Машинобудівні матеріали


18-10-2021
Назад до списку
Машинобудівні матеріали

«Машинобудування (як галузь промисловості) виникло в ході промислової революції в Європі у 18 столітті, але за його становленням і розвитком можна простежити протягом кількох тисячоліть у всьому світі. Машинобудування пов'язане із будівництвом авіаційної та космічної техніки, металургією, виробництвом будівельних машин, технологічного устаткування та верстатів, обладнання для нафтовидобувної, нафтохімічної, хімічної промисловості та інших галузей».
https://uk.wikipedia.org
 
 1. Машиностроительные материалы : краткий справ. / В. М. Раскатов, А. А. Кохтев, Н. Ф. Бессонова [и др.] ; под ред. В. М. Раскатова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1969. – 352 с.
 2. Машиностроение : энциклопедия. В 40 т. Т. 1-3. Кн. 1. Динамика и прочность машин. Теория механизмов и машин / под ред. К. С. Колесникова. – М. : Машиностроение, 1994. – 534 с.
 3. Материалы в машиностроении: выбор и применение : справочник. В 5 т. Т. 5. Неметаллические материалы / под ред. И. В. Кудрявцева[и др.]. – М. : Машиностроение, 1969. – 544 с.
 4. Машиностроительные материалы : краткий справ. / В. М. Раскатов, В. С. Чуенков, Н. Ф. Бессонова [и др.] ; под ред. В. М. Раскатова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1980. – 511 с.
 5. Мельников, Н. Ф. Технология машиностроения : учебник / Н. Ф. Мельников, Б. Н. Бристоль, В. И. Дементьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1977. – 328 с.
 6. Суслов, А. Г. Научные основы технологии машиностроения / А. Г. Суслов, А. М. Дальский. – М. : Машиностроение, 2002. – 685 с.
 7. Журавлев, В. Н. Машиностроительные стали : справочник / В. Н. Журавлев, О. И. Николаева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1981. – 392 с.
 8. Краткий справочник по машиностроительным материалам / В. М. Раскатов, А. А. Кохтев, В. А. Лелянов [и др.] ; под ред. В. М. Раскатова. – М. : Машгиз, 1963. – 440 с.
 9. Тугоплавкие материалы в машиностроении : справочник / под ред. А. Т. Туманова, К. И. Портного. – М. : Машиностроение, 1967. – 392 с.
 10. Жуков, А. А. Машиностроительные материалы : карман. справ. / А. А. Жуков, Л. П. Лужников, С. Я. Дынкина. – М. : Машиностроение, 1967. – 192 с.

Неметалеві матеріали

«Основним типом неметалічних матеріалів, широко використовуються в машинобудуванні та інших галузях промисловості, є пластичні маси (пластмаси). Пластичними масами називають такі штучні матеріали, які отримують на основі органічних полімерних в'яжучих речовин з різними наповнювачами. В якості в'яжучих при отриманні пластмас використовують синтетичні або природні високомолекулярні з'єднання, в тому числі синтетичні смоли, високомолекулярні з'єднання або продукти їх переробки, наприклад, ефіри целюлози, бітуми та ін.».
https://ua-referat.com
 1. Технология производства изделий и интегральных конструкций из композиционных материалов в машиностроении = Technology of Manufacturing Composite Material Products and Integral Constructions / В. С. Боголюбов, Г. Р. Борох, А. Г. Братухин [и др.]. – М. : Готика, 2003. – 516 с.
 2. Інженерне матеріалознавство. Метали, полімери, кераміка, композити : підручник / Я. С. Карпов, В. В. Остапчук, О. Г. Попова [та ін.] ; за ред. Я. С. Карпова. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2020. – 384 с.
 3. Спеціальне матеріалознавство : підручник / Т. А. Манько, Л. Д. Кучма, С. І. Губенко [та ін.]. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2004. – 216 с.
 4. Чесноков, А. В. Основы технологической подготовки производства деталей из углерод-углеродных композиционных материалов с прямолинейными волокнами / А. В. Чесноков. – Луганск : Ноулидж, 2010. – 252 с.
 5. Моделирование процесса формования композитных конструкций / А. А. Вамболь, С. М. Пургина, В. Г. Ставиченко [и др.]. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьков. авиац. ин-т», 2016. – 152 с.
 6. Неметаллические коррозионностойкие материалы в химическом машиностроении / сост. Б. А. Немировский, Ю. В. Казанков. – М. : ЦИНТИАМ, 1963. – 148 с.
 7. Неметаллические материалы и их применение в авиастроении : учебник / М. М. Гольдберг, В. А. Захаров, Ю. Н. Казанский [и др.] ; под ред. И. П. Лосева, Е. Б. Тростянской. – М. : Оборонгиз, 1958. – 428 с.
 8. Неметалеві та композиційні матеріали : навч. посіб. до лаб. практикуму / О. О. Вамболь, В. В. Остапчук, В. Я. Самойлов [та ін.]. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2010. – 108 с.
 9. Неметаллические материалы : справочник / Н. И. Суслов, А. Д. Григорьев, И. В. Пименов [и др.] ; под ред. Н. И. Суслова. – М. ; Свердловск : Машгиз, 1962. – 360 с.
 10. Пахаренко, В. А. Переработка полимерных композиционных материалов : учеб. пособие / В. А. Пахаренко, Р. А. Яковлева, А. В. Пахаренко. – Киев : Воля, 2006. – 552 с.
 11. Невяжская, Л. М. Неметаллические материалы : справочник / Л. М. Невяжская, А. С. Новиков. – М. ; Свердловск : Машгиз, 1948. – 216 с.

