Документно-інформаційні комунікації


28-09-2023
Назад до списку
I . Інформація в соціально-комунікативному просторі
Цитата: «Документна комунікація – процес поширення інформації в суспільстві, який здійснюється за допомогою документів.
Документна комунікація є підсистемою соціальної комунікації. Процес передавання документної інформації в суспільстві називається соціальною документною комунікацією».
uk.wikipedia.org

Цитата: «Книжкова комунікація передбачає процес спілкування, передачу семантичної інформації, поширення в суспільстві культурних смислів у просторі і часі за допомогою знаків, що зафіксовані на певному матеріальному носієві. Тобто обов`язковою умовою виникнення книжкової комунікації є виникнення стабільних форм закріплення словесної інформації у знаковій формі (письмі)».
Маркова, В. А. Книга в соціально-комунікативному просторі :
Минуле, сучасне, майбутнє : монографія. – Харків : ХДАК,
2010. – 252 с. – С. 26.

1. Інформаційна політика України : європейський контекст / Л. В. Губерський, Є. Є. Камінський, Є. А. Макаренко [та ін.]. – Київ : Либідь, 2007. – 360 с.
2. Свобода інформації в Україні та світі. Теорія та практика / [Харків. правозахис. група ; упоряд. : О. М. Павліченко, Р. І. Стадник]. – Харків : Права людини, 2015. – 216 с.
3. Свобода інформації в Україні. Удосконалення законодавства і практики / [Харків. правозахис. група]. - Харків : Права людини, 2009. – 180 с.
4. Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні / Ю. С. Шемшученко, І. О. Кресіна, А. В. Колодюк [та ін.] ; за ред. Ю. С. Шемшученко, І. С. Чижа. – Київ : Юридична думка, 2006. – 384 с.
5. Маркова, В. А. Книга в соціально-комунікативному просторі: минуле, сучасне, майбутнє : монографія / В. А. Маркова. – Харків : ХДАК, 2010. – 252 с.
6. Сава, В. І. Художньо-технічне оформлення книги : навч. посіб. / В. І. Сава. – Львів : Оріяна-Нова, 2003. – 168 с.
7. Парафійник, Н. І. Документно-інформаційні комунікації : навч. посіб. Ч. 1 / Н. І. Парафійник. – Харків : ХАІ, 2010. – 57 с.
8. Парафійник, Н. І. Документно-інформаційні комунікації : навч. посіб. Ч. 2 / Н. І. Парафійник. – Харків : ХАІ, 2011. – 52 с.

II. Бібліотекознавство та архівознавство
Цитата: «Бібліотекознавство – це наукова дисципліна документно-комунікаційного циклу, яка теоретично відтворює бібліотеку як наукове поняття й об`єкт реальності у всіх її зв`язках і опосередкуваннях».
uk.wikipedia.org

Цитата: «Архівознавство – наукова дисципліна, яка вивчає історію, теорію та практику архівної справи, її правові та економічні засади, пов`язана з археографією та іншими спеціальними історичними дисциплінами».
uk.wikipedia.org

