Гетьман Іван Мазепа (380 років з дня народження)


27-02-2019
Назад до списку
 1. Апанович, О. М. Гетьмани України i кошовi отамани Запорозької Сiчi / О. М. Апанович. – Київ : Либiдь, 1993. – 288 с.
 2. Апанович, О. М. Розповіді про запорозьких козаків / О. М. Апанович. – Київ : Дніпро, 1991. – 336 с.
 3. Аркас, М. М. Історія України-Русі / М. М. Аркас. – 3-тє факс. вид. – Київ : Вища школа, 1993. – 388 с
 4. Багалій, Д. І. Історія Слобідської України / Д. І. Багалій. – Харків : Дельта, 1993. – 256 с.
 5. Бойко, О. Д. Історія України : підручник / О. Д. Бойко. – 4-те вид., доп. – Київ : Академвидав, 2012. – 704 с.
 6. Борщак, І. Іван Мазепа : життя й пориви великого гетьмана / І. Борщак, Р. Мартель ; пер. с фр. М. Рудницького. – Київ : Свенас, 1991. – 136 с.
 7. Бульвінський, А. Г. Українсько-російські взаємини 1657–1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи / А. Г. Бульвінський. – Київ : [б. в.], 2008. – 680 с.
 8. Гетьмани України. – Харків : Промінь, 2007. – 248 с.
 9. Гісем, О. В. Історія України : довідник / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : Ранок, 2011. – 480 с.
 10. Голобуцький, В. Запорозьке козацтво / В. Голобуцький. – Київ : Вища школа, 1994. – 539 с.
 11. Голобуцький, В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування : 1734–1775 рр. / В. О. Голобуцький. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 423 с.
 12. Гриценко, І. С. Гомін віків : навч. посіб. з історії України / І. С. Гриценко, М. М. Карабанов, А. Л. Лотоцький ; під ред. М. М. Карабанова. – Київ : Проза, 1994. – 179 с.
 13. Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / М. С. Грушевський ; уклад.: Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк. – Донецьк : БАО, 2008. – 736 с.
 14. Грушевский, М. С. Очерк истории украинского народа / М. С. Грушевский.  – 2-е изд. – Киев : Лыбидь, 1991. – 400 с.
 15. Грушевський, М. С. Твори. У 50 т. Т. 2. Суспільно-політичні твори (1907-1914) / М. С. Грушевський ; НАНУ, Ін-т археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Львів : Світ, 2005. – 680 с.
 16. Грушевський, М. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. Грушевський ; Т-во "Знання" України. – Київ : Знання, 1991. – 240 с.
 17. Грушевський, М. Як жив український народ / М. Грушевський. – репринтне відтворення вид. 1915 р. – Київ : Веселка, 1992. – 112 с.
 18. Дашкевич, Я. Р. Постаті : нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Р. Дашкевич. – 2-ге вид., випр. й доп. – Львів : Піраміда, 2007. – 808 с.
 19. Дещинський, Л. Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність : навч. посібник. Ч. 1 / Л. Є. Дещинський, А. В. Панюк. – Львів : Бескид Біт, 2002. – 216 с.
 20. Історія України та її державності : навч. посіб. / Л. Є. Дещинський, I. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич та ін. ; за ред. Л. Є Дещинського. – 3-е вид., перероб. і доп. – Львів : Бескід Біт, 2005. – 368 с.
 21. Історія українського вiйська : з 383 ілюстраціями в тексті. В 2 ч. Ч. 1 / I. Крипякевич, Б. Гнатевич, З. Стефанов [та ін.]. – репр. вид. – Київ : Україна, [1993]. – 288 с.
 22. Дорошенко, Д. Нарис історії України : в 2 т. Т. 2 : Вiд половини 17 столiття / Д. І. Дорошенко. – репр. вид. – Київ : Глобус, 1992. – 349 с.
 23. Єфименко, О. Я. Історія України та її народу / О. Я. Єфименко. – Київ : Мистецтво, 1992. – 256 с.
 24. Журавльов, Д. В. Мазепа : людина, політик, легенда / Д. В. Журавльов. – Харків : Фоліо, 2007. – 382 с.
 25. Журавльов, Д. В. Усі гетьмани України / Д. В. Журавльов. – Харків : Фоліо, 2011. – 508 с.
 26. Журавльов, Д. В. Хто є хто в український історії / Д. В. Журавльов. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 416 с.
 27. Історичні постаті України : істор. нариси / упоряд. О. В. Болдирєв. – Одеса : Маяк, 1993. – 384 с.
