Незалежна країна


21-08-2017
Назад до списку
Незалежна країна


 
Проголошення незалежної України – одна з видатних подій ХХ ст., яка уже вписана в історію. Україну визнав світ, вона стала важливим елементом в побудові безпечної і неподільної Європи, досягла прогресу на шляху до демократичного суспільства
Дещинський, Л. Є. Міжнародні відносини України :
історія і сучасність: навч. посіб. Ч. 1 / Л. Є. Дещинський,
А. В. Панюк . – Львів : Бескид Біт, 2002. – 216 с. – С. 4.

 
Журавльов, Д. В. Україна та Росія : як брати горщики побили / Д. В. Журавльов. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2009. – 352 с.

Краєзнавчий збірник : ст. та матеріали / Сумський обласний краєзнавчий музей ; за ред. В. С. Терентьєва. – Суми : Університетська книга, 2006. – 250 с.

 
Нариси з історії суспільних рухів та політичних партій в Україні (ХIX–XX cт.) : навч. посіб. / Я. Й. Малик, Б. Д. Вол, С. Д. Гелей [та ін.] ; за ред. Я. Й. Малика. – Львів : Світ, 2001. – 296 с.

Семиноженко, В. П. Україна: шлях до постіндустріальної цивілізації : зб. ст. і виступів / В. П. Семиноженко. – Харків : Константа, 2005. – 360 с.

Сидоров, В. І. Європа нова – Україна молода : стратегії інновації / В. І. Сидоров. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 68 с.

Слабошпицький, М. Ф. З голосу нашої Кліо : підручник / М. Ф. Слабошпицький. – Київ : Махаон, 2003. – 224 с.
Сто великих загадок Украины / Е. А. Попельницкая, В. В. Петренко, М. В. Оксенич [и др.]. – Киев : Арий, 2007. – 496 с.

Тофанюк, О. В. Сучасні проблеми регіонального розвитку в Україні : шляхи подолання депресивності та застосування механізмів державно-приватного партнерства : монографія / О. В. Тофанюк, Т. В. Момот, Ю. В. Ткаченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т». – Харків : Дверная служба, 2011. – 294 с.

Трофимова, В. В. Самодостатня Україна : закономірності розвитку в епоху глобальної інтеграції : монографія / В. В. Трофимова ; ПВНЗ «Крим. ін-т бізнесу Ун-ту економіки та управління». – Сімферополь : Таврида, 2012. – 208 с.

Українська приватизація: плюси і мінуси / Центр економічного розвитку ; за ред. О. Й. Пасхавера. – Київ : Альтерпрес, 2001. – 208 с.
Шлях до свободиТримайтеся, браття наші, плем’я за плем’я, рід за рід і бийтеся за себе на землі нашій, яка належить нам і ніколи іншим…

Уривок із Велесової книги

 

Андрусяк, Т. Шлях до свободи : Михайло Драгоманов про права людини / Т. Андрусяк ; Фонд сприяння розвитку української правової думки та пропаганди державницьких традицій «Право для України». – Львів : Свiт, 1998. – 190 с.

Антонович, В. Б. Коротка історія Козаччини / В. Б. Антонович. – Київ : Україна, 2004. – 304 с.

Бузина, О. Тайная история Украины-Руси / О. Бузина. – 3-е изд., испр. и доп. – Киев : Довіра, 2007. – 336 с.

Бунятян, К. П. Давнє населення України : навч. посіб. / К. П. Бунятян. – Київ : Либідь, 2003. – 232 с.

Васильєва-Чекаленко, Л. Д. Україна в міжнародних відносинах (1944–1996 рр.) : навч. посіб. / Л. Д. Васильєва-Чекаленко. – Київ : Освіта, 1998. – 176 с.

Голобуцкий, В. А. Освободительная война украинского народа под руководством Хмельницкого : 1648–1654 гг. / В. А. Голобуцкий. – М. : Госполитиздат, 1954. – 160 с.

Голод в Україні 1932–1933 : вибрані ст. – Луцьк : Терен, 2006. – 164 с.

Дещинський, Л. Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність : навч. посіб. Ч. 1 / Л. Є. Дещинський, А. В. Панюк – Львів : Бескид Біт, 2002. – 216 с.

Іванцов, І. О. Повстання українського народу проти шляхетської Польщі 1635–1638 рр. / І. О. Іванцов. – Київ : Академперіодика, 2002. – 316 с.

Книга пам'яті Дробицького яру: cпогади, нариси, документи / авт.-уклад. В. П. Лебедєва, П. П. Сокольский. – Харків : Прапор, 2004. – 208 с.

