«Мова – оселя буття духу»


02-03-2024
Назад до списку
I. Вступ до мовознавства
Цитата: «Усвідомлюємо, що збагнути сутність мови, її природу не так-то легко. Чи не варто задуматись над тим, що ми надто довго спрощено трактували це надзвичайно складне явище?»
Сербенська, О.А., Волощак М. Й. Актуальне інтерв`ю з мовознавцем :
140 запитань і відповідей. – Київ : Просвіта, 2001. – 204 с. – С. 11.

1. Історичне джерелознавство : підручник / Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, С. Ф. Павленко [та ін.]. – Київ : Либідь, 2003. – 488 с.
2. Історія України : навч. посіб. для вузів : гриф МОН України / В. Баран,
Я. Грицак, О. Зайцев [та ін.]. – Львів : Світ, 1996. – 488 с.
3. Чорний, Г. П. Хто ми є, українці? / Г. П. Чорний. – Київ : Ярославів Вал, 2020. – 224 с.
4. Медведєв, Ф. П. Історія української мови : іст. граматика укр. мови : учбово-метод. посібник / Ф. П. Медведєв ; Харків. держ. ун-т ім. О. М. Горького. – Харків : ХДУ ім. О. М. Горького, 1950. – 88 с.
5. Олександр Потебня: сучасний погляд, міжнар. читання (2005; Харків).
Міжнар. читання Олександр Потебня: сучасний погляд, 11–12 жовтня 2005 року : присвяч. 170-річчю від дня народж. фундатора Харків. філол. школи / Олександр Потебня : сучасний погляд, міжнар. читання (2005; Харків) ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Схід. ін-т українознав. ім. Ковальських, Харків. обл. від-ня Т-ва «Україна – Світ». – Харків : Майдан, 2006. – 224 с.
6. Мовна політика та мовна ситуація в Україні : аналіз і рекомендації / [за ред. Ю. Бестерс-Дільгер]. – 2-ге вид. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 364 с.
7. Кочерган, М. П. Загальне мовознавство : підручник : гриф МОН України / М. П. Кочерган. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Академія, 2006. – 464 с. – (Альма-матер).
8. Кочерган, М. П. Вступ до мовознавства : підручник : гриф МОН України / М. П. Кочерган. – 2-ге вид. – Київ : Академія, 2008. – 368 с. – (Альма-матер).
9. Бевзенко, C. П. Вступ до мовознавства : корот. нарис : навч. посібник : гриф МОН України / С. П. Бевзенко. – Київ : Вищ. шк., 2006. – 144 с.
10. Сербенська, О. А. Актуальне інтерв`ю з мовознавцем : 140 запитань і відповідей / О. А. Сербенська, М. Й. Волощак. – Київ : Просвіта, 2001. –
206 с.


II. Українська мова і культура мовлення
Цитата: «Мові притаманні найрізноманітніші функції – організуюча, управлінська, освітньо-виховна, естетична, дослідницька, інформаційна… Мовою спілкуємося з іншими людьми, оформляємо думки, висловлюємо свої почуття, даємо оцінку дійсності, звертаємося до Бога, розмовляємо зі собою; мова – важливий засіб пізнавання світу…».
Сербенська, О.А., Волощак М. Й. Актуальне інтерв`ю з мовознавцем :
140 запитань і відповідей. – Київ : Просвіта, 2001. – 204 с. – С. 21.

Цитата: «А нам усім, і письменним, і неписьменним, годиться знати нашу бувальщину, знать те, що думали, як боролися і як дивилися на світ наші прадіди. Годиться знати й те, що ми не вчорашні, що наше слово було колись у честі і повазі і служило до виявлювання високих думок, мудрих законів і щирого, глибокого чуття».
Франко

