Волі народної дзвін (до 100 річчя бою під Крутами)


23-01-2018

Винниченко, В. К. Відродження нації : історія укр. революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). Ч. 2 / В. К. Винниченко. – репр. вiдтворення вид. 1920 р. – Київ : Держполiтвидав, 1990. – 330 с.

Винниченко, В. К. Відродження нації : історія укр. революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). Ч. 3 / В. К. Винниченко. – репр. вiдтворення вид. 1920 р. – Київ : Політвидав, 1990. – 542 с.


Директивы Главного командования Красной Армии (1917–1920) : сб. док. / Ин-т воен. истории СССР ; сост. Н. М. Вьюнова, Н. И. Деева, Т. Ф. Каряева. – М. : Воениздат, 1969. – 884 с.

Жуковський, А. Державне відродження України (українська держава 1917–1920 рр.) / А. Жуковський // Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові. – Львів, 1991. – Ч. VІ. – С. 72–98.

Історія січових стрільців : воєн.-iст. нарис. – друк. за вид. 1937 р. – Київ : Україна, 1992. – 347 с.

Крисаченко, В. С. Українознавство : хрестоматiя-посiбник : у 2 кн. Кн. 2 / В. С. Крисаченко. – Київ : Либiдь, 1997. – 464 с.

Нагаєвський, І. Iсторiя української держави двадцятого столiття / І. Нагаєвський. – Київ : Український письменник, 1993. – 416 с.

Олесь, О. Під Крутами / Поезія // Ліна Костенко; Олександр Олесь; Василь Симоненко; Василь Стус. – 2-е вид., стереотип. – Київ, 2003. – С. 200–202.

Революция на Украине по мемуарам белых / сост. С. А. Алексеев, под ред. Н. Н. Попова. – репр. воспр. изд. 1930 г. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 437 с.


Тичина, П. Пам’яті тридцяти / Українська література : хрестоматія для 10 кл. // упоряд.: Т. О. Харахорін, Т. В. Ткачук. – Донецьк : БАО, 1997. – 464 с.

Україна в XX столiттi (1900–2000) : зб. документів і матеріалів / упоряд.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король, В. М. Литвин та ін. – Київ : Вища школа, 2000. – 352 с.

Юні оборонці Батьківщини // Календар знаменних і пам'ятних дат. – 2016. – № 1. – С. 50–56.

Аблицов, В. Жертвы...политического романтизма / В. Аблицов // Голос України. – 1995. – 28 января (№ 18). – С. 3.


Антончик, Л. Крути – наша слава, наша історія (Сценарій тематичного заходу) / Л. Антончик // Українська культура. – 2004. – № 1. – С. 36–37.

Верстюк, В. Ф. Українська революція: доба Центральної Ради / В. Ф. Верстюк // Український історичний журнал. – 1995. – № 5 (404). – С. 79–88.

День пам’яті героїв Крут // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2003. – 1 квартал. – Київ, 2002. – С. 49–51.

День пам’яті героїв Крут // Урядовий кур’єр. – 2002. – 29 січня. – С. 2.

Каніщев, Г. Ю. Історія одного «подвигу» (до 85-річчя бою під Крутами) / Г. Ю. Каніщев // За 
Авиакадры. – 2003. – февр.-март (№ 2/3). – С. 6.

Леонтович, О. Це вогненне слово – Крути / О. Леонтович // Урядовий кур’єр. – 2003. – 29 січня. – С. 14.

Логвиненко, Л. Пам’ятаймо про Крути. Погляд крізь роки / Л. Логвиненко // Слобідський край. – 2001. – 30 січня. – С. 3.

Нетлінна сторінка історії // Урядовий кур’єр. – 2001. – 27 січ. – С. 1.

Романовская, Т. На Аскольдовой могиле похоронили их… / Т. Романовская // Пенсионный курьер. – 2008. – 1 февр. (№ 5). – С. 14.


«Тут їх триста як шкло товариства лягло» // Голос України. – 2003. – 31 січня. – С. 1,3.

Тычына, П. «Понад все вони любили свій коханий край» / П. Тычына // Голос України. – 1995. – 31 января. – С. 1.

Хорунжий, Ю. Так увіходять до історії / Ю. Хорунжий // Урядовий кур’єр. – 1998. – 29 січ. (№ 18/19). – С. 16.

Яворський, І. Сюди печаль свою несем / І. Яворський // Урядовий кур’єр. – 1999. – 25 січня. – С. 1.
Бойко, О. Д. Історія України : підручник / О. Д. Бойко. – 4-те вид., доп. – Київ : Академвидав, 2012. – 704 с.

Воронянський, О. В. Історія України : навч. посіб. / О. В. Воронянський. – Харків : Парус, 2007. – 544 с.


Гісем, О. В. Історія України : довідник / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : Ранок, 2011. – 480 с.

Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – Київ : Генеза, 1995. – 608 с.

Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / М. С. Грушевський ; уклад.: Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк. – Донецьк : БАО, 2008. – 736 с.

Дещинський, Л. Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність : навч. посібник. Ч. 1 / Л. Є. Дещинський, А. В. Панюк. – Львів : Бескид Біт, 2002. – 216 с.

Історія України : навч. посiб. / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, О. І. Гуржій, В. М. Даниленко та ін. ; за ред. В. А. Смолiя. – Київ : Альтернативи, 1997. – 424 c.


Історія України : навч. посіб. / Г. Ю. Каніщев, Ю. І. Кісіль, В. О. Копилов, А. Ю. Кузнецов та ін. – Харків : ХАІ, 2014. – 447 с.

Історія України : навч.-метод. посіб. для семінарських занять / за ред. В. М. Литвина. – Київ : Знання, 2006. – 607 с.

Історія України та її державності : навч. посіб. / Л. Є. Дещинський, I. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич та ін. ; за ред. Л. Є Дещинського. – 3-е вид., перероб. і доп. – Львів : Бескід Біт, 2005. – 368 с.


Історія українського вiйська : з 383 ілюстраціями в тексті : В 2 ч. Ч. 1 / I. Крипякевич, Б. Гнатевич, З. Стефанов, О. Думін та ін. – репр. вид. – Київ : Україна, [1993]. – 288 с.

Історія українського вiйська : з 383 ілюстраціями в тексті : В 2 ч. Ч. 2 / I. Крипякевич, Б. Гатевич, З. Стефанов, О. Думін та ін. – Київ : Україна, [1993]. – 284 с.

Новітня історія України (1900–2000) : підручник / авт.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, М. Ю. Козицький [та ін.]. – Київ : Вища школа, 2000. – 663 с.

Петровський, В. В. Історія України : неупереджений погляд: факти, міфи, коментарії / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Харків : ШКОЛА, 2007. – 592 с.

Ігнатова, І. Державний Гімн України / І. Ігнатова // Світогляд. – 2007. – № 1. – С. 10–11.


 
Кирик, Л. Гіркий урок українського державотворення / Л. Кирик // Освіта. – 2003. – 22–29 січ. – С. 1–2.

Хлівний, А. Ще не вмерла України і слава, і воля… / А. Хлівний // Моменти. – 2012. – № 1. – С. 24–25. 


Назад к списку