Книга пам'яті померлих та загиблих внаслідок Чорнобильської катастрофи ліквідаторів, евакуйованих і переселенців, які мешкали в Харківській області / уклад. О. М. Дорожко, О. М. Мельник, Н. П. Неонета [та ін.] – Харків : Оригінал, 1997. – 320 с.

Конисский, Г. История Русов или Малой России : репр. воспр. изд. 1846 года / Г. Конисский. – Киев : Дзвін, 1991. – 257 с.

Корнієнко, О. М. Нариси військової історії України : Сумський слобідський козацький полк 1659–1765 рр. : пам'яті краєзнавця Геннадія Терешковича Петрова (1936–1997) / О. М. Корнієнко. – Київ : Наш час, 2008. – 488 с.

Нагаєвський, І. Iсторiя української держави двадцятого століття / І. Нагаєвський. – Київ : Український письменник, 1993. – 416 с.

Селянський рух на Україні 1569–1647 рр. : зб. документів і матеріалів / Голов. арх. упр. при Кабінеті Міністрів України, Центр. держ. іст. арх. України у м. Києві, Центр. держ. іст. арх. України у м. Львові, Ін-т історії України АН України, Ін-т суспіл. наук АН України. – Київ : Наукова думка, 1993. – 535 с.

Україна в полум'ї війни 1941–1945. – Київ : Україна, 2005. – 560 с.

Історичні постатіБудь-яка історична доба вирізняється неповторними й самобутніми подіями, явищами та процесами. Саме вони складають унікальний візерунок епохи, який залишається в пам’яті прийдешніх поколінь. Та найприкметнішою рисою кожного часу є видатні постаті, з якими асоціюється певна історична доба.

 

Смолій, В. А. Микола Костомаров : віхи життя і
творчості : енциклопед. слов. / В. А. Смолій,
Ю. А. Пінчук, О. В. Ясь ; за ред. В. А. Смолія. –
Київ : Вища школа, 2005. – 544 с. – С. 5.


 

Брехуненко, В. Богдан Хмельницький / В. Брехуненко. – Київ : [б. в.], 2007. – 72 с.

Гетьмани України. – Харків : Промінь, 2007. – 248 с.

Журавльов, Д. В. Мазепа: людина, політик, легенда / Д. В. Журавльов. – Харків : Фоліо, 2007. – 382 с.

Історичні постаті України : історичні нариси / упоряд. О. В. Болдирєв. – Одеса : Маяк, 1993. – 384 с.

Котляр, Н. Ф. История в жизнеописаниях / Н. Ф. Котляр, В. А. Смолий ; АН УССР, Ин-т истории. – Киев : Наукова думка, 1990. – 256 с.

Провідники духовності в Україні : довідник / за ред. І. Ф. Кураса. – Київ : Вища школа, 2003. – 784 с.

Скоропадський, П. Спомини / П. Скоропадський. – Київ : Україна, 1992. – 112 с.

Ричка, В. Княгиня Ольга / В. Ричка. – Київ : Альтернативи, 2004. – 336 с.

Смолій, В. А. Микола Костомаров: віхи життя і творчості : енциклопед. слов. / В. А. Смолій, Ю. А. Пінчук, О. В. Ясь ; за ред. В. А. Смолія. – Київ : Вища школа, 2005. – 544 с.

 
Сто великих украинцев / М. А. Гнатюк, Л. П. Громовенко, О. В. Ламонова [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Вече ; Киев : Орфей, 2002. – 592 с.

Чухліб, Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663–1713) / Т. Чухліб ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Наук.-дослід. ін-т укр. козацтва. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2004. – 288 с.

Шаповал, Ю. Михайло Грушевський / Ю. Шаповал, І. Верба. – Київ : Альтернативи, 2005. – 352 с.

Культура та побут

… І який би бік життя ми не взяли, скрізь побачимо, що народ наш виявляє себе окремим, своєрідним народом, народом з самостійною культурою. Народ український утворив свої звичаї, свої вірування, як от – родини, хрестини, похорон, свої вірування й переконання, утворив свої обставини життя…, свій музичний інструмент, свої страви, свій танок, – і все таке, що надає йому оригінальності і відрізняє від інших народів.


Огієнко, І. Українська культура : коротка історія
культурного життя українського народу /
І. Огієнко. – Київ : Довіра, 1992. – 142 с. – С. 19.


 

Етнографія України : навч. посiб. / за ред. С. А. Макарчука. – Львів : Свiт, 1994. – 520 с.

Історія української культури / за заг. ред. І. Крип`якевича. – 3-тє вид., стер. – Київ : Либiдь, 2000. – 656 с.