1. Пазяк, О. М., Кисіль, Г. Г. Українська мова і культура мовлення : навч. посібник : гриф МОН України / О. М. Позяк, Г. Г. Кисіль. – Київ : Вищ. шк., 1995. – 240 с.
2. Бабич, Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посібник : гриф МОН України / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с.
3. Сучасна українська літературна мова : підруч. для студентів вищ. навч. закл. : гриф МОН України / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас [та ін.] ; за ред. М. Я. Плющ. – 4-те вид., стер. – Київ : Вищ. шк., 2003. – 430 с.
4. Сучасна українська мова : підручник : гриф МОН України / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко [та ін.] ; за ред. О. Д. Пономаріва. –
2-ге вид., перераб. – Київ : Либідь, 2001. – 400 с.
5. Вивчаємо українську мову : універс. посібник / С. Г. Фесенко. – Донецьк : БАО, 2009. – 288 с.
6. Козачук, Г. О. Українська мова – для абітурієнтів : навч. посібник : гриф МОН України / Г. О. Козачук. – Київ : Вищ. шк., 1993. – 272 с.
7. Шевелєва, Л. А. Український правопис у таблицях : правила, винятки, приклади, коментарі, словник орфографічних труднощів : гриф МОН України / Л. А. Шевелєва ; за ред. А. О. Свашенко. – 3-тє вид., доп. – Харків : Світ дитинства, 2003. – 88 с.
8. Шевченко, Л. Ю. Сучасна українська мова : довідник / Л. Ю. Шевченко,
В. В. Різун, Ю. В. Лисенко ; за ред. О. Д. Пономаріва. – Київ : Либідь, 1993. – 336 с.
9. Гуйванюк, Н. В. Українська мова : схеми, таблиці, тести : гриф МОН України / Н. В. Гуйванюк, О. В. Кардащук, О. В. Кульбабська. – Львів : Світ, 2005. – 304 с.
10. Українська практична лексикологія, фонетика, орфографія : навч. посіб. для самост. роботи / А. П. Загнітко, Л. І. Пац, Л. І. Дубовик [та ін.]. – Донецьк : БАО, 2007. – 240 с.
11. Ужченко, В. Д. Сучасна українська мова : зб. вправ та завдань : навч. посібник : гриф МОН України / В. Д. Ужченко, Т. П. Терновська, Т. С. Маркотенко. – Київ : Вищ. шк., 2006. – 286 с.
12. Плющ, М. Я. Граматика української мови : підручник : гриф МОН України : у 2 ч. Ч. 1 : Морфеміка. Словотвір. Морфологія / М. Я. Плющ. – Київ : Вищ. шк., 2005. – 288 с.
13. Паламар, Л. М. Практичний курс української мови : навч. посібник : гриф МОН України / Л. М. Паламар, О. А. Бех. – Київ : Либідь, 1993. – 192 с.
14. Слинько, І. І. Синтаксис сучасної української мови : проблемні питання : навч. посібник : гриф МОН України / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – Київ : Вищ. шк., 1994. – 672 с.
15. Мацюк, З. О. Українська мова професійного спілкування : навч. посібник для вузів : гриф МОН України / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2008. – 352 с.
16. Ботвина, Н. В. Офіційно–діловий та науковий стилі української мови : навч. посібник / Н. В. Ботвина. – Київ : АртЕк, 1999. – 264 с.
17. Загнітко, А. П. Українське ділове мовлення : фахове і нефахове спілкування : навч.-метод. посібник / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2010. – 480 с.
18. Паламар, Л. М. Українське ділове мовлення : навч. посібник : гриф МОН України / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець. – Київ : Либідь, 1997. – 296 с.
19. Зубков, М. Г. Сучасне ділове мовлення / М. Г. Зубков. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2008. – 448 с.
20. Плетнєва, О. Л. Усне ділове спілкування : навч. посібник / О. Л. Плетнєва ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т». –Харків : ХАІ, 2008. – 51 с.
21. Токарська, А. С. Культура фахового мовлення правника : навч. посібник : гриф МОН України / А. С. Токарська. – Львів : Світ, 2003. – 312 с.
22. Мельник, Т. М. Вузлики на пам`ять : нотатки про ЗМІ початку століття / Т. М. Мельник. – Київ : Початк. шк., 2009. – 192 с.

III. Довідники і словники
Цитата: «21 лютого – Міжнародний день рідної мови»

1. Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович ; уклад. Я. Б. Тимошенко. – Київ : «KM Academia», 1994. – 256 с.
2. Осипов, П. І. Чому ми так говоримо : наук.–етимол. довідник / П. І. Осипов ; М-во освіти і науки України. – Київ : ВД «ІнЮре», 2008. – 248 с.
3. Тлумачний словник української мови : 14000 / уклад. Т. В. Ковальова,
Л. П. Коврига. – Харків : Синтекс, 2002. – 672 с.
4. Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. – Київ : Укр. Рад. Енцикл., 1977. – 776 с.
5. Універсальний словник–довідник : 30000 слів та виразів сучас. укр. мови / К. І. Приходченко. – Донецьк : БАО, 2006. – 320 с.
6. Дорошенко, М. Словник ділової мови : термінологія та фразеологія /
М. Дорошенко, М. Станіславський, В. Страшкевич ; Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. – Репр. з вид. 1930 р. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2018. – 248 с. – (Словникова спадщина України).
7. Полюга, Л. М. Словник українських морфем : близько 40000 слів / Л. М. Полюга. – Львів : Світ, 2001. – 448 с.
8. Англо–український, українсько–англійський словник = English–Ukrainian Ukrainian–English Dictionary : 60000 слів. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2011. – 640 с.


 

Назад до списку