Листопадовий зрив. До 100-річчя українського повстання у Львові


15-10-2018
Назад до списку



 
Стоячи на грунті самовизначення народів вважаємо єдино виправдане, доцільне, невідкладне і справедливе домагання возз’єднання усіх земель, заселених українським народом, в єдину державну цілість, від нікого не залежну демократичну Українську державу.
 
Лозинський, М.


 
Бойко, О. Д. Історія України / О. Д. Бойко. – Київ : Академія, 1999. – 568 с.

Верстюк, В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронологічний довід. / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. – Київ : Наукова думка, 1995. – 688 с.

Винниченко, В. К. Відродження нації : історія укр. революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). Ч. 2 / В. К. Винниченко. – репр. вiдтворення вид. 1920 р. – Київ : Держполiтвидав, 1990. – 330 с.

Винниченко, В. К. Відродження нації : історія укр. революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). Ч. 3 / В. К. Винниченко. – репр. вiдтворення вид. 1920 р. – Київ : Політвидав, 1990. – 542 с.

Воронянський, О. В. Історія України : навч. посіб. / О. В. Воронянський. – Харків : Парус, 2007. – 544 с.

Гісем, О. В. Історія України : довідник / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : Ранок, 2011. – 480 с.

Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – Київ : Генеза, 1995. – 608 с.

Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / М. С. Грушевський ; уклад.: Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк. – Донецьк : БАО, 2008. – 736 с.

Грушевський, М. С. Очерк истории украинского народа / М. С. Грушевский. – 2-е изд. – Киев : Лыбидь, 1991. – 400 с.

Гунчак, Т. Україна перша половина ХХ століття : нариси політичної історії / Т. Гунчак. – Київ : Либідь, 1993. – 288 с.

Гуцуляк, М. Перший листопад 1918 року на західних землях України : зі спогадами і життєписами членів Комітету Виконавців Листопадового Чину / М. Гуцуляк. – Київ : Либідь, 1993. – 408 с.

Дашкевич, Я. Р. Постаті = Personages : нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Р. Дашкевич. – 2-ге вид., випр. й доп. – Львів : Піраміда, 2007. – 808 с.

Дещинський, Л. Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність : навч. посіб. Ч. 1 / Л. Є. Дещинський, А. В. Панюк. – Львів : Бескид Біт, 2002. – 216 с.

Жуковський, А. Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний. – Львів : Вид-во Наукового товариства ім. Т. Шевченко у Львові, 1991. – 230 с.

Історія січових стрільців : воєн.-iст. нарис.-друк. за вид. 1937 р. – Київ : Україна, 1992. – 347 с.

Історія України : джерельний літопис / за ред.: В. І. Червінського, М. І. Обушного. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 800 с.

Історія України та її державності : навч. посіб. / Л. Є. Дещинський, I. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич та ін. ; за ред. Л. Є. Дещинського. – 3-е вид., перероб. і доп. – Львів : Бескід Біт, 2005. – 368 с.

Історія України : хронологія основних подій / авт.-упоряд.: Ю. М. Алексєєв, А. Г. Вертегел, В. М. Даниленко. – Київ : Либідь, 1995. – 112 с.

 
Історія українського вiйська : з 383 ілюстраціями в тексті. В 2 ч. Ч. 1 / I. Крипякевич, Б. Гнатевич, З. Стефанов, О. Думін та ін. – репр. вид. – Київ : Україна, [1993]. – 288 с.
 
Історія українського вiйська : з 383 ілюстраціями в тексті .В 2 ч. Ч. 2 / I. Крип’якевич, Б. Гатевич, З. Стефанов, О. Думін та ін. – Київ : Україна, [1993]. – 284 с.

Історія українського козацтва : нариси. У 2 т. Т. 2 / НАНУ, Ін-т історії України, Науково-дослідний ін-т козацтва. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 724 с.

Історія січових стрільців : воєн.-iст. нарис. – друк. за вид. 1937 р. – Київ : Україна, 1992. – 347 с.

Історія України : навч. посiб. / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, О. І. Гуржій, В. М. Даниленко та ін. ; за ред. В. А. Смолiя. – Київ : Альтернативи, 1997. – 424 c.

Історія України : навч. посіб. / Г. Ю. Каніщев, Ю. І. Кісіль, В. О. Копилов, А. Ю. Кузнецов та ін. – Харків : ХАІ, 2014. – 447 с.

