«Вища освіта – елітна освіта»


01-01-2014
Назад к списку
(1 вересня – День знань)
I. Вища школа в Україні: шляхи розвитку

Цитата: «Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами, собственным напряжением».

А. Дистервег


1. Вища осіта в контексті національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки / Е. Суліма // Вища школа. – 2012. – № 3. – С. 7–15.

2. Вища освіта в Україні : навчальний посібник: гриф МОН / В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степко [та ін.] ; под ред. В.Г. Кремень., С.М. Ніколаєнко. – К. : Знання, 2005. – 327 с.

3. Вища освіта у вітчизняних системах навчання та економіки / Ю. Зіньковський // Вища школа. – 2011. – № 9. – С. 16–26.

4. Вищі навчальні заклади України. Ч. 2 / МОН України ; Ред. І. О. Вакарчук , В. Д. Шинкарук, Я. Я.Болюбаш [та ін.] – К. : [б.в.], 2008. – 536 с.

5. Высшее образование как основа цивилизационного развития государства: проблемы и перспективы: Совместное засед. Совета Сев.-Вост. науч. центра НАН и МОН Украины и Совета ректоров вузов III-IV уровня аккредитации Харьк. региона 12 февр. 2010 // Новий колегіум. – 2010. – № 1/2. – С. 3–26.

6. Дискурс модернізації освіти: чи впізнана освітня реальність? / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа. – 2012. – № 1. – С. 32–42.

7. Образование ХХІ века в эпицентре духовных коллизий / В. И. Астахова // Университеты. Наука и просвещение. Альманах. – 2008. – № 1. – С. 12–19.

8. Освіта як чинник соціокультурного розвитку особистості / О. Линовицька // Вища освіта України. – 2011. – № 2. – С. 20–26.

9. Права та обов’язки студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації : зб. основних нормативних актів (станом на 2 квітня 2008 року) / МОН України ; Нац. юридична акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2008. – 616 с.

10. Реформа університетської освіти в контексті Болонських домовленостей / Т. Жижко // Вища освіта України. – 2010. – № 2. – С. 28–35.

11. Стратегія розвитку освіти України : початок ХХІ століття / С. М. Ніколаєнко. – К. : Знання, 2006. – 253 с.

12. Студент у законодавчому просторі вищої освіти : зб. нормативно-правових актів / МОНУ, Проф. спілка працівників освіти і науки України, Асоціація правозахисних організаторів студентів України; за заг. ред. І.О. Вакарчука. – К. : Знання України, 2008. – 410 с.

13. Сучасна вища школа: to be or not to be? / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа. – 2011. – № 7/8. – С. 74–83. – 10 назв.

14. Сьогодення університетської науки / В. Савчук // Вища школа. – 2012. – № 1. – С. 15–23.

15. Трансформація університету в Україні за часів її незалежності / М. Поляков, В. Савчук // Вища школа. – 2011. – № 10. – С. 62–70.

16. Україна. Закони. Закон України "Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" : проект / Україна. Закони. – К. : Київський ун-т права НАНУ, 2008. – 136 с.

17. Университеты "третьей волны" : социокультурная миссия / В. С. Бакиров // Университеты. Наука и просвещение. Альманах. – 2012. – № 1. – С. 22–30.

18. Університети в пошуках нової стратегії / В. С. Бакіров // Университеты.Наука и просвещение. Альманах. – 2008. – № 1. – С. 8–11.

19. Університети: роль та місце в інноваційній системі України / З. Логвін, В. Левін // Вища школа. – 2012. – № 1. – С. 24–31.

20. Університетська освіта : навч. посібник: гриф МОН України / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Л. М. Томаневич ; МОНУ, Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 375 с. – (Вища освіта в Україні).

21. Управління університетом в умовах модернізації освіти / І. Прокопенко // Новий колегіум. – 2011. – № 2. – С. 24–27.

II. Харків – найпотужніший науковий і освітній центр

Цитата: «Учись, ибо в превратностях жизни только знания останутся всегда с тобой».

Абу Муин Насир Хосров


22. Харьковский политехнический : на рубеже тысячилетий / Л. Л. Товажнянский, В. И. Николаенко, В. В. Морозов [и др.]. – Х. : Прапор, 2000. – 384 с.

23. Харьковский политехнический : события и факты / под ред. Ю.Т. Костенко. – Х. : Прапор, 1999. – 336 с.

24. Харьковский политехнический : ученые и педагоги / Ю. Т. Костенко, В. В. Морозов, В. И. Николаенко [и др.]. – Х. : Прапор, 1999. – 352 с.

25. Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди / ред. І.Ф. Прокопенко. – Х. : ОВС, 2001. – 176 с.

26. Харківський державний медичний університет 1805–2005 : історія / за ред. А.Я. Циганенка. – Х., 2005. – 749 с.

27. Історія та сучасність : 70-річчя діяльності Харьковського державного автомобільно-дорожнього технічного університету. – Х. : Видавництво ХДАДТУ, 2000. – 113 с.

28. 90 років Харківському гуманітарно-педагогічному інституту / МОНУ, Харківська обл. рада, Харківська обл. держ. адміністрація; під заг. ред. Г.Ф. Пономарьової. – Х. : [б. в.], 2010. – 314 с.

29. История Украинской инженерно-педагогической академии : 50-летнему юбилею Украинской инженерно-педагогической академии посвящается / С. Ф. Артюх. – Х. : Прапор, 2007. – 352 с.

