Українська Народна Республіка (до 100-річчя проголошення)


06-11-2017
Назад до списку
 
Бойко, О. Д. Історія України : підручник / О. Д. Бойко. – 4-те вид., доп. – Київ : Академвидав, 2012. – 704 с.

Верстюк, В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хроноло. довід. / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. – Київ : Наук. думка, 1995. – 688 с.

Винниченко, В. К. Відродження нації : історія укр. революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). Ч. 2 / В. К. Винниченко. – репр. вiдтворення вид. 1920 р. – Київ : Держполiтвидав, 1990. – 330 с.

Винниченко, В. К. Відродження нації : історія укр. революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). Ч. 3 / В. К. Винниченко. – репр. вiдтворення вид. 1920 р. – Київ : Політвидав, 1990. – 542 с.

Воронянський, О. В. Історія України : навч. Посібник / О. В. Воронянський. – Харків : Парус, 2007. – 544 с.

Герасименко, К. В. Махно. Деникин, А. И. Большевистский переворот / К. В. Герасименко, А. И. Деникин. – Харьков : Интербук, 1990. – 72 с.

Гісем, О. В. Історія України : довідник / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : Ранок, 2011. – 480 с.

Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – Київ : Генеза, 1995. – 608 с.

Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / М. С. Грушевський ; уклад.: Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк. – Донецьк : БАО, 2008. – 736 с.

Дещинський, Л. Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність : навч. посіб. Ч. 1 / Л. Є. Дещинський, А. В. Панюк. – Львів : Бескид Біт, 2002. – 216 с.

Гунчак, Т. Україна : перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії / Т. Гунчак. – Київ : Либідь, 1993. – 288 с.

Жуковський, А. Державне відродження України (українська держава 1917–1920 рр.) / А. Жуковський // Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові. – Львів, 1991. – Ч. VІ. – С. 72–98.

Історія України : навч. посiб. / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, О. І. Гуржій, В. М. Даниленко та ін. ; за ред. В. А. Смолiя. – Київ : Альтернативи, 1997. – 424 c.

Історія України : навч. посіб. / Г. Ю. Каніщев, Ю. І. Кісіль, В. О. Копилов, А. Ю. Кузнецов. – Харків : ХАІ, 2014. – 447 с.

Історія України : навч.-метод. посіб. для семінарських занять / за ред. В. М. Литвина. – Київ : Знання, 2006. – 607 с.

Історія України та її державності : навч. посіб. / Л. Є. Дещинський, I. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич та ін. ; за ред. Л. Є Дещинського. – 3-е вид., перероб. і доп. – Львів : Бескід Біт, 2005. – 368 с.

Історія України : хронологія основних подій / авт.-упоряд.: Ю. М. Алексєєв, А. Г. Вертегел, В. М. Даниленко. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 1996. – 112 с.

 
Історія українського вiйська : з 383 ілюстраціями в тексті : В 2 ч. Ч. 1 / I. Крипякевич, Б. Гнатевич, З. Стефанов, О. Думін та ін. – репр. вид. – Київ : Україна, [1993]. – 288 с.
 
Історія українського вiйська : з 383 ілюстраціями в тексті : В 2 ч. Ч. 2 / I. Крипякевич, Б. Гатевич, З. Стефанов, О. Думін та ін. – Київ : Україна, [1993]. – 284 с.

Історія українського козацтва : нариси : У 2 т. Т. 2 / НАНУ, Ін-т історії України, Науково-дослідний ін-т козацтва. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 724 с.

Історія січових стрільців : воєн.-iст. нарис. – друк. за вид. 1937 р. – Київ : Україна, 1992. – 347 с.

Копиленко, О. Л. «Українська ідея» М. Грушевського: історія і сучасність / О. Л. Копиленко. – Київ : Либідь, 1991. – 184 с.

Крисаченко, В. С. Українознавство : хрестоматiя-посiбник : У 2 кн. Кн. 2 / В. С. Крисаченко. – Київ : Либiдь, 1997. – 464 с.

Кучма, Л. Д. Украина – не Россия / Л. Д. Кучма. – М. : Время, 2003. – 560 с.

Нагаєвський, І. Iсторiя української держави двадцятого столiття / І. Нагаєвський. – Київ : Український письменник, 1993. – 416 с.

Надія і розчарування українства : до 90-річчя підписання Варшавського договору між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою Польською. – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2010. – 264 с.

 
Новітня історія України (1900–2000) : підручник / авт.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, М. Ю. Козицький [та ін.]. – Київ : Вища школа, 2000. – 663 с.

Огієнко, І. (митрополит Іларіон) Рятування України / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. і комент. М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2005. – 464 с.

Петровський, В. В. Історія України : неупереджений погляд: факти, міфи, коментарії / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Харків : ШКОЛА, 2007. – 592 с.

Революция на Украине по мемуарам белых / сост. С. А. Алексеев ; под ред. Н. Н. Попова. – репр. воспр. изд. 1930 г. – Київ : Политиздат Украины, 1990. – 437 с.

Рудницький, С. Чому ми хочемо самостійної України / С. Рудницький ; упоряд. О. І. Шаблій. – Львів : Світ, 1994. – 416 с.

Скоропадський, П. Спомини / П. Скоропадський ; передм. Г. В. Папакіна. – Київ : Україна, 1992. – 112 с.

Україна в XX столiттi (1900–2000) : зб. док. і матеріалів / упоряд.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король, В. М. Литвин та ін. – Київ : Вища школа, 2000. – 352 с.

Гошуляк, І. Українська Центральна Рада 16 березня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. До 90-річчя від часу заснування / І. Гошуляк // Світогляд. – 2007. – № 4. – С. 2–5.

Дерев'яний, І. У центрі революції : Євген Коновалець та його січові стрільці / І. Дерев'яний // Українська культура. – 2017. – № 2. – С. 8–17.

Дубов, В. Так гартувалась державність (1917–1920 роки) / В. Дубов // Урядовий кур’єр. – 2007. – 14 липня (№ 124). – С. 10.

Кульчицький, С. Становлення держави: уряди України / С. Кульчицький, М. Палій // Урядовий кур’єр. – 2007. – 17 травня (№ 85). – С. 6–7.

Миронов, Б. Н. Русские революции начала ХХ века: уроки для настоящего / Б. Н. Миронов // Полис. – 2011. – № 5. – С. 33–47.

Мосендз, Л. Людина покірна (Homo lenis) / Л. Мосендз // Українська культура. – 2017. – № 1. – С. 26–29.

Революція. Досвід політичних революцій ХХ–ХХІ сторіччя // Філософська думка. – 2017. – № 2. – С. 6–53.


Назад до списку