Демократична держава та її цінність


23-08-2019
Назад до списку


Демократична держава


 
«Демократія – (від грец. demos – народ і kratos – влада) – політичний лад, порядок здійснення влади, спосіб управління суспільними справами за участю й в інтересах народу; практичне втілення ідеалів свободи, справедливості, рівності можливостей, людських прав; соціальна активність, участь громадян в ухваленні і здійсненні суспільних рішень у житті громади, розв’язанні проблем. Демократія –– це не лише формальне визнання народу джерелом влади, стосовно якого влада відіграє обслуговуючу роль, не тільки переважне право більшості при ухваленні суспільних рішень, а ще й поважання прав і потреб меншості, загальне дотримання закону й конституційного порядку, чітке визначення політичних процедур, суспільних заходів, політичної комунікації за допомогою регламентів, толерантне ставлення її учасників до інших думок і позицій, готовність до компромісу у розв’язанні спірних питань»

 
Основи демократії : посібник / М. Бессонова [та ін.] ;
за ред. А. Колодій. – Київ : Ай Бі, 2002. – 680 с. – С. 648.

 
Основи демократії : посібник / М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук [та ін.] ; за ред. А. Колодій. – Київ : Ай Бі, 2002. – 680 с.

Салмин, А. М. Современная демократия: генезис, структура, культурные конфликты : опыт Франции в сравнительной ретроспективе / А. М. Салмин. – М. : Наука, 1992. – 336 с.

Сухонос, В. В. Динаміка сучасного державно-політичного режиму в Україні: антиномія демократизму і авторитаризму / В. В. Сухонос. – Суми : Університетська кн., 2003. – 336 с.

Мірошниченко, Ю. Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні : монографія / Ю. Р. Мірошниченко. – Київ : Фенікс, 2012. – 360 с.

 
Основи етнодержавознавства : підручник / Ю. Римаренко, О. Антонюк, І. Варзар [та ін.] ; за ред. Ю. Римаренка. – Київ : Либідь, 1997. – 656 с.

Речицкий, В. В. Свобода и государство / В. В. Речицкий. – Харьков : Фолио, 1998. – Вып. 4 (36). – 144 с.

 
Сравнительная политика : основные политические системы современного мира / В. С. Бакиров, Н. И. Сазонов, А. А. Фисун [и др.] ; под ред. В. С. Бакирова, Н. И. Сазонова. – Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2005. – 592 с.

Україна на шляху до Європи / упоряд. В. Шкляр, А. Юричко. – Київ : Етнос, 2006. – 496 с.

Стратегії розвитку України : теорія і практика / за ред. О. С. Власюка. – Київ : НІСД, 2002. – 864 с.

Губин, Д. М. Занимательная политология / Д. М. Губин. – Харьков : Фолио, 2008. – 320 с.

Крестовская, Н. Н. Теория государства и права : элементарный курс / Н. Н. Крестовская, Л. Г. Матвеева. – Харьков : Одиссей, 2007. – 384 с.

Каткова, Т. Г. Теорія держави і права : навч. посіб. у визначеннях і табл. / Т. Г. Каткова. – Харків : Право, 2014. – 96 с.

 
Теорія держави і права : підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський [та ін.] ; за ред. О. В. Петришина. – Харків : Право, 2015. – 368 с.
Елементи демократії в історії України 
«Розвиток демократичної традиції в Україні мав свою специфіку. По-перше, перервність державницького процесу, чергування в українській історії періодів політичного піднесення і занепаду зумовлювали «хвилеподібність» розвитку цієї традиції. Справжні злети демократичної думки та спроби втілити її досягнення у політичну практику припадали, головно, на епохи визвольних змагань та зростання суспільної активності. По-друге, демократична ідея в Україні завжди підпорядковувалася соціальній та національній ідеям. В умовах тотального зубожіння і безправ’я українського народу, тривалої відсутності власної державності і панування інонаціональних авторитарних режимів концепції демократичного врядування та ліберальних прав і свобод видавалися утопічними і не мали широкої підтримки. Лише коли розгортався процес соціальної емансипації, коли форми національної державності набували реальних обрисів, демократичні ідеї знаходили суспільний резонанс і переходили у площину практичної реалізації»
 
Основи демократії : посібник / М. Бессонова [та ін.] ;
за ред. А. Колодій. – Київ : Ай Бі, 2002. – 680 с. – С. 99.


