"Рідна мова – життя духовна основа"


01-01-2014
Назад к списку

"Все в тобі з’єдналося, злилося –
Як і поміститися в одній! –
Шепіт зачарований колосся,
Поклик із катами на двобій.

Ти даєш поету дужі крила,
Що підносять правду в вишину,
Вченому ти лагідно відкрила
Мудрості людської глибину.

І тобі рости й не в’язнуть зроду,
Квітувать в поемах і віршах,
Бо в тобі – веикого народу
Ніжна і замріяна душа."

В. А. Симоненко

1. Бевзенко, С. П. Вступ до мовознавства : короткий нарис / С. П. Бевзенко. – К. : Вища школа, 2006. – 143 с. : іл.

2. Жлуктечко, Ю. А. Изучаем украинский язык : самоучитель / Ю. А. Жлуктенко, Е. А. Карпиловская, В. И. Ярмак. – 2-е изд. – К.: Либідь, 1992. – 216 с.

3. Иванова, Л. П. Курс лекций по общему языкознанию / Л. П. Иванова. – К. : Освіта України, 2006. – 312 с.

4. Исиченко, Ю. А. Самоучитель украинского языка / Ю. А. Исиченко, В. С. Калашник, А. А. Свашенко. – 3-е изд. перераб. и доп. – К. : Вища школа, 1993. – 287 с.

5. Кочерган, М. П. Вступ до мовознавства : підручник / М. П. Кочерган. – К. : Академія, 2002. – 368 с. – (Альма-матер)

6. Лісна, О. О. Вивчаємо українську самостійно : навч. пос. / О. О. Лісна. – К .: М-во оборони України, 1992. – 160 с.

7. Медведєв, Ф. П. Історія української мови / Ф. П. Медведєв. – Х. : ХДУ ім. О. М. Горького, 1950. – 88 с.

8. Мовознавство. – 2009. – № 5 (вересень-жовтень)

9. Ющук, И. Ф. Украинский язык для начинающих / И. Ф. Ющук. – К.: Просвіта, 1992. – 100 с.

10. Ющук, И. Ф. Я выучу украинский язык: учеб. пос. / И. Ф. Ющук. – К. : Освіта, 1992. – 334 с.

Граматика української мови

Цитата: "Грамматика повелевает даже царями".

Мольер

1. Гуйванюк, Н. В. Українська мова : схеми, таблиці, тести / Н. В. Гуйванюк, О. В. Кардащук, О. В. Кульбабська. – Львів : Світ, 2005. – 304 с.

2. Козачук, Г. О. Українська мова : практикум / Г. О. Козачук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа, 2008. – 414 с.

3. Кононенко, П. П. Українська мова : навч. пос. / П. П. Кононенко, Л. О. Кадомцева , Л. І. Мацько. – 3-тє вид., перероб. – К. : Либідь, 1992. – 224 с.

4. Мельник, Т. М. Вузлики на пам’ять : нотатки про ЗМІ початку століття / Т. М. Мельник. – К. : Поч. школа, 2009. – 192 с.

5. Олійник, О. Б. Знаки-чаклуни : навч. пос. / О. Б. Олійник. – К.: Хрещатик, 1994. – 88 с.

6. Плющ, М. Я. Граматика української мови : Ч. 1. Морфеміка. Словотвір. Морфологія. – К.: Вища школа, 2005. – 286 с.

7. Стефанцев, М. П. Орфографічний словник : посібник для учнів поч. класів сер. шк. / М. П. Стефанцев. – 11-те вид. – К. : Радянська школа, 1971. – 168 с.

8. Ужченко, В. Д. Сучасна українська мова : зб. вправ і завдань / В. Д. Ужченко, Т. П. Тернавська, Т. С. Маркотенко. – К. : Вища школа, 2006. – 286 с.

9. Українська практична лексикологія, фонетика, орфографія / А. П. Загнітко, Л. І. Пац, Л. І. Дубовик, О. Г. Важеніна. – Донецьк: БАО, 2007. – 240 с.

10. Український правопис / під ред. О. А. Кітеля. – 4-те вид., випр. і доп. – К. : Наукова думка, 1993. – 240 с.

11.  Шевченко, Л. Ю. Сучасна українська мова : довідник / Л. Ю. Шевченко, В. В. Різун, Ю. В. Лисенко; за ред. О. Д. Пономаріва. – К. : Либідь, 1993. – 336 с.

12.  Ющук, І. П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – 4-те вид. – К. : Освіта, 2000. – 254 с.

Культура української мови

Цитаты: "Для формування менталітету, ділового іміджу сучасного українського інтелігента, ділової людини важлива роль відводиться правилам мовленнєвого етикету та їхнього використання у професійній діяльності, правилам ведення телефонних розмов, справочинства українською мовою, що, безумовно, впливає на авторитет ділової людини…".

Загнітко А. П., Данилюк І. Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: БАО, 2007. – С. 4

1. Антоненко-Давидович, Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-Давидович. – К. : КМ Academia, 1994. – 254 с.

2. Бабич, Н. Д. Практична стилістика і культура української мови: навч. пос. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с.

3. Коваль, А. П. Культура ділового мовлення : писемне та усне ділове спілкування / А. П. Коваль. – К .: Вища школа, 1974. – 224 с.

