24 травня – День слов’янської писемності і культури


20-05-2021
Назад до списку
«Щорічно 24 травня всі слов’янські країни вшановують пам’ять святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. За різними історичними джерелами видатні візантійські просвітителі Кирило і Мефодій дали поштовх для розвитку східнослов’янської писемності, перекладаючи церковнослов’янською мовою богослужебні книги та Євангеліє, відкриваючи при церквах школи. Вони також упорядкували слов’янський алфавіт, заклали основу для подальшого удосконалення кирилиці, якою як національним алфавітом сьогодні користуються понад 250 млн. людей і яка стала третім офіційним алфавітом Європейського Союзу після латини і грецького письма.»
https://pon.org.ua/novyny/7112-24-travnya-den-slovyanskoyi-pisemnost-y-kulturi.html
 1. Драчук, В. С. Дорогами тисячоліть: про що розповіли письмена : нариси / В. С. Драчук. – Київ : Веселка, 1978. – 256 с.
 2. Воскобойников, В. М. Братья: Кирилл и Мефодий : ист. повествование / В. М. Воскобойников. – М. : Молодая гвардия, 1979. – 176 с.
 3. Мейе, А. Общеславянский язык / А. Мейе ; пер. со 2-го фр. изд. – М. : Изд-во иностр. лит., 1951. – 492 с.
 4. Потебня, А. А. Слово и миф : прил. к журн. «Вопросы философии» / А. А. Потебня. – М. : Правда, 1989. – 282 с.
 5. Різник, М. Г. Письмо і шрифт : навч. посіб. / М. Г. Різник ; за ред. В. І. Касіяна. – Київ : Вищ. шк. 1978. – 152 с.
 6. Славянски разговорник : руски, сръбскохърватски, български, чешки, полски / А. К. Людсканов, Н. Г. Мънков, И. А. Натанаилов, Д. И. Попов. – 4-е изд. – София : Наука и искуство, 1966. – 368 с.
 7. Словник української мови (Словарь української мови) : репр. вид. 1907 р. Т. 1. А–Ж / упоряд. Б. Д. Грінченко. – Київ : Лексикон, 1996. – 496 с.
 8. Утевська, П. В. Невмирущі знаки / П. В. Утевська. – Київ : Веселка, 1969. – 172 с.
 9. Федоров, І. Буквар / І. Федоров. – Київ : Дніпро, 1975. – 96 с.

Східнослов’янські мови

«Слов’янські мови характеризуються близькістю лексики (тобто набору слів), граматики (словозміна, побудова речень) та фонетики (вимовляння звуків та закони їх поєднання й чергування). Сучасні слов’янські мови прийнято поділяти на три підгрупи.
До східнослов’янських належать українська, російська та білоруська.»
http://www.mandry.ua/?p=266
 1. Булахов, М. Г. Основные вопросы сопоставительной стилистики русского и белорусского языков / М. Г. Булахов. – Минск : БГУ им. В. И. Ленина, 1979. – 40 с.
 2. Ділова українська мова : навч. посіб. / О. Д. Горбул, Л. І. Галузинська, Т. І. Ситнік [та ін.] ; за ред. О. Д. Горбула. – 6-те вид., випр. – Київ : Знання, 2007. – 224 с.
 3. Кириченко, Н. М. Русско-украинский словарь авиационных терминов. В 2 т. Т. 1. А–О / Н. М. Кириченко, В. В. Лобода ; под ред. В. П. Бабака. – Киев : Техніка, 2004. – 520 с.
 4. Медведєв, Ф. П. Історія української мови : іст. граматики укр. мови : учб.-метод. посіб. / Ф. П. Медведєв. – Харків : Харків. держ. ун-т ім. О. М. Горького, 1950. – 88 с.
 5. Новий українсько-російський і російсько-український словник : 60 000 слів / уклад. О. Ю. Петраковський. – Харьков : Див, 2010. – 576 с.
 6. Орфографический словарь русского языка : около 100 000 слов / отв. ред. В. В. Лопатин. – 29-е изд., испр. и доп. – М. : Рус. яз., 1991. – 416 с.
 7. Пазяк, О. М. Українська мова і культура мовлення : навч. посiб. / О. М. Пазяк, Г. Г. Кисiль. – Київ : Вищ. шк. 1995. – 240 с.
 8. Плющ, М. Я. Граматика української мови : підручник : У 2 ч. Ч. 1. Морфеміка. Словотвір. Морфологія / М. Я. Плющ. – Київ : Вищ. шк. 2005. – 288 с.
 9. Російсько-український і українсько-російський тлумачний словник / за заг. ред. Л. Г. Савченко. – Харків : Прапор, 2009. – 544 с.
 10. Російсько-український словник : репр. вид. 1924 р. У 4 т. Т. 1. А–Ж / гол. ред. А. Кримський. – Київ : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2016. – 290 с.
 11. Словник юридичних термінів : російсько-український / уклад. Ф. Андерш, В. О. Винник, А. В. Красницька [та ін.]. – Київ : Юрінком, 1994. – 322 с.
 12. Сучасна українська літературна мова : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас [та ін.] ; за ред. М. Я. Плющ. – 4-е вид., стер. – Київ : Вищ. шк. 2003. – 430 с.
 13. Тлумачний словник української мови : 14 000 / уклад. Т. В. Ковальова, Л. П. Коврига. – Харків : Синтекс, 2002. – 672 с.
 14. Шелудько, І. Словник технічної термінології : загальний : репр. вид. 1928 р. / І. Шелудько, Т. Садовський. – Київ : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2019. – 588 с.