1. Швецова-Водка, Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Кондор, 2004. – 216 с.
2. Від XIX до XXI століття: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства» : до 125-річчя Харків. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12–14 жовтня 2011 р. – Харків : ХДНБ, 2011. – 368 с.
3. Бібліотечні фонди Харкова в роки другої світової війни : [документи] / Нац. коміс. з питань повернення в Україну культур. цінностей, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Центр. наук. б-ка Харків. держ. ун-ту, Рада з питань реституції бібл. фондів ; [упоряд. : І. Я. Лосієвський, Н. М. Березюк та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997. – 102 с. – (Доля культурних скарбів України під час другої світової війни : архіви, бібліотеки, музеї ; вип. 2).
4. Бібліотечна Україна : довідник / упоряд. О. Ф. Артемюк, Т. М. Слєпцова. – Київ : Абрис, 1996. – 384 с.
5. Бібліотеки і бібліотекарі в процесі змін : розроблено робочою групою «Спільний професійний портрет» Федерального об`єднання німецьких бібліотечних союзів під керівництвом Уте Краус-Ляйхерт : пер. з нім. – Київ : ЮНІВЕРС, 2002. – 56 с.
6. Бібліотечно-інформаційне середовище як драйвер змін та інновацій в освіті : тези доп. II Всеукр. наук.-практ. конф. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків, 2020. – 106 с.
7. Бібліотеки закладів вищої освіти : досвід та перспективи : тези доп. III Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса / Наук. б-ка Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова, Секція унів. б-к Укр. бібл. асоц. – Одеса, 2018. – 258 с.
8. Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : [монографія] / за заг. ред. В. О. Ільганаєвої, Т. О. Колесникової. – Дніпропетровськ : Вид-во Маковецький Ю. В., 2010. – 200 с.
9. Бібліотека і суспільство : рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 210-річчю Харків. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. б-ки ХНМУ, 5–12 жовт. 2015 р., Харків / Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2015. – 196 с.
10. Бібліотечна складова у формуванні національної еліти держави : матеріали наук.-практ. конф., 30 листоп. – 1 груд. 2004 р., Харків / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків, 2004. – 126 с.
11. Бібліотекознавець Костянтин Іванович Рубинський (1860–1930) : біобібліогр. нарис / уклад. Н. М. Березюк ; бібліогр. ред. В. Д. Прокопова ; під. ред. Е. В. Балли. – Харків : РА, 1998. – 68 с.
12. Розбудова потужних бібліотечних асоціацій : навч. матеріали для підвищення кваліфікації бібліотекарів / Укр. бібл. асоц. та ін. ; [уклад. В. С. Пашкова, Я. Є. Сошинська]. – Київ : Самміт–Книга, 2012. – 184 с.
13. Архівознавство : підруч. для студентів / за ред. Я. Калакура, І. Матяша. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : ВД «КМ Академія», 2002. – 356 с.
14. Нефедов, К. Ю. Теорія і практика архівної справи : навч. посібник / К. Ю. Нефедов. – Харків : ХАІ, 2009. – 74 с.
15. Вісник книжкової палати. – 2021. – №3.
16. Бібліотечний форум України. – 2015. – №1.

III. Завжди у творчому пошуку
1. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (1930–2005) / ред. кол. : В. С. Кривцов [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2005. – 656 с.
2. Збанацька, О. М. Комунікаційні засади документної евристики = Communicational Basis of Documentary Heuristics : [монографія] / О. М. Збанацька. – Київ : НАКККіМ, 2018. – 378 с.
3. Карпенко, О. О. Сучасне діловодство : навч. посіб. / О. О. Карпенко, М. М. Матліна. – Харків : ХАІ, 2009. – 75 с.
4. Карпенко, О. О. Концепція професійного спрямування «Вступ до фаху» : навч. посібник для студентів спец. «Документознавство та інформаційна діяльність» / О. О. Карпенко. – Харків : ХАІ, 2008. – 48 с.
5. Парафійник, Н. І. Інформаційно-аналітичні продукти і послуги : навч. посібник / Н. І. Парафійник. – Харків : ХАІ, 2017. – 60 с.
6. Кушнаренко, Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2004. – 332 с. – (Вищ. освіта XXI століття).
7. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журнал. – 2020. – №1.
8. История ХАИ : к 90-летию основания университета : библиогр. указ. / [сост. : В. С. Гресь, И. В. Олейник, Т. В. Стригун, Н. М.Ткаченко]. – Харків : ХАІ, 2020. – 152 с.
9. Яковлев, А. И. Александр Иванович Борисенко : педагог, ученый, гражданин : библиогр. очерк / А. И. Яковлев ; сост. Н. М. Ткаченко, И. В. Олейник. – Харків : ХАІ, 2012. – 72 с.
10. Профессор Александр Алексеевич Зеленский : библиогр. указ. / сост. И. В. Олейник, И. П. Бега, В. С. Гресь, Т. С. Кривко, Е. Ю. Шуба ; под общ. ред. Н. М. Ткаченко. – Харьков : ХАИ, 2008. – 64 с. : ил.
11. Профессор Вадим Григорьевич Кононенко : биобиблиогр. указ. / сост. : В. С. Гресь, Т. В. Стригун, Н. М. Ткаченко. – Харків : ХАІ, 2021. – 128 с.
12. Профессор Кошевой Николай Дмитриевич : к 70-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / сост. : В. С. Гресь, Т. С. Кривко, В. Н. Новичкова, Н. М. Ткаченко. – Харків : ХАІ, 2022. – 136 с.
13. Профессор Юрий Александрович Крашаница : биобиблиогр. указ. / сост. : И. В. Олейник, В. С. Гресь, В. Н. Новичкова ; под ред. Н. М. Ткаченко. – Харків : ХАІ, 2012. – 60 с.
14. Профессор Ростислав Вячеславович Пихтовников : биобиблиогр. указ. / сост. : Н. М. Ткаченко, И. В. Олейник, К. М. Ямпольская]. – Харків : ХАІ, 2019. – 96 с.

Назад до списку