Свято державотворення


01-01-2014
Назад к списку
1. 23 серпня – День Державного Прапора України

1. Сергійчук, В. І. Доля української символіки / В. І. Сергійчук. – К. : Знання, 1990. – 48 с.

2. Національна символіка : Пам’ятки України. Кн. 1. – 2-е вид. – К. : Радянська Україна, 1991. – 48 с.

3. Савчук, Ю. Державна символіка Батьківщини / Ю. Савчук // Світогляд. – 2007. – № . – С. 4–11.

2. 24 серпня – День незалежності України

1. Україна. Конституція // Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року ; із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222–IV ; станом на 1 січня 2006 року : офіц. вид. – К., 2006. – 124 с.

2. Кульчицький, В. С. Історія держави і права України : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. С. Кульчицький, М. І. Настюк, Б. Й. Тищик. – Л. : Світ, 1996. – 296 с.

3. Кормич, Л. І. Історія України від найдавніших часів і до ХХI століття : навч. посіб. / Л. І. Кормич, В. В. Багацький. – 4-е вид. – Х. : Одіссей, 2004. – 480 с.

4. Історія України та її державності : навч. посіб. / І. Є. Дещинський, І. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич та ін. – 3-е вид., перероб. і допов. – Л. : Бескид Біт, 2005. – 368 с.

5. Сосса, Р. І. Історія картографування території України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. І. Сосса. – К. : Либідь, 2007. – 336 с.

6. Новітня історія України (1900–2000) : підруч. для студ. істор. спец. вищ. навч. закл. / А. Г. Слюсаренко, В. Г. Гусев, В. П. Дрожжин та ін. – К. : Вища школа, 2000. – 663 с.

7. Шевчук, В. П. Історія української державності: курс лекцій : навч. посіб. / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – К. : Либідь, 1999. – 480 с.

8. Петровський, В. В. Історія України. Неупереджений погляд. Факти, міфи, коментарі / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Х. : ШКОЛА, 2007. – 592 с.

9. Касьянов, Г. В. Україна 1991-2007 : нариси новітньої історії / Г. В. Касьянов. – К. : Наш час, 2007. – 432 с.

10. Політична історія України. ХХ століття. У 6. Т. 6. Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / за ред. І. Ф. Кураса [та ін.]. – К. : Генеза, 2003. – 696 с.

11. Бойко, О. Д. Історія України : навч. посіб. / О. Д. Бойко. – 3-тє вид., доп. – К. : Академвидав, 2008. – 688 с.

12. Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – К. : Генеза, 1995. – 608 с.

13. Жуковський, А. Нарис iсторiї України : пiдруч. для шк. : гриф МОН України / А. Жуковський, О. Субтельний ; под ред. Я. Грицака, О. Романіва. – Л. : Наук. т-во iм. Т. Шевченка, 1992. – 230 с.

14. Журавльов, Д. В. Україна та Росія : як брати горщики побили / Д. В. Журавльов. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2009. – 352 с.

15. Історія України: джерельний літопис / за ред.: В. І. Червінського, М. І. Обушного. – К. : ДП Дирекція ФВД, 2008. – 800 с.

16. Не поступитися принципами : антологія пам’яті // Українська культура. – 2007. – № 12. – С. 4–5.

17. Морозов, О. Ф. Історичні, соціально-економічні результати та засади розвитку сучасної України // О. Ф. Морозов // Винахідник і раціоналізатор. – 2009. – № 2. – С. 26–30.

18. Сенченко, Н. Независимость Украины и средства массовой информации / Н. Сенченко // Персонал. – 2005. – № 9. – С. 10–19.

19. Выбор Украины: гость – посол Украины в России Олег Демин // Международная жизнь. – 2007. – № 11. – С. 68–87.

20. Куликов, Д. Россия без Украины, Украина без России / Д. Куликов // Финансовые риски. – 2006. – № 4 (45). – С. 5–20.

21. Каганець, І. Як створити державу нової епохи / І. Каганець // Українська культура. – 2008. – № 5. – С. 8–9.

22. Калиновська, Н. Примножили славу України / Н. Калиновська // Українська культура. – 2005. – № 3–4. – С. 24–25.

23. Сергійчик, В. Цілість землі рідної і народу – одвічно в серці та помислах / В. Сергійчук // Українська культура. – 2008. – № 1. – С. 3.

24. Величко, Ю. Ми обрали незалежність / Ю. Величко, Є. Ходун, Л. Лисенко // Губернія. – 2005. – № 11. – С. 4–11.


Назад к списку