 
«Ще до здобуття незалежності демократичні сили, об’єднані в Демблок на чолі з НРУ, здобули на виборах до Верховної Ради УРСР у березні 1990р. 27% депутатських мандатів і утворили першу парламентську опозицію до комуністичної більшості, названу Народною Радою.
Народна Рада розгорнула активну діяльність з підготовки проекту Декларації про державний суверенітет України, що була прийнята 16 липня 1990 р. Декларація проголосила верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території, недоторканість і незмінність кордонів, право народу України на володіння, користування національним багатством, самостійне створення банкової, цінової, фінансової, митної і податкової систем, право мати власні Збройні Сили, власні внутрішні війська та органи державної безпеки.
24 серпня 1991 р. Надзвичайна сесія Верховної Ради України прийняла Акт проголошення незалежності України, що утверджував повну державну незалежність України. Для підвищення легітимності цього акту 1 грудня 1991 р. було проведено Всеукраїнський референдум, на якому 90,9% виборців підтримали рішення Верховної Ради»


 
Основи демократії : посібник / М. Бессонова [та ін.] ;
за ред. А. Колодій. – Київ : Ай Бі, 2002. – 680 с. – С. 117.


 
Історія України: джерельний літопис / за ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного. – Київ: Дирекція ФВД, 2008. – 800 с.

Антонович, В. Б. Коротка історія Козаччини / В. Б. Антонович. – Київ : Україна, 2004. – 304 с.

Шевчук, В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII ст. У 2 кн. Кн. 1 / В. О. Шевчук. – Київ : Грамота, 2007. – 720 с.

Грушевський, М. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. Грушевський. – Київ : Знання, 1991. – 240 с.

Костомаров, М. I. Закон Божий. Книга буття українського народу / М. I. Костомаров. – Київ : Либідь, 1991. – 40 с.

Андрусяк, Т. Шлях до свободи. Михайло Драгоманов про права людини / Т. Андрусяк. – Львів : Світ, 1998. – 190 с.

Винниченко, В. К. Відродження нації : історія укр. революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). Ч. 3 / В. К. Винниченко. – репр. відтворення вид. 1920 р. – Київ : Політвидав, 1990. – 542 с.

Субтельний, О. Україна : історія / О. Субтельний. – Київ : Либідь, 1994. – 736 c.

Касьянов, Г. Українська інтелігенція на рубежі XIX–XX століть : соціально-політичний портрет / Г. Касьянов. – Київ : Либідь, 1993. – 176 с.

Донцов, Д. Історія розвитку української державної ідеї / Д. Донцов. – Київ : Знання, 1991. – 48 с.

Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – Київ : Ґенеза, 1995. – 608 с.

Шевчук, В. П. Історія української державності: курс лекцій : навч. посіб. / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – Київ : Либідь, 1999. – 480 с.

 
Історія України та її державності : навч. посіб. / Л. Є. Дещинський, I. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич [та ін.] ; за ред. Л. Є Дещинського. – 3-е вид., перероб. і допов. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 368 с.

Україна в XX столiттi (1900–2000) : зб. документів і матеріалів. – Київ : Вища школа, 2000. – 352 с.

Лащенко, Р. М. Лекції по iсторiї українського права / Р. М. Лащенко. – Київ : Вид-во Україна, 1998. – 256 с.

Політична історія України : посібник / за ред. В. І. Танцюра. – Київ : Академія, 2002. – 488 с.

 
Політична історія України. ХХ століття. У 6 т. Т. 6. Від тоталітаризму до демократії (1945–2002) / В. П. Андрущенко, В. К. Баран, О. Д. Бойко [та ін.]. – Київ : Генеза, 2003. – 696 с.
 
Історія держави і права України : підручник / В. Д. Гончаренко, В. М. Єрмолаєв, В. О. Рум'янцев [та ін.] ; за ред. В. Д. Гончаренка. – Харків : Право, 2013. – 704 с.

Кульчицький, В. С. Історія держави i права України : навч. посiб. / В. С. Кульчицький, М. I. Настюк, Б. Й. Тищик. – Львів : Світ, 1996. – 296 с.