Килимник, С. Український рік у народних звичаях в історичному освiтленнi. Кн. 1. Т. 1 ; Т. 2. Зимовий цикл ; Весняний цикл / С. Килимник. – Київ : Обереги, 1994. – 400 с.

 
Культура і побут населення України : навч. посіб. / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко [та ін.]. – Київ : Либідь, 1991. – 232 с.

Огієнко, І. Українська культура : коротка історія культурного життя українського народу / І. Огієнко. – Київ : Довіра, 1992. – 142 с.

 
Українська етнологія : навч. посіб. / В. Борисенко, М. Гримич, О. Гончаров [та ін.] ; за ред. В. Борисенко. – Київ : Либідь, 2007. – 400 с.
Правове забезпеченняРозвиток української правової думки, попри несприятливі історичні умови, був постійним і неперервним. Характерною ознакою цього процесу є наступність і еволюційність, коли кожен наступний етап розвитку базувався на досягненнях попередніх, збагачуючись і доповнюючись завдяки постійному синтезу української національно-історичної традиції з досягненнями світової правової думки. Проте історія розвитку української правової думки досліджувалась слабо і не має достатньо повного і ґрунтовного висвітлення в історичній та юридичній науці.

 


Андрусяк, Т. Шлях до свободи : Михайло Драгоманов про
права людини / Т. Андрусяк – Львів : Свiт, 1998. – 190 с. – С. 5.


 

Інформаційне законодавство України : науково-практичний коментар / за ред. Ю. С. Шемшученко, І. С. Чижа. – Київ : Юридична думка, 2006. – 232 с.

Кульчицький, В. С. Історія держави i права України : навч. посiб. / В. С. Кульчицький, М. I. Настюк, Б. Й. Тищик. – Львів : Свiт, 1996. – 296 с.

Лук'янець, Д. М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні : теорія та практика правового регулювання : монографія / Д. М. Лук'янець. – Суми : Університетська книга, 2006. – 368 с.

 
Основи правознавства України : навч. посіб. / С. В. Ківалов, П. П. Музиченко, Н. М. Крестовська [та ін.]. – 9-те вид., доп. та перероб. – Харків : Одіссей, 2009. – 480 с.
 
Основи трудового права України : навч. посіб. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак [та ін.] ; за ред. П. Д. Пилипенка. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 280 с.

Сухонос, В. В. Правове регулювання цінних паперів в Україні : навч. посіб. / В. В. Сухонос, Ж. В. Завальна, М. В. Старинський ; за заг. ред. В. В. Сухоноса. – Суми : Університетська книга, 2005. – 328 с.

Фрицький, О. Ф. Конституційне право України : підручник / О. Ф. Фрицький – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с

Штефан, М. Й. Цивільне процесуальне право України : підручник / М. Й. Штефан. – Київ : Ін Юре, 2005. – 624 с.

Додаткова література


 

Вороной, А. И. Путешествия по Харьковщине : памятники истории и культуры / А. И. Вороной. – Харьков : Майдан, 2005. – 224 с.

Географія українських і сумежних земель. Т. 1. Загальна географія / за ред. В. Кубійовича. – Київ : Обереги, 2005. – 528 с.

Грушевський, М. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. Грушевський. – Київ : Знання, 1991. – 240 с.

Зарубіжні українці : довідник. – Київ : Україна, 1991. – 256 с.

Надія і розчарування українства : до 90-річчя підписання Варшавського договору між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою Польською. – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2010. – 264 с.

Національна символіка. – 2-ге вид. – Київ : Радянська Україна, 1991. – 48 с.

Овсій, І. О. Зовнішня політика України : від давніх часів до 1944 року : навч. посіб. / І. О. Овсій. – 2-ге вид., стер. – Київ : Либідь, 2002. – 240 с.

Півторак, Г. Українці : звідки ми і наша мова / Г. Півторак ; АН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1993. – 200 с.

Сергійчук, В. І. «Українiзацiя Росiї» : полiтичне ошуканство українцiв росiйською бiльшовицькою владою в 1923-1932 роках / В. І. Сергійчук. – Київ : Українська Видавнича Спiлка, 2000. – 336 с.

Сергійчук, В. Що дала Україна світові / В. Сергійчук. – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2008. – 288 с.

Табачник, Д. В. Українська дипломатія : нариси історії (1917–1990 рр.) : навч. посіб. / Д. В. Табачник. – Київ : Либідь, 2006. – 768 с.

Украина туристская : фотопутеводитель-справочник / сост. С. С. Павловский. – Киев : Мистецтво, 1986. – 448 с.

Назад до списку