22 січня – День Соборності України


20-01-2022
Назад до списку
День Соборності України – свято, що відзначається щороку в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві. Також цього дня згадують підписання Четвертого Універсалу Центральної Ради. Це сталося роком раніше – 22 січня 1918 року. Цим документом проголошувалася повна незалежність УНР.

Події 22 січня 1919 року в Україні на сторінках підручників
 1. Полонська-Василенко, Н. Д. Історія України. У 2 т. Т. 2. Від середини XVII ст. до 1923 р. / Н. Д. Полонська-Василенко. – Репр. вид. – Київ : Либідь, 1992. – 608 c.
 2. Овсій, І. О. Початок дипломатичної діяльності Директорії. Проголошення ЗУНР. Злука УНР і ЗУНР // Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 року) : навч. посіб. / І. О. Овсій. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2002. – С. 171–175.
 3. Проголошення соборної Української Народної Республіки та її боротьба за незалежність // Історія України та її державності : навч. посіб. / за ред. Л. Є. Дещинського. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Львів : Бескид Біт, 2005. – С. 212–217.
 4. Реєнт, О. П. Злука УНР та ЗУНР / О. П. Реєнт, І. А. Коляда // Україна між світовими війнами (1914–1939). Події. Люди. Документи : нариси історії : навч. посіб. / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. – Київ : Школа, 2004. – С. 214–219.
 5. Світлична, В. В. Доба Директорії УНР (грудень 1918–1920 рр). Злука УНР і ЗУНР // Історія України : навч. посіб. / В. В. Світлична ; за ред. Ю. М. Алексєєва. – 4-те вид., випр. і доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – С. 153–154.
 6. Симоненко, Р. Г. Орієнтири визвольних змагань / Р. Г. Симоненко // Історія України : навч. посіб. / за заг. ред. В. А. Смолія. – Київ : Альтернативи, 1997. – С. 251–252.
 7. Котляр, М. Шляхами віків : довід. з історії України / М. Котляр, С. Кульчицький. – Київ : Україна, 1993. – 380 с.
 8. Кухта, Б. Л. З історії української політичної думки : навч. посіб. / Б. Л. Кухта. – Київ : Генеза, 1994. – 368 с.
 9. Політична історія України. ХХ століття. У 6 т. Т. 1. На зламі століть (кінець ХІХст. – 1917 р.) / кер. тому Ю. А. Левенець. – Київ : Генеза, 2002. – 424 с.
 10. Політична історія України ХХ століття. У 6 т. Т. 2 : Революції в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917–1920) / под ред. І. Ф. Кураса [та ін.]. – Київ : Генеза, 2003. – 488 с.
 11. Акт злуки УНР та ЗУНР 22 січня 1919 р. Втрата влади Директорією // Історія України : посібник / за ред. Г. Д. Темка, Л. С. Тупчієнка. – Київ : Академія, 2002. – С. 244.
 12. Бойко, О. Д. Західноукраїнська Народна Республіка // Історія України : навч. посіб. / О. Д. Бойко. – 4-те вид., доп. – Київ : Академвидав, 2012. – С. 330–335.
 13. Воронянский, А. В. Злука УНР и ЗУНР // История Украины : учеб. пособие / А. В. Воронянский. – Харьков : Парус, 2005. – С. 347–348.
 14. Законодавча діяльність ЗУНР. Злука УНР і ЗУНР // Кульчицький В. С. Історія держави і права України : навч. посіб. / В. С. Кульчицький, М. І. Настюк, Б. Й. Тищик. – Львів : Світ, 1996. – С. 184–187.
 15. Винниченко, В. К. Відродження нації : історія укр. революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). Ч. 2 / В. К. Винниченко. – Репр. вiдтворення вид. 1920 р. – Київ : Держполiтвидав, 1990. – 330 с.
 16. Винниченко, В. К. Відродження нації : історія укр. революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). Ч. 3 / В. К. Винниченко. – Репр. вiдтворення вид. 1920 р. – Київ : Політвидав, 1990. – 542 с.
 17. Гісем, О. В. Історія України : довідник / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : Ранок, 2011. – 480 с.
 18. Гошуляк, І. Величний день Злуки / І. Гошуляк // Історичний календар’99. / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ : Укр. кн., 1998. – Вип. 5. – С. 18–20.
 19. Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – Київ : Генеза, 1995. – 608 с.
 20. Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / М. С. Грушевський ; уклад.: Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк. – Донецьк : БАО, 2008. – 736 с.
 21. Гунчак, Т. Україна: перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії / Т. Гунчак. – Київ : Либідь, 1993. – 288 с.
 22. Історія України : навч. посiб. / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, О. І. Гуржій, В. М. Даниленко [та ін.] ; за ред. В. А. Смолiя. – Київ : Альтернативи, 1997. – 424 c.
 23. Історія України : навч. посіб. / Г. Ю. Каніщев, Ю. І. Кісіль, В. О. Копилов, А. Ю. Кузнецов [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2014. – 447 с.
 24. Історія України : джерельний літопис / за ред.: В. І. Червінського, М. І. Обушного. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 800 с.
 25. Історія України : хронологія основних подій / авт.-упоряд.: Ю. М. Алексєєв, А. Г. Вертегел, В. М. Даниленко. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 1996. – 112 с.
 26. Історія січових стрільців : воєн. - iст. нарис. – друк. за вид. 1937 р. – Київ : Україна, 1992. – 347 с.
 27. Копиленко, О. Л. «Українська ідея» М. Грушевського: історія і сучасність / О. Л. Копиленко. – Київ : Либідь, 1991. – 184 с.
 28. Крисаченко, В. С. Українознавство : хрестоматiя-посiбник : У 2 кн. Кн. 2 / В. С. Крисаченко. – Київ : Либiдь, 1997. – 464 с.
 29. Нагаєвський, І. Iсторiя української держави двадцятого столiття / І. Нагаєвський. – Київ : Укр. письменник, 1993. – 416 с.
 30. Надія і розчарування українства : до 90-річчя підписання Варшавського договору між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою Польською. – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2010. – 264 с
 31. Петлюра, С. Статті / упоряд. та автор передмови О. О. Климчук. – Київ : Дніпро, 1993. – 341 с.
 32. Петровський, В. В. Історія України : неупереджений погляд: факти, міфи, коментарії / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Харків : Школа, 2007. – 592 с.
 33. Революция на Украине по мемуарам белых / сост. С. А. Алексеев ; под ред. Н. Н. Попова. – репр. воспр. изд. 1930 г. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 437 с.
 34. Скоропадський, П. Спомини / П. Скоропадський; передмова Г. В. Папакіна. – Київ : Україна, 1992. – 112 с.

