Українська писемність та мова


05-11-2018
Назад до списку


«9 листопада - День української писемності та мови. Це свято було встановлене Указом президента України від 6-го листопаду 1997-го № 1241/97 і відзначається щороку на честь українського літописця Нестора – послідовника творців слов’янської писемності Кирила та Мефодія. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора-літописця і починається писемна українська мова».

 
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=282&year=2018

 
Бевзенко, С. П. Вступ до мовознавства : короткий нарис : навч. посіб. / С. П. Бевзенко. – Київ : Вища школа, 2006. – 144 с.

Вивчаємо українську мову : універс. посіб. / С. Г. Фесенко. – Донецьк : БАО, 2009. – 288 с.

Зарицький, М. С. Актуальні проблеми українського термінознавства : підручник / М. С. Зарицький. – Київ : ІВЦ Політехніка : ТОВ Періодика, 2004. – 128 с.

Кочерган, М. П. Вступ до мовознавства : підручник / М. П. Кочерган. – Київ : Академія, 2004. – 368 с.

Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за ред. Л. А. Лисиченко. – Харків, 2004. – Вип. 13. – 164 с.

Осипов, П. І. Чому ми так говоримо : наук.-етимол. довід. / П. І. Осипов. – Київ : ВД Ін Юре, 2008. – 248 с.

Олександр Потебня: сучасний погляд : присвяч. 170-річчю від дня народження фундатора Харків. філол. школи : Міжнар. читання, 11–12 жовт. 2005 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Схід. ін-т українознав. ім. Ковальських, Харків. обл. від-ня Т-ва «Україна – Світ». – Харків : Майдан, 2006. – 224 c.

Сербенська, О. А. Актуальне інтерв'ю з мовознавцем : 140 запитань і відповідей / О. А. Сербенська, М. Й. Волощак. – Київ : Просвіта, 2001. – 206 с.

Слинько, І. І. Синтаксис сучасної української мови: проблемні питання : навч. посіб. / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – Київ : Вища школа, 1994. – 672 с.

Ужченко, В. Д. Сучасна українська мова: збірник вправ і завдань : навч. посіб. / В. Д. Ужченко, Т. П. Терновська, Т. С. Маркотенко. – Київ : Вища школа, 2006. – 286 с.Українське ділове мовлення«Висока культура ділового писемного й усного мовлення, гарне знання і відчуття державної мови, уміння правильно користуватися усіма засобами української ділової мови – найкраща рекомендація для кожної особи в її громадській діяльності й повсякденному житті».


 

Плотницька, І. М. Ділова українська мова в державному управлінні :
навч. посіб. – 3-тє вид., стер. – Київ : НАДУ, 2011. – 168 с. – С. 6.


 

Бибик, С. П. Ділові документи та правові папери / С. П. Бибик, Г. М. Сюта. – Харків : Фоліо, 2008. – 496 с.

Ботвина, Н. В. Офiцiйно-дiловий та науковий стилі української мови : навч. посіб. / Н. В. Ботвина. – Київ : АртЕк, 1999. – 264 с.

Загнітко, А. П. Українське ділове мовлення: фахове і нефахове спілкування : навч.-метод. посіб. / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2010. – 480 с.

Іванова, І. Б. Українське ділове мовлення. Мова ділових паперів. Фахове ділове мовлення : навч.-метод. посіб. / І. Б. Іванова. – Харків : ФОП Стеценко І. І. : Парус, 2009. – 448 с.

Кацавець, Г. М. Мова ділових паперів : підручник / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Алерта, 2008. – 320 с.

Корж, А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / А. В. Корж. – Київ : Правова єдність, 2009. – 296 с.

Мацюк, З. Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – Київ : Каравела, 2006. – 352 с.

Погиба, Л. Г. Складання ділових паперів : навч. посіб. / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, М. П. Баган. – 2-ге вид., стер. – Київ : Либідь, 2004. – 240 с.

Садовнича, В. В. Сучасні ділові документи та папери. Як правильно оформити і підготувати: зразки та приклади / В. В. Садовнича. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 608 с.

Токарська, А. С. Культура фахового мовлення правника : навч. посіб. / А. С. Токарська. – Львів : Світ, 2003. – 312 с.

Хміль, Ф. І. Ділове спілкування : навч. посіб. / Ф. І. Хміль. – Київ : Академвидав, 2004. – 280 с.

Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук. – 3-тє вид., випр., доп. та перероб. – Київ : Арій, 2008. – 422 с.Граматика української мови
«Термін граматика у лінгвістичній літературі вживається у значеннях: 1) будова мови; 2) розділ мовознавства, що вивчає граматичну будову мови – систему морфологічних категорій і форм слів різних частин мови, синтаксичних категорій, словосполучень і речень та способи словотворення.
Граматика як наука сформувалася в еллінську епоху (III – І ст. до н. е.), хоча відомо, що вже шумери й вавилонці (III – І тис. до н. е.) у «силабаріях» – двомовних філософських посібниках – виділяли списки граматичного змісту (парадигми словозміни дієслова, займенників тощо)».


 

Плющ, М. Я. Граматика української мови : підручник. У 2 ч. Ч. 1. Морфеміка.
Словотвір. Морфологія / М. Я. Плющ. – Київ : Вища школа, 2005. – 288 с. – С. 4.


 

Безпояско, О. К. Граматика української мови: морфологія : пiдручник / О. К. Безпояско, К. Г. Городенська, В. М. Русанiвський. – Київ : Либiдь, 1993. – 336 с.

Вихованець, І. Р. Граматика української мови: синтаксис : підручник / І. Р. Вихованець. – Київ : Либідь, 1993. – 368 с.

Гуйванюк, Н. В. Українська мова : схеми, таблиці, тести / Н. В. Гуйванюк, О. В. Кардащук, О. В. Кульбабська. – Львів : Світ, 2005. – 304 с.

Каранська, М. У. Сполучники що, щоб і граматичні конструкції з ними в сучасній українській літературній мові / М. У. Каранська. – Київ : АН УРСР, 1962. – 136 с.

Козачук, Г. О. Українська мова: практикум : навч. посіб. / Г. О. Козачук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2008. – 414 с.

Плющ, М. Я. Граматика української мови : підручник. У 2 ч. Ч. 1. Морфеміка. Словотвір. Морфологія / М. Я. Плющ. – Київ : Вища школа, 2005. – 288 с.
Українська практична лексикологія, фонетика, орфографія : навч. посіб. для самостійної роботи / А. П. Загнітко, Л. І. Пац, Л. І. Дубовик [та ін.]. – Донецьк : БАО, 2007. – 240 с.

Українська без помилок: абсолютна грамотність за 15 хвилин на день / уклад. О. М. Журенко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. – 416 с.

Універсальний словник-довідник : 30000 слів та виразів сучасной укр. мови / К. І. Приходченко. – Донецьк : БАО, 2006. – 320 с.

Шевелєва, Л. А. Український правопис : практикум / Л. А. Шевелєва, О. О. Дудка ; за ред. А. О. Свашенко. – 2-ге вид., доп. – Харків : Парус, 2006. – 464 с.

Історія української писемності«Українська мова належить до старописемних мов. Українська писемність починається з XI ст. Виникнення українського письма учені пов’язують зі створенням на основі грецького алфавіту в IX ст. н. е. слов’янського кириличного, або кирилиці, названого на честь його творця – просвітителя Кирила. Кириличним письмом користувалися в Київській Русі, а потім у староукраїнській, старобілоруській і староросійській писемностях, які пізніше зазнавали змін, що відбивали звукові особливості кожної мови. Староукраїнська писемність формувалася на основі загальноруських писемних традицій та особливостей живих говорів українського народу. Графіка староукраїнської писемності, базуючись на кирилиці, зберігала майже всі знаки давньоруського письма».


 

http://litmisto.org.ua/?p=5773 

Воскобойников, В. М. Братья: Кирилл и Мефодий : истор. повествование / В. М. Воскобойников. – М. : Молодая гвардия, 1979. – 176 с.

Драчук, В. С. Дорогами тисячоліть: про що розповіли письмена : нариси / В. С. Драчук. – Київ : Веселка, 1978. – 256 с.

 
Історичне джерелознавство : підручник / Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, Б. І. Корольов [та ін.]. – Київ : Либідь, 2003. – 488 с.

Лучик, В. В. Вступ до слов'янської філології : підручник / В. В. Лучик. – Київ : ВЦ Академія, 2008. – 344 с.

