НАУКА І ОСВІТА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ


28-08-2020
Назад до списку

«Освіта – це те, що залишається після того, як забувається усе вивчене в школі»
Альберт Ейнштейн


I. Стратегія розвитку освіти України


«Реформування освіти в Україні є складовою процесу адаптації національної освітньої системи до змін, що відбуваються останні двадцять років у європейських країнах і пов`язані з усвідомленням важливості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу. Відтак питання забезпечення рівного доступу не просто до освіти, а саме до якісної освіти є ключовим для розвитку не лише освітньої галузі, а й усього суспільства».
Ніколаєнко, С. М. Стратегія розвитку освіти України : початок ХХI ст. / С. М. Ніколаєнко. – Київ : Знання, 2006. – С. 10.
 

1. Вища освіта в Україні : навч. посіб. / В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степко [та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя, С. М. Ніколаєнка. – Київ : Знання, 2005. – 327 с.
2. Ніколаєнко, С. М. Стратегія розвитку освіти України : поч. ХХI століття / С. М. Ніколаєнко. – Київ : Знання, 2006. – 253 с.
3. Стратегія реформування освіти в Україні : рек. з освітньої політики. – Київ : «К.I.С.», 2003. – 296 с.
4. Дабагян, А. В. Некоторые проблемы реформирования системы образования : монография / А. В. Дабагян, А. М. Михайличенко ; под ред. Л. Л. Товажнянского. – Харьков : ФОРТ, 2001. – 320 с.
5. Навроцкий, А. И. Высшая школа : теория и практика модернизации / А. И. Навроцкий. – Харьков : Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, 2007. – 196 с.
6. Крутько, П. Д. Очерки истории высшего технического образования / П. Д. Крутько. – М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2012. – 140 с.
7. Вища технічна освіта України і Болонський процес : матеріали Всеукр. наради ректорів вищих техн. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Асоц. ректорів вищ. техн. навч. закл. України, Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків, 2004. – 198 с.
8. Вища освіта України – європейський вимір : стан, проблеми, перспективи : інформ.-аналіт. матеріали до засідання підсумкової колегії М-ва освіти і науки, 21 берез. 2008 р. / М-во освіти і науки України. – Київ : [б. в.], 2008. – 104 с.
9. Стратегічні напрями розвитку вищої освіти в Україні : матеріали Міжнар. наук. конф., Судак. – Київ : [б. в.], 2003. – 135 с.
10. Инженер XXI века : личность и профессионал в свете гуманизации и гуманитаризации высшего технического образования : монография / С. И. Богомолов, Г. Д. Вершинин, В. Г. Горохов [и др.] ; под ред. М. Е. Добрускина. – Харьков : Рубикон, 1999. – 512 с.
11. Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України. – Київ : НМЦ ВО, 2005. – Вип. 42. – 238 с.
12. Інноваційні технології та реформа змісту освіти в контексті Лісабонської стратегії ЄС : метод. каталог вид. / М-во освіти і науки України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ : Освіта України, 2007. – 195 с.
13. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, НТУ «ХПІ» ; за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. – Харків, 2007. – Вип. 15-16 (19-20). – 388 с.
14. Дослідження якості конкурсного відбору студентів вищих навчальних закладів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання : аналіт. матеріали / І. Е. Бекешкіна, Я. Я. Болюбаш, В. А. Бугров [та ін.] ; за ред. В. В. Ковтунця, С. А. Ракова. – Київ : Нора-Друк, 2015. – 160 с.
15. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова [та ін.] ; за ред. З. Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2005. – 399 с.


II. Вищі навчальні заклади

«Стан справ у галузі освіти, темпи та глибина перетворень не задовольняють потреб суспільства. Актуальними завданнями залишаються збереження і поширення кращих традицій національної системи освіти, забезпечення доступності здобуття якісної освіти для всіх громадян та входження вітчизняної системи освіти в освітній і науковий простір Європи».
Ніколаєнко, С. М. Стратегія розвитку освіти України : початок ХХI ст. / С. М. Ніколаєнко. – Київ : Знання, 2006.– С. 8.
 

