8 вересня – Міжнародний день грамотності


09-09-2019
Назад до списку

 
«8 вересня весь світ традиційно відзначає Міжнародний день грамотності. Науковці стверджують, що в еру сучасних технологій проблема грамотності є дуже актуальною. Професор Житомирського державного університету імені Івана Франка В. Мойсієнко стверджує, що грамотність – це одна з головних рис, які характеризують людину набагато більше, ніж це робить одяг або зовнішність»


http://zhitomir.today/news/culture/gramotnist_tse_odna_z_golovnih_ris_yaki_harakterizuyut_lyudinu_nabagato_bilshe_nizh_tse_robit_od-id21729.html


250 правил современного английского языка : справочник. – Донецк : БАО, 2007. – 448 с.


Колечко, О. Д. Ділова французська мова : пiдручник / О. Д. Колечко, В. Г. Крилова. – Київ : КНЕУ, 1999. – 360 с.

Кухаренко, В. А. Інтерпретація тексту : підруч. для студентів старших курсів філолог. спеціальностей / В. А. Кухаренко. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 272 с.

Лебединская, Б. Я. Практикум по английскому языку: английское произношение : учеб. пособие для вузов / Б. Я. Лебединская. – 2-е изд., испр. – М. : Астрель АСТ, 2000. – 176 с.

Литвиненко, Г. І. Англійська мова : навч. посіб. для студентів I-II курсів інженер. та економіч. спеціальностей вузів / Г. І. Литвиненко, Т. О. Алексахіна. – Суми : Університетська кн., 2005. – 128 с.

Матвиишин, В. Г. Бизнес-курс французского языка : учеб. пособие / В. Г. Матвиишин, В. П. Ховхун ; под ред. В. Г. Матвиишина. – Киев : Логос, 2000. – 384 с.

Може, Г. Французский язык : интенсивный курс / Г. Може, М. Брезьер. – СПб. : Лань : Полигон, 1997. – 248 с.

Мясоєдова, С. В. Найкращі теми з англійської мови, ситуації, тексти для дискусій, діалоги, повідомлення : 350 тем / С. В. Мясоєдова. – Харків : Промінь, 2007. – 432 с.

Ніколенко, А. Г. Соціальні аспекти мовлення : навч. посіб. / А. Г. Ніколенко. – Вінниця : Нова кн., 2005. – 256 с.

Растригіна, Л. П. Вправи з удосконалення англійської мови / Л. П. Растригіна. – Донецьк : БАО, 2005. – 224 с.
Українська мова 
«Що означає бути грамотним? Грамотність визначає насамперед рівень освіченості і культури, зрештою – інтелекту. Лише людина, яка чітко і грамотно вміє висловлювати свою думку і на словах, і на папері, має глибоку повагу з боку інтелігентних кіл. Бути грамотним – обов’язок кожного політика, чиновника, науковця, освітянина – фактично представників усіх професій»
 
http://pr.ua/news.php?new=21289


Ботвина, Н. В. Офiцiйно-дiловий та науковий стилi української мови : навч. посіб. / Н. В. Ботвина. – Київ : АртЕк, 1999. – 264 с.


Вивчаємо українську мову : універс. посіб. / С. Г. Фесенко. – Донецьк : БАО, 2009. – 288 с.

 
Ділова українська мова : навч. посіб. / О. Д. Горбул, Л. І. Галузинська, Т. І. Ситнік [та ін.] ; за ред. О. Д. Горбула. – 6-те вид., випр. – Київ : Знання, 2007. – 224 с.

Загнітко, А. П. Українське ділове мовлення : фахове і нефахове спілкування : навч.-метод. посіб. / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2010. – 480 с.

Кацавець, Г. М. Мова ділових паперів : підруч. для студентів / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Алерта, 2006. – 328 с.

Мацюк, З. Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – Київ : Каравела, 2006. – 352 с.

Плющ, М. Я. Граматика української мови : у 2 ч. : підручник. Ч. 1. Морфеміка. Словотвір. Морфологія / М. Я. Плющ. – Київ : Вища шк., 2005. – 288 с.

Погиба, Л. Г. Складання ділових паперів : практикум : навч. посіб. / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, М. П. Баган. – Київ : Либідь, 2002. – 240 с.

Токарська, А. С. Культура фахового мовлення правника : навч. посіб. / А. С. Токарська. – Львів : Світ, 2003. – 312 с.

Ужченко, В. Д. Сучасна українська мова: збірник вправ і завдань : навч. посіб. / В. Д. Ужченко, Т. П. Терновська, Т. С. Маркотенко. – Київ : Вища шк., 2006. – 286 с.

Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук. – 3-тє вид., випр., доп. та перероб. – Київ : Арій, 2008. – 422 с.

Ющук, І. П. Практикум з правопису української мови. / І. П. Ющук. – 4-те вид. – Київ : Освіта, 2000. – 256 с.Іноземні мови
«Одна із ключових компетентностей сучасної людини – володіння іноземною мовою»


 

http://www.britishcouncil.org.ua/year-of-english/updates/blog/foreign-language-life-skill

 

Верба, Л. Г. Грамматика современного английского языка : справочник / Л. Г. Верба, Г. В. Верба. – М. ; Киев : Славянский дом книги : ИП Логос, 2001. – 384 с.

Виноградов, В. С. Грамматика испанского языка : практ. курс / В. С. Виноградов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая шк., 1990. – 432 с.

Завьялова, В. М. Практический курс немецкого языка : для начинающих / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина. – изд. испр. и доп. – М. : ЧеРо, 1999. – 348 с.

Куликова, Н. В. Английский язык для психологических факультетов : учеб. пособие для студентов психолог. фак. / Н. В. Куликова, Л. А. Мельник, Е. Б. Зенкевич ; под ред. Л. А. Мельник, Е. Б. Зенкевич. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 284 с.

Любимцева, С. Н. Курс английского языка для финансистов : учебник / С. Н. Любимцева, В. Н. Коренева. – М. : ГИС, 2000. – 381 с.

Може, Г. Практическая грамматика французского языка : устная, письменная речь / Г. Може. – изд., пересмотр. и испр. – СПб. : Лань, 1996. – 420 с.

Оленич, Р. М. Латинська мова / Р. М. Оленич, І. Р. Оленич, Б. В. Чернюх. – Львів : Світ, 1994. – 408 с.

 
Поглиблений курс французької мови : пiдручник / Г. Г. Крючков, В. С. Хлопук, Л. П. Корж [та ін.]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вища шк., 2000. – 400 с.

Живая грамматика английского языка / К. Э. Эккерсли, М. Маколей. – 2-е изд. – М. : Эксмо, 2008. – 352 с.
Особливості перекладу


 

«Технічний переклад – це переклад спеціалізованих технічних текстів і документів, який потребує від перекладача володіння не лише загальною, але й професійною лексикою конкретної галузі. Крім того, переклад технічного тексту передбачає добре володіння формально-логічним стилем викладу, якому властива точність формулювань та використовуваних термінів.
При цьому погано виконаний науково-технічний переклад може спричинити дуже серйозну шкоду, особливо коли йдеться про переклад інструкції, правил безпеки тощо. Натомість якісний переклад технічної літератури – це грамотний текст, що якнайточніше відображає інформацію авторського оригіналу»


 

https://mova-club.kiev.ua/pereklady-tsiny/tehnichniy-pereklad

 

Архипов, А. Ф. Самоучитель перевода с немецкого языка на русский / А. Ф. Архипов. – М. : Высшая шк., 1991. – 256 с.

Карабан, В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури : граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В. І. Карабан. – Вінниця : Нова кн., 2002. – 564 с.

Мальмгрен, Э. Сборник упражнений по переводу немецкой научно-технической литературы / Э. Мальмгрен, Е. Раевская. – М. : Изд-во лит. на иностр. яз., 1957. – 188 с.

 
Особенности перевода авиационной технической документации на английский язык : учеб. для студентов вузов / Ю. Г. Андриенко, Ю. Н. Богдан, А. Г. Гребеников [и др.]. – Харьков : ХАИ, 2003. – 441 с.

Переклад англомовної технічної літератури: електричне та електронне побутове устаткування. Офісне устаткування. Комунікаційне устаткування. Виробництво та обробка металу : навч. посіб. / за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. – Вінниця : Нова Кн., 2006. – 296 с.Термінологічні словники

 

«У сучасній перекладацькій діяльності велика кількість слів має кілька значень, перекладач, що ідеально знає іноземну мову не в змозі запам’ятати їх всі. Пам’ять людини не може утримувати таку величезну кількість інформації, саме тоді на допомогу перекладачу приходять словники. Звертаючись до словника, перекладач отримує доступ до списку різноманітних значень одного і того ж слова, що дозволяє уникнути труднощів, що виникають при перекладі»


 

https://azurit.kiev.ua/uk/2017/08/03/vikoristannya-slovnikiv-pri-perekladi/

 

Англо-російсько-український словник з економіки та фінансів : 10 000 термінів-слів і словосполучень / за ред. Д. П. Богині. – 2-ге вид., стер. – Вінниця : Нова кн., 2003. – 448 с.

