Фахівцю про документознавство та інформаційну діяльність


19-01-2016
Назад до списку
Інформаційна політика України: європейський контекст : монографія / Л. В. Губерський, Є. Є. Камінський, Є. А. Макаренко та ін. – Київ : Либідь, 2007. – 360 с.

Інформаційне законодавство України : наук.-практ. комент. / за ред.: Ю. С. Шемшученко, І. С. Чижа. – Київ : Юридична думка, 2006. – 232 с.

Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні / за ред.: Ю. С. Шемшученко, І. С. Чижа. – Київ : Юридична думка, 2006. – 384 с.

Словник термінів інформаційного права / упоряд. А. І. Марущак ; за заг. ред. М. Я. Швеця. – Київ : КНТ, 2008. – 184 с.

Амлинский, Л. З. Научные библиотеки информационного общества: организация и технология / Л. З. Амлинский. – СПб. : Профессия, 2008. – 200 с.

Артамонов, А. Д. Технические университеты в информационном обществе / А. Д. Артамонов, Г. И. Ловецкий ; под ред. Г. И. Ловецкого. – М. : Издательство МГТУ, 2004. – 288 с.

Асеев, Г. Г. Электронный документооборот : учебник / Г. Г. Асеев. – Киев : Кондор, 2007. – 500 с.

Баскаков, А. Я. Методология научного исследования : учеб. пособие / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. – Киев : МАУП, 2002. – 216 с.

Бибик, С. П. Ділові документи та правові папери / С. П. Бибик, Г. М. Сюта. – Харків : Фоліо, 2008. – 493 с.

Библиотечно-информационные системы : сб. науч. тр. / АН УССР, Центр. науч. б-ка им. В. И. Вернадского ; отв. ред. Н. И. Сенченко. – Киев : Наук. думка, 1990. – 136 с.

Брежнева, В. В. Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий : учеб.-практ. пособие / В. В. Брежнева, В. А. Минкина. – 2-е изд., перераб. – СПб. : Профессия, 2006. – 304 с.

Брофи, П. Современная библиотека учебного заведения / П. Брофи ; пер. с англ. А. Б. Лисица, Е. В. Малявская ; науч. ред. пер. Я. Л. Шрайберг. – М. : Омега-Л, 2009. – 308 с.

Ватолина, М. В. Организация работы с документами : учеб. пособие / М. В. Ватолина. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 320 с.

Гавриш, І. П. Виробниче документознавство в аерокосмічній галузі: конструкторська документація : навч. посіб. / І. П. Гавриш . – Харків : ХАІ, 2013. – 78 с.

Діденко, А. Н. Сучасне діловодство : навч. посіб. / А. Н. Діденко. – 4-те вид. – Київ : Либідь, 2004. – 384 с.

Добров, Г. М. Наука о науке. Начала науковедения / Г. М. Добров ; отв. ред Н. В. Новиков. – 3-е изд., доп. и перераб. – Киев : Наук. думка, 1989. – 304 с.

Документування у менеджменті : підручник / О. Г. Кірічок, В. I. Корбутяк, В. К. Процюк та ін. – Київ : Центр навч. літ., 2003. – 216 с.

Документаційне забезпечення робіт із захисту інформації з обмеженим доступом : підручник / С. М. Головань, В. Б. Дудикевич, В. С. Зачепило та ін. – Львів : Львівська політехніка, 2005. – 288 с.

Дрешер, Ю. Н. Информационное обеспечение ученых и специалистов : учеб.-метод. пособие / Ю. Н. Дрешер. – СПб. : Профессия, 2008. – 464 с.

Експертиза цінності документних пам’яток : програма та навч.-метод. матеріали до курсу для студентів з напряму «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» / Харків. держ. акад. культури, Харьків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; авт.-уклад. І. Я. Лосієвський. – Харків : Сага, 2013, – 312 с.

Загнітко, А. П. Українське ділове мовлення : фахове і нефахове спілкування / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2010. – 480 с.

Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании : учеб. пособие для студентов вузов / И. Г. Захарова. – 6-е изд. – М. : ИЦ Академия, 2010. – 192 с.

Збаравская, Н. В. Выставочная деятельность публичных библиотек / Н. В. Збаравская. – СПб. : Профессия, 2004. – 224 с.

Зубков, М. Г. Сучасна українська ділова мова : підручник / М. Г. Зубков. – 9-те вид., випр. і доп. – Харків : ФОП Співак Т. К. : Весна, 2009. – 400 с.

Інноваційна діяльність – основа якісного інформаційного обслуговування користувачів бібліотек ВНЗ : матеріали школи-семінару, 8 квіт. 2011
р., Харків / уклад.: Н. М. Ніколаєнко, О. М. Рибальченко; ред. І. І. Царенко. – Харків : УІПА, 2011. – 32 с.

Карпенко, О. О. Сучасне діловодство : навч. посіб. / О. О. Карпенко, М. М. Матліна. – Харків : ХАІ, 2009. – 75 с.

Карпенко, О. О. Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис : навч. посіб. / О. О. Карпенко. – Харків : ХАІ, 2009. – 71 с.

Каталоги та інформаційний пошук : наук.-практ. семінар у межах секції МОН України з обробки документів та ведення довідкового апарату, 27 листоп. 2009 р. / голова оргкомітету Л. Д. Льовшина. – Харків : ХДУХТ, 2010. – 104 с.

