Держава і право України


13-08-2018
Назад до списку
Історія держави і права
 
Держава виникає внаслідок розпаду первісного ладу, поступового відокремлення від суспільства верстви вождів та наближених до них осіб, зосередження в них управлінських функцій, ресурсів влади та соціальних привілеїв. Перші держави утворилися на межі IV-III тис. до н.е. на берегах Нілу, у долині Тигру і Євфрату, пізніше – в Індії, Китаї. Розрізняють такі шляхи виникнення держави:
1. Східний («азійський») шлях. В Єгипті, Вавилоні, деяких країнах Африки поливне землеробство вимагало проведення суспільних робіт і спричиняло необхідність виокремлення групи осіб, які виконують управлінські функції.
2. Античний шлях. Основними чинниками утворення держави у Давній Греції і Давньому Римі були поступовий розпад родової організації влади, перехід від колективної до приватної власності на землю, засоби виробництва, класове розшарування.
3. Германський шлях. Виникнення франкської держави було прискорено завоюваннями германськими племенами значних територій Римської імперії, що виявило неспроможність управління в нових умовах, привело до формування держави ранньофеодального типу.
4. Слов’янський шлях. Унаслідок розпаду первісної общини у слов’ян виникає ранньофеодальна держава. Головною формою державного впорядкування у східнослов’янських племен були князівства.
 
Теорія держави і права : підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський
[та ін.] ; за ред. О. В. Петришина. – Харків : Право, 2015. – 368 с. – С. 44-45.


 
Перші письмові джерела права з’явилися приблизно в III-II тис. до н.е. в Месопотамії, Єгипті, Індії у формі агрокалендарів та ін. спеціальних правил організації процесу праці та поділу її результатів.
Розрізняють такі шляхи формування права.
1. Перетворення звичаїв, що склалися в первісній общині, на правові звичаї. Держава неоднаково ставиться до різних звичаїв: вона санкціонує тільки ті з них, які узгоджуються з її рішеннями, загальними засадами життєдіяльності суспільства. На основі правових звичаїв складається звичаєве право.
2. Створення судовими органами правових норм. Суб’єкти, які здійснювали судові функції (жерці, правителі та ін.), підтверджували своїми рішеннями існуючи правила, а також створювали нові правила вирішення конкретних справ. Ці правила набували нормативного характеру, а відповідні рішення ставали обов’язковими при розгляді аналогічних справ у майбутньому.
3. Створення правил поведінки актами державної влади. Нові проблеми, що постали перед суспільством, вимагали виправлення та уточнення існуючих правил, а також розроблення нових правил, що покладається на державну владу.

 
Теорія держави і права : підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський
 [та ін.] ; за ред. О. В. Петришина. – Харків : Право, 2015. – 368 с. – С. 46.
 
Велика українська юридична енциклопедія. У 20 т. Т. 1. Історія держави і права України / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. акад. наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2016. – 848 с.
 
Історія держави і права України : підручник / В. Д. Гончаренко, В. М. Єрмолаєв, В. О. Рум'янцев [та ін.] ; за ред. В. Д. Гончаренка. – Харків : Право, 2013. – 704 с.

Кульчицький, В. С. Історія держави i права України : навч. посiб. / В. С. Кульчицький, М. I. Настюк, Б. Й. Тищик. – Львів : Свiт, 1996. – 296 с.

Музыченко, П. П. История государства и права Украины в вопросах и ответах : учеб. пособие для подготовки к экзамену. Ч. 1 / П. П. Музыченко, Н. И. Долматова. – Харьков : Одиссей, 1999. – 288 с.

Лащенко, Р. Лекції по історії українського права / Р. Лащенко. – Київ : Україна, 1998. – 254 с.

Хома, Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посіб. / Н. М. Хома. – 4-те вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 480 с.

Макарчук, В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / В. С. Макарчук. – 8-ме вид., доп. – Київ ; Харків : Атіка : Право, 2015. – 624 с.

 
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (комментированная) / [сост.: Л. Н. Маймескулов, Д. А. Тихоненков] ; под ред. Л. Н. Маймескулова. – Харьков : Право, 2011. – 872 с.

Косарев, А. И. История государства и права зарубежных стран : учеб. для вузов / А. И. Косарев. – М. : НОРМА, 2002. – 464 с.

