1-й український полк імені Богдана Хмельницького


03-05-2017
Назад до списку
Бойко, О. Д. Історія України : підручник / О. Д. Бойко. – 4-те вид., доп. – Київ : Академвидав, 2012. – 704 с.

Верстюк, В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронологічний довідник / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. – Київ : Наукова думка, 1995. – 688 с.

Винниченко, В. К. Відродження нації : історія укр. революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). Ч. 2 / В. К. Винниченко. – репр. вiдтворення вид. 1920 р. – Київ : Держполiтвидав, 1990. – 330 с.

Винниченко, В. К. Відродження нації : історія укр. революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). Ч. 3 / В. К. Винниченко. – репр. вiдтворення вид. 1920 р. – Київ : Політвидав, 1990. – 542 с.

Воронянский, А. В. История Украины : учеб. пособие / А. В. Воронянский. – Харков : Парус, 2008. – 576 с.

Гунчак, Т. Україна : перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії / Т. Гунчак. – Київ : Либідь, 1993. – 288 с.

Історія України : навч. посiб. / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, О. І. Гуржій, В. М. Даниленко та ін. ; за ред. В. А. Смолiя. – Київ : Альтернативи, 1997. – 424 c.

Історія України : навч.-метод. посіб. для семінарських занять / за ред. В. М. Литвина. – Київ : Знання, 2006. – 607 с.


 
Історія українського вiйська : з 383 ілюстраціями в тексті : В 2 ч. Ч. 1 / I. Крипякевич, Б. Гнатевич, З. Стефанов, О. Думін та ін. – репр. вид. – Київ : Україна, [1993]. – 288 с.

 
Історія українського вiйська : з 383 ілюстраціями в тексті : В 2 ч. Ч. 2 / I. Крипякевич, Б. Гатевич, З. Стефанов, О. Думін та ін. – Київ : Україна, [1993]. – 284 с.

 
Історія українського козацтва : нариси : У 2 т. Т. 2 / НАНУ, Ін-т історії України, Науково-дослідний ін-т козацтва. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 724 с.

Історія січових стрільців : воєн. - iст. нарис. – друк. за вид. 1937 р. – Київ : Україна, 1992. – 347 с.
Жуковський, А. Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові. – Львів, 1991. – 230 с.

Петровський, В. В. Історія України : неупереджений погляд: факти, міфи, коментарії / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Харків : ШКОЛА, 2007. – 592 с.

Революция на Украине по мемуарам белых / сост. С. А. Алексеев ; под ред. Н. Н. Попова. – репр. воспр. изд. 1930 г. – Київ : Политиздат Украины, 1990. – 437 с.

Україна в XX столiттi (1900–2000) : зб. документів і матеріалів / упоряд.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король, В. М. Литвин та ін. – Київ : Вища школа, 2000. – 352 с.

Гошуляк, І. Українська Центральна Рада 16 березня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. До 90-річчя від часу заснування / І. Гошуляк // Світогляд. – 2007. – № 4. – С. 2–5.

Дубов, В. Буремний час України / В. Дубов // Урядовий кур’єр. – 2012. – 22 лютого (№ 34). – С. 18.

Матвієнко, П. «В українську державність ми віруємо…» (до 125-ї річниці з дня народження Симона Петлюри) / П.Матвієнко // Слобідський край. – 2004. – 22 травня – С. 11.

Петлюра, С. Українська Центральна Рада: історичне значення та уроки / Я. Яцків // Світогляд. – 2007. – № 4. – С. 10–11.Назад до списку