Українська революція (до 100-річчя звільнення Криму від більшовиків)


13-04-2018
Назад до списку


     Кримська операція 1918 року  операція Кримської групи військ армії Української Народної Республіки (УНР) під командуванням П. Ф. Болбочана в квітні 1918 року похід до Криму з метою повалення Радянської влади, встановлення контролю над півостровом і захоплення Чорноморського флоту.


Бойко, О. Д. Історія України : підручник / О. Д. Бойко. – 4-тє вид., доп. – Київ : Академвидав, 2012. – 704 с.


Великий Жовтень і громадянська війна на Україні / АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Наук. думка, 1973. – 256 с.

Верстюк, В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронолог. довід. / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. – Київ : Наук. думка, 1995. – 688 с.

Винниченко, В. К. Відродження нації : історія укр. революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). Ч. 2 / В. К. Винниченко. – репр. вiдтворення вид. 1920 р. – Київ : Держполiтвидав, 1990. – 330 с.

Винниченко, В. К. Відродження нації : історія укр. революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). Ч. 3 / В. К. Винниченко. – репр. вiдтворення вид. 1920 р. – Київ : Держполітвидав, 1990. – 542 с.

Воронянський, О. В. Історія України : навч. посіб. / О. В. Воронянський. – Харків : Парус, 2007. – 544 с.

Гісем, О. В. Історія України : довідник / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : Ранок, 2011. – 480 с.

Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – Київ : Генеза, 1995. – 608 с.

Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / М. С. Грушевський ; уклад.: Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк. – Донецьк : БАО, 2008. – 736 с.

Дещинський, Л. Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність : навч. посіб. Ч. 1 / Л. Є. Дещинський, А. В. Панюк. – Львів : Бескид Біт, 2002. – 216 с.

Дещинський, Л. Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність : навч. посіб. Ч. 2 / Л. Є. Дещинський, А. В. Панюк. 3-е вид., доп. – Львів : Бескид Біт, 2004. – 320 с.

Гунчак, Т. Україна. Перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії / Т. Гунчак. – Київ : Либідь, 1993. – 288 с.

Донцов, Д. Історія розвитку української державної ідеї / Д. Донцов. – Київ : Знання, 1991. – 48 с.

Жуковський, А. Державне відродження України (українська держава 1917–1920 рр.) / А. Жуковський // Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний. – Львів, 1991. – Ч. VІ. – С. 72–98.

 
Історія українського вiйська : з 383 ілюстраціями в тексті. У 2 ч. Ч. 1 / I. Крипякевич, Б. Гнатевич, З. Стефанов, О. Думін та ін. – репр. вид. – Київ : Україна, [1993]. – 288 с.
 
Історія українського вiйська : з 383 ілюстраціями в тексті. У 2 ч. Ч. 2 / I. Крипякевич, Б. Гатевич, З. Стефанов, О. Думін та ін. – Київ : Україна, [1993]. – 284 с.

Історія українського козацтва : нариси. У 2 т. Т. 2 / НАНУ, Ін-т історії України, Наук.-дослід. ін-т козацтва. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2007. – 724 с.

Історія січових стрільців : воєн.-iст. нарис. – друк. за вид. 1937 р. – Київ : Україна, 1992. – 347 с.

Історія України : підручник / В. Баран, Л. Войтович, Я. Грицак, О. Зайцев та ін. ; за ред. Ю. Сливка. – 4-е вид. – Львів : Світ, 2003. – 520 с.

Історія України : навч. посіб. / Г. Ю. Каніщев, Ю. І. Кісіль, В. О. Копилов, А. Ю. Кузнецов та ін. – Харків : ХАІ, 2014. – 447 с.

Історія України : джерел. літопис / за ред.: В. І. Червінського, М. І. Обушного. – Київ : ДП Дирекція ФВД, 2008. – 800 с.

Історія України та її державності : навч. посіб. / Л. Є. Дещинський, I. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич та ін. ; за ред. Л. Є Дещинського. – 3-е вид., перероб. і доп. – Львів : Бескід Біт, 2005. – 368 с.

Карпов, В. В. Військова символіка держави / В. В. Карпов, Д. В. Табачник. – Київ : Либідь, 2007. – 296 с.

Касьянов, Г. В. Україна 1991–2007 : нариси новітньої історії / Г. В. Касьянов. – Київ : Наш час, 2007. – 432 с.

Копиленко, О. Л. "Українська iдея" М. Грушевського: iсторiя i сучаснiсть / О. Л. Копиленко. – Київ : Либiдь, 1991. – 184 с.

Крисаченко, В. С. Українознавство : хрестоматiя-посiбник. У 2 кн. Кн. 2 / В. С. Крисаченко. – Київ : Либiдь, 1997. – 464 с.

Кульчицький, В. С. Історія держави i права України : навч. посiб. / В. С. Кульчицький, М. I. Настюк, Б. Й. Тищик. – Львів : Свiт, 1996. – 296 с.

Нагаєвський, І. Iсторiя української держави двадцятого столiття / І. Нагаєвський. – Київ : Укр. письменник, 1993. – 416 с.

 
Новітня історія України (1900–2000) : підручник / А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, М. Ю. Козицький [та ін.]. – Київ : Вища шк., 2000. – 663 с.

Обертас, И. Л. Командарм Федько / И. Л. Обертас. – М. : Воениздат, 1973. – 167 с.

Петровський, В. В. Історія України. Неупереджений погляд : факти, міфи, коментарії / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Харків : ШКОЛА, 2007. – 592 с.

Політична історія України ХХ століття. У 6 т. Т. 2. Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917–1920) / за ред.: І. Ф. Кураса, Ю. І. Шаповал, Ю. А Левенець, В. О. Котигоренко та ін. ; авт. тому: В. Ф. Верстюк, В. Ф. Солдатенко. – Київ : Генеза, 2003. – 488 с.

Політологічний енциклопедичний словник / за ред.: Ю. С. Шемшученко, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Генеза, 2004. – 736 с.

Революция на Украине по мемуарам белых / сост. С. А. Алексеев ; под ред. Н. Н. Попова. – репр. воспр. изд. 1930 г. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 437 с.

Скоропадський, П. Спомини / П. Скоропадський ; передм. Г. В. Папакіна. – Київ : Україна, 1992. – 112 с.

Україна в XX столiттi (1900–2000) : зб. док. і матеріалів / упоряд.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король, В. М. Литвин та ін. – Київ : Вища шк., 2000. – 352 с.

Украинская государственность в ХХ веке: историко-политологический анализ / рук. авт. коллектива А. Дергачев. – Киев : Політична думка, 1996. – 434 с.Назад до списку