Всеобщая история государства и права : учеб. для студентов вузов / под ред. К. И. Батыра. – М. : Былина, 1999. – 495 с.

Бачинін, В. А. Філософія права : підруч. для студентів вузів / В. А. Бачинін, В. С. Журавський, М. І. Панов. – Київ : Ін Юре, 2003. – 472 с.

 
Философия права : учебник / О. Г. Данильян, Л. Д. Байрачная, А. П. Дзебань [и др.] ; под ред. О. Г. Данильяна. – Харьков : Прапор, 2005. – 384 с.

Жоль, К. К. Философия и социология права : учеб. пособие / К. К. Жоль. – Киев : Юринком Интер, 2000. – 479 с.

Новицкий, И. Б. Римское право : учебник / И. Б. Новицкий. – 6-е изд., стер. – М. : ТЕИС : Гуманитарное знание, 2001. – 245 с.

Римское частное право : учебник / под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. – М. : Юристь, 2002. – 544 с.
Теорія держави і права


 
Головна характеристика сучасної держави полягає в тому, що вона є правовою організацією влади. Право здатне внормувати реалізацію державної влади, підпорядковуючи її служінню суспільству, забезпеченню загальних для всього соціуму інтересів. Особливо значущим соціальним інтересом є правопорядок обов’язок підтримання якого покладається на державу. З цією метою держава санкціонує норми, які є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають на її території, забезпечує їх дотримання, гарантує досягнення очікуваного результату за допомогою ефективних правових механізмів.
 
Теорія держави і права : підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський
 [та ін.] ; за ред. О. В. Петришина. – Харків : Право, 2015. – 368 с. – С. 53.
 
 
Теорія держави і права : підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський [та ін.] ; за ред. О. В. Петришина. – Харків : Право, 2015. – 368 с.

Каткова, Т. Г. Теорія держави і права : навч. посіб. у визначеннях і табл. / Т. Г. Каткова. – Харків : Право, 2014. – 96 с.

Теорія держави і права: академічний курс : підручник / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

Сухонос, В. В. Теорія держави і права : навч. посіб. / В. В. Сухонос. – Суми : Університетська кн., 2005. – 536 с.

Котюк, В. О. Теорія права: курс лекцій : навч. посіб. / В. О. Котюк. – Київ : Вентурi, 1996. – 208 с.

Основи держави і права України : навч. посіб. / за ред. В. В. Сухоноса. – Суми : Університетська кн., 2003. – 388 с.

Шпиталенко, Г. А. Основи правознавства : навч. посіб. / Г. А. Шпиталенко, Р. Б. Шпиталенко. – 5-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 376 с.

Воронянський, О. В. Основи правознавства : навч. посіб. / О. В. Воронянський, Г. В. Борисов, Ю. В. Зайончковський. – Харків : Парус, 2008. – 368 с.

 
Основи правознавства України : навч. посіб. / С. В. Ківалов, П. П. Музиченко, Н. М. Крестовська [та ін.]. – 9-те вид., доп. та перероб. – Харків : Одіссей, 2009. – 480 с.
 
Основи правознавства : навч. посіб. / Л. Л. Богачова, В. Д. Ткаченко, О. Г. Кушніренко [та ін.] ; за ред. В. В. Комарова. – Харків : Нац. юрид. акад. України, 2006. – 312 с.

Основы государства и права Украины : учеб. пособие / под науч. ред. В. Т. Гайкова, В. А. Ржевского. – 2-е изд., доп. и перераб. – Харьков : Одиссей, 2002. – 328 с.

Государство и право Украины (основы) : учебник / под ред. И. Н. Пахомова. – Харьков : Одиссей, 2005. – 352 с.
Українська державність


 
24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної ради України прийнято Постанову та Акт проголошення незалежності України, затверджені конституційною більшістю, – Україна стала незалежною державою з неподільною та недоторканою територією, на якій чинними є тільки власні Конституція, закони та постанови уряду
.
http://www.jnsm.com.ua


 
Конституція України проголошує, що Україна – суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
У загально цивілізаційному аспекті держава покликана бути публічною організацією, яка представляє народ країни і здійснює управління справами від його імені та в його інтересах. Держава – суспільно значуща організація, що гармонізує різні інтереси шляхом стимулювання виробництва, соціально-культурних ініціатив, забезпечення екологічної безпеки, впровадження податків. Право такою ж мірою, як і держава, стає супутником громадянського суспільства, суспільним регулятором, відбиваючи уявлення суспільства про свободу та справедливість. Більше того, воно в певному розумінні має верховенство над державою, і це означає безумовне підкорення всіх державних органів закону, чинним нормативним актам, що забезпечує права і свободи громадян та відповідальність держави перед ними.
 
