Акт Соборності. 100 річчя проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР


Назад до спискуЕнциклопедія сучасної України. Т. 1. А. – Київ : Координаційне бюро ЕСУ НАНУ, 2001. – 824 с.

Бойко, О. Д. Історія України : підручник / О. Д. Бойко. – 4-те вид., доп. – Київ : Академвидав, 2012. – 704 с.

Верстюк, В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронолог. довід. / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. – Київ : Наукова думка, 1995. – 688 с.

Винниченко, В. К. Відродження нації : історія укр. революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). Ч. 2 / В. К. Винниченко. – репр. вiдтворення вид. 1920 р. – Київ : Держполiтвидав, 1990. – 330 с.

Винниченко, В. К. Відродження нації : історія укр. революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). Ч. 3 / В. К. Винниченко. – репр. вiдтворення вид. 1920 р. – Київ : Політвидав, 1990. – 542 с.

Воронянський, О. В. Історія України : навч. посіб. / О. В. Воронянський. – Харків : Парус, 2007. – 544 с.

Гісем, О. В. Історія України : довідник / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : Ранок, 2011. – 480 с.

Гошуляк, І. Величний день Злуки / І. Гошуляк // Історичний календар '99. / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ : Українська кн., 1998. – Вип. 5. – С. 18–20.

Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – Київ : Генеза, 1995. – 608 с.

Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / М. С. Грушевський ; уклад.: Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк. – Донецьк : БАО, 2008. – 736 с.

Гунчак, Т. Україна : перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії / Т. Гунчак. – Київ : Либідь, 1993. – 288 с.

Гуцуляк, М. Перший листопад 1918 року на західних землях України: зі спогадами і життєписами членів Комітету Виконавців Листопадового Чину / М. Гуцуляк. – Київ : Либідь, 1993. – 408 с.

Дашкевич, Я. Р. Постаті – Personages : нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Р. Дашкевич. – 2-ге вид., випр. й доп. – Львів : Піраміда, 2007. – 808 с.

Державний гімн України : попул. іст. нарис / за ред. Т. І. Моргуна. – Київ : Музична Україна, 2006. – 56 с.

Донцов, Д. Історія розвитку української державної ідеї / Д. Донцов. – Київ : Знання, 1991. – 48 с.

Жуковський, А. Державне відродження України (українська держава 1917–1920 рр.) / А. Жуковський // Нарис історії України. Ч. VІ. / А. Жуковський, О. Субтельний. – Львів, 1991. – С. 72–98.

 
Історія держави і права України : підручник / В. Д. Гончаренко, В. М. Єрмолаєв, В. О. Рум'янцев [та ін.] ; за ред. В. Д. Гончаренка. – Харків : Право, 2013. – 704 с.
 
Історія України : навч. посiб. / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, О. І. Гуржій, В. М. Даниленко [та ін.] ; за ред. В. А. Смолiя. – Київ : Альтернативи, 1997. – 424 c.
 
Історія України : навч. посіб. / Г. Ю. Каніщев, Ю. І. Кісіль, В. О. Копилов, А. Ю. Кузнецов [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2014. – 447 с.

Історія України : джерельний літопис / за ред.: В. І. Червінського, М. І. Обушного. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 800 с.

 
Історія України та її державності : навч. посіб. / Л. Є. Дещинський, I. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич [та ін.] ; за ред. Л. Є Дещинського. – 3-е вид., перероб. і доп. – Львів : Бескід Біт, 2005. – 368 с.

Історія України : хронологія основних подій / авт.-упоряд.: Ю. М. Алексєєв, А. Г. Вертегел, В. М. Даниленко. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 1996. – 112 с.

 
Історія українського вiйська : з 383 ілюстраціями в тексті. В 2 ч. Ч. 1 / I. Крипякевич, Б. Гнатевич, З. Стефанов, О. Думін [та ін.]. – репр. вид. – Київ : Україна, [1993]. – 288 с.
 
