Бринить – співає наша мова…


28-11-2016
Назад до списку
«Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова. Ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування»

 
Панас Мирний
Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович ; уклад. Я. Б. Тимошенко. – Київ : Academia, 1994. – 256 с.

Бабич, Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с.

Історія української літератури : кінець ХІХ – початок ХХ ст. : підручник : у 2 кн. Кн. 1. – Київ : Либідь, 2005. – 624 с.

Історія української літератури : кінець XIX – початок XX ст. : підручник : у 2 кн. Кн. 2 / за ред. О. Д. Гнідана. – Київ : Либідь, 2006. – 496 с.

Культура української мови : довідник / за ред. В. М. Русанівського. – Київ : Либідь, 1990. – 304 с.

Медведєв, Ф. П. Історія української мови : іст. граматика укр. мови : учбово-метод. посіб. / Ф. П. Медведєв ; М-во вищої освіти СРСР, Харків. держ. ун-т ім. О. М. Горького. – Харків : Харків. держ. ун-т ім. О. М. Горького, 1950. – 88 с.

Пазяк, О. М. Українська мова і культура мовлення : навч. посiб. / О. М. Пазяк, Г. Г. Кисiль. – Київ : Вища школа, 1995. – 240 с.

Сучасна українська літературна мова : стилістика / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, АН УРСР ; за ред. І. К. Білодіда. – Київ : Наукова думка, 1973. – 588 с.

Сучасна українська мова : зб. вправ і завдань : навч. посіб. / В. Д. Ужченко, Т. П. Терновська, Т. С. Маркотенко. – Київ : Вища школа, 2006. – 286 с.

Українські прислів'я і приказки / упоряд. Т. М. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2006. – 352 с.Ділова українська мова


 
«…Нинішній студент – майбутній фахівець – безпосередньо долучений до наукової та професійної сфер. Він реалізує свою навчально-виробничу та наукову діяльність у функціональному полі обох стилів – наукового та офіційно-ділового. Тому оволодіння українською діловою мовою, або мовою професійного спілкування, є запорукою успіху в навчанні та професійній кар’єрі»

 
Мацюк, З. Українська мова професійного спілкування :
навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. –
Київ : Каравела, 2006. – 352 с. – С. 52.
Ділова українська мова : навч. посіб. / О. Д. Горбул, Л. І. Галузинська, Т. І. Ситнік [та ін.] ; за ред. О. Д. Горбула. – 6-те вид., випр. – Київ : Знання, 2007. – 224 с.

Загнітко, А. П. Українське ділове мовлення : фахове і не фахове спілкування : навч.-метод. посіб. / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2010. – 480 с.

Зубков, М. Г. Сучасне ділове мовлення / М. Г. Зубков. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2008. – 448 с.

Іванова, І. Б. Українське ділове мовлення. Мова ділових паперів. Фахове ділове мовлення : навч.-метод. посіб. / І. Б. Іванова. – Харків : ФОП Стеценко І. І. : Парус, 2009. – 448 с.

Мацюк, З. Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – Київ : Каравела, 2006. – 352 с.

Культура фахового мовлення правника : навч. посіб. / А. С. Токарська. – Львів : Світ, 2003. – 312 с.

Офiцiйно-дiловий та науковий стилi української мови : навч. посіб. / Н. В. Ботвина. – Київ : АртЕк, 1999. – 264 с.

Паламар, Л. М. Мова ділових паперів : практ. посіб. / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець. – 4-те вид. – Київ : Либідь, 2000. – 296 с.

Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук. – 3-тє вид., випр., доп. та перероб. – Київ : Арій, 2008. – 422 с.Граматика української мови

 


«Мова не тільки засіб спілкування, а й природний резервуар інформації про світ, насамперед про свій народ…
Сьогодні культура і мова виявилися об’єднаними в царині духовних вартостей кожної людини і всього суспільства. Мабуть, ніхто не буде заперечувати що в низькій культурі мови виявляються виразні ознаки бездуховності… Мовна неграмотність, невміння написати елементарний текст, перекласти його з української мови на російську і навпаки чомусь перестали сприйматись як пляма на службовому мундирі.
Мовна культура – це надійна опора у вираженні незалежності думки, розвиненості людських почуттів…»Культура української мови : довід. / за ред.
В. М. Русанівського. – Київ :
Либідь, 1990. – 304 с. – С. 3–4.


 

 

Гуйванюк, Н. В. Українська мова : схеми, таблиці, тести : навч. посіб. / Н. В. Гуйванюк, О. В. Кардащук, О. В. Кульбабська. – Львів : Світ, 2005. – 304 с.
 
Довідник з українського правопису / А. А. Бурячок, Л. С. Паламарчук, В. М. Русанівський [та ін.]. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Радянська школа, 1984. – 280 с.

Плющ, М. Я. Граматика української мови : підручник : у 2 ч. Ч. 1. Морфеміка. Словотвір. Морфологія / М. Я. Плющ. – Київ : Вища школа, 2005. – 288 с.

 
Українська практична лексикологія, фонетика, орфографія : навч. посіб. для самостійної роботи / А. П. Загнітко, Л. І. Пац, Л. І. Дубовик [та ін.]. – Донецьк : БАО, 2007. – 240 с.

Український правопис / АН України, Iн-т мовознавства iм. О. О. Потребнi, Iн-т української мови. – 4-е вид., випр. і доп. – Київ : Наукова думка, 1993. – 238 с.

Український правопис у таблицях : правила, винятки, приклади, коментарі / Л. А. Шевелєва. – 2-ге. вид., доп. – Харків : Світ дитинства, 1997. – 64 с.