Основи правознавства : навч. посіб. / Л. Л. Богачова, В. Д. Ткаченко, О. Г. Кушніренко
[та ін.] ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред. В. В. Комарова. –
Харків : Нац. юрид. акад. України, 2006. – 312 с. – С. 3.

 
Шевчук, В. П. Історія української державності: курс лекцій : навч. посіб. / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – Київ : Либідь, 1999. – 480 с.
 
Історія України та її державності : навч. посіб. / Л. Є. Дещинський, I. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич [та ін.] ; за ред. Л. Є Дещинського. – 3-е вид., перероб. і доп. – Львів : Бескід Біт, 2005. – 368 с.

Шевчук, В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII ст. У 2 кн. Кн. 1 / В. О. Шевчук. – Київ : Грамота, 2007. – 720 с.

Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – Київ : Генеза, 1995. – 608 с.

Сухонос, В. В. Динаміка сучасного державно-політичного режиму в Україні: антиномія демократизму і авторитаризму : монографія / В. В. Сухонос. – Суми : Університетська кн., 2003. – 335 с.

 
Державне управління : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна [та ін.] ; за ред. А. Ф. Мельника. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2004. – 342 с.

Каніщев, Г. Ю. Державне управління : навч. посіб. / Г. Ю. Каніщев, О. В. Малишев. – Харків : ХАІ, 2008. – 73 с.

Речицкий, В. Свобода и государство / В. Речицкий. – Харьков : Фолио, 1998. – 144 с.

Реформа публічного управління в України: виклики, стратегії, майбутнє / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : К.І.С., 2009. – 240 с.

 
Основи демократії : посібник / М. Бессонова, О. Біруков, С. Бондарук [та ін.] ; за заг. ред. А. Колодій. – Київ : Ай Бі, 2002. – 684 с.

Мирошниченко, Ю. Р. Організаційно-правові засади підготовки та прийняття державно-політичних рішень / Ю. Р. Мирошниченко. – Харків : Фактор, 2004. – 224 с.

Лісничий, В. В. Дискурс політичної регіоналізації : монографія / В. В. Лісничий. – Харків : Константа, 2011. – 216 с.
Конституційне законодавство України


 

Конституційне право України в системі національного права є провідною галуззю. Воно являє собою сукупність правових норм, які закріплюють і регулюють суспільні відносини, що забезпечують організаційну і функціональну єдність суспільства як цілісної соціальної системи, засади конституційного ладу України, права і свободи людини та громадянина, територіальний устрій держави,форми безпосередньої демократії, систему органів державної влади і місцевого самоврядування, які є предметом правового регулювання конституційного права.
 

Основи правознавства : навч. посіб. / Л. Л. Богачова, В. Д. Ткаченко, О. Г. Кушніренко

[та ін.] ; за ред. В. В. Комарова. – Харків : Нац. юрид. акад. України, 2006. – 312 с. – С. 85.


 

Україна. Конституція Конституція України : станом на 5 жовт. 2017 р. : відповідає офіц. тексту. – Харків : Право, 2017. – 76 с.

Слюсаренко, А. Г. Історія української конституції / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. – Київ : Знання, 1993. – 192 с.
Конституційне право України : посіб. для підготовки до іспитів / Ю. Г. Барабаш, Л. К. Байрачна, І. І. Дахова [та ін.]. – 4-те вид., перероб. та доп. – Харків : Право, 2017. – 370 с.

Шляхтун, П. П. Конституційне право України : підручник / П. П. Шляхтун. – Київ : Освіта України, 2010. – 592 с.

Кравченко, В. В. Конституційне право України : навч. посіб. / В. В. Кравченко. – 4-те., випр. та допов. – Київ : Атіка, 2006. – 568 с.

Фрицький, О. Ф. Конституційне право України : підручник / О. Ф. Фрицький. – 3-є вид., перероб. та допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

Конституційне право України : підруч. для студ. вузів / за ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. – Київ : Ін Юре, 2002. – 544 с.