1. Поляков, М. В. Класичний університет: еволюція, сучасний стан, перспективи / М. В. Поляков, В. С. Савчук. – Київ : Генеза, 2004. – 416 с.
2. Покликання університету : зб. наук. пр. / за ред. О. Гомілко. – Київ : Янко : Веселка, 2005. – 304 с.
3. Сучасна освіта в Україні – 2005 : VIII Міжнар. виставка навч. закл. : зб. наук.-метод. пр. переможців конкурсів, березень 2005 р. / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Наук.-метод. центр вищ. освіти М-ва освіти і науки України, Вистав. фірма «Карше». – Київ : [б. в.], 2005. – 153 с.
4. Информационно-аналитические модели управления техническими высшими учебными заведениями / А. Н. Гуржий, В. С. Кривцов, А. С. Кулик [и др.]. – Харьков : ХАИ, 2004. – 387 с.
5. Информационно-аналитическое обеспечение управления административно-финансовой деятельностью вуза / В. С. Кривцов, А. С. Кулик, Н. В. Нечипорук [и др.]. – Харьков : ХАИ, 2003. – 265 с.
6. Модель сотрудничества университетов и бизнеса : развитие университетско-промышленных связей : монография / Ю. С. Выходец, И. В. Глущенко, М. Ю. Довгопол [и др.] ; под ред. И. В. Чумаченко. – Харьков : Райдер, 2008. – 104 с.
7. Концепция по развитию фандрайзинга и трансфера технологий в украинских технических университетах / Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», Королев. технолог. ун-т, Ун-т Ворвика, М-во образования и науки Украины, М-во труда и соц. политики Украины, Авиац. науч.-техн. комплекс им. О. К. Антонова. – Киев : Міленіум, 2007. – 64 с. – (Tempus).
8. Ковальов, В. ХАДІ – одна сім’я : зб. іст. нарисів / В. Ковальов. – Харків : ХДАДТУ, 2000. – 194 с.
9. 90 років Харківському гуманітарно-педагогічному інституту / М-во освіти і науки України, Харків. обл. рада, Харків. держ. адміністрація, Головне упр. освіти і науки Харків. обл. держ. адміністрації ; за ред. Г. Ф. Пономарьової. – Харків : [б. в.], 2010. – 314 с.
10. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» = National Technical University «Kharkiv Polytechical Institute» : 1885–2004. – Харків : НТУ «ХПІ», 2004. – 85 с.
11. Харьковский государственный университет 1805–1980 : исторический очерк / Харьк. гос. ун-т ; под ред. И. Е. Тарапова. – Харьков : Вищ. шк., 1980. – 160 с.
13. Мокін, Б. Завершення вибіркового літопису на папері, або Університету – 50 / Б. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 596 с.
14. Наукова еліта Івано-Франківщини: доктори наук, професори Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника : довідник. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. – 124 с.
15. Дніпропетровський національний університет : до 85-річчя Дніпропетров. нац. ун-ту : 1918-2003 / упоряд. М. М. Дронь, В. Ф. Хмельницький, Л. М. Карась. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. – 147 с.
16. Гончарук, Г. И. Выбор одесских политехников / Г. И. Гончарук. – Одесса, Астропринт, 2006. – 215 с.


III. Науково-технічний потенціал України

«Україна робить лише перші кроки на шляху до цивілізованої інтеграції у світовій та європейський науково-технологічний простір. Вона ще не досягла визнаного статусу рівноправного суб`єкта науково-технічної співпраці і тому залишається країною, що переважно постачає кваліфіковані кадри промислово розвинутим державам. Але така ситуація потребує кардинальних змін».
Стеченко, Д. М. Методологія наукових досліджень / Д. М. Стеченко. – Київ : Знання, 2005. – С. 35.


