28 липня – 1030-річчя хрещення Київської Русі-України


25-06-2018
Назад до списку

 
     "... Володимир послав посланців своїх по всьому городу, говорячи: "Якщо не з'явиться хто завтра на ріці — багатий, чи убогий, чи старець, чи раб, — то мені той противником буде". І, це почувши, люди з радістю йшли, радуючись, і говорили: "Якби се не добре було, князь і бояри сього б не прийняли". А назавтра вийшов Володимир з попами цесарициними і корсунськими на Дніпро. І зійшлося людей без ліку, і влізли вони у воду, і стояли — ті до шиї, а другі — до грудей. Діти ж не відходили од берега, а інші немовлят держали. Дорослі ж бродили у воді, а попи, стоячи, молитви творили.
     І було видіти радість велику на небі й на землі, що стільки душ спасається..."
Літопис руський. – Київ, 1989. –С. 60–66.

 
Аркас, М. М. Історія України-Русі / М. М. Аркас. – 3-тє факс. вид. – Київ : Вища школа, 1993. – 388 с.

Бойко, О. Д. Історія України : посiб. для студентiв вузiв / О. Д. Бойко. – Київ : Академiя, 1999. – 568 с.

Боровський, Я. Є. Світогляд давніх киян / Я. Є. Боровський. – Київ : Наукова думка, 1992. – 176 с.

Брайчевский, М. Ю. Утверждение христианства на Руси : монография / М. Ю. Брайчевский. – Киев : Наукова Думка, 1989. – 296 с.

Бубка, С. Н. Киев–1913. Первая Российская Олимпиада / С. Н. Бубка, М. М. Булатова. – Киев : Олімпійська література, 2013. – 232 с.

Введение христианства на Руси / под ред. А. Д. Сухова. – М. : Мысль, 1987. – 302 с.

Великий неспокій : друга половина 12–13 ст. / упоряд. і передм. В. М. Рички. – Київ : Україна, 1992. – 432 с.

Гончар, О. Собор / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1989. – 270 с.

Гордиенко-Митрофанова, И. В. Религиозные верования славян : учеб. пособие / И. В. Гордиенко-Митрофанова. – Харьков : ХАИ, 2002. – 55 с.

Гордиенко-Митрофанова, И. В. Язычество восточных славян (VIII–X вв. н.э.) : учеб. пособие / И. В. Гордиенко-Митрофанова, В. С. Аксенов. – Киев : Милленниум, 2003. – 224 с.

Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / М. С. Грушевський ; уклад. Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк. – Донецьк : БАО, 2008. – 736 с.

Драчук, В. С. Дорогами тисячоліть : про що розповіли письмена : нариси / В. С. Драчук. – Київ : Веселка, 1978. – 256 с.

Дулуман, Е. К. Введение христианства на Руси : легенды, события, факты / Е. К. Дулуман, А. С. Глушак. – Симферополь : Таврия, 1988. – 184 с

Еременко, В. П. В поисках исторической истины / В. П. Еременко. – Днепропетровск : Проминь, 1989. – 222 с.
Запровадження християнства на Русі : іст. нариси : [монографія] / М. Ф. Котляр, К. Ю. Гломозда, О. Б. Головко та ін. – Київ : Наукова думка, 1988. – 256 с.

Історія української культури / за заг. ред. І. Крип`якевича. – 3-є вид., стер. – Київ : Либiдь, 2000. – 656 с.

Історія релігії в Україні : навч. посiб. / за ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. – Київ : Знання, 1999. – 735 с.

Історія України та її державності : навч. посіб. / Л. Є. Дещинський, I. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич та ін. ; за ред. Л. Є Дещинського. – 3-е вид., перероб. і доп. – Львів : Бескід Біт, 2005. – 368 с.

Как была крещена Русь / ред. Л. И. Волкова. – 2-е изд. – М. : Политиздат, 1989. – 320 с.

Каніщев, Г. Ю. Історія України : навч. посіб. / Г. Ю. Каніщев, Ю. І. Кісіль, В. О. Копилов та ін. – Харків : ХАІ, 2014. – 447 с.

Карамзин, Н. М. Об истории государства Российского / Н. М. Карамзин ; сост. А. И. Уткин. – М. : Просвещение, 1990. – 384 с.