Англо-русско-украинский словарь научно-технической терминологии : около 22 000 терминов : для студентов и школьников / сост. С. М. Андреев, К. К. Васицкий, Б. Ф. Улищенко. – Харьков : Факт, 1999. – 704 с.

Карабан, В. І. Українсько-англійський юридичний словник : понад 65 тисяч українських термінів, слів і словосполучень юридичної підмови / В. І. Карабан. – Вінниця : Нова кн., 2003. – 976 с.

Немецко-русский словарь по топливам и маслам : oколо 25 000 терминов / сост. А. П. Чочиа. – М. : Советская энцикл., 1969. – 496 с.

Пройдаков, Е. М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький. – 1-ше вид. – Київ : Софт-Пресс, 2005. – 552 с.

Російсько-українсько-англійський словник з механіки / уклад. В. М. Бастун, Я. М. Григоренко, В. А. Широков. – Київ : Наук. думка, 2008. – 512 с.

Федосова, М. А. Французско-русский словарь по космической науке и технике : около 29 000 терминов / М. А. Федосова, Б. Г. Андреев, А. Е. Стефанович. – М. : Русский язык, 1986. – 398 с.

Ходаков, В. Є. Навчальний термінологічний російсько-українсько-англійський словник: комп'ютернi науки : навч. посiб. з комп'ютер. наук та комп'ютер. iнженерiї / В. Є. Ходаков, В. О. Костiн. – Херсон : ХДТУ, 2000. – 494 с.

Шевченко, В. Е. Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп'ютерної термінології / В. Е. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – 320 с.
Додаткова література


 

Английский язык для инженеров : учеб. для студентов вузов / Т. Ю. Полякова, Е. В. Синявская, О. И. Тынкова [и др.]. – 7-е изд., испр. – М. : Высшая шк., 2011. – 464 с.
 
Англійська мова для перекладачів і філологів: 1 курс : підруч. для студентів та викладачів вищих навч. закл. / М. О. Возна, А. Б. Гапонів, О. О. Акулова [та ін.] ; за заг. ред. В. І. Карабана. – Вінниця : Нова Кн., 2004. – 480 с.

Краткий китайско-русский словарь : около 17000 слов / сост. Г. М. Григорьев ; под ред. И. М. Ошанина. – М. : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1956. – 536 с.

 
Краткий японско-русский словарь иероглифов : 2300 иероглифов / Н. Д. Неверова, Р. Б. Ноздрева, Т. А. Розанова [и др.]. – 2-е изд., испр. – М. : Русский язык, 1990. – 416 с.
 
Новий німецько-український українсько-німецький словник : 60000 слів / [уклад. В. Ф. Малишев, В. А. Кібенко]. – Харків : ДИВ, 2006. – 576 с.

Новый французско-русский русско-французский словарь : 60000 слов / сост. С. М. Крысенко. – Харьков : Проминь, 2009. – 608 с.

Перебийніс, В. І. Англо-український, українсько-англійський словник для початківців / В. І. Перебийніс, Е. П. Рукіна, С. С. Хідекель. – Вінниця : Нова Кн., 2007. – 624 с.

 
Пирогова, Л. И. Спряжение русского глагола / Л. И. Пирогова, С. И. Макарова. – [Б. м.] : [б. и.], [б. г.].

Польско-русский словарь : около 45 000 слов / под ред. М. Ф. Розвадовского, Б. Г. Мархлевского. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ОГИЗ, 1949. – 294 с.

Русско-итальянский разговорник по внешнеэкономическим связям : с указателями на итал. и рус. яз. – М. : Русский язык, 1990. – 496 с.

Словарь трудностей русского языка : 65000 слов / сост. А. А. Медведева. – М. : Центрполиграф, 2009. – 688 с.

Тихонов, А. Н. Словарь-справочник по русскому языку : правописание, произношение, ударение, словообразование, морфемика, грамматика, частота употребления слов : около 26000 слов / А. Н. Тихонов, Е. Н. Тихонова, С. А. Тихонов ; под ред. А. Н. Тихонова. – 7-е изд. стер. – М. : Лада : Цитадель-Трейд, 2005. – 704 с.

Українсько-болгарський словник : близько 20 000 слiв / уклад. К. К. Потапенко. – Київ : Либiдь, 2001. – 288 с.

Українсько-іспанський словник : близько 20 000 слів / уклад. М. Жердинівська. – Київ : Основи, 1993. – 240 с.

Українсько-перський словник : 20000 слів / уклад. Хамід Реза Салімі, В. А. Храновський, О. В. Мазепова, А. М. Бочарнікова. – Київ : Кондор, 2006. – 376 с.

Назад до списку