Метали і сплави

«Сплав – це речовина, отримана плавленням двох або більше елементів разом, принаймні одного з них металу. Сплав кристалізується при охолодженні до розчину, суміші або інтерметалічної сполуки. Компоненти сплавів не можна розділити за допомогою фізичних засобів. Сплав однорідний і зберігає властивості металу, навіть незважаючи на те, що він може містити в своєму складі металоїди або неметали».
https://www.greelane.com
 1. Беккерт, М. Мир металла / М. Беккерт ; пер. с нем. М. Я. Аркина. – М. : Мир, 1980. – 152 с.
 2. Славин, Д. О. Металлы и сплавы в химическом машиностроении и аппаратостроении : справочник / Д. О. Славин, Е. Б. Штейман. – М. : Машгиз, 1951. – 464 с.
 3. Симс, Ч. Жаропрочные сплавы / Ч. Симс, В. Хагель ; пер. с англ. Е. М. Савицкого. – М. : Металлургия, 1976. – 568 с.
 4. Металлы : русский / украинский / английский / немецкий / французький : терминолог. словарь. Т. 1. А-М / М. С. Блантер, В. Я. Кершенбаум, Г. Г. Мухин [и др.] ; под ред. Б. А. Прусакова, М. С. Блантера, В. Я. Кершенбаума [и др.]. – М. ; Запорожье : МоторСич, 2005. – 511 с.
 5. Цветные металлы и сплавы: классификация и технические требования. – М. : Изд-во стандартов, 1976. – 492 с.
 6. Виробництво алюмінієвих сплавів з рудної та вторинної сировини : навч. посіб. для вузів / Т. М. Нестеренко, О. М. Нестеренко, Г. О. Колобов [та ін.]. – Київ : Вища шк., 2007. – 207 с.
 7. Венецкий, С. И. Рассказы о металлах / С. И. Венецкий. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Металлургия, 1985. – 240 с.
 8. Новые стали и сплавы в машиностроении / под ред. Ю. М. Лахтина, Я. Д. Когана. – М. : Машиностроение, 1976. – 224 с.
 9. Захаров, М. В. Жаропрочные сплавы : учеб. пособие / М. В. Захаров, А. М. Захаров. – М. : Металлургия, 1972. – 384 с.
 10. Хвойка, И. Цветные металлы и их сплавы / И. Хвойка ; пер. с чеш. И. А. Грязновой. – М. : Металлургия, 1973. – 240 с.
 11. Ульянин, Е. А. Коррозионностойкие стали и сплавы : справочник / Е. А. Ульянин. – М. : Металлургия, 1980. – 208 с.
 12. Венецкий, С. И. О редких и рассеянных : рассказы о металлах / С. И. Венецкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Металлургия, 1981. – 184 с.
 13. Масленков, С. Б. Стали и сплавы для высоких температур : справочник : в 2кн. Кн. 1 / С. Б. Масленков, Е. А. Масленкова. – М. : Металлургия, 1991. – 384 с.

Механічні властивості металів

«Механічними властивостями металів називається сукупність властивостей, що характеризують здатність металевих матеріалів чинити опір впливу зовнішніх зусиль (навантажень). До механічних властивостей металевих матеріалів належать: міцність, твердість, пластичність, пружність, в'язкість і крихкість».
https://mon.gov.ua
 1. Третьяков, А. В. Механические свойства металлов и сплавов при обработке давлением / А. В. Третьяков, Г. К. Трофимов, В. И. Зюзин. – М. : Металлургия, 1964. – 224 с.
 2. Фридман, Я. Б. Механические свойства металлов / Я. Б. Фридман. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Оборонгиз, 1952. – 555 с.
 3. Давиденков, Н. Н. Избранные труды. Т. 2. Механические свойства материалов и методы измерения деформаций / Н. Н. Давиденков. – Киев : Наукова думка, 1981. – 656 с.
 4. Хоникомб, Р. Пластическая деформация металлов / Р. Хоникомб ; пер. с англ. под ред. Б. Я. Любова. – М. : Мир, 1972. – 408 с.
 5. Смитлз, К. Д. Металлы / К. Дж. Смитлз ; пер. с англ. под ред. С. Г. Глазунова. – 5-е изд. – М. : Металлургия, 1980. – 447 с.
 6. Фридман, Я. Б. Механические свойства метал лов. В 2 ч. Ч. 1. Деформация и разрушение / Я. Б. Фридман. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1974. – 472 с.
 7. Борисенко, В. А. Твердость и прочность тугоплавких материалов при высоких температурах / В. А. Борисенко. – Киев : Наукова думка, 1984. – 212 с.
 8. Бернштейн, М. Л. Механические свойства металлов : учебник / М. Л. Бернштейн, В. А. Займовский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Металлургия, 1979. – 496 с.
 9. Булат, С. И. Деформируемость структурно неоднородных сталей и сплавов / С. И. Булат, А. С. Тихонов, А. К. Дубровин. – М. : Металлургия, 1975. – 352 с.
 10. Золотаревский, В. С. Механические свойства металлов : учеб. для вузов / В. С. Золотаревский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Металлургия, 1983. – 352 с.
 11. Бобылев, А. В. Механические и технологические свойства металлов : справочник / А. В. Бобылев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Металлургия, 1987. – 208 с.
 12. Войнов, Б. А. Износостойкие сплавы и покрытия / Б. А. Войнов. – М. : Машиностроение, 1980. – 120 с.
 13. Штремель, М. А. Прочность сплавов : учеб. пособие. Ч. 1. Дефекты решетки / М. А. Штремель. – М. : Металлургия, 1982. – 280 с.
 14. Лапотышкин, Н. М. В мире сплавов : пособие для учащихся / Н. М. Лапотышкин. – М. : Просвещение, 1973. –152 с.

Назад до списку