Історія українського вiйська : з 383 ілюстраціями в тексті. В 2 ч. Ч. 2 / I. Крипякевич, Б. Гатевич, З. Стефанов, О. Думін та ін. – Київ : Україна, [1993]. – 284 с.

Історія українського козацтва : нариси. У 2 т. Т. 2 / НАНУ, Ін-т історії України, Науково-дослідний ін-т козацтва. – Київ : Києво-Могилянська акад., 2007. – 724 с.

Історія січових стрільців : воєн.-iст. нарис. – друк. за вид. 1937 р. – Київ : Україна, 1992. – 347 с.

Копиленко, О. Л. «Українська ідея» М. Грушевського: історія і сучасність / О. Л. Копиленко. – Київ : Либідь, 1991. – 184 с.

Крисаченко, В. С. Українознавство : хрестоматiя-посiб. У 2 кн. Кн. 2 / В. С. Крисаченко. – Київ : Либiдь, 1997. – 464 с.

Кульчицький, В. С. Історія держави i права України : навч. посiб. / В. С. Кульчицький, М. I. Настюк, Б. Й. Тищик. – Львів : Свiт, 1996. – 296 с.

Нагаєвський, І. Iсторiя української держави двадцятого столiття / І. Нагаєвський. – Київ : Український письменник, 1993. – 416 с.

Надія і розчарування українства. До 90-річчя підписання Варшавського договору між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою Польською. – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2010. – 264 с.

 
Новітня історія України (1900–2000) : підручник / авт.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, М. Ю. Козицький [та ін.]. – Київ : Вища шк., 2000. – 663 с.

Огієнко, І. (митрополит Іларіон) Рятування України / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. і комент. М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2005. – 464 с.

Петлюра, С. Статті / упоряд. та автор передмови О. О. Климчук. – Київ : Дніпро, 1993. – 341 с.

Петровський, В. В. Історія України. Неупереджений погляд: факти, міфи, коментарії / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Харків : ШКОЛА, 2007. – 592 с.

Політична історія України ХХ століття. У 6 т. Т. 2. Революції в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917–1920) / под ред. І. Ф. Кураса та ін. – Київ : Генеза, 2003. – 488 с.

Провідники духовності в Україні : довідник / за ред. І. Ф. Кураса. – Київ : Вища шк., 2003. – 783 с.

Революция на Украине по мемуарам белых / сост. С. А. Алексеев ; под ред. Н. Н. Попова. – репр. воспр. изд. 1930 г. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 437 с.

Рудницький, С. Чому ми хочемо самостійної України / С. Рудницький ; упоряд. О. І. Шаблій. – Львів : Світ, 1994. – 416 с.

Скоропадський, П. Спомини / П. Скоропадський ; передмова Г. В. Папакіна. – Київ : Україна, 1992. – 112 с.

Супруненко, Н. И. Очерки истории гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украине (1918–1920) / Н. И. Супруненко. – М. : Наука, 1966. – 456 с.

Україна в XX столiттi (1900–2000) : зб. док. і матеріалів / упоряд.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король, В. М. Литвин та ін. – Київ : Вища шк., 2000. – 352 с.

 
Україна і світ: історiя господарства вiд первiсної доби i перших цивiлiзацiй до становлення iндустрiального суспiльства : навч. посiб. для вузiв / Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко [та ін.] ; за ред. Б. Д. Лановика. – Київ : Генеза, 1994. – 368 с.

Шевчук, В. П. Історія української державності : навч. посіб. / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – Київ : Либідь, 1999. – 480 с.

Верстюк, В. Ф. Українська революція: доба Центральної Ради / В. Ф. Верстюк // Український історичний журнал. – 1995. – № 2 (401). – С. 65–78.

Верстюк, В. Ф. Українська революція: доба Центральної Ради / В. Ф. Верстюк // Український історичний журнал. – 1995. – № 5 (404). – С. 79–88.

Верстюк, В. Ф. Українська революція: доба Центральної Ради / В. Ф. Верстюк // Український історичний журнал. – 1995. – № 6 (405). – С. 66–78.