Від Акту Злуки УНР та ЗУНР 1919 року до незалежної України
 1. Конституційне право України : підручн. для студ. ВУЗів / за ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. – Київ : Ін Юре, 2002. – 544 с.
 2. Донцов, Д. Історія розвитку української державної ідеї. – Київ : Знання, 1991. – 48 с.
 3. Варгатюк, С. Акт відчаю чи усвідомлення реальності? : cторінки історії України (1919–1920 рр.) / С. Варгатюк // Політика і час. – 2006. – № 6. – С. 75–84.
 4. Україна в XX столiттi (1900-2000) : зб. документів і матеріалів / упоряд.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король, В. М. Литвин та ін. – Київ : Вища шк., 2000. – 352 с.
 5. Нариси з історії суспільних рухів та політичних партій в Україні (XIX-XX ст.) : навч. посіб. для студ. ВУЗів / Я. Й. Малик, Б. Д. Вол, С. Д. Гелей, В. В. Трофимович ; за загальн. ред. Я. Й. Малика. – Львів : Світ, 2001. – 296 с.
 6. Новітня історія України (1900–2000) : підручник / авт.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, М. Ю. Козицький [та ін.]. – Київ : Вища шк., 2000. – 663 с.
 7. Рудницький, С. Чому ми хочемо самостійної України / С. Рудницький ; упоряд. О. І. Шаблій. – Львів : Світ, 1994. – 416 с.
 8. Жуковський, А. Державне відродження України (українська держава 1917–1920 рр.) / А. Жуковський // Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний. – Львів, 1991. – Ч. VІ. – С. 72–98.
 9. Шевчук, В. П. Історія української державності : курс лекцій: навч. посіб. / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – Київ : Либідь, 1999. – 480 с.
 10. Від Сяну до Дону [Історія державних кордонов України] // Світогляд. – 2007. – № 5. – С. 34–39.
 11. Головатий, С. Українська держава у ХХ столітті / С. Головатий // Золоті ворота. – 1991. – № 1. – С. 16–23.
 12. Корольов, Г. О. Ідея федералізму як парадигма історичної перспективи доби української революції 1917–1921 рр. / Г. О. Корольов // Український історичний журнал. – 2010. – № 5. – С. 103–117.
 13. Решодько, Л. Великий поворот : [Четвертый Универсал Центральной Рады : к 75-й годовщине со дня провозглашения] / Л. Решодько // Голос Украины. – 1993. – 23 янв. (№ 13).
 14. Рожнятовська, О. Свято, що об'єднує українців. До дня Соборності України та 100-річчя проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу (1919) / О. Рожнятовська // Дати і події. – 2019. – № 1. – С. 19–21.
 15. Солдатенко В. Ф. Осінь 1919 р.: доля об’єднаного фронту / В. Ф. Солдатенко // Український історичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 11–28.