Західнослов’янські мови

«До західнослов’янських – польська, чеська, словацька, верхньолужицька та нижньолужицька. Дві останні поширені в деяких регіонах східної Німеччини.»
http://www.mandry.ua/?p=266
 1. Карманный словацко-русский словарь : 9 800 слов / сост.: Д. Коллар, В. Доротякова, М. Филкусова. – М. : Совет. энцикл. 1965. – 416 с.
 2. Краткий русско-польский и польско-русский технический словарь. – М. ; Варшава : Рус. яз. : Науч.-техн. изд-во, 1987. – 560 с.
 3. Mala prirucka slovensko-ruskej konverzacie = Словацко-русский разговорник. – M. : Nakladatel'stvo cudzojazycnej literatury, 1960. – 148 s.
 4. Польско-русский политехнический словарь. – М. : Физматгиз, 1963. – 516 с.
 5. Порак, Я. Чешский язык : учеб. для начинающих / Я. Порак. – Прага : АРТИЯ, 1981. – 216 с.
 6. Русско-чешский словарь : содержит 25000 слов. – М. : ОГИЗ, 1947. – 356 с.
 7. Sobolewski, P. Как это сказать по-польски? : разговорник для туристов с указанием произношения / P. Sobolewski. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1990. – 248 с.
 8. Stypula, R. Podreczny slownik polsko-rosyjski = Настольный пол.-рус. слов. : z suplementem. Т. 1. A–Postukiwac / R. Stypula, G. Kowalowa. – Warszawa ; Moskwa : Wiedza Powszechna : Russkij jazyk, 1985. – 448 s.
 9. Тихомирова, Т. С. Польский язык : граммат. очерк, лит. тексты с коммент. и слов. / Т. С. Тихомирова. – М. : Москов. ун-т, 1978. – 208 с.
 10. Чешско-русский словарь по электротехнике : 30 000 терминов. – М. : Совет. энцикл. 1966. – 524 с.

Південнослов’янські мови

«Південнослов’янські мови охоплюють болгарську, словенську, македонську, а також сербську, хорватську, чорногорську та боснійську, що дуже близькі одна до одної.»
http://www.mandry.ua/?p=266
 1. Бернштейн, С. Б. Болгарско-русский словарь : около 58 000 слов / С. Б. Бернштейн. – 2-е изд., стер. – М. : Рус. яз. 1975. – 768 с.
 2. Бернштейн, С. Б. Разыскания в области болгарской исторической диалектологии. Т. 1. Язык валашских грамот XIV–XV веков / С. Б. Бернштейн – М. ; Л. : АН СССР, 1948. – 370 с.
 3. Военный сербско-русский словарь / сост: Р. И. Григорьева, М. М. Ильина ; под ред. Н. Н. Биязи. – М. : Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1946. – 164 с.
 4. Карманный болгарско-русский словарь : 10400 слов / сост: М. А. Леонидова. – 4-е изд., стер. – М. : Совет. энцикл. 1967. – 536 с.
 5. Карманный русско-болгарский словарь : 8200 слов / сост. М. А. Леонидова. – 6-е изд., стер. – М. : Совет. энцикл. 1967. – 480 с.
 6. Русско-болгарский политехнический словарь / сост. Н. С. Зауэр ; под ред. Н. И. Попова. – М. : Совет. энцикл. 1964. – 472 с.
 7. Українсько-болгарський словник : близько 20 000 слiв / уклад. К. К. Потапенко. – Київ : Либiдь, 2001. – 288 с.

