День Конституції України


25-06-2018
Назад до списку
 
28 червня – День Конституції України // За авиакадры. – 2010. – № 6/7. – С. 8.

Біденко, М. Життя за законом / М. Біденко // Слобідський край. – 2008. – 28 черв. (№ 73).

Гладких, В. И. Социальные права граждан Украины: конституционно-правовой аспект : монография / В. И. Гладких. – Харьков : Факт, 2005. – 368 с.

Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – Київ : Ґенеза, 1995. – 608 с.

Козюбра, М. Конституція України: стан і перспективи вдосконалення / М. Козюбра // Політика і час. – 2007. – № 7. – С. 30–33.

 
Конституційне право України : посіб. для підготовки до іспитів / Ю. Г. Барабаш, Л. К. Байрачна, І. І. Дахова [та ін.]. – 4-те вид., перероб. та доп. – Харків : Право, 2017. – 370 с.

Мірошниченко, Ю. Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні : монографія / Ю. Р. Мірошниченко. – Киев : Фенікс, 2012. – 360 с.

Оніщенко, Н. Захист прав і свобод людини в Україні / Н. Оніщенко // Право України. – 2009. – № 4. – С. 47–54.

Слюсаренко, А. Г. Історія української конституції / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. – Київ : Знання, 1993. – 192 с.

Украина. Конституция. Конституция Украины : принята на 5-й сессии Верховной Рады Украины 28 июня 1996 г. / Украина. Конституция. – Киев : Світанок, 2007. – 47 с.

Україна. Конституція. Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. Із змінами, внесеними Законом України від 8 груд. 2004 р. №2222-ІV. Станом на 1 січ. 2006 р. / Україна. Конституція. – Київ : Міністерство юстиції України, 2006. – 126 с.

Україна. Конституцiя. Конституція України : станом на 5 жовтня 2017 року : відповідає офіц. тексту / Україна. Конституцiя. – Харків : Право, 2017. – 76 с.

Україна. Конституція. Конституція України : станом на 1 листоп. 2010 р. / Україна. Конституція. – офіц. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 88 с.

Шляхтун, П. П. Конституційне право України : підручник / П. П. Шляхтун. – Київ : Освіта України, 2010. – 592 с.


 
 
Вовканич, С. Семіотика і семантика тризуба: інформаційна візія / С. Вовканич // Вісник НАН України. – 2006. – № 8. – С. 59–65.

Вовканич, С. Семіотика Тризуба у світоглядному контексті / С. Вовканич // Світогляд. – 2008. – № 3. – С. 2–9.

Державний гімн України : попул. іст. нарис / за ред. Т. І. Моргуна. – Київ : Музична Україна, 2006. – 56 с.

Зайцев, Б. П. Герб: его роль в истории / Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль // Университеты. Наука и просвещение. – 2010. – № 3. – С. 18.

Ігнатова, І. Державний Гімн України / І. Ігнатова // Світогляд. – 2007. – № 1. – С. 10–11.

Національна символіка. – 2-е вид. – Київ : Радянська Україна, 1991. – 48 с.

Пастернак, О. Пояснення тризуба, герба Великого Київського Князя Володимира Святого / О. Пастернак ; вступ. слово та ред. Б.З. Якимовича. – Київ : Веселка, 1991. – 47 с.

Ричка, В. М. Знаки влади: організація та форми репрезентації верховної влади у Київській Русі / В. М. Ричка // Український історичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 67–83.

Савчук, Ю. Державний Прапор України / Ю. Савчук // Світогляд. – 2007. – № 1. – С. 4–5.

Твоя країна – Україна : енцикл. укр. народознав. / уклад. Н. Д. Кусайкіна. – Харків : ШКОЛА, 2009. – 496 с.
 
 

Академік Борис Євгенович Патон / Нац. акад. наук України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. – [Б. м.] : Академперіодика, [б. р.]. – 36 с.
 
Брехуненко, В. Богдан Хмельницький / В. Брехуненко. – Київ : [б. в.], 2007. – 72 с.

Васильева, Е. 100 знаменитых писателей / Е. Васильева, Ю. Пернатьев. – Харьков : Фолио, 2006. – 510 с.

Великие художники: их жизнь, вдохновение и творчество. Ч. 24. Тарас Шевченко. – Киев : Иглмосс Юкрейн, 2003. – 31 с.

 
Гоян, Я. Титани нації : [Т. Шевченко, І. Франко, Леся Українка] / Я. Гоян // Пам'ять століть. – 2004. – № 3/4. – С. 59–66.

Гундорова, Т. Невідомий Іван Франко: грані і змарагду / Т. Гундорова. – Київ : Либідь, 2006. – 360 с.

Гуць, М. В. Леся Українка: життя і творчість / М. В. Гуць, Н. Л. Россошинська. – Київ : Рад. школа, 1979. – 280 с.

Дашкевич, Я. Р. Постаті = Personages : нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Р. Дашкевич. – 2-ге вид., випр. й доп. – Львів : Піраміда, 2007. – 808 с.

