Перший український уряд


17-06-2017
Назад до списку
Перший український уряд
До 100-річчя створення Генерального секретаріату 
Бойко, О. Д. Історія України : підручник / О. Д. Бойко. – 4-те вид., доп. – Київ : Академвидав, 2012. – 704 с.

Верстюк, В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронологічний довідник / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. – Київ : Наукова думка, 1995. – 688 с.

Винниченко, В. К. Відродження нації : історія укр. революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). Ч. 2 / В. К. Винниченко. – репр. вiдтворення вид. 1920 р. – Київ : Держполiтвидав, 1990. – 330 с.

Винниченко, В. К. Відродження нації : історія укр. революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). Ч. 3 / В. К. Винниченко. – репр. вiдтворення вид. 1920 р. – Київ : Держполітвидав, 1990. – 542 с.

Воронянський, О. В. Історія України : навч. Посібник / О. В. Воронянський. – Харків : Парус, 2007. – 544 с.

Герасименко, К. В. Махно. Деникин, А. И. Большевистский переворот / К. В. Герасименко, А. И. Деникин. – Харьков : Интербук, 1990. – 72 с.

Гісем, О. В. Історія України : довідник / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : Ранок, 2011. – 480 с.

Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – Київ : Генеза, 1995. – 608 с.

Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / М. С. Грушевський ; уклад.: Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк. – Донецьк : БАО, 2008. – 736 с.

Дещинський, Л. Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність : навч. посібник. Ч. 1 / Л. Є. Дещинський, А. В. Панюк. – Львів : Бескид Біт, 2002. – 216 с.

Гунчак, Т. Україна : перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії / Т. Гунчак. – Київ : Либідь, 1993. – 288 с.

Жуковський, А. Державне відродження України (українська держава 1917–1920 рр.) / А. Жуковський // Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові. – Львів, 1991. – Ч. VІ. – С. 72–98.

Історія України : підруч. / В. Баран, Л. Войтович, Я. Грицак, О. Зайцев та ін. ; за ред. Ю. Сливка. – 4-е вид. – Львів : Світ, 2003. – 520 с.

Історія України : навч. посіб. / Г. Ю. Каніщев, Ю. І. Кісіль, В. О. Копилов, А. Ю. Кузнецов та ін. – Харків : ХАІ, 2014. – 447 с.

Історія України : джерельний літопис / за ред.: В. І. Червінського, М. І. Обушного. – Київ : ДП Дирекція ФВД, 2008. – 800 с.

Історія України та її державності : навч. посібник / Л. Є. Дещинський, I. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич та ін. ; за ред. Л. Є Дещинського. – 3-е вид., перероб. і доп. – Львів : Бескід Біт, 2005. – 368 с.

Копиленко, О. Л. «Українська ідея» М. Грушевського: історія і сучасність / О. Л. Копиленко. – Київ : Либідь, 1991. – 184 с.

Крисаченко, В. С. Українознавство : хрестоматiя-посiбник : у 2 кн. Кн. 2 / В. С. Крисаченко. – Київ : Либiдь, 1997. – 464 с.

Кульчицький, В. С. Історія держави i права України : навч. посiбник / В. С. Кульчицький, М. I. Настюк, Б. Й. Тищик. – Львів : Свiт, 1996. – 296 с.

Нагаєвський, І. Iсторiя української держави двадцятого столiття / І. Нагаєвський. – Київ : Український письменник, 1993. – 416 с.


 
Нариси з історії суспільних рухів та політичних партій в Україні (ХIX–XX cт.) : навч. посібник / Я. Й. Малик, Б. Д. Вол, С. Д. Гелей [та ін.] ; за ред. Я. Й. Малика. – Львів : Світ, 2001. – 296 с.

 
Новітня історія України (1900-2000) : підручник / авт.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, М. Ю. Козицький [та ін.]. – Київ : Вища школа, 2000. – 663 с.

Огієнко, І. (митрополит Іларіон) Рятування України / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. і комент. М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2005. – 464 с.

Петровський, В. В. Історія України : неупереджений погляд: факти, міфи, коментарії / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Харків : ШКОЛА, 2007. – 592 с.

Політична історія України ХХ століття : у 6 т. Т. 2 : Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917–1920) / за ред.: І. Ф. Кураса, Ю. І. Шаповал, Ю. А Левенець, В. О. Котигоренко та інш; авт. тому: В.Ф. Верстюк, В.Ф. Солдатенко. – Київ : Генеза, 2003. – 488 с.

Політологічний енциклопедичний словник / НАНУ, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; Українська асоціація політологів; за ред.: Ю. С. Шемшученко, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенко та інш. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Генеза, 2004. – 736 с.

Революция на Украине по мемуарам белых / сост. С. А. Алексеев ; под ред. Н. Н. Попова. – репр. воспр. изд. 1930 г. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 437 с.

Сто великих украинцев / М. А. Гнатюк, Л. П. Громовенко, О. В. Ламонова, И. Малишевский и др. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Вече ; Киев : КД Орфей, 2002. – 592 с.

Україна в XX столiттi (1900–2000) : зб. документів і матеріалів / упоряд.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король, В. М. Литвин та ін. – Київ : Вища школа, 2000. – 352 с.

Шаповал, Ю. Михайло Грушевський / Ю. Шаповал, І. Верба. – Київ : Альтернативи, 2005. – 352 с.

Головченко, В. В обороні української справи. Володимир Винниченко і новітня українська дипломатія / В. Головченко // Політика і час. – 2005. – № 6. – С. 50–62.

Гошуляк, І. Українська Центральна Рада 16 березня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. До 90-річчя від часу заснування / І. Гошуляк // Світогляд. – 2007. – № 4. – С. 2–5.

Дубов, В. Буремний час України / В. Дубов // Урядовий кур’єр. – 2012. – 22 лютого (№ 34). – С. 18.

Решодько, Л. Останні дні Центральної Ради / Л. Решодько // Голос України. – 1991. – 22 листопада (№ 226). – С. 4–5.

Хорунжий, Ю. Так увіходять до історії / Ю. Хорунжий // Урядовий кур’єр. – 1998. – 29 січня (№ 18/19). – С. 16.

Яцків, Я. Українська Центральна Рада: історичне значення та уроки / Я. Яцків // Світогляд. – 2007. – № 4. – С. 10–11.

Назад до списку