Шляхтун, П. П. Конституційне право : слов. термінів / П. П. Шляхтун. – Київ : Либідь, 2005. – 568 с.

Каніщев, Г. Ю. Основи конституційного права і чинного законодавства України : навч. посіб. / Г. Ю. Каніщев, В. Б. Селевко, С. С. Бичкова. – Харків : ХАІ, 2007. – 72 с.

Конституційне право України : підруч. для студентів вузів / за ред. В. Ф. Погорілка. – 4-те вид. – Київ : Наукова думка, 2003. – 732 с.

Речицкий, В. Конституционализм. Украинский опыт. / В. Речицкий. – Харьков : Фолио, 1998. – 160 с.

Шаповал, В. М. Конституційне право зарубіжних країн : підручник / В. М. Шаповал. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 496 с.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : зб. законодав. актів : станом на 22 листоп. 2017 р. : відповідає офіц. тексту. – Харків : Право, 2017. – 94 с.

Лапкін, А. В. Організація судових та правоохоронних органів України : навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін. – 5-те вид., змін. і допов. – Харків : Право, 2016. – 168 с.

 
Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. з підготовки до іспиту / [уклад. : О. Ю. Дудченко, А. В. Іванцова, Ю. І. Крючко [та ін.] ; відп. ред. : О. О. Овсяннікова, І. В. Юревич]. – Харків : Право, 2017. – 238 с.

Муніципальне право України : підручник / за ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

Біленчук, П. Д. Місцеве самоврядування в Україні: муніципальне право : навч. посiб. / П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний. – Київ : Атіка, 2000. – 304 с.

Мірошниченко, Ю. Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні : монографія / Ю. Р. Мірошниченко. – Київ : Фенікс, 2012. – 360 с.
Галузі національного права


 

Галузь права – це відносно самостійна сукупність норм права, що регулюють сферу однорідних суспільних відносин за допомогою відповідних методів. Її ознаками є такі:
1. Значний нормативний обсяг – галузь права є великим за обсягом підрозділом системи права.
2. Однорідність – кожна галузь права визначена певною сферою якісно однорідних суспільних відносин (майнових та ін.), які вона впорядковує.
3. Єдність предмета і методу правового регулювання. Галузі права різняться за своєрідністю предмета правового регулювання, який виступає об’єктивним критерієм відокремлення галузі в системі права.
4. Власна структура. Галузь права є цілісною сукупністю норм, що внутрішньо розподілена за групами – інститутами права.
5. Відносні самостійність і завершеність. Галузь права є об’єднанням норм права, автономним від інших галузей. Автономність не передбачає застосування галузевих способів і прийомів правового регулювання до відносин, які перебувають за межами даної галузі.
6. Власний режим правового регулювання. Визначається галузевими принципами права, специфічним правовим статусом суб’єктів права та особливим порядком встановлення і реалізації прав та обов’язків.
7. Галузевий понятійний апарат. Будь-яка галузь права має власну термінологію.
8. Суб’єктний склад та особливості правового статусу суб’єктів (наприклад: у кримінальному праві – осудні фізичні особи, які досягли певного віку).

 

Теорія держави і права : підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський

[та ін.] ; за ред. О. В. Петришина. – Харків : Право, 2015. – 368 с. – С. 181-182.
 

Основи законодавства України : підруч. для курсантів вищих військових навч. закл. / В. П. Базов, А. М. Бережний, О. М. Боярчук [та ін.] ; під заг. ред. В. І. Кириленка. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2002. – 617 с.

Задихайло, О. А. Адміністративне право України: загальна частина : навч. посіб. / О. А. Задихайло. – Харків : Право, 2017. – 314 с.

Теорія адміністративного процедурного права : монографія / О. І. Миколенко. – Харків : Бурун Книга, 2010. – 336 с.

Лук'янець, Д. М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні: теорія та практика правового регулювання : монографія / Д. М. Лук'янець. – Суми : Університетська кн., 2006. – 367 с.

 
Кримінальне право України: загальна частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, О. О. Володіна [та ін.] ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., перероб. і доп. – Харків : Право, 2015. – 528 с.
 
Трудове право : підручник / О. М. Ярошенко, С. М. Прилипко, А. М. Слюсар [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : Право, 2017. – 560 с.
 