Крисаченко, В. С. Українознавство : хрестоматiя-посiб. У 2 кн. Кн. 2 / В. С. Крисаченко. – Київ : Либiдь, 1997. – 464 с.

Нагаєвський, І. Iсторiя української держави двадцятого столiття / І. Нагаєвський. – Київ : Український письменник, 1993. – 416 с.

Надія і розчарування українства : до 90-річчя підписання Варшавського договору між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою Польською. – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2010. – 264 с.

 
Новітня історія України (1900–2000) : підручник / авт.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, М. Ю. Козицький [та ін.]. – Київ : Вища школа, 2000. – 663 с.

Огієнко, І. (митрополит Іларіон) Рятування України / І. Огієнко ; авт.-упоряд., передм. і комент. М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2005. – 464 с.

Петровський, В. В. Історія України : неупереджений погляд: факти, міфи, коментарії / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Харків : ШКОЛА, 2007. – 592 с.

Полонська-Василенко, Н. Історія України. У 2 т. Т. 2. Від середини XVII cтоліття до 1923 року / Н. Полонська-Василенко. – 3-те вид. ; репр. відтворення вид. 1972–1976 г. – Київ : Либідь, 1995. – 608 с.

Революция на Украине по мемуарам белых / сост. С. А. Алексеев ; под ред. Н. Н. Попова. – репр. воспр. изд. 1930 г. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 437 с.

Розпад Австро-Угорщини та політичні процеси в західноукраїнському регіоні. ЗУНР // Політична історія України ХХ століття. У 6 т. Т. 2. Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917–1920) / за ред.: І. Ф. Кураса, Ю. І. Шаповал, Ю. А Левенець, В. О. Котигоренко та інш; авт. тому: В. Ф. Верстюк, В. Ф. Солдатенко. – Київ : Генеза, 2003. – Розділ ІІІ. – С. 282–288.

Рудницький, С. Чому ми хочемо самостійної України / С. Рудницький ; упоряд. О. І. Шаблій. – Львів : Світ, 1994. – 416 с.

Скоропадський, П. Спомини / П. Скоропадський. – Київ : Україна, 1992. – 112 с.

Слюсаренко, А. Г. Історія української конституції / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. – Київ : Знання, 1993. – 192 с.

Субтельний, О. Україна. Історія / О.Субтельний. –3-е вид., перероб і доп. – Київ : Либідь, 1993. – 720 с.

Супруненко, Н. И. Очерки истории гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украине (1918–1920) / Н. И. Супруненко. – М. : Наука, 1966. –456 с.

Україна в XX столiттi (1900–2000) : зб. док. і матеріалів / упоряд.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король та ін. – Київ : Вища школа, 2000. – 352 с.

Українська РСР в період громадянської війни 1917–1920 рр. В 3 т. Т. 1. Перемога Великої Жовтневої соціалістичної революції в Росії. Встановлення і зміцнення Радянської влади на Україні. Вітчизняна війна українського народу проти окупантів (бер. 1917 р.–лист. 1918 р.) / авт. колектив: Л. В. Буз, І. В. Дьомкін, М. Р. Доній, П. В. Замковий, Г. П. Лещенко. – Київ : Політвидав України, 1967. – 475 с.

Шевчук, В. П. Історія української державності: курс лекцій : навч. посіб. / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – Київ : Либідь, 1999. – 480 с.

Васюта, І. К. Національно-визвольний рух у Західній Україні (1918–1939 рр.) / І. К. Васюта // Український історичний журнал. – 2001. – № 5. – С. 22–42.

Дерев’янко, С. М. ЗУНР в українській історіографії / С. М. Дерев’янко, А. М. Панчук // Український історичний журнал. – 1995. – № 2. – С. 28–36.

Донцов, Д. За який провід /Д. Донцов // Українська культура. – 2018. – № 3. – С. 6–17.

Дерев'яний, І. У центрі революції: Євген Коновалець та його січові стрільці / І. Дерев'яний // Українська культура.– 2017. – № 2. – С. 8–17.

Карпенко, О. Ю. Листопадова 1918 р. національно-демократична революція на західноукраїнських землях /О. Ю. Карпенко // Український історичний журнал. – 1993. – № 1. – С. 16–29.


Революція. Досвід політичних революцій ХХ–ХХІ сторіччя // Філософська думка. – 2017. – № 2. – С. 6–53.


Назад до списку