Кацавець, Г. М. Мова ділових паперів : підручник / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Алеута, 2008. – 320 с.

Коротков, Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, технология, управление : ученик / Д. Я. Коротков. – СПб. : Профессия, 2008. – 304 с.

Козоріз, В. П. Загальне і кадрове діловодство : навч. посіб. / В. П. Козоріз, Н. I. Лапіцька. – Київ : МАУП, 2002. – 168 с.

Коновченко, О. В. Міжнародне листування : навч. посіб. / О. В. Коновченко. – Харків : ХАІ, 2012. – 99 с.

Коновченко, О. В. Документування міжнародних договірних відносин : навч. посіб. / О. В. Коновченко. – Харків : ХАІ, 2012. – 64 с.

Куперштейн, В. Современные информационные технологии в делопроизводстве и управлении / В. Куперштейн. – СПб. : БХВ-Санкт-Петербург, 1999. – 256 с.

Кушнаренко, Н. Н. Документоведение : учеб. для студентов вузов культуры / Н. Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : Знання, 2000. – 459 с.

Кушнаренко, Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2004. – 331 с.

Молдованов, М. І. Сучасний діловий документ : зразки найважливіших документів українською мовою / М. І. Молдованов, Г. М. Сидорова. – Київ : Техніка, 1992. – 400 с.

Новітні інформаційні технології та бібліотека : зб. авторських статей / The British Council. – Київ : Британська Рада в Україні, 2000. – 106 с.

Павленко, В. Н. Порядок оформления учебных и научно-исследовательских документов : учеб. пособие / В. Н. Павленко, А. С. Набатов, И. М. Тараненко. – Харьков : ХАИ, 2007. – 65 с.

Палеха, Ю. Управлінське документування : навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 1. Ведення загальної документації (зі зразками сучасних ділових паперів) / Ю. Палеха. – 3-тє вид., доп. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 383 с.

Палеха, Ю. Управлінське документування : навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 2. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) / Ю. Палеха. – 3-тє вид., доп. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 283 с.

Парафійник, Н. І. Документно-інформаційні комунікації : навч. посіб. Ч. 1 / Н. І. Парафійник. – Хврків : ХАІ, 2010. – 57 с.

Парафійник, Н. І. Документно-інформаційні комунікації : навч. посіб. Ч. 2 / Н. І. Парафійник. – Харків : ХАІ, 2011. – 52 с.

Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби / Є. К. Пашутинський. – 2-ге вид. – Київ : КНТ, 2006. – 272 с.

Пилко, И. С. Информационные и библиотечные технологии : учеб. пособие для студентов вузов / И. С. Пилко. – СПб. : Профессия, 2008. – 342 с.

Погиба, Л. Г. Складання ділових паперів: практикум : навч. посіб. / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, М. П. Баган. – Київ : Либідь, 2002. – 240 с.

Салтевский, М. В. Электронные документы в информационном обществе: проблемы формирования юридической концепции : науч.-практ. пособие / М. В. Салтевский, В. И. Гаенко, А. Н. Литвинов. – Харьков : Эспада, 2006. – 96 с.

Свістельник, І. Інформаційна культура студента : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / І. Свістельник. – Київ : Кондор, 2012. – 182 с.

Скібіцька, Л. І. Діловодство : навч. посіб. для студ. / Л. І. Скібіцька. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

Стеченко, Д. М. Методологія наукових досліджень : підручник / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – Київ : Знання, 2005. – 309 с.

Суслова, И. М. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности : учеб. для вузов культуры и искусств / И. М. Суслова, В. К. Клюев. – СПб. : Профессия, 2009. – 600 с.

Филиппова, Л. Я. Информационно-библиотечные ресурсы Интернет / Л. Я. Филиппова; под ред. В. П. Щетинина. – Харьков : К-Центр, 1998. – 80 с.

Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях : учеб.-метод. пособие / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, И. Л. Скипор и др. – 2-е изд., перераб. – М. : Школьная библиотека, 2003. – 296 с.

Харьков научный / авт.-сост.: Н. Л. Зотова, Л. А. Белова. – Харьков : Деловая жизнь, 2000. – 192 с.

Шведова-Водка, Г. Н. Общая теория документа и книги : учеб. пособие / Г. Н. Шведова-Водка. – М. : Рыбари, 2009.  – 488 с.

Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення : підручник / С. В. Шевчук. – Київ : Літера, 2003. – 480 с.

Шейко, В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 5-те вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 307 с.

Шейко, В. Н. Основы Windows : учеб. пособие для студентов ин-тов культуры / В. Н. Шейко, Г. Г. Асеев. – Харьков : Узд-во ХГИК, 1998. – 286 с.

Шрайберг, Я. Л. Интеграция библиотек в развивающееся информационное общество: что нас ждет впереди? : ежегодный доклад конференции «Крым» 2012 / Я. Л. Шрайберг. – М. : ГПНТБ России, 2012. – 64 с.

Ярошенко, Т. О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки / Т. О. Ярошенко. – Київ : Знання, 2010. – 216 с.

Секретарь-референт. – Київ : ООО МедиаПро, 2014. – № 10. – 96 с.

Діловодство та документообіг : Щомісячне спеціалізоване видання; Практичний журнал для відповідальних і ділових. – Київ : ТОВ АДЕФ-ПРИНТ, 2015. – № 10. – 80 с.


Назад до списку