День Конституції України (до 25-річчя з дня ухвалення)


22-06-2021
Назад до списку
Історичні попередники

1. Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – Київ : Ґенеза, 1995. – 608 с.
2. Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / М. С. Грушевський. – Донецьк : БАО, 2003. – 736 с.
3. Іванов, В. М. Історія держави і права України : навч. посіб. Ч. 1 / В. М. Іванов ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2002. – 264 с.
4. Історія держави і права України : підручник / В. Д. Гончаренко, В. М. Єрмолаєв, В. О. Рум`янцев [та ін.] ; за ред. В. Д. Гончаренка. – Харків : Право, 2013. – 704 с.
5. Історія України. Джерельний літопис / за ред.: В. І. Червінський, М. І. Обушний. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 800 с.
6. Історія України та її державності : навч. посіб. / Л. Є. Дещинський, I. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич [та ін.] ; за ред. Л. Є. Дещинського. – 3-е вид., перероб. і доп. – Львів : Бескід Біт, 2005. – 368 с.
7. Конституція Пилипа Орлика (1710 р.) – перший конституційний акт України // Наука сьогодні. – 2006. – № 40. – С. 15–16.
8. Крисаченко, В. С. Українознавство : хрестоматiя-посiбник. У 2 кн. Кн. 1 / В. С. Крисаченко. – Київ : Либiдь, 1997. – 464 с.
9. Кульчицький, В. С. Історія держави i права України : навч. посiб. / В. С. Кульчицький, М. I. Настюк, Б. Й. Тищик. – Львів : Свiт, 1996. – 296 с.
10. Петровський, В. В. Історія України: неупереджений погляд : факти, міфи, коментарі / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Харків : ШКОЛА, 2007. – 592 с.
11. Правда Русская : комментарии. Т. 2 / сост.: Б. В. Александров, В. Г. Гейман, Г. Е. Кочин, Н. Ф. Лавров, Б. А. Романов ; под ред. Б. Д. Грекова. – М. ; Л. : АН СССР, 1947. – 864 с.
12. Слюсаренко, А. Г. Історія української конституції / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. – Київ : Знання, 1993. – 192 с.
13. Конституція (основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки : прийнята позачерговою сьомою сесією Верховної Ради Української РСР дев’ятого скликання 20 квітня 1978 року. – Київ : Політвидав, 1979. – 72 с.
14. Чухліб, Т. Пилип Орлик / Т. Чухліб. – Київ : [б. в.], 2008. – 64 с.
15. Юшков, С. В. Русская Правда: происхождение, источники, её значение / С. В. Юшков. – М. : Госюриздат, 1950. – 380 с. 


