Економіка України: курс на європейську інтеграцію


Назад до спискуВлияние инноваций на уровень международной экономической интеграции : монография / В. П. Божко, Я. В. Сафронов, О. Л. Омельченко и др. – Харків : ХАІ, 2015. – 116 с.

Гайдуцький, П. І. Незалежна економіка України / П. І. Гайдуцький. – Київ : Інформаційні системи, 2014. – 528 с.

Еврорегион «Слобожанщина»: преодолевая границы // Европа-Центр. – 2014. – № 33. – С. 38–43.

Економіка розвитку : підручник / О. М. Царенко, Н. О. Бей, І. І. Д'яконова та ін. ; за ред. І. В. Сало. – Суми : Університетська кн., 2004. – 590 с.

Калінеску, Т. В. Митна безпека : підручник / Т. В. Калінеску, О. О. Недобєга, В. С. Альошкін. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2014. – 336 с.

Лісничий, В. В. Дискурс політичної регіоналізації : монографія / В. В. Лісничий. – Харків : Константа, 2011. – 216 с.

Макогон, Ю. В. Региональные экономические связи и свободные экономические зоны : учеб. для студ. вузов / Ю. В. Макогон, В. И. Ляшенко, В. О. Кравченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Донецк : Альфа-Пресс, 2004. – 544 с.

Міжнародні відносини та зовнішня політика 1980–2000 роки : пiдруч. для студ. вузiв / Л. Ф. Гайдуков, В. Г. Кремень, Л. В. Губерський та ін. – Київ : Либiдь, 2001. – 624 с.

Міжнародні відносиниі євроатлантична інтеграція України : підруч. для студ. вищих навч. закл. / за ред. Л. С. Голопатюка. – Київ : Освіта України, 2005. – 404 с.

Міжнародні організації, конвенції та багатосторонні угоди в галузі транспорту : навч. посіб. В 4 т. Т. 1. Автомобільний транспорт / Г. М. Легенький, А. М. Редзюк, В. П. Мироненко та ін. ; за ред. А. М. Редзюка. – Київ : Державтотранс НДІ проект, 2009. – 208 с.

Наукові доробки молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції : зб. наук. ст. В 2 т. Т. 1 / НБУ, Ун-т банківської справи, Харківський ін-т банківської справи. – Харків : Континент, 2008. – 502 с.

Наукові доробки молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції : зб. наук. ст. В 2 т. Т. 2 / НБУ, Ун-т банківської справи, Харківський ін-т банківської справи. – Харків : Континент, 2008. – 502 с.

Тоді, Ф. Нарис історії Європейського Союзу : пер. з англ. / Ф. Тоді. – Київ : АНОД ; К.І.С., 2001. – 142 с.

Податкові метаморфози : монографія / за наук. ред. Т. В. Калінеску. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2016. – 244 с.

Постулати минулого та перспективи реалізації бюджетно-податкової політики : монографія / за наук. ред. Т. В. Калінеску. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2015. – 232 с.

Проді, Р. Задум об'єднаної Європи : пер. з італ. / Р. Проді. – Київ : К.І.С., 2002. – 140 с.

Саліхова, О. Б. Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні : монографія / О. Б. Саліхова. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування, 2012. – 624 с.

Сало, І. В. Методологічні засади формування економічної політики України : монографія / І. В. Сало, М. А. Єпіфанов, К. О. Соколенко. – Суми : Університетська кн., 2013. – 224 с.

Світова економіка : підруч. для студ. економ. спец. / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, О. І. Рогач та ін. – Київ : Либідь, 2007. – 640 с.

Семиноженко, В. Україна: шлях до постіндустріальної цивілізації : зб. ст. і виступів / В. П. Семиноженко. – Харків : Константа, 2005. – 360 с.

Стратегія інтеграції України в Європейський Союз від 11 червня 1998 року // Офіційний вісник України. – 1998. – № 24. – 870 с.

Стратегії розвитку України: теорія і практика / за ред. О. С. Власюка. – Київ : НІСД, 2002. – 864 с.

Трофимова, В. В. Самодостатня Україна: закономірності розвитку в епоху глобальної інтеграції : монографія / В. В. Трофимова. – Сімферополь : Таврида, 2012. – 208 с.

Україна в 2008 році: процеси, результати, перспективи. Біла книга державної політики / за заг. ред. Ю. Г. Рубана. – Київ : НІСД, 2008. – 186 с.

Україна за роки незалежності 1991–2002. – 4-те вид., перероб. та доп. – Київ : Нора-Друк, 2002. – 366 с.

Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть : навч. посіб. / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. – Київ : Либідь, 2002. – 470 с.

Україна на мiжнароднiй аренi : зб. док. i матерiалiв 1986–1999 рр. / упоряд. Ю. К. Качуренко. – Київ : Україна, 1993. – 552 с.

Україна на шляху до Європи / упоряд.: В. Шкляр, А. Юричко. – Київ : Етнос, 2006. – 496 с.

Царенко, О. М. Економічна історія України і світу: курс лекцій : навч. посіб. / О. М. Царенко, А. С. Захарчук. – Суми : Університетська кн. 2001. – 310 с.

Чекаленко, Л. Д. Зовнішня політика України : підручник / Л. Д. Чекаленко. – Київ : Либідь, 2006. – 712 с.

Богдан, Т. П. Зона вільної торгівлі України з ЄС: нові правила, ризики та можливості / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2018. – № 10. – С. 7–27.

Бондарь, Н. Компаративный анализ социально-экономического развития Украины и других европейских стран / Н. Бондарь // Экономика Украины. – 2011. – № 9. – С. 64–75.

Белорус, О. Г. Стратегические императивы адаптации и трансформации внешнеторговой деятельности Украины в условиях европейской интеграции / О. Г. Белорус, О. В. Гаврилюк // Экономика Украины. – 2015. – № 11. – С. 4–15.

Бояр, А. А. Бюджетно-финансовые последствия интеграции Украины в ЕС / А. А. Бояр // Экономика Украины. – 2015. – № 11. – С. 71–86.

Курс – на європейську інтеграцію // Політика і час. – 2002. – № 11. – С. 3–10.

Козюк, В. В. Ориентиры фискальной интеграции в ЕВС: теория фискальных союзов и глобальный финансовый кризис / В. В. Козюк // Экономика Украины. – 2014. – № 10. – С. 14–31.

Радзиевская, С. А. Вектор интеграции и научно-технологическое развитие Украины / С. А. Радзиевская // Экономика Украины. – 2013. – № 11. – С. 51–60.

Тополь, М. Влияние европейской и евроатлантической интеграции на военную промышленность Украины / М. Тополь // Зарубежное военное обозрение. – 2015. – № 3. – С. 41–44.


Шубравская, Е. В. Оптовые рынки сельскохозяйственной продукции: европейский опыт и украинские перспективы / Е. В. Шубравская, Н. А. Рынденко // Экономика Украины. – 2012. – № 8. – С. 77–85.


Назад до списку