24 серпня – День незалежності України


18-08-2021
Назад до списку
 1. Бевз, Т. Етапи становлення української державності / Т. Бевз // Військо України. – 2001. – № 1/2. – С. 33–35.
 2. Бевз, Т. Етапи становлення української державності / Т. Бевз // Військо України. – 2001. – № 3/4. – С. 32–35.
 3. Бойко, О. Д. Історія України : навч. посіб. / О. Д. Бойко. – 3-тє вид., доп. – Київ : Академвидав, 2008. – 688 с.
 4. Величко, Ю. Ми обрали незалежність / Ю. Величко, Є. Ходун, Л. Лисенко // Губернія. – 2005. – № 11. – С. 4–11.
 5. Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – Київ : Генеза, 1995. – 608 с.
 6. Грушевский, М. Иллюстрированная история Украины : с приложениями и дополнениями / М. Грушевский. – Донецк : 000 ПКФ "БАО", 2006. – 768 с.
 7. Изобретения в период независимости Украины // Винахідник і раціоналізатор. Наука і техніка. – 2015. – № 4. – С. 4–7.
 8. Історія України та її державності : навч. посіб. / І. Є. Дещинський, І. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич [та ін.]. – 3-е вид., перероб. і допов. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 368 с.
 9. Каганець, І. Як створити державу нової епохи / І. Каганець // Українська культура. – 2008. – № 5. – С. 8–9.
 10. Калиновська, Н. Примножили славу України / Н. Калиновська // Українська культура. – 2005. – № 3/4. – С. 24–25.
 11. Касьянов, Г. В. Україна 1991-2007 : нариси новітньої історії / Г. В. Касьянов. – Київ : Наш час, 2007. – 432 с.
 12. Кормич, Л. І. Історія України від найдавніших часів і до ХХI століття : навч. посіб. / Л. І. Кормич, В. В. Багацький. – 4-е вид. – Харків : Одіссей, 2004. – 480 с.
 13. Корсак, К. Проблема лідерства: міфи й правда / К. Корсак, О. Бойчук // Науковий світ. – 2011. – № 7. – С. 6–8.
 14. Куликов, Д. Россия без Украины, Украина без России / Д. Куликов // Финансовые риски. – 2006. – № 4 (45). – С. 5–20.
 15. Кульчицький, В. С. Історія держави і права України : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. С. Кульчицький, М. І. Настюк, Б. Й. Тищик. – Львів : Світ, 1996. – 296 с.
 16. Морозов, О. Ф. Історичні, соціально-економічні результати та засади розвитку сучасної України / О. Ф. Морозов // Винахідник і раціоналізатор. – 2009. – № 2. – С. 26–30.
 17. Не поступитися принципами : антологія пам’яті // Українська культура. – 2007. – № 12. – С. 4–5.
 18. Незалежній Україні – власний суспільний устрій національного гатунку // Наука сьогодні. – 2006. – № 1/2. – С. 21–22.
 19. Новітня історія України (1900–2000) : підруч. для студ. істор. спец. вищ. навч. закл. / А. Г. Слюсаренко, В. Г. Гусев, В. П. Дрожжин та ін. – Київ : Вища школа, 2000. – 663 с. 94(477) Н72
 20. Паянок, Т. М. Рейтингова оцінка України в міжнародному середовищі / Т. М. Паянок, Л. А. Задорожная // Фінанси України. – 2014. – № 5. – С. 48–60.
 21. Перший Національний атлас незалежної України // Наука сьогодні. – 2005. – № 35. – С. 15–16.
 22. Петровський, В. В. Історія України : Неупереджений погляд: Факти, міфи, коментарі / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Харків : ШКОЛА, 2007. – 592 с
 23. Політична історія України. ХХ століття. : У 6-ти. Т. 6 : Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / за ред. І. Ф. Кураса та ін. – Київ : Генеза, 2003. – 696 с.
 24. Поляков, М. Трансформація університету в Україні за часів її незалежності / М. Поляков, В. Савчук // Вища школа. – 2011. – № 10. – С. 62–70.
 25. Сенченко, Н. Независимость Украины и средства массовой информации / Н. Сенченко // Персонал. – 2005. – № 9. – С. 10–19.
 26. Сергійчик, В. Цілість землі рідної і народу – одвічно в серці та помислах / В. Сергійчук // Українська культура. – 2008. – № 1. – С. 3.
 27. Сергійчук, В. Що дала Україна світові / В. Сергійчук. – Київ: ПП «Сергійчук М. І.», 2008. – 288 с.
 28. Сосса, Р. І. Історія картографування території України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. І. Сосса. – Київ : Либідь, 2007. – 336 с.
 29. Україна. Конституція // Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року ; із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222–IV ; станом на 1 січня 2006 року : офіц. вид. – Київ, 2006. – 124 с.
 30. Шевчук, В. П. Історія української державності : курс лекцій: навч. посіб. / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – Київ : Либідь, 1999. – 480 с.
 31. Шульга, М. Етапи становлення політичної еліти в Україні в роки незалежності / М. Шульга // Соціологія: теорія, методи маркетинг. – 2006. – № 4. – С. 24–37.


Назад до списку