Конституція України – головне джерело конституційного права України

16. Біденко, М. Життя за законом / М. Біденко // Слобідський край. – 2008. – 28 черв. (№ 73). – С. 4.
17. Бойко, О. Д. Історія України : підручник / О. Д. Бойко. – 4-те вид., доп. – Київ : Академвидав, 2012. – 704 с.
18. Вакулюк, П. Історія українців : посібник / П. Вакулюк. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 192 с.
19. Воронянський, О. В. Історія України : навч. посіб. / О. В. Воронянський. – Харків : Парус, 2007. – 544 с.
20. Гладких, В. И. Социальные права граждан Украины: конституционно-правовой аспект : монография / В. И. Гладких. – Харьков : Факт, 2005. – 368 с.
21. Головатий, С. Українська держава у ХХ столітті / С. Головатий // Золоті ворота : альманах / Тов. зв’язків з українцями за межами України, Книжкова палата України. – Київ : Час, 1991. – Вип. 1. – С. 16–23.
22. Гунчак, Т. Україна : перша половина ХХ столiття : нариси полiтичної iсторiї / Т. Гунчак. – Київ : Либiдь, 1993. – 288 с.
23. Государство и право Украины: основы : учебник / под ред. И. Н. Пахомова. – Харьков : Одиссей, 2005. – 352 с.
24. Дзюба, І. Історія наша триває... / І. Дзюба // Золоті ворота : альманах / Тов. зв’язків з українцями за межами України, Книжкова палата України. – Київ : Час, 1991. – Вип. 1. – С. 3–15.
25. Каткова, Т. Г. Права людини. Демократична держава / Т. Г. Каткова // Теорія держави і права : навч. посіб. у визначеннях і табл. / Т. Г. Каткова. – Харків : Право, 2014. – С. 31–43.
26. Історія України : навч. посіб. / Г. Ю. Каніщев, Ю. І. Кісіль, В. О. Копилов [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2014. – 447 с.
27. Каніщев, Г. Ю. Конституціоналізм у викладанні «Історії держави і права України»: домодерний період / Г. Ю. Каніщев // Гуманітарний часопис. – 2019. – № 2. – С. 40–55.
28. Каніщев, Г. Ю. Основи конституційного права і чинного законодавства України : навч. посіб. / Г. Ю. Каніщев, В. Б. Селевко, С. С. Бичкова. – Харків : ХАІ, 2007. – 72 с.
29. Касынюк, Л. А. Основы конституционного права Украины : учеб. пособие / Л. А. Касынюк. – Харьков : Одиссей, 1999. – 192 с.
30. Касьянов, Г. В. Україна 1991–2007: нариси новітньої історії / Г. В. Касьянов. – Київ : Наш час, 2007. – 432 с.
31. Козюбра, М. Конституція України: стан і перспективи вдосконалення / М. Козюбра // Політика і час. – 2007. – № 7. – С. 30–33.
32. Конституційне право України : підруч. для студентів вузів / за ред. Ю. М. Тодика, В. С. Журавський. – Київ : Ін Юре, 2002. – 544 с.
33. Конституційне право України : підруч. для студентів вузів / за ред. В. Ф. Погорілка. – 4-те вид. – Київ : Наук. думка, 2003. – 732 с.
34. Конституційні засади економічної системи України : монографія / В. А. Устименко, Р. А. Джабраілов, В. М. Кампо [та ін.] ; за ред. В. А. Устименка. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 219 с.
35. Лащенко, Р. М. Лекцiї по iсторiї українського права / Р. М. Лащенко. – Київ : Україна, 1998. – 256 с.
36. Основи конституційного права України : пiдручник / М. І. Козюбра, А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков [та ін.] ; за ред. В. В. Копєйчикова. – стереот. вид.– Київ : Юрiнком Iнтер, 1999. – 288 с
37. Майборода, О. Майбутнє національної державності: оптимізм переважає / О. Майборода // Філософська думка. – 2015. – № 4. – С. 57–62.
38. Мірошниченко, Ю. Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні : монографія / Ю. Р. Мірошниченко. – Киев : Фенікс, 2012. – 360 с.
39. Нестерович, В. Ф. Практикум з Конституційного права України / В. Ф. Нестерович. – Київ : Ліра-К, 2018. – 640 с.
40. Новітня історія України: 1900–2000 : підруч. для студ. істор. спец. вищ. навч. закл. / А. Г. Слюсаренко, В. Г. Гусев, В. П. Дрожжин та ін. – Київ : Вищ. шк., 2000. – 663 с.
41. Оніщенко, Н. Захист прав і свобод людини в Україні / Н. Оніщенко // Право України. – 2009. – № 4. – С. 47–54.
42. Політична історія України. ХХ століття. У 6-ти т. Т. 6. Від тоталітаризму до демократії: 1945–2002 / за ред. І. Ф. Кураса. – Київ : Генеза, 2003. – 696 с.
43. Політична історія України : посібник / за ред. В. І. Танцюри. – Київ : Академія, 2001. – 488 с.
44. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика : монографія / В. Ф. Погорілко, Л. Т. Кривенко, В. Б. Авер’янов [та ін.] ; Ін- т держави і права ім. В. М. Корецького Нац. акад. наук України ; відп. ред. В. Ф. Погорілко. –Київ : А.С.К., 2003. – 652 с.
45. Пролеєв, С. Соціально-політичне самовизначення сучасного українського суспільства / С. Пролеєв // Філософська думка. – 2018. – № 6. – С. 84–100.
46. Речицкий, В. В. Конституционализм. Украинский опыт / В. В. Речицкий. – Харьков : Фолио, 1998. – Вып. 6(38). – 160 с.
47. Речицкий, В. В. Свобода и государство. / В. В. Речицкий. – Харьков : Фолио, 1998. – Вып. 4(36). – 144 с.
48. Сазонов, М. І. Складний шлях українського конституціоналізму: політологічний аналіз / М. І. Сазонов // Университеты. Наука и просвещение. – 2008. – № 3. – С. 40–50.
49. Совгиря, О. В. Конституційне право України : повний курс : навч. посіб. / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 544 с.
50. Степко, М. Ф. Конституція України – гарант захисту прав людини / М. Ф. Степко // Вищ. шк. – 2006. – № 3. – С. 86–112.
51. Томенко, М. Історія української Конституції / М. Томенко // Урядовий кур’єр. – 2009. – 19 листоп. (№ 215).
52. Конституція України : станом на 5 жовт. 2017 р. : відповідає офіц. тексту. – Харків : Право, 2017. – 76 с.
53. Україна в XX столiттi: 1900–2000 : зб. документів і матеріалів / упоряд.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король [та ін]. – Київ : Вищ. шк., 2000. – 352 с.
54. Фрицький, О. Ф. Конституційне право України : підручник / О. Ф. Фрицький. – 2-ге вид., перероб. и доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.
55. Шляхтун, П. П. Конституційне право України : підручник / П. П. Шляхтун. – Київ : Освіта України, 2010. – 592 с.
56. Шпиталенко, Г. А. Конституція України як Основний Закон держави / Г. А. Шпиталенко, Р. Б. Шпиталенко // Основи правознавства : навч. посіб. / Г. А. Шпиталенко, Р. Б. Шпиталенко. – Київ : Каравела, 2006. – С. 55–90.