1. Шейко, В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 296 с.
2. Доронин, А. В. Технология социально-экономических научных исследований : учеб. пособие / А. В. Доронин. – Харьков : ХАИ, 2019. – 168 с.
3. Научные школы : проблемы теории и практики : монография / В. И. Астахова, Е. В. Астахова, А. А. Гайков [и др.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2005. – 332 с.
4. Методологические вопросы науковедения / под ред. В. И. Оноприенко. – Киев : УкрИНТЭИ, 2001. – 332 с.
5. Методы исследований и организация экспериментов / под ред. К. П. Власова. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2002. – 256 с.
6. Стеченко, Д. М. Методологія наукових досліджень : підручник / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – Київ : Знання, 2005. – 309 с.
7. Порев, С. М. Університет і наука : епістемологія, методологія і педагогіка виробництв знань : монографія / С. М. Порев. – Київ : Хімджест, 2012. – 384 с.
8. Ніколаєнко, С. М. Наукові дослідження в університетах – визначальний чинник зростання якості освіти / С. М. Ніколаєнко. – Київ : Прок-Бізнес, 2007. – 176 с.
9. Зербіно, Д. Наукова школа : лідер і учні (нова концепція) / Д. Зербіно. – Львів : Євросвіт, 2001. – 208 с.
10. Будко, В. В. Философия науки : учеб. пособие / В. В. Будко. – Харьков : Консум, 2005. – 268 с.
11. Інновації у вищій школі : зб. наук. пр. (пропозиції, ст., тези) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Міжнарод. Слов’янський ун-т. – Харків : Міжнарод. Слов’янський ун-т, 2011. – 344 с.
12. Інформаційний каталог завершених наукових розробок, виконаних у вищих навчальних закладах та наукових установах системи Міністерства освіти України. / під ред. С. І. Сидоренка. – Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1996. – Вип. 1. – 520 с.
14. Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола : зб. наук. пр. / відп. ред. В. М. Когут. – Львів : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2009. – Вип. 21. – 68 с. – (Фіз.-мат. та техн. науки).
15. Гуманітарний вісник : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди». – Київ, 2012. – Т.1(34), вип. 27 (дод. 1). Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору. – 564 с.
16. Другий Всеукраїнський конкурс наукових робіт серед студентської молоді / Нац. конференція профспілок України, Всеукраїнська профспілка працівників науки, виробництва та фінансів. – Київ : НКПУ, 2006. – 283 с.

IV. Нормативно-правові документи

1. Україна. Закони. Основні чинні кодекси і закони України : за станом на 10 червня 2003 р. / уклад. Ю. П. Єлісовенко. – 2-ге вид. – Київ : Махаон, 2003. – 976 с.
2. Вища освіта в Україні : нормат.-прав. регулювання / за ред. А. П. Зайця, В. С. Журавського. – Київ : ФОРУМ, 2003. – 1021 с.
3. Вища освіта : нормат.-прав. акти орг. освіти у вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації : [у 2 кн.] / уклад. М. І. Панов, Ю. П. Битяк, Г. С. Гончарова [та ін.] ; за ред. М. І. Панова. – Харків : Право, 2006. – 688 с.
4. Україна. Закони. Закон України «Про вищу освіту» : наук.-практ. коментар / за ред. В. Г. Кременя. – Київ : ПП «СДМ-Студіо», 2002 . – 328 с.
5. Государственная национальная программа «Образование» («Украина XXI»). – Киев : Райдуга, 1994. – 64 с.
6. Гейхман, В. Л. Высшая школа : правовые вопросы : справочник / В. Л. Гейхман, Т. П. Митиль ; под ред. Северцева. – Киев : Лыбидь, 1990. – 368 с.
7. Нормативно-правові документи з питань вищої освіти / за ред. Я. Я. Болюбаша. – Київ : [б. в.], 2004. – 304 с.
8. Комісії з вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України : довідник / за ред. С. М. Ніколаєнка. – Київ : Знання, 2008. – 488 с.
9. Науково-методичні комісії з вищої освіти : соціально-економічний і гуманітарний напрями / уклад. В. П. Погребняк, О. О. Свенцицька, Н. В. Петренко. – Київ : НМЦ ВО, 2003. – 198 с.
10. Права та обов’язки студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації : зб. основ. нормат. актів (станом на 2 квітня 2008 року) / уклад. О. М. Ярошенко, Г. С. Гончарова, Ф. А. Несарський [та ін.]. – Харків : Право, 2008. – 616 с.
11. Студент і закон : зб. законодав.-правов. док. / уклад. Г. Ф. Труханов, С. М. Романюк. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 240 с.

Назад до списку