Дей, О. І. Іван Франко: життя і діяльність / О. І. Дей. – Київ : Дніпро, 1981. – 355 с.

Драч, І. Ф. Григорій Сковорода : біографічна повість / І. Ф. Драч, С. Б. Кримський, М. В. Попович ; за ред. В. М. Нічика. – Київ : Молодь, 1984. – 214 с.

Золотусский, И. П. Гоголь / И. П. Золотусский. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Молодая гвардия, 1984. – 352 с.

Іван Франко : документальні фотографії. – 2-ге вид., доп. – Львів : Каменяр, 1971. – 100 с.

Історичні постаті України : історичні нариси / упоряд. О. В. Болдирєв. – Одеса : Маяк, 1993. – 384 с.

Коба, С. Л. Олександр Довженко: життя і творчість / С. Л. Коба. – Київ : Дніпро, 1979. – 195 с.

Коваленко, О. Ліна Костенко: гімнів не пишу і орденів не приймаю / О. Коваленко // Освіта України. – 2005. –1 квіт. – С. 1, 10, 12.

Копиленко, О. Л. "Українська iдея" М. Грушевського: iсторiя i сучаснiсть / О. Л. Копиленко. – Київ : Либiдь, 1991. – 184 с.

Костенко, А. И. Леся Украинка : пер. с укр. / А. И. Костенко. – М. : Молодая гвардия, 1971. – 352 с.

Костенко, А. І. Леся Українка / А. І. Костенко. – Київ : А.С.К., 2006. – 512 с.

Костенко, Л. В. Записки українського самашедшого / Л. В. Костенко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 416 с.

Кочерга, І. А. Ярослав Мудрий: драматична поема / І. А. Кочерга ; упоряд. та післямова Л. С. Дем'янівська. – Київ : Дніпро, 1981. – 148 с.

Лощиц, Ю. М. Сковорода / Ю. М. Лощиц. – М. : Молодая гвардия, 1972. – 224 с.

Марьямов, А. М. Довженко / А. М. Марьямов. – М. : Молодая гвардия, 1968. – 383 с.

Михед, П. В. Апостол живих душ (До 200-річчя від дня народження Миколи Гоголя) / П. В. Михед // Вісник НАН України. – 2009. – № 4. – С. 40–59.

Мочалов, И. И. В. И. Вернадский – человек и мыслитель / И. И. Мочалов. – М. : Наука, 1970. – 176 с.

Осипов, К. Богдан Хмельницкий / К. Осипов. – 2-е изд., перераб. – М. : Мол. гвардия, 1948. – 480 с.

Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних : матеріали круглого столу / за ред. Т. В. Шаповаленко. – Харків : Прапор, 2006. – 164 с.

Рихтік, А. Видатний учений, винахідник, організатор науки / А. Рихтік // Дати і події. – 2018. – № 2. – С. 98–101.

Самородов, В. М. В. І. Вернадський та В. Г. Короленко: у поєднанні доль та поглядів / В. М. Самородов, С. Л. Кигим, Л. В. Ольховська ; за заг. ред. В. М. Самородова. – Полтава : РВВ ПДАА, 2013. – 60 с.

Семененко, В. И. Неизвестная любовь известных украинцев / В. И Семененко. – Харьков : ШКОЛА, 2010. – 160 с.

Скляренко, В. М. 100 знаменитых женщин / В. М. Скляренко, Т. В. Иовлева, В. А. Мац. – Харьков : Фолио, 2007. – 510 с.

Сергійчук, В. Що дала Україна світові / В. Сергійчук. – Київ : ПП Сергійчук М.І., 2008. – 288 с.

Степанов, А. Н. Николай Васильевич Гоголь: биография писателя : пособие для учащихся / А. Н. Степанов. – М. ; Л. : Просвещение, 1966. – 136 с.

 
Сто великих украинцев / М. А. Гнатюк, Л. П. Громовенко, О. В. Ламонова [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – М. ; Киев : Вече : Орфей, 2002. – 592 с.

Тарас Шевченко: документи і матеріали 1814–1963 / упоряд. І. Л. Бутич, Я. Р. Дашкевич, Ф. К. Сарана, Г. С. Сизоненко, А. Г. Сісецький, В. С. Скорина. – Київ : Держ. вид-во політ. літ. УРСР, 1963. – 567 с.

Хакало, О. Колиска генія. 12 вересня виповнюється 110 років від дня народження великого українського кінорежисера Олександра Довженка / О. Хакало // Українська культура. – 2004. – № 8. – С. 10–11.

Хинкулов, Л. Ф. Тарас Шевченко / Л. Ф. Хинкулов. – 3-е изд., перер. – М. : Молодая гвардия, 1966. – 320 с.
Чухліб, Т. Пилип Орлик / Т. Чухліб. – Київ : [б. в.], 2008. – 64 с.

Шаповал, Ю. Михайло Грушевський / Ю. Шаповал, І. Верба. – Київ : Альтернативи, 2005. – 352 с.


Назад до списку