30. ХАДІ – одна сім'я : збірник історичних нарисів / В. Ковальов. – Х. : Видавництво ХДАДТУ, 2000. – 194 с.

31. Харківський національний університет радіоелектроніки: ми працюємо для майбутнього / М. Бондаренко // Вища школа. – 2009. – № 5. – С. 3–20.

32. Харківська державна академія культури : до 80-річчя з дня заснування: монографія / В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко [та ін.] ; Мін-во культури і туризму України, ХДАК. – Х. : ХДАК, 2009. – 196 с.

33. История ХИСИ-ХГТУСА в лицах / под ред. Н.С. Болтских. – Х. : [б.и.], 2005. – 272 с. – (Выпускники украинских вузов).

34. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за 200 років / В. С. Бакіров, В. М. Духопельников, Б. П. Зайцев [та ін.]. – Х. : Фоліо, 2004. – 750 с.

III. ХАІ – це історія, сьогодення, майбутнє.

Цитата: «ХАИ – единственный институт Украины, осуществляющий комплексную подготовку специалистов для авиационно-космической отрасли. Уровень подготовки студентов университета имеет наивысшую оценку и признан всем мировым авиационным сообществом».

В.А. Богуслаев, председатель совета директоров ОАО «Мотор-Сич»


35. Державний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». ХАІ-70 : [нариси з історії] / [ред. кол. С. А. Арасланов, К. В. Безручко, М. В. Білан, І. П. Внуков, В. Є. Гайдачук, В. Ф. Деменко, А. І. Долматов, Ю. І. Жебель, В. М. Ілюшко, Я. С. Карпов, В. В. Кириченко, В. Д. Кожухов, Т. М. Колесникова, В. О. Копилов, В. С. Кривцов, Л. О. Кузьменко, А. С. Кулік, Л. О. Малашенко, М. В. Нечипорук, Я. В. Сафронов, О. А. Сідаченко, В. Т. Сікульський, О. Є. Федорович, Т. П. Цепляєва, Ю. С. Шошин ; за заг. ред. В. С. Кривцова]. – Х. : Оригинал, 2000. – 320 с. : іл.

36. Мы из ХАИ : 45-летию окончания ХАИ – посвящается : о жизни выпускников 1962 года моторостроительного факультета. 1956 г. – 1962 г. – 2007 г. / [сост. В. М. Аксенов и др.]. – Запорожье : [б. и.], 2007. – 232 с.

37. Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» : 1970-2010 / Вступ. ст. В. С. Кривцова. – Х. : ХАИ. – 82 с. – ил.

38. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». Становленння та розвиток : у 2 кн. :Кн. 1 / В. С. Кривцов, М. В. Нечипорук, Т. В. Артьомова . – Х. : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2010. –400 с.

39. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». Становлення і розвиток : Книга 1 / В. С. Кривцов, М. В. Нечипорук, Т. В. Артьомова / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т». – Х. : ХАІ, 2012. – 2012. – 400 с. – іл.

40. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». ХАІ-75 / [редкол. В. С. Кривцов, Я. С. Карпов, В. Ф. Деменко, К. В. Безручко, О. В. Гайдачук, М. В. Нечипорук, В. Т. Сікульський]. – Х. : ХАІ, 2005. – 656 c.

41. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» : [реклам. проспект] / Вступ. слово В. С. Кривцова. – Х. : ХАИ. – 59 с. – іл.

42. Образование и наука в ХАИ – сплав мудрости опіта и єнергии мечтателей / Я. С. Карпов // Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». ХАІ-75 / [ред. кол. В. С. Кривцов та ін.]. – Х., 2005. – С. 568-572.

43. Успіхи та досягнення Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» / К. В. Безручко // За авиакадры. – 2002. – № 12. – С. 1–3.

44. ХАИ на международной арене : направления научной и образовательной деятельности университета / В. Т. Сикульский // За авиакадры. – 2005. – № 3. – С. 5.

45. ХАИ-75. Кафедра менеджмента : История создания и развития. Годы 1930-2005 / Под общ. ред. И. В. Чумаченко / Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» / . – Х. : Основа, 2005. – 160 с. – Библиогр. : 8 назв.

46. ХАИ-80. Кафедра менеджмента : История создания и развития (1930-2010 годы) / И. В. Чумаченко, И. Н. Кадыкова, Н. В. Доценко [и др.] / Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» / . – Х. : Основа, 2010. – 235 с. – Библиогр. : 11 назв.

47. ХАІ – дійсність і майбутнє / В. С. Кривцов // Державний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». ХАІ-70 : [нариси з історії] / [за заг. ред. В. С. Кривцова]. – Х., 2000. – С. 64–67.

48. ХАІ – майбутнє України : [реклам. проспект] / Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» ; вступ. слово В. С. Кривцова. – Х. : ХАИ, 2010. – 17 с. – іл.

49. ХАІ – це історія, сьогодення і майбутнє / В С. Кривцов // Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». ХАІ-75 / [ред. кол. В. С. Кривцов та ін.]. – Х., 2005. – С. 122-141.

50. Харківський регіон – найпотужніший науковий і освітній центр // Новий колегіум. – 2009. – № 2. – С. 14–16.

51. Шляхи звитяги / А. М. Грінченко // Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». ХАІ-75 / [ред. кол. В. С. Кривцов та ін.]. – Х., 2005. – С. 61-81.


Назад к списку