Основи трудового права України : навч. посіб. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак [та ін.] ; за ред. П. Д. Пилипенка. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 277 с.
 
Цивільне право : підручник. У 2 т. Т. 1 / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, М. В. Домашенко [та ін.] ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Харків : Право, 2014. – 656 с.

Штефан, М. Й. Цивільне процесуальне право України : підручник / М. Й. Штефан. – Київ : Ін Юре, 2005. – 624 с.

Харитонов, Є. О. Цивільне право України: елементарний курс : навч. посіб. / Є. О. Харитонов, А. І. Дрішлюк. – Суми : Університетська кн., 2006. – 352 с.

Дмитренко, І. А. Екологічне право України : підруч. для вузів / І. А. Дмитренко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.

 
Господарське право : підручник / Ю. Є. Атаманова, Р. П. Бойчук, С. В. Глібко [та ін.] ; за заг. ред. Д. В. Задихайла, В. М. Пашкова. – Харків : Право, 2012. – 696 с.
 
Господарське процесуальне право України : підруч. для студ. вищих навч. закл. / В. Д. Чернадчук, В. В. Сухонос, В. П. Нагребельний [та ін.] ; за ред. В. Д. Чернадчука. – Суми : Університетська кн., 2006. – 331 с.
 
Фінансове право : підручник / Д. О. Білінський, І. М. Бондаренко, О. О. Головашевич [та ін.] ; за ред. М. П. Кучерявенка. – Харків : Право, 2017. – 374 с.

Орлюк, О. П. Банківське право : навч. посіб. / О. П. Орлюк. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.

Старинський, М. В. Порівняльне банківське право : навч. посіб. / М. В. Старинський. – Суми : Університетська кн., 2006. – 299 с.

Завальна, Ж. В. Валютне право України : навч. посіб. / Ж. В. Завальна, М. В. Старинський. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська кн., 2006. – 384 с.

Чернадчук, В. Д. Інвестиційне право України : навч. посіб. / В. Д. Чернадчук, В. В. Сухонос, Т. О. Чернадчук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми ; Київ : Університетська кн. : Княгиня Ольга, 2005. – 384 с.

Гега, П. Основи податкового права : навч. посiб. / П. Гега, Л. Доля. – Київ : Знання, 1998. – 273 с.
Предпринимательское право Украины : практикум / Н. А. Саниахметова, А. К. Вишняков, Т. Л. Багрий-Шахматова [и др.] ; под ред. Н. А. Саниахметова. – Харьков : Одиссей, 1999. – 416 с.

Право інтелектуальної власності: академічний курс : підруч. для студентів вищих навч. закл. / за ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Ін Юре, 2004. – 672 с.Міжнародне право


 

Юлдашев, О. Х. Міжнародне приватне право: академ. курс : підручник / О. Х. Юлдашев. – Київ : Ін Юре, 2004. – 352 с.

Дмитрієв, А. І. Інститут постійного нейтралітету в міжнародному праві : монографія / А. І. Дмитрієв. – Київ : Юрид. думка, 2005. – 312 с.

Буткевич, В. Г. Міжнародне право: основи теорії : підручник / В. Г. Буткевич, В. В. Мицик, О. В. Задорожній ; за ред. В. Г. Буткевича. – Київ : Либідь, 2002. – 608 с.

Броунли, Я. Международное право. В 2 кн. Кн. 1 / Я. Броунли ; под ред. Г. И. Тункина ; пер. с англ. С. Н. Андрианова. – М. : Прогресс, 1977. – 536 с.

Баскин, Ю. Я. История международного права : монография / Ю. Я. Баскин, Д. И. Фельдман. – М. : Междунар. отношения, 1990. – 204 с.

Опришко, В. Ф. Міжнародне економічне право : підручник / В. Ф. Опришко. – Київ : Либідь, 1995. – 192 с.

Международное космическое право : учебник / под ред. А. С. Пирадова. – М. : Междунар. отношения, 1985. – 208 с.

Малеев, Ю. Н. Международное воздушное право: вопросы теории и практики / Ю. Н. Малеев. – М. : Междунар. отношения, 1986. – 240 с.

Клименко, Б. М. Общее наследие человечества: международно-правовые вопросы / Б. М. Клименко. – М. : Междунар. отношения, 1989. – 176 с.

Назад до списку