Символи національної і державної величі


57. Вовканич, С. Семіотика і семантика тризуба: інформаційна візія / С. Вовканич // Вісник НАН України. – 2006. – № 8. – С. 59–65.
58. Вовканич, С. Семіотика Тризуба у світоглядному контексті / С. Вовканич // Світогляд. – 2008. – № 3. – С. 2–9.
59. Державний гімн України : попул. іст. нарис / за ред. Т. І. Моргуна. – Київ : Муз. Україна, 2006. – 56 с.
60. Зайцев, Б. П. Герб: его роль в истории / Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль // Университеты. Наука и просвещение. – 2010. – № 3. – С. 18.
61. Ігнатова, І. Державний Гімн України / І. Ігнатова // Світогляд. – 2007. – № 1. – С. 10–11.
62. Національна символіка // Пам’ятки України. – 2-е вид. – Київ : Радянська Україна, 1991. – Кн. 1. – 48 с.
63. Пастернак, О. Пояснення тризуба, герба Великого Київського Князя Володимира Святого / О. Пастернак ; вступ. слово та ред. Б. З. Якимовича. – Київ : Веселка, 1991. – 47 с.
64. Ричка, В. М. Знаки влади: організація та форми репрезентації верховної влади у Київській Русі / В. М. Ричка // Український історичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 67–83.
65. Савчук, Ю. Державний Прапор України / Ю. Савчук // Світогляд. – 2007. – № 1. – С. 4–5.
66. Твоя країна – Україна : енцикл. укр. народознав. / уклад. Н. Д. Кусайкіна. – Харків : Школа, 2009. – 496 с.

Назад до списку