За Україну, за її волю
 1. Добржанський, О. В. Соборницькі прагнення українців Буковини восени 1918 р. : До 90-річчя Акту злуки УНР і ЗУНР / О. В. Добржанський // Український історичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 28–39.
 2. Реєнт, О. П. Проголошення ЗУНР: проблема легітимації. [До 90-річчя акту злуки УНР і ЗУНР] / О. П. Реєнт // Український історичний журнал. – 2009. – №1. – С. 4 – 11.
 3. Карпенко, О. Ю. Листопадова 1918 р. національно-демократична революція на західноукраїнських землях / О. Ю. Карпенко // Український історичний журнал. – 1993. – № 1 (382). – С. 16–29.
 4. Ковальчук, М. Останні бої арміїї УНР на Поділлі у листопаді 1919 р. / М. Ковальчук / Пам'ять століть. – 2005. – № 3/4. – С. 251–268.
 5. Донцов, Д. За який провід /Д. Донцов // Українська культура. – 2018. – № 3. – С. 6–17.
 6. Поровський, М. Забутий заповіт борцям за Україну / М. Поровський // Голос України. – 1995. – [б. д.] (№ 148/149). – С. 9–10.
 7. «Злука», или Глобальное неодиночество // Время. – 2004. – 22 янв. – С. 2.
 8. Гуцуляк, М. Перший листопад 1918 року на західних землях України : зі спогадами і життєписами членів Комітету Виконавців Листопадового Чину / М. Гуцуляк. – Київ : Либідь, 1993. – 408 с.
 9. Верстюк, В. Ф. Українська революція: доба Центральної Ради / В. Ф. Верстюк // Український історичний журнал. – 1995. – № 2 (401). – С. 65–78.
 10. Верстюк, В. Ф. Українська революція: доба Центральної Ради / В. Ф. Верстюк // Український історичний журнал. – 1995. – № 5 (404). – С. 79–88.
 11. Верстюк, В. Ф. Українська революція: доба Центральної Ради / В. Ф. Верстюк // Український історичний журнал. – 1995. – № 6 (405). – С. 66–78.
 12. Гошуляк, І. Історичне значення української революції 1917-1920 рр. та причини її поразки / І. Гошуляк // Пам'ять століть. – 2002. – № 3. – С. 18–33.
 13. Гошуляк, І. Л. Про причини поразки Центральної Ради / І. Л. Гошуляк // Український історичний журнал. – 1994. – № 1 (394). – С. 31–44.
 14. Дерев’янко, С. М. ЗУНР в українській історіографії / С. М. Дерев’янко, А. М. Панчук // Український історичний журнал. – 1995. – № 2. – С. 28–36.
 15. Кубів, С. Українська революція 1917–1921 рр. і відновлення української державності / С. Кубів // Право України. – 2017. – № 11. – С. 16–17.
 16. Паньков А. Соборная Украина : коренные народы и национальные меньшинства // Персонал. – 2005. – № 6. – С. 43 – 45.
 17. Шевчук, Ю. Прийдешнім поколінням потрібно засвоїти уроки минулого : до 100 річчя Української революції / Ю. Шевчук // Голос України. – 2017. – 17 берез. (№ 49). – С. 4.
 18. Шуба, О. Ю. День Соборності України / О. Ю. Шуба // За авиакадры. – 2009. – № 1. – С. 2.
 19. Шилов, Ю. Скільки тисячоліть слов'янській державності? / Ю. Шилов // Українська культура. – 2005. – № 3/4. – С. 30.

Ідейні натхненники соборності
 1. Провідники духовності в Україні : довід. / за ред. І. Ф. Кураса. – Київ : Вища школа, 2003. – 783 с.
 2. Дашкевич, Я. Р. Постаті = Personages : нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Р. Дашкевич. – 2-ге вид., випр. й доп. – Львів : Літ. агенція "Піраміда", 2007. – 808 с.
 3. Дерев'яний, І. У центрі революції : Євген Коновалець та його січові стрільці / І. Дерев'яний // Українська культура. – 2017. – № 2. – С. 8–17.
 4. Антонюк, Т. Українська революція 1917–1921 років у спогадах представників політичної еміграції / Т. Антонюк // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 2. – С. 34–47.

 

Назад до списку