Кухта, Б. Л. З історії української політичної думки: текст лекцій : навч. посіб. / Б. Л. Кухта. – Київ : Ґенеза, 1994. – 368 с.

Горєлов, М. Є. Цивілізаційна історія України / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський. – Київ : ЕксОб, 2005. – 632 с.
Конституціоналізм в Україні


 

«Стрижнем державотворчого процесу протягом першої пол. 90-х років XX ст. був конституційний процес, що мав забезпечити утвердження стійкої системи державної влади, національної правовової системи, законності й правопорядку. Він започаткований ще 1990р. прийняттям Декларації про державний суверенітет та створенням Верховною Радою у жовтні 1990 р. Комісії з розробки нової Конституції України, а завершився прийняттям нової Конституції України 28 червня 1996 р.»

«Основний Закон проголосив Україну демократичною, соціальною, правовою державою. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека були визначені найвищими цінностями. Політично-правові ідеали, які обгрунтолвували, пропагували, до яких прагнули кращі уми України упродовж попереднії століть, набули конституційної сили. Проте для їх практичного втілення необхідно було (і залишається донині) ще багато зробити: і з точки зору функціонування влади, яка має ділами підтвердити свою згоду на самообмеження (діючи у відповідності до Конституції й законів), і з точки зору громадянського суспільства, яке повинно домагатися цього від влади»


 

Основи демократії : посібник / М. Бессонова [та ін.] ;

за ред. А. Колодій. – Київ : Ай Бі, 2002. – 680 с. – С. 119.


 

Слюсаренко, А. Г. Історія української конституції / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. – Київ : Знання, 1993. – 192 с.
 
Чухліб, Т. Пилип Орлик / Т. Чухліб. – Київ : [б. в.], 2008. – 64 с.

Речицкий, В. В. Конституционализм. Украинский опыт / В. В. Речицкий. – Харьков : Фолио, 1998. – 160 с.

 
Конституційне право України : посіб. для підготовки до іспитів / Ю. Г. Барабаш, Л. К. Байрачна, І. І. Дахова [та ін.]. – 4-те вид., перероб. та допов. – Харків : Право, 2017. – 370 с.

Мірошниченко, Ю. Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні : монографія / Ю. Р. Мірошниченко. – Київ : Фенікс, 2012. – 360 с.

Кравченко, В. В. Конституційне право України : навч. посіб. / В. В. Кравченко. – 4-те., випр. та доповн. – Київ : Атіка, 2006. – 568 с.

Шляхтун, П. П. Конституційне право : слов. термінів / П. П. Шляхтун. – Київ : Либідь, 2005. – 568 с.

Совгиря, О. В. Конституційне право України: повний курс : навч. посіб. / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 544 с.

Нестерович, В. Ф. Практикум з Конституційного права України / В. Ф. Нестерович. – Київ : Ліра-К, 2018. – 640 с.

Каніщев, Г. Ю. Основи конституційного права і чинного законодавства України : навч. посіб. / Г. Ю. Каніщев, В. Б. Селевко, С. С. Бичкова. – Харків : ХАІ, 2007. – 72 с.

 
Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика : [монографія] / В. Ф. Погорілко, Л. Т. Кривенко, В. Б. Авер'янов [та ін.] відп. ред. В. Ф. Погорілко. – Київ : А.С.К., 2003. – 652 с.
 
Конституційні засади економічної системи України : монографія / В. А. Устименко, Р. А. Джабраілов, В. М. Кампо [та ін.] ; за ред. В. А. Устименка. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 219 с.

Сазонов, М. І. Складний шлях українського конституціоналізму : політологічний аналіз / М. І. Сазонов // Университеты. Наука и просвещение. – 2008. – № 3. – С. 40–50.
Форми та інститути демократії


 

«Принципи демократичної держави – це найбільш загальні вимоги, які випливають із сутності демократії, втілення котрих визначає державу як демократичну.
Принципи демократичної держави ґрунтуються на ідеї народовладдя. Воно розкривається через систему принципів демократії, що спрямовані на утвердження влади народу в державі. До них, зокрема, належать:
1) принцип народного суверенітету;
2) принципи політичної свободи і рівності громадян;
3) принцип виборності;
4) принципи підзвітності і підконтрольності;
5) принцип відкритості ;
6) принцип поділу влади;
7) принцип багатоманітності (плюралізму);
8) принцип ухвалення рішень більшістю з урахуванням прав меншості»


 

Теорія держави і права : підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський

[та ін.] ; за ред. О. В. Петришина. – Харків : Право, 2015. – С. 322–324.