 28. Історія України : навч. посіб. / Г. Ю. Каніщев, Ю. І. Кісіль, В. О. Копилов [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2014. – 447 с.
 29. Історія України. Джерельний літопис / за ред.: В. І. Червінського, М. І. Обушного. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 800 с.
 30. Історія України в особах IX–XVIII ст. / В. Замлинський, І. Войцехівська, В. Галан [та ін.]. – Київ : Україна, 1993. – 399 с.
 31. Історія українського козацтва : нариси. У 2 т. Т. 1 / НАНУ, Ін-т історії України, Н.-д. ін-т козацтва. – Київ : Києво-Могилянська акад., 2006. – 781 с.
 32. Історія українського козацтва : нариси. У 2 т. Т. 2 / НАНУ, Ін-т історії України, Н.-д. ін-т козацтва. – Київ : Києво-Могилянська акад., 2007. – 724 с.
 33. Корнієнко, О. М. Нариси військової історії України. Сумський слобідський козацький полк 1659–1765 рр. : пам'яті краєзнавця Геннадія Терешковича Петрова (1936–1997) / О. М. Корнієнко. – Київ : Наш час, 2008. – 488 с.
 34. Мазепа : збірник / упор. Ю. О. Іванченка. – Київ : Мистецтво, 1993. – 240 с.
 35. Мицик, Ю. Іван Мазепа / Ю. Мицик. – Київ : [б. в.], 2007. – 72 с.
 36. Народжені Україною: меморіальний альманах : навч. посіб. У 2 т. Т. 2. Л-Я. – Київ : ЄВРОІМІДЖ, 2002. – 896 с.
 37. Петровський, В. В. Історія України: неупереджений погляд : факти, міфи, коментарії / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Харків : ШКОЛА, 2007. – 592 с.
 38. Реєнт, О. П. Усі гетьмани України: легенди, міфи, біографії / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. – Харків : Фоліо, 2007. – 415 с.
 39. Сокульський, А. Л. Морські походи запорожців / А. Л. Сокульський. – Дніпропетровськ : Січ, 1995. – 222 с.
 40. Соловьев, С. М. Сочинения. В 18 кн. Кн. 7. История России с древнейших времен. Т. 13/14 / С. М. Соловьев. – М. : Мысль, 1991. – 704 с.
 41. Сто великих украинцев / М. А. Гнатюк, Л. П. Громовенко, О. В. Ламонова [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Вече ; Киев : Орфей, 2002. – 592 с.
 42. Хоткевич, Г. Два гетьмани / Г. Хоткевич. – Київ : Дніпро, 1991. – 111 с.
 43. Чухліб, Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663–1713) / Т. Чухліб. – Київ : Києво-Могилянська акад., 2004. – 288 с.
 44. Шевчук, В. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення ХVІ–ХVІІІ ст. Кн. 1. / В. Шевчук. – Київ : Грамота, 2007. – 720 с.
 45. Яворницький, Д. I. Історія запорозьких козаків. У 3 т. Т. 2 / Д. I. Яворницький. – Київ : Наук. думка, 1990. – 560 с.
 46. Власенко, С. Полтавщина – край Гоголя, Петра І, Кочубея і Мазепи / С. Власенко // Берегиня. – 2008. – № 1. – С. 26–30.
 47. Карпенко, І. У пошуках паперів гетьмана Івана Мазепи / І. Карпенко // Українська культура. – 2004. – № 8. –С. 16.
 48. Лобачев, В. Мазепа / В. Лобачев // Наука и религия. – 2014. – № 10. – С. 26–31.
 49. Маслійчук, В. Іван Мазепа і Слобідська Україна / В. Маслійчук // Український історичний журнал. – 2015. – № 2. – С. 206–212.
 50. Павленко, С. Чи зраджував І. Мазепа Карла ХІІ? / С. Павленко // Пам'ять століть. – 2005. – № 1. – С. 90–94.
 51. Фігурний, Ю. Українознавчі аспекти державотворчої діяльності гетьмана Івана Мазепи / Ю. Фігурний // Пам'ять століть. – 2004. – № 6. – С. 4–14.
 52. Хомайко, Ю. Інавгурація Мазепи в Коломаці / Ю. Хомайко // Губернія. – 2005. – № 9. – С. 46–48.
 53. Чухліб, Т. В. Мазепинська Україна між російською та шведською коронами: дилема вибору протекції / Т. В. Чухліб // Український історичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 16–30.
 54. Шама, О. Останній герой / О. Шама // Новое время. – 2016. – № 20. – С. 58–60.

Назад до списку