Вивчаємо українську мову

 


«Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина»

Гете

 «Неможливо уявити собі культурну людину, яка не мала б потреби в словнику»

 

М. Рильский
 

 

Англо-український словник з бізнесу / за ред. Н. М. Семко. – Львів : Оріяна-Нова, 2006. – 318 с.

Вивчаємо українську мову : універальний посіб. / С. Г. Фесенко. – Донецьк : БАО, 2009. – 288 с.

Жлуктенко, Ю. А. Изучаем украинский язык : самоучитель : учеб. пособие / Ю. А. Жлуктенко, Е. А. Карпиловская, В. И. Ярмак ; под ред. В. М. Русановского. – 2-е изд., стереотип. – Киев : Либiдь, 1992. – 216 с.

Исиченко, Ю. А. Самоучитель украинского языка / Ю. А. Исиченко, В. С. Калашник, А. А. Свашенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1993. – 288 с.

Козачук, Г. O. Українська мова – для абiтурiєнтiв : навч. посiб. / Г. O. Козачук. – Київ : Вища школа, 1993. – 272 с.
Лісна, О. О. Вивчаємо українську самостійно : навч. посіб. / О. О. Лісна ; М-во оборони України. – Київ : [б. и.], 1992. – 160 с.

Перебийніс, В. І. Англо-український, українсько-англійський словник для початківців = English-Ukrainian Ukrainian-English Dictionary for Beginners / В. І. Перебийніс, Е. П. Рукіна, С. С. Хідекель. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2007. – 624 с.

Полюга, Л. М. Словник українських морфем : близько 40 000 слів / Л. М. Полюга. – Львів : Світ, 2001. – 448 с.

Терлак, З. М. Украинский язык для начинающих / З. М. Терлак, А. А. Сербенская. – Львов : Свит, 1991. – 240 с.

Тлумачний словник української мови : 14 000 / уклад. Т. В. Ковальова, Л. П. Коврига. – Харків : Синтекс, 2002. – 672 с.

Українсько-російський екологічний тлумачний словник / упоряд. А. М. Котляр. – Харків : Факт, 2005. – 336 с.

Універсальний словник-довідник : 30000 слів та виразів сучасної укр. мови / К. І. Приходченко. – Донецьк : БАО, 2006. – 320 с.

Шевченко, В. Е. Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп'ютерної термінології : cловник / В. Е. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – 320 с.

Ющук, И. Ф. Украинский язык для начинающих / И. Ф. Ющук. – Київ : Просвіта, 1992. – 100 с.

Додаткова література

 

Англо-український фразеологічний словник = English-Ukrainian Phrase-Book : близько 30000 фразеологічних виразів / склав К. Т. Баранцев. – Київ : Радянська школа, 1969. – 1052 с.

Барабаш, Ю. Я. Вибрані студії : Сковорода. Гоголь. Шевченко / Ю. Я. Барабаш. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 744 с.

Горак, Р. Д. Прозвані юродивими : есе про Тараса Шевченка / Р. Д. Горак. – Львів : Апріорі, 2011. – 248 с.

Горак, Р. Д. Третя варта : есе про Франка / Р. Д. Горак. – Львів : Апріорі, 2012. – 480 с.

Коваль, А. П. Культура ділового мовлення : писемне та усне ділове спілкування / А. П. Коваль. – Київ : Вища школа, 1974. – 224 с.

Новий англо-український українсько-англійський словник = New English-Ukrainian Ukrainian-English Dictionary : 60 000 слів. – Харків ; Київ : ДИВ : Таст-М, 2004. – 768 с.

Новий німецько-український українсько-нiмецький словник = Das Neue Deutsch-Ukrainische Ukrainisch-Deutsche Worterbuch : 60000 слів / уклад. В. Ф. Малишев, В. А. Кібенко. – Харків : ДИВ, 2009. – 576 с.

Новий українсько-російський і російсько-український словник = Новый украинско-русский и русско-украинский словарь : 60 000 слів / уклад. О. Ю. Петраковський. – Харків : Див, 2010. – 576 с.

Олійник, І. С. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник = Украинско-русский и русско-украинский фразеологический словарь / І. С. Олійник, М. М. Сидоренко. – Київ : Радянська школа, 1971. – 352 с.

Орфоепічний словник / уклад. М. І. Погрібний. – Київ : Радянська школа, 1984. – 632 с.

Українське Диво : поетична антологія : хрестоматія. Кн. 2 / за упоряд. та ред. В. Коломійця. – Київ : Український письменник, 2005. – 536 с.

Українсько-англiйський i англо-український словник / уклад. В. Нiньовський. – 2-ге вид., виправ. – Київ : Пам'ятки України, 1993. – 680 с.

Українсько-англiйський словник : близько 20 000 слiв / уклад. Ю. О. Жлуктенко, Н. М. Биховець, А. В. Шванц ; за ред. Ю. О. Жлуктенка. – 2-ге вид. – Київ : Радянська школа, 1987. – 432 с.

Українсько-болгарський словник = Украинско-български речник : близько 20 000 слiв / уклад. К. К. Потапенко. – Київ : Либiдь, 2001. – 288 с.

Українсько-перський словник : 20000 слів / уклад. Хамід Реза Салімі, В. А. Храновський, О. В. Мазепова, А. М. Бочарнікова. – Київ : Кондор, 2006. – 376 с.

Французько-український словник : близько 50 000 слів / уклад. О. О. Андрієвська, Л. Я. Яворовська. – Київ : Радянська школа, 1955. – 792 с.

Назад до списку