Костомаров, М. I. Закон Божий. Книга буття українського народу / М. I. Костомаров. – Київ : Либiдь, 1991. – 40 с.

Круглый год: русский земледельческий календарь / сост. А. Ф. Некрилова. – М. : Правда, 1989. – 496 с.

Мокрий, В. Церква в житті українців / В. Мокрий. – Львів ; Краків ; Париж : Просвіта, 1993. – 106 с.

Нестерова, А. Тайны православных святых / А. Нестерова, Д. Нестерова. – М. : Рипол-Классик, 2004. – 432 с.

Никольский, Н. М. История русской церкви / Н. М. Никольский. – 3-е изд. – М. : Политиздат, 1983. – 448 с.

Носова, Г. А. Язычество в православии / Г. А. Носова ; отв. ред. А. И. Клибанов. – М. : Наука, 1975. – 152 с.

Обряды и верования древнего населения Украины : сб. науч. тр. / АН УССР, Ин-т археологии. – Київ : Наукова думка, 1990. – 136 с.

Оргиш, В. П. Древняя Русь: образование Киевского государства и введение христианства / В. П. Оргиш, под ред. Е. М. Бабосова. – М. : Наука и техника, 1988. – 150 с.

Плачинда, С. Лебедія (Як і коли виникла Україна) : есе / С. Плачинда. – Київ : Київська правда, 2005. – 160 с.

Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси / под ред. Г. Г. Литаврина. – М. : Наука, 1988. – 272 с.

Религия. История и современность : учеб. для вузов / под ред. Ш. М. Мунчаева. – М. : Культура и спорт : ЮНИТИ, 1998. – 264 с.

Ричка, В. Княгиня Ольга / В. Ричка. – Київ : Альтернативи, 2004. – 336 с.

Рыбаков, Б. А. Мир истории: начальные века русской истории / Б. А. Рыбаков. – М. : Молодая гвардия, 1984. – 351 с.

Рыбаков, Б. А. Язычество древних славян / Б. А. Рыбаков. – 2-е изд. – М. : Наука, 1994. – 608 с.

Скляренко, С. Д. Володимир : роман / С. Д. Скляренко. – Київ : Дніпро, 1975. – 430 с.

Супруненко, В. Народини витоки нації : символи, вірування, звичаї та побут українців / В. Супруненко. – Запоріжжя : МП Берегиня-СП ФАЕЗ, 1993. – 136 с.

Тихомиров, М. Н. Древняя Русь / М. Н. Тихомиров. – М. : Наука, 1975. – 397 с.

Токарев, С. А. Религия в истории народов мира / С. А. Токарев. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Политиздат, 1965. – 623 с.

Ульяновский, В. Церква в українськiй державi 1917–1920 рр. (доба Української Центральної Ради) : навч. посiб. / В. І. Ульяновський. – Київ : Либiдь, 1997. – 200 с.

Христианство и Русь : сб. ст. / под ред. И. Григулевича. – М. : Наука, 1988. – 136 с.

Затилюк, Я. В. Хрещення Русі князем Володимиром: конструювання історичної оповіді та її доповнення православними книжниками XII–XVI / Я. В. Затилюк // Український історичний журнал. – 2014. – № 1. – С. 40–58.

Лозинський, К. Перший київський митрополит Михаїл. До 1020-ліття хрещення Київської Руси-України / К. Лозинський / Українська культура. – 2008. – № 7. – С. 14–18.

Багдасаров, Р. Три имени Крестителя / Р. Багдасаров // Наука и религия. – 2015. – № 12. – С. 32–36.

Лобачев, В. Реформатор милостью Божией / В. Лобачев // Наука и религия. – 2015. – № 10. – С. 2–4.

Лобачев, В. Земли Русской защита и опора / В. Лобачев // Наука и религия. – 2015. – № 7. – С. 2–5.

Назаренко, А. Креститель, Строитель, Хранитель / А. Назаренко, Н. Лисовой, С. Антоненко // Наука и религия. – 2015. – № 8. – С. 2–7.

Крещение Руси глазами живописцев // Наука и религия. – 2013. – № 8. –(вкладыш).

Карпов, А. Новая вера / А. Карпов // Наука и религия. – 2013. – № 8. – С. 31–32.


Назад до списку