Академічна доброчесність як основа успіху


06-12-2023
Назад до списку
I. Нормативна база
Цитата: «Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень».
lib.mphu.edu.ua

1. Конституція України : із змінами, внесеними згідно із законом №2222-IV від 8.12.2004, ВВР, 2005, №2, ст. 44 : прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. / Україна. Конституція. – Харків : Фоліо, 2010. – 48 с.
2. Закон України «Про вищу освіту» : станом на 5 верес. 2019 р. / Україна. Закони. – Харків : Право, 2019. – 120 с.
3. Вища освіта в Україні : нормат.-прав. регулювання. Т. 1 / М-во юстиції України, М-во освіти і науки України. – офіц. 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Форум, 2007. – 850 с.
4. Закон України «Про фахову передвищу освіту» : станом на 5 лют. 2020 р. / Україна. Закони. – Харків : Право, 2020. – 124 с.
5. Вища освіта : нормат.-прав. акти про орг. освіти у вищ. навч. закл. III–IV рівнів акредитації : [у 2 кн.] / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; [уклад. : М. І. Панов, Ю. П. Битяк, Г. С. Гончарова та ін. ; за ред. М. І. Панова]. – Харків : Право, 2006. – 688 с.
6. Нормативно-правові документи з питань вищої освіти / за ред. Я. Я. Болюбаша. – [Б. м.] : Б. в., 2004. – 304 с.
7. Комісії з вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України : довідник / М-во освіти і науки України ; за заг. ред. С. М. Ніколаєнка. – Київ : Знання, 2008. – 488 с.
8. Цивільне право : підручник : у 2 т. Т. 1 / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, М. В. Домашенко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Харків : Право, 2014. – 656 с.
9. Законодавство України про інтелектуальну власність / Україна. Закони. – Харків : Цапко Д. М., 2008. – 248 с.
10. Право інтелектуальної власності : академ. курс : підручник / О. А. Підопригора, О. Б. Бутнік-Сіверський, В. С. Дроб`язко [та ін.] ; за ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Киів : Ін Юре, 2004. – 672 с.

II. Дотримання академічної доброчесності
Цитата: «Дотримання академічної доброчесності, формування культури чесного навчання є важливим для розвитку всієї освіти, але так само важливими вони є для кожного учасника академічного процесу: учня, студента чи викладача, адже безпосередньо впливають на рівень та якість знань, які вони отримують, і на те, якими спеціалістами вони в майбутньому стануть. Добре підготовлені успішні фахівці з високою культурою навчання і дотримання чітко визначених правил гри стануть тим поколінням, яке зможе досягти успіху в дорослому житті та долучитися до розбудови успішної держави».
Універсальний навчальний посібник з академічної доброчесності для вчителів /
за ред. О. О. Гужви. – 2-ге випр. та доп. – Харків :
ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. – 32 с. – С. 6.

1. Стратегія реформування освіти в Україні : рек. з освітньої політики / М-во освіти і науки України. – Київ : К.І.С., 2003. – 296 с.
2. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – Вип. 25 (29). – 296 с.
3. Універсальний навчальний посібник з академічної доброчесності для вчителів : на основі довідника з академічної доброчесності для школярів та серії інфографіки про плагіат / за ред. О. О. Гужви. – 2-ге вид., випр. та доп. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. – 32 с.
4. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова]. – Київ : Таксон, 2016. – 232 с.
5. Покликання університету : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. О. Гомілко]. – Київ : Янко : Веселка, 2005. – 304 с.
6. Аніловська, Г. Я. Університетська освіта : навч. посіб. / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Л. М. Томаневич. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Магнолія, 2006, 2010. – 376 с. – (Вища освіта в Україні).
7. Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Київ : Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, 2006. – Вип. 49. – 240 с.
8. Організація навчально-виховного процесу : з досвіду роботи вищ. навч. закл. I–II рівнів акредитації. – Київ : [Б. в.], 2004. – Вип. 1. – 365 с.
9. Лозова, В. І. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посіб. / В. І. Лозова. – 2-ге вид., випр. і доп. – Харків : ОВС, 2002. – 400 с.
10. Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В. М. Кухаренко, С. М. Березенська, К. Л. Бугайчук [та ін.] ; за ред. В. М. Кухаренка. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 284 с.
11. Виховна робота зі студентською молоддю : навч. посіб. / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; під ред. Т. Ю. Осипова. – Одеса : Фенікс, 2006. – 288 с.
12. Порев, С. М. Університет і наука : епістемологія, методологія і педагогіка виробництв знань / С. М. Порев. – Київ : Хімджест, 2012. – 384 с.
13. Ніколаєнко, С. М. Наукові дослідження в університетах – визначальний чинник зростання якості освіти / С. М. Ніколаєнко. – Київ : Прок-Бізнес, 2007. – 176 с.
14. Байлов, А. В. Науково-дослідницька діяльність студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад`юнктів та докторантів : довід. мол. вченого / А. В. Байлов, О. М. Литвинов, В. В. Чумак. – Харків : ХНУВС : Тім Пабліш Груп, 2016. – 364 с.

III. Порушення академічної доброчесності
Цитата: «За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності :
– відмова у присудженні ступеня освітньо-наукового чи освітньо-творчого рівня чи присвоєнні вченого звання;
– позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного вченого звання;
– відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
– позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади…
За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
– повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
– повторне проходження відповідального освітнього компонента освітньої програми;
– відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту);
– позбавлення академічної стипендії;
– позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.
Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та/або внутрішніми положення закладу освіти, що мають бути затверджені (погоджені) основним колегіальним органом управління закладу освіти та погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності».
wiki.legalaid.gov.ua

1. Вища освіта в Україні : навч. посіб. / В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степко [та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя, С. М. Ніколаєнка. – Київ : Знання, 2005. – 328 с.
2. Права та обов`язки студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації : зб. основних нормат. актів (станом на 2 квітня 2008 р.) / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 616 с.
3. Права та гарантії студента : зб. нормат.-прав. док. / уклад. Г. Ф. Труханов [та ін.]. – Київ : Четверта хвиля, 2005. – 380 с.
4. Інноваційні засоби навчального контролю знань і вмінь студентів 3 курсу філософії : метод. рек. / упоряд. : О. В. Ковалевська, О. В. Плахотнік. – Харків : ХАІ, 2007. – 33 с.
5. Від контролю до культури якості : перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі = От «Что такое плохо?» к культуре качества: перезагрузка процессов обеспечения качества в украинской высшей школе : практ. посіб. / [за ред. С. Гришка та ін.]. – Львів : Манускрипт, 2014. – 168 с.
6. Хамітов, Н. Воля до наукової новизни як умова неможливості плагіату / Н. Хамітов // Вища освіта України. – 2018. – № 2. – С. 13–18.
7. Корнієнко, Н. Імітація і плагіат як загроза академічної свободи / Н. Корнієнко // Філософська думка. – 2014. – № 4. – С. 101–109.
8. Бойченко, Михайло Гідність, цілісність і успішність : академічні та громадянські чесноти / Михайло Бойченко // Філософська думка. – 2014. – № 5. – С. 110–122.

Назад до списку