Світовий простір України


01-01-2014
Назад к списку
I. «Ще не вмерла України і слава, і воля»

Цитата: «Україна стане колись новою Грецією; прекрасне осоння цього краю, весела вдача народу, його музичний хист, родюча земля колись прокинуться…».

Й. Гердер, німецький філософ і письменник


1. Державний гімн України : попул. істор. нарис / за ред. Т. І. Моргуна. – К. : Музичн Україна, 2006. – 56 с.

2. Конституційне право України : підруч. для студентів юридичних спеціальностей вузів / за ред. В. Ф. Погорілка. – К. : Наукова думка, 2003. – 733.

3. Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – К. : Генеза, 1995. – 608 с.

4. Слабошпицький, М. Ф. З голосу нашої Кліо / М. Ф. Слабошпицький. – К. : Махаон, 2003. – 224 с. – (Події і люди української історії).

5. Велика історія України від найдавніших часів : у 2-х т. Т. 1. – К. : Глобус, 1993. – 352 с.

6. Журавльов, Д. В. Україна та Росія : як брати горщики побили / Д. В. Журавльов. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2009. – 352 с.

7. Сергійчук, В. І. Іменем війська Запорозького : українське козацтво в міжнародних відносинах XVI – середини XVII століття / В. І. Сергійчук. – К. : Україна, 1991. – 253 с.

8. Овсій, І. О. Зовнішня політика України: від давніх часів до 1944 року : навч. посіб. для студентів гуманітарних спец. вищ. навч. закладів / І. О. Овсій. – 2-е вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 240 с.

9. Реабілітовані історією : Харківська область : у 27 т. Т. 1. Ч. 1 / ДП «Редакційно-видавнича група Харківського тому серії “Реабілітовані історією». – К. ; Х. : Оригінал, 2005. – 800 с. : іл.

10. Основи етнодержавознавства : підруч. для студентів гуманітарних спец. вищ. закл. освіти / за ред. Ю. І. Римаренка. – К. : Либідь, 1997. – 656 с.

II. Що дала Україна світові

Цитата: «Будь-яка історична доба вирізняється неповторними й самобутніми подіями, явищами та процесами. Саме вони складають унікальний візерунок епохи, який залишається в пам’яті прийдешніх поколінь. Та найприкметнішою рисою кожного часу є видатні постаті, з якими асоціюється певна історична доба».

Смолій В. А. Микола Костомаров: віхи життя і творчості. – К. : Вища шк., 2005. – С. 5.


1. Сергійчук, В. Що дала Україна світові / В. Сергійчук. – К., 2008. – 288 с.

2. 100 великих загадок Украины / Е. А. Попельницкая, В. В. Петренко [и др.]. – К. : Арий, 2007. – 496 с. : ил.

3. 100 великих украинцев / М. А. Гнатюк, Л. П. Громовенко [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Вече; К. : Орфей, 2002. – 592 с. – (100 великих).

4. Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2-х т. Т. 1. – К. : ЄВРОІМІДЖ, 2002. – 896 с. : іл. – (Золоті імена України).

5. Им славу дала Украина : 1917-1920 / П. С. Сохань, В. М. Даниленко [и др.]. – К. : Политиздат Украины, 1989. – 182 с.

6. Хейфец, М. Украинские силуэты / М. Хейфец. – [Б. м.] : Сучасність,1983. – 288 с.

7. Журавльов, Д. В. Мазепа : людина, політика, легенда / Д. В. Журавльов. – Х. : Фоліо, 2007. – 382 с. – (Історичне досьє).

8. Замлинский, В. А. Богдан Хмельницкий / В. А. Замлинский. – М. : Мол. гвардия, 1989. – 336 с. : ил. – (ЖЗЛ. Сер. биогр. Вып. 9 (698)).

9. Шаповал, Ю. Михайло Грушевський / Ю. Шаповал, І. Верба. – К. : Видав. дім «Альтернативи», 2005. – 352 с. : іл. – (Особистість і доба).

10. Смолій, В. А. Микола Костомаров : віхи життя і творчості : енцикл. довід. / В. А. Смолій, Ю. А. Пінчук, О. В. Ясь ; за ред. В. А. Смолія. – К. : Вищ. шк., 2005. – 543 с. : іл.

11. Реєнт, О. П. Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. – Х. : Фоліо, 2007. – 415 с. – (Історичне досьє).

12. Бєсов, Л. М. Наука і техніка в історії суспільства : навч. посіб. / Л. М. Бєсов. – Х. : Золоті сторінки, 2011. – 464 с.

III. Провідники духовності в Україні.

Цитата: «Наша Батьківщина благає допомоги красномовства, бо так багато її преславних подвигів поминається глибокою мовчанкою».

Феофан Прокопович


1. Провідники духовності в Україні : довід. / за ред. І. Ф. Кураса. – К. : Вищ. шк., 2003. – 783 с.

2. Попович, М. Нарис історії культури України / М. Попович. – К. : АртЕк, 1999. – 728 с.

3. Українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / Л. Є. Дещинський, Я. Я. Денисов [та ін.] ; за ред. Л. Є. Дещинського. – 4-е вид., перероб. і доп.. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 304 с.

4. Шевченко, Т. Усі твори в одному томі / Т. Шевченко. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2007. – 824 с. – (Поет, поличка «Перуна»).

5. Белебеха, І. Українська еліта / І. Белебеха. – Х. : Березіль, 1999. – 346 с.

6. Культурна спадщина Слобожанщини : історія та краєзнавство : зб. наук.-попул. ст. Ч. 1 / ХДАК. – Х. : Курсор, 2003. – 167 с. : іл.

7. Культурна спадщина Слобожанщини : культура і мистецтво : зб. наук.-попул. ст. Ч. 2 / ХДАК. – Х. : Курсор, 2004. – 194 с. : іл.

8. Березіль. – 2007. – № 9-10.

9. Вітчизна. – 2007. – № 5-6.

10. Дніпро. – 2011. – № 9.

11. Художники України. – 2007. – № 21(101).


Назад к списку