Історія слов’янської культури

«Період раннього середньовіччя для Центральної і Східної Європи – це час формування великих слов'янських об'єднань, зародження й утвердження слов'янських держав, формування слов'янських мов і національних культур.
Уже в V-VI ст. на території сучасної України сформувалось два великих слов'янських об'єднання – склавши та анти…
Пізніше, за літописними даними, відомо вже 14 різних племенних груп, що об'єднуються в союзи — княжіння, створюючи передумови для виникнення східнослов'янської державності та розвитку культури.»
https://buklib.net/books/24413/
 1. Зезина, М. Р. История русской культуры : учеб. пособие / М. Р. Зезина, Л. В. Кошман, В. С. Шульгин. – М. : Высш. шк. 1990. – 432 с.
 2. История культуры Древней Руси. Т. 1. Домонгольский период. Ч. 1. Материальная культура / под ред. Н. Н. Воронина, М. К. Каргера, М. А. Тихановой. – М. ; Л. : АН СССР, 1948. – 484 с.
 3. Історія світової культури : навч. посiб. / Л. Т. Левчук, В. С. Гриценко, В. В. Єфименко [та ін.]. – Київ : Либiдь, 2000. – 368 с.
 4. Історія української культури / за заг. ред. І. Крип`якевича. – 3-тє вид., стер. – Київ : Либiдь, 2000. – 656 с.
 5. Краснобаев, Б. И. Очерки истории русской культуры XVIII века : пособие для учителя / Б. И. Краснобаев. – М. : Просвещение, 1972. – 335 с.
 6. Огієнко, І. Українська культура: коротка історія культурного життя українського народу / І. Огієнко. – Київ : Довіра, 1992. – 141 с.
 7. Попович, М. Нарис iсторiї культури України / М. Попович. – Київ : АртЕк, 1999. – 728 с.

Додаткова література:
 1. Бурмистрович, Ю. Я. Первоначальная система согласных фонем старославянского языка с точки зрения их тональности / Ю. Я. Бурмистрович // Филологические науки. – 2005. – № 5. – С. 53–62.
 2. Історія західних і південних слов'ян : з давніх часів до ХХ ст. : курс лекцiй : навч. посiб. для студентiв iст. спец. вузiв / В. І. Яровий, І. І. Ілюшин, С. І. Лиман [та ін.] ; за ред. В. І. Ярового. – Київ : Либiдь, 2001. – 632 с.
 3. Історія української та зарубіжної культури : навч. посiб. для студентiв вузiв / за ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафiйчука. – Київ : Вищ. шк. : Знання, 1999. – 326 с.
 4. Карманный русско-чешский-словацкий словарь : 8600 слов / сост: Н. Р. Буравцева, Я. Лебедева. – М. : Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1961. – 597 с.
 5. Полюга, Л. М. Словник українських морфем : близько 40 000 слів / Л. М. Полюга. – Львів : Світ, 2001. – 448 с.
 6. Прискока, О. В. Формування і розвиток української історичної лексикології в загальнослов'янському контексті / О. В. Прискока // Мовознавство. – 2018. – № 2. – С. 16–27.
 7. Російсько-український словник з інформатики та обчислювальної техніки : з покажч. укр. термінів / уклад: В. Я. Карачун, Г. Г. Гульчук, О. О. Карачун, Ю. З. Прохор ; ред. І. А. Черненко. – Київ : Рось, 1994. – 362 с.
 8. Російсько-український словник сталих виразів / І. О. Вирган, М. М. Пилинська ; за ред. М. Ф. Наконечного. – Харків : Прапор, 2009. – 864 с.
 9. Русско-украинский словарь иностранных слов : 15 000 слов / сост. Т. П. Мартыняк ; под ред. А. П. Ярещенко. – Харьков : Прапор, 1999. – 392 с.
 10. Українська практична лексикологія, фонетика, орфографія : навч. посіб. для самост. роботи / А. П. Загнітко, Л. І. Пац, Л. І. Дубовик [та ін.]. – Донецьк : БАО, 2007. – 240 с.
 1. Шевелєва, Л. А. Український правопис у таблицях : правила, винятки, приклади, коментарі, словник орфографічних труднощів / Л. А. Шевелєва ; за ред. А. О. Свашенко. – 3-тє вид., доп. – Харків : Світ дитинства, 2003. – 88 с.

Назад до списку