 
Від Сяну до Дону [Історія державних кордонов України] // Світогляд. – 2007. – № 5. – С. 34–39.

Гай-Нижник, П. П. Перший державний бюджет у новітній історії України / П. П. Гай-Нижник // Фінанси України. – 2008. – № 6. – С. 111–118.

Головатий, С. Українська держава у ХХ столітті / С. Головатий // Золоті ворота. – 1991. – № 1. – С. 16–23.

Гошуляк, І. Історичне значення української революції 1917–1920 рр. та причини її поразки / І. Гошуляк // Пам'ять століть. – 2002. – № 3. – С. 18–33.

Гошуляк, І. Л. Про причини поразки Центральної Ради / І. Л. Гошуляк // Український історичний журнал. – 1994. – № 1 (394). – С. 31–44.

Дерев’янко, С. М. ЗУНР в українській історіографії / С. М. Дерев’янко, А. М. Панчук // Український історичний журнал. – 1995. – № 2. – С. 28–36.

Дерев'яний, І. У центрі революції: Євген Коновалець та його січові стрільці / І. Дерев'яний // Українська культура. – 2017. – № 2. – С. 8–17.

Донцов, Д. За який провід /Д. Донцов // Українська культура. – 2018. – № 3. – С. 6–17.

 
Поровський, М. Забутий заповіт борцям за Україну / М. Поровський // Голос України. – 1995. – [б. д.] (№ 148/149). – С. 9–10.

«Злука», или Глобальное неодиночество // Время. – 2004. – 22 янв. – С. 2.

Каніщев, Г. Ю. Історія одного «подвигу» (до 85-річчя бою під Крутами) / Г. Ю. Каніщев // За Авиакадры. – 2003. – февр.-март (№ 2/3). – С. 6.

Карпенко, О. Ю. Листопадова 1918 р. національно-демократична революція на західноукраїнських землях /О. Ю. Карпенко // Український історичний журнал. – 1993. – № 1. – С. 16–29.

Ковальчук, М. Останні бої арміїї УНР на Поділлі у листопаді 1919 р. / М. Ковальчук / Пам'ять століть. – 2005. – № 3/4. – С. 251–268.

Корольов, Г. О. Ідея федералізму як парадигма історичної перспективи доби української революції 1917–1921 рр. / Г. О. Корольов // Український історичний журнал. – 2010. – № 5. – С. 103–117.

 
Решодько, Л. Великий поворот: [Четвертый Универсал Центральной Рады : к 75-й годовщине со дня провозглашения] / Леонид Решодько // Голос Украины. – 1993. – 23 янв. (№ 13).

Рожнятовська, О. Свято, що об'єднує українців. До дня Соборності України та 100-річчя проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу (1919) / О. Рожнятовська // Дати і події. – 2019. – № 1. – С. 19–21.

Дмитрієнко, М. Великий і Малий Державні Герби України: історична традиція та сучасність / М. Дмитрієнко, Ю. Савчук // Світогляд. – 2007. – № 1. – С. 6–9.

Ігнатова, І. Державний Гімн України / І. Ігнатова // Світогляд. – 2007. – № 1. – С. 10–11.

Савчук, Ю. Державний Прапор України / Ю. Савчук // Світогляд. – 2007. – № 1. – С. 4–5.

Солдатенко, В. Ф. 22 января 1919 года: взгляд историка / В. Ф. Солдатенко // Правда Украины. – 1991. – 22 янв. – С. 3.

Шевчук, Ю. Прийдешнім поколінням потрібно засвоїти уроки минулого: до 100 річчя Української революції / Ю. Шевчук // Голос України. – 2017. – 17 берез. (№ 49). – С. 4.

Шуба, О. Ю. День Соборності України / О. Ю. Шуба // За авиакадры. – 2009. – № 1. – С. 2.

Шилов, Ю. Скільки тисячоліть слов'янській державності? / Ю. Шилов // Українська культура. – 2005. – № 3/4. – С. 30.
Назад до списку