Навчатися, щоб перемагати


01-09-2019
Назад до списку


Педагогіка вищої школи


 
Гуманітарний вісник : зб. наук. пр. / Держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди». – Київ, 2012. – Т. 1(34), вип. 27 (дод. 1) : Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору. – 564 с.

Кремень, В. Освіта і наука України шляхи модернізації: факти, роздуми, перспективи / В. Кремень. – Київ : Грамота, 2003. – 216 с.

Інновації у вищій школі : зб. наук. пр. / авт.-уклад. Х. В. Раковський, Н. Х. Раковська, О. С. Раковська-Башмакова, К. О. Метешкін, Л. А. Федорченко. – Харків, 2011. – 344 с.

Журавський, В. С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти : наук.-метод. вид. / В. С. Журавський, М. З. Згуровський. – Київ : Політехніка, 2003. – 200 с.

Кузьмінський, А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – Київ : Знання, 2005.

Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес / за ред. В. Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2006. – 326 с.

 
Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту : навч. посіб. / [за ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тіхонена]. – Львів : Манускрипт, 2014. – 572 с.

Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін) / М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В. Грубінко, І. І. Бабин. – Київ : Економічна думка, 2003. – 60 с.

Комісії з вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України : довідник / за заг. ред. С.М. Ніколаєнка. – Київ : Знання, 2008. – 488 с.

Згуровський, М. З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України : навч.-метод. вид. / М. З. Згуровський. – Київ: НТУУ «КПІ», 2006. – 544 с.

Артемова, Л. В. Історія педагогіки України : підручник / Л. В. Артемова. – Київ : Либідь, 2006. – 424 с.

 
Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі : практ. посіб. / [за ред. С. Гришка, Т. Добка, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тііхонена]. – Львів : Манускрипт, 2014. – 168 с.

Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів : станом на 01.02.2003 р. / за ред. М. І. Панова. – Харків. : Гриф, 2003. – 336 с.

Освітні інновації у вищих навчальних закладах України : каталог / уклад. В. І. Соколов, В. В. Висоцька. – Київ : Стилос, 2003. – 336 с.

Збірник нормативних актів України щодо організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі : довід. для працівників вищих навч. закл. / Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2003. – Вип. 1. – 420 с.

Подоляк, Л. Г. Психологія вищої школи : навч. посіб. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – Київ : Філ-студія, 2006. – 320 с.

 
Товажнянський, Л. Л. Болонський процес: цикли, ступені, кредити : [монографія] / Л. Л. Товажнянський, Є. І. Сокол, Б. В. Клименко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2004. – 144 с.
 
Вища освіта в Україні : навч. посіб. / В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степко [та ін.] ; за ред. В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко. – Київ : Знання, 2005. – 327 с.

Вищі навчальні заклади України : інформ. довід. / Інформ. агенція «Освіта України». – Харків : Торсінг, 2001. – Вип. 2 – 184 с.

 
Вища освіта : нормат.-прав. акти про орг. освіти у вищ. навч. закл. III–IV рівнів акредитації : [у 2 кн.] / [уклад.: М. І. Панов, Ю. П. Битяк, Г. С. Гончарова та ін. ; за ред. М. І. Панова]. – Харків : Право, 2006. – 688 с.

Ніколаєнко, С. М. Стратегія розвитку освіти України: початок ХХІ століття / С. М. Ніколаєнко. – Київ : Знання, 2006. – 253 с.

Стратегія реформування освіти в Україні : рек. з освітньої політики. – Київ : К.І.С., 2003. – 296 с.

 
Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні : монографія / В. Бугров, А. Гожик, К. Жданова [та ін.] ; за заг. ред. В. Лугового, С. Калашнікової. – Київ : Пріоритети, 2014. – 156 с.

Сучасні заклади освіти – 2012 : Міжнар. вист., 1–3 берез. 2012 р. : офіц. кат. вист. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Компанія «Виставковий Світ». – Київ, 2012. – 292 с.

Ніколаєнко, С. М. Якісна освіта – шлях до справедливого суспільства знань / С. М. Ніколаєнко. – Київ : МП Леся, 2013. – 108 с.

Сучасна освіта в Україні – 2012 : XV ювіл. Міжнар. вист. навч. закл. : офіц. кат. вист. 15–17 лют. 2012 р., Київ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Київ. торг.-пром. палата. – Київ, 2012. – 140 с.

Літопис освіти і науки України. Історія. Сьогодення. Перспективи. – Київ : Альфа-Віта, 2013. – 168 с.

Навчальні заклади від «А» до «Я». – Київ : Bolgo Медіа центр, 2003. – 224 с.

Студент у законодавчому просторі вищої освіти : зб. нормативно-правових актів / за заг. ред. І. О. Вакарчука. – Київ : Знання України, 2008. – 410 с.

Права та гарантії студента : зб. нормат.-прав. док. / уклад. Г. Ф. Труханов, С. М. Романюк, А. І. Клименко, О. С. Цибін. – Київ : Четверта хвиля, 2005. – 380 с.

