. / Я. І. Бедрій, Ю. Л. Дешинський, Р. М. Івах [та ін.] ; за ред. Я. І. Бедрія. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Львів : Магнолія-2006, 2007. – 240 с.

Жидецький, В. Ц. Основи охорони праці : навч. посіб. / В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О. В. Мельников. – 4-е вид., допов. – Львів : Афіша, 2000. – 350 с.

Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда : учеб. пособие для студентов вузов / П. П. Кукин, В. Л. Лапин, Н. Л. Пономарев, Н. И. Сердюк. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высшая школа, 2002. – 319 с.

 
Безопасность производственных процессов : справочник / С. В. Белов, В. Н. Бринза, Б. С. Векшин [и др.] ; под ред. С. В. Белова. – М. : Машиностроение, 1985. – 448 с.

Лесенко, Г. В. Организация безопасности труда на производстве / Г. В. Лесенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Тэхника, 1989. – 232 с.

Охрана труда : учеб. для студентов электротехн. спец. вузов / под ред. Б. А. Князевского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1982. – 311 с.

Кобевник, В. Ф. Охрана труда : учеб. для студентов втузов / В. Ф. Кобевник. – Киев : Выща шк., 1990. – 286 с.

Пістун, І. П. Охорона праці на автомобільному транспорті : навч. посіб. / І. П. Пістун, Й. В. Хом'як, В. В. Хом'як. – Суми : Університетська кн., 2006. – 374 с.

Катренко, Л. А. Охорона праці в галузі освіти : навч. посіб. / Л. А. Катренко, І. П. Пістун. – 2-ге вид., допов. – Суми : Університетська кн., 2005. – 304 с.

Безопасность труда в машиностроении в вопросах и ответах : учеб. пособие / В. Г. Еремин, В. В. Сафронов, А. Г. Схиртладзе, Г. А. Харламов ; под ред. Г. А. Харламова. – М. : Машиностроение, 2004. – 192 с.

Буренин, В. В. Безопасность труда при применении промышленных роботов : учеб. пособие для сред. проф.-техн. училищ / В. В. Буренин, В. Л. Михайлова. – М. : Высшая шк., 1987. – 72 с.

Буриченко, Л. А. Охрана труда в гражданской авиации : учеб. для вузов гражд. авиации / Л. А. Буриченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1985. – 239 с.

Охрана труда в авиационной промышленности : учеб. пособие / Н. Н. Колотилов, А. М. Казаков, Н. С. Троянский, Ф. С. Юнусов ; под ред. Н. Н. Колотилова. – М. : Машиностроение, 1973. – 296 с.

Справочник по охране труда на промышленном предприятии / К. Н. Ткачук, Д. Ф. Иванчук, Р. В. Сабарно, А. Г. Степанов. – Киев : Тэхника, 1991. – 286 с.

Каракаш, А. И. Справочник производственного мастера по охране труда / А. И. Каракаш. – Днепропетровск : Проминь, 1988. – 191 с.

Краснов, Л. М. Организация работы по охране труда на предприятии : справочник / Л. М. Краснов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Днепропетровск : Проминь, 1990. – 240 с.

Краснов, Л. М. Охрана труда в условиях повышенной опасности : справочник / Л. М. Краснов. – 2-е изд. – Днепропетровск : Промінь, 1981. – 190 с.

Балаев, А. А. Безопасность труда на предприятии: программно-целевая игра : метод. пособие / А. А. Балаев, О. А. Зюкова. – М. : Профиздат, 1989. – 96 с.

Пожежна безпека : нормативні акти та інші док. Т. 2. – Київ : Основа, 1997. – 448 с.

Собурь, С. В. Установки пожаротушения автоматические : справочник / С. В. Собурь ; под ред. В. И. Кузнецова. – М. : Спецтехника, 2001. – 400 с.

Кузьмин, В. И. Охрана труда и противопожарная защита : учебник / В. И. Кузьмин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 224 с.

Назад до списку