Федоров, І. Буквар / І. Федоров. – Київ : Дніпро, 1975. – 96 с.
Культура української мови
«Індивідуальна мовна культура – це своєрідна візитна картка кожної особи незалежно від її віку, фаху, посади. Сьогодні зростає увага до культури усного та писемного мовлення. Стає престижно розмовляти гарною українською мовою, приходить розуміння того, що добре знання мови – важлива професіограма людей різних спеціальностей». 

Клєщова, О. Є. Культура української мови (за кредитно-модульною системою) : навч. посіб. /
О. Є. Клєщова, О. М. Кравчук. – Луганськ :ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – 219 с. – С. 6.
 

Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович ; уклад. Я. Б. Тимошенко. – Київ : КМ Academia, 1994. – 256 с.

Бабич, Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с.

Культура української мови : довідник / за ред. В. М. Русанівського. – Київ : Либідь, 1990. – 304 с.

Олійник, О. Б. Культура мовлення : навч. посіб. / О. Б. Олійник, В. Д. Шинкарук. – Київ : Кондор, 2008. – 296 с.

Пазяк, О. М. Українська мова і культура мовлення : навч. посiб. / О. М. Пазяк, Г. Г. Кисiль. – Київ : Вища школа, 1995. – 240 с.

Сучасна українська літературна мова : стилістика / за ред. І. К. Білодіда. – Київ : Наукова думка, 1973. – 588 с.

 
Сучасна українська літературна мова : підручник / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас [та ін.] ; за ред. М. Я. Плюща. – 4-те вид., стер. – Київ : Вища школа, 2003. – 430 с.

Додаткова література


 

Бурячок, А. А. Словник українських рим / А. А. Бурячок, І. І. Гурин. – Київ : Наукова думка, 1979. – 340 с.

Караванський, С. Росiйсько-український словник складної лексики / С. Караванський. – Київ : Академiя, 1998. – 712 с.

Короткий тлумачний словник української мови. – Київ : Радянська шк., 1978. – 296 с.

Німецько-український словник : 20 000 слів / за ред. Е. І. Лисенко. – 3-тє вид. – Київ : Освіта, 1994. – 416 с.

Орфоепічний словник / уклад. М. І. Погрібний. – Київ : Радянська шк., 1984. – 632 с.

Полюга, Л. М. Словник українських морфем : близько 40 000 слів / Л. М. Полюга. – Львів : Світ, 2001. – 448 с.

 
Російсько-український словник-довідник термінів і словосполучень з авіоніки / уклад. А. В. Скрипець, О. І. Варченко, Л. Ф. Верхулевська [та ін.]. – Київ : НАУ, 2002. – 360 с.

Російсько-український словник з інформатики та обчислювальної техніки : з покажч. укр. термінів / уклад. В. Я. Карачун, Г. Г. Гульчук, О. О. Карачун, Ю. З. Прохор ; ред. І. А. Черненко. – Київ : Рось, 1994. – 362 с.

Російсько-український і українсько-російський тлумачний словник / за заг. ред. Л. Г. Савченко. – Харків : Прапор, 2009. – 544 с.

Російсько-український словник сталих виразів / І. О. Вирган, М. М. Пилинська ; за ред. М. Ф. Наконечного. – Харків : Прапор, 2009. – 864 с.

Русско-украинский и украинско-русский словарь финансовой терминологии : около 15 000 терминов / под общ. ред. М. В. Афанасьева, Н. М. Витренко, А. П. Ярещенко. – Харьков : Прапор, 1997. – 400 с.

Сікорська, З. С. Українсько-російський словотворчий словник / З. С. Сікорська. – Київ : Радянська шк., 1985. – 188 с.

Сучасний словник іншомовних слів / уклад. Л. І. Нечволод. – Харків : Торсінг плюс, 2007. – 768 с.

Тлумачний словник української мови : 14 000 / уклад. Т. В. Ковальова, Л. П. Коврига. – Харків : Синтекс, 2002. – 672 с.

Українсько-англiйський i англо-український словник / уклад. В. Нiньовський. – 2-ге вид., випр. – Київ : Пам'ятки України, 1993. – 680 с.

Українсько-російський екологічний тлумачний словник / упоряд. А. М. Котляр. – Харків : Факт, 2005. – 336 с.

Шевченко, В. Е. Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп'ютерної термінології / В. Е. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – 320 с.

Шкаруба, Л. М. Російсько-український словник художніх термінів : навч. посіб. / Л. М. Шкаруба, Л. С. Спанатій. – Київ : Каравела, 2004. – 320 с.

Назад до списку