4. Культура української мови : довідник / за ред. В. М. Русанівського. – К. : Либідь, 1990. – 304 с.

5. Мацюк, З. Українська мова професійного спілкування / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2008. – 352 с.

6. Пазяк, О. М. Українська мова і культура мовлення : навч. пос. / О. М. Пазяк, Г. Г. Кисіль. – К. : Вища школа, 1995. – 239 с.

7. Токарська, А. С. Культура фахового мовлення правника: навч. пос. / А. С. Токарська, І. М. Кочан. – Львів: Світ, 2003. – 312 с.

Українське ділове мовлення

Цитата: "Українське справочинство вже двадцять років активно розвивається, удосконалюється, розширюється. Саме тому доцільно залучати найкращі зразки української мовної творчості до ділового мовлення.
Упровадження правил і норм сучасної української літературної мови у сфери суспільного, політичного, освітнього, правового життя – це завдання для багатьох спеціалістів: лінгвістів, юристів, економістів, психологів. Тільки використовуючи досвід і знання коллективу компетентних спеціалістів, можна складати насправді грамотні документи"

І. Б. Іванова Українське ділове мовлення. Мова ділових паперів Фахове ділове мовлення. – Х.: Парус, 2009. – С. 3

1. Бибик, С. П. Ділові документи та правові папери / С. П. Бибик, Г. М. Сюта. – Х. : ФОЛІО, 2008. – 493 с. – (Бібліотека державної мови)

2. Ботвина, Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови : навч. пос. / Н. В. Ботвина. – К. : АртЕк, 1999. – 264 с.

3. Загнітко, А. П. Українське ділове мовлення : професійне і непрофесійне спілкування / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк: БАО, 2007. – 480 с.

4. Зубков, М. Г. Сучасна українська ділова мова / М. Г. Зубков. – Х.: ТОРСІНГ, 2005. – 448 с.

5. Іванова, І. Б. Українське ділове мовлення. Мова ділових паперів. Фахове ділове мовлення / І. Б. Іванова. – Х.: Парус, 2009. – 320 с.

6. Максименко, В. Ф. Сучасна ділова українська мова: підручник / В. Ф. Максименко. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 448 с.

Словники

Цитата: "Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова. Ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподівання, розум, досвід, почування"

П. Мирний

1. Бурячок, А. А. Словник українських рим / А. А. Бурячок, І. І. Гурин . – К. : Наукова думка, 1979. – 338 с.

2. Короткий тлумачний словник української мови / уклад. Д. Г. Гринчишин, Л. Л. Гумецька, В. Л. Карпова та ін. – К. : Радянська школа, 1978. – 296 с.

3. Орфоепічний словник / уклад. М. І. Погрібний. – К. : Радянська школа, 1984. – 629 с.

4. Полюга, Л. М. Словник українських морфем / Л. М. Полюга. – Львів : Світ, 2001. – 448 с.

5. Сікорська, З. С. Українсько-російський словотворчий словник / З. С. Сікорська. – К. : Радянська школа, 1985. – 188 с.

6. Словарь української мови : Т.1 / упоряд. Б. Грінченко. – К., 1907. – репринтне вид. – 496 с.

7. Тлумачний словник української мови / уклад. Т. В. Ковальова, Л. П. Коврига. – Х. : Синтекс, 2002. – 672 с.

8. Українсько-російський екологічний тлумачний словник / упор. А. М. Котляр. – Х. : Факт, 2005. – 336 с. – (Словник фахівця)

Інша література

Цитата: "Для формування менталітету, ділового іміджу сучасного українського інтелігента, ділової людини важлива роль відводиться правилам мовленнєвого етикету та їхнього використання у професійній діяльності, правилам ведення телефонних розмов, справочинства українською мовою, що, безумовно, впливає на авторитет ділової людини…"

А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: БАО, 2007. – С. 4

1. Зубков, М. Г. Мова ділових паперів : комплексний довідник / М. Г. Зубков. – Х. : Фоліо; Майдан, 2001. – 288 с.

2. Нелюба, А. М. Сучасна українська ділова мова : зб. вправ і матеріалів / А. М. Нелюба. – Х. : Рубікон, 1994. – 48 с.

3. Олейник, И. С. Украинско-русский и русско-украинский фразеологический словарь / И. С. Олейник. – К. : Радянська школа, 1971. – 352 с.

4. Паламар, Л. М. Мова ділових паперів : практ. посіб. / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець. – 4-те вид. – К. : Либідь, 2000. – 296 с.

5. Плотницька, І. М. Ділова українська мова / І. М. Плотницька. – 3-тє вид. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 256 с.

6. Сучасна українська літературна мова : стилістика / за ред. І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1973. – 588 с.

7. Тараненко, А. А. Русско-украинский словарь для деловых людей / А. А. Тараненко, В. М. Брицын. – К. : Український письменник, 1992. – 214 с.

8. Українське ділове мовлення : підручник / Є. І. Світлична, А. А. Берестова, А. Є. Прийомко, О. Ю. Броникова. – Х. : НФАУ, 2000. – 320 с.

9. Українсько-російсько-англо-німецький тлумачний та перекладний словник термінів ринкової економіки / під ред. Т. Р. Кияка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Обереги, 2003. – 621 с.

10. Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення : навч. пос. / С. В. Шевчук. – К. : Вища школа, 1997. – 271 с.


Назад к списку