 

«Форми демократії – це основні зовнішні вияви демократичного характеру держави. Демократії притаманні такі форми:
юридичне закріплення та фактичне використання громадянами їхніх прав і свобод. Ст. 3 Конституції України визначила головним обов’язком демократичної, правової держави гарантування прав та забезпечення прав і свобод людини.
здійснення влади народом. У ст. 5 Конституції України встановлено форми здійснення влади народом (вибори, референдум та публічні органи: Верховна Рада України і Президент України, органи виконавчої та судової влади).Інститут демократії – це юридично оформлений самостійний елемент державної влади, метою запровадження якого є організація і здійснення народовладдя. Принципи демократії втілюються в її інститутах»


 

Теорія держави і права : підручник / О. В. Петришин [та ін.] ;

за ред. О. В. Петришина. – Харків : Право, 2015. – С. 322–324.

 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : зб. законодавчих актів : станом на 22 листопада 2017 року : відповідає офіц. тексту. – Харків : Право, 2017. – 94 с.

Головатий, С. Про людські права : лекції / С. Головатий. – Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. – 760 с.

Гладких, В. И. Социальные права граждан Украины: конституционно-правовой аспект : монография / В. И. Гладких. – Харьков : Факт, 2005. – 368 с.

Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. з підготовки до іспиту / ред. О. О. Овсяннікова, І. В. Юревич. – Харків : Право, 2017. – 238 с.

Лапкін, А. В. Організація судових та правоохоронних органів України : навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін. – 5-те вид., змін. і допов. – Харків : Право, 2016. – 168 с.

 
Основи законодавства України : підручник для курсантів вищ. військових навч. закладів / В. П. Базов, А. М. Бережний, О. М. Боярчук [та ін.] ; під заг. ред. В. І. Кириленка. –Вінниця : НОВА КНИГА, 2002. – 622 с.

Каніщев, Г. Ю. Державне управління : навч. посіб. / Г. Ю. Каніщев, О. В. Малишев. – Харків : ХАІ, 2008. – 73 с.
Державне управління : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна [та ін.] ; за ред. А. Ф. Мельника. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2004. – 342 с.

Задихайло, О. А. Адміністративне право України: загальна частина : навч. посіб. / О. А. Задихайло. – Харків : Право, 2017. – 314 с.

 
Адміністративне право України : підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко [та ін.] ; за ред. Ю. П. Битяка. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.
 
Муніципальне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, О. Ф. Фрицький, М. О. Баймуратов [та ін.] ; за ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

Біленчук, П. Д. Місцеве самоврядування в Україні: муніципальне право : навч. посiб. / П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний. – Київ : Атіка, 2000. – 304 с.

Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : К.І.С., 2009. – 240 с.

 
Мостіпан, О. М. Ефективність виборчих систем : історія, теорія та українська практика : [монографія] / О. М. Мостіпан. – Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2015. – 216 с.

Лук'янець, Д. М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні : теорія та практика правового регулювання / Д. М. Лук'янець. – Суми : Університетська кн., 2006. – 369 с.

 
Нариси з історії суспільних рухів та політичних партій в Україні: ХIX–XX cт. : навч. посіб. / Я. Й. Малик, Б. Д. Вол, С. Д. Гелей [та ін.] ; за заг. ред. Я. Й. Малика. – Львів : Світ, 2001. – 296 с.

Лісничий, В. В. Дискурс політичної регіоналізації : монографія / В. В. Лісничий. – Харків : Константа, 2011. – 216 с.

 
Актуальні питання господарсько-правового забезпечення інноваційної політики держави : монографія / Д. В. Задихайло, Ю. Є. Атаманова, В. С. Мілаш [та ін.] ; за заг. наук. ред. Д. В. Задихайла. – Харків : СПД ФО Вапнярчук, 2006. – 256 с.

Потульницький, В. А. Теорія української політології: курс лекцій : навч. посіб. / В. А. Потульницький. – Київ : Либідь, 1993. – 192 с.

Назад до списку