Виховна робота зі студентською молоддю : навч. посіб. / під ред. Т. Ю. Осипова. – Одеса : Фенікс, 2006. – 288 с.

Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования : материалы Межвуз. научн. конф., Харьков / М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьков. авиац. ин-т». – Харьков, 2015. – 96 с.

Кобыляцкий, И. И. Основы педагогики высшей школы / И. И. Кобыляцкий. – Киев : Одесса : Вища школа, 1978. – 288 с.

 
Поляков, М. В. Класичний університет: еволюція, сучасний стан, перспективи : [монографія] / М. В. Поляков, В. С. Савчук. – Київ : Генеза, 2004. – 416 с.

Ніколаєнко, С. М. Наукові дослідження в університетах - визначальний чинник зростання якості освіти / С. М. Ніколаєнко. – Київ : Прок-Бізнес, 2007. – 176 с.

Покликання університету : зб. наук. пр. / під ред. О. Гомілко. – Київ : Янко : Веселка, 2005. – 304 с.

Хартія Університетів України, Ольвійська Декларація Університетів, Рамки пріоритетних дій та Статут Асоціації Університетів України. – Миколаїв, 2009. Вип. 1. – 44 с.

Права та обов'язки студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації : зб. основних нормативних актів (станом на 2 квітня 2008 р.) / уклад. та ін. О. М. Ярошенко. – Харків : Право, 2008. – 616 с.

 
Студент і закон : зб. законодав.-прав. док. / [уклад. : Г. Ф. Труханов, С. М. Романюк]. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 240 с.

Кращі науково-педагогічні працівники ВНЗ України. – Київ, 2004. – Вип. 1. – 160 с.

 
Дослідження якості конкурсного відбору студентів вищих навчальних закладів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання: аналітичні матеріали / І. Е. Бекешкіна, Я. Я. Болюбаш, В. А. Бугров [та ін.] ; за ред. В. В. Ковтунця, С. А. Ракова. – Київ : Нора-Друк, 2015. – 160 с.

Цукерблат, Д. М. Инновационный тип развития в сфере высшего образования / Д. М. Цукерблат // Инновации в образовании. – 2017. – № 12. – С. 90–100.

Далингер, В. А. Информационно-коммуникационные технологии в учебно-исследовательской деятельности студентов / В. А. Далингер // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2016. – № 12. – С. 5–14.

Новий колегіум : наук. - інформ. журн. / Харків. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків : Колегіум, 1999 –. – 2 рази на міс.

Вища школа : наук.-практ. вид. / М-во освіти і науки України. – Київ : Знання, 2002 –. – щомісячний.

Сучасна освіта : рекламно-аналіт. журнал. – Київ : Укрполіграфмедіа, 1997–. – щомісячний.

Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2001–.

Вища освіта в Україні : нормативно-правове регулювання. – Київ : Форум, 2006 –. – щоквартально.
Харків студентський 

Вищі навчальні заклади Харківщини. – Харків : Золоті сторінки, [2007?]. – 68 с.

Мережа та діяльність вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації у Харківській області : комплексна економічна доповідь / Держ. комітет статистики України, Гол. упр-ня статистики у Харківській обл.; МОНУ, Гол. упр-ня освіти і науки Харківської обл. держ. адміністрації. – Харків : Гол. упр-ня статистики у Харківській обл., 2010. – 21 с.

 
Вищі навчальні заклади Харківщини. – Харків : Золоті сторінки, [б. р.]. – 140 с.
 
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Харківська область : [монографія] / Акад. пед. наук України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищої освіти. – Київ : Знання України, 2009. – 431 с.

 

ХАІ-це історія, сьогодення, майбутнє

 

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». – Харків : ХАІ. – 59 с.

Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» : посвящ. вып. 1971 г. самолетостроит. фак. – Харьков, 2006. – 46 с.

 
Мы из ХАИ : 45-летию окончания ХАИ- посвящается: о жизни выпускников 1962 года моторостроительного фак-та. 1956 г. – 1962 г. – 2007 г. – Запорожье : [б. в.], 2007. – 232 с.

Фотоазбука настоящего хаевца. – Харьков : ХАИ, 2006. – 73 с.

Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харківський авіаційний інститут» : 1970–2010. – Харьков : ХАИ, 2010. – 82 с.

General Information About the University : Advertisements for international students / National Aerospace University Kharkiv Aviation Institute. – Kharkiv : KhAI. – 16 p.

 
Информационно-аналитические модели управления техническими высшими учебными заведениями / А. Н. Гуржий, В. С. Кривцов, А. С. Кулик [и др.]. – Харьков : ХАИ, 2004. – 387 с.

Стандартизация магистерских программ по аэрокосмическому инжинирингу : отчет о выполнении проекта. – Киев : Миллениум, 2006. – 34 с.

Назад до списку