Провідна роль громадян у формуванні місцевої влади


01-01-2014
Назад к списку
До Європейського тижня місцевого самоврядування 14-20 жовтня 2013 р.

2. Біленчук, П. Д. Місцеве самоврядування в Україні : мунiципальне право: навч. посiбник / П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний. – К. : Атіка, 2000. – 304 с.

3. Гелей, С. Д. Політологія : навч. посібник / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів : Світ, 2001. – 384 с.
4. Лісничий, В. В. Дискурс політичної регіоналізації : моногр. / В. В. Лісничий. – Х. : Константа, 2011. – 216 с.

5. Медведчук, В. В. Дух и принципы социал-демократии : украинская перспектива : пер. с укр. / В. В. Медведчук. – К. : Основні цінності, 2000. – 215 с.

6. Медведчук, В. В. Соціал-демократичний вибір – історичний шанс для України / В. В. Медведчук. – К. : Основні цінності, 2000. – 164 с.

7. Основи демократії : навч. посіб. для вузів / М. Бессонова, О. Біруков, С. Бондарук [та ін.] ; за ред. А. Колодій. – К. : Ай Бі, 2002. – 684 с.

8. Політична географія і геополітика : навч. посіб. для вищих навч. закладів / Б. П. Яценко, В. І. Стафійчук, Ю. С. Брайчевський [та ін.]. – К. : Либідь, 2007. – 256 с. : іл.

9. Політологія : підручник / Л. М. Герасіна, В. С. Журавський, В. Я. Зимогляд [та ін.] ; ред.. М. І. Панов [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Ін Юре, 2005. – 520 с.

10. Політологічний енциклопедичний словник : навч. посібник / За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна; упоряд.: В. П. Горбатенко. – 2-е вид., доп. і перероб. – К. : Генеза, 2004. – 735 с.

11. Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє / Нац. акад. держ. упр. При Президентові України. – К. : К.І.С., 2009. – 240 с.

12. Сухонос, В. В. Динаміка сучасного державно-політичного режиму в Україні : антиномія демократизму і авторитаризму / В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2003. – 335 с.

13. Україна. Закон України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" : офіц. вид./ .Верховна Рада України. – К. : Парламентське видавництво, 1997. – 100 с.

14. Україна, Конституція. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року / Верховна Рада України. – К. : Преса України, 1997. – 80 с.

15. Азаров, М. Я. Роль органів місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку / М. Я. Азаров // Фінанси України. – 2007. – № 3. – С. 3-13.

16. Бондарук, Т. Щодо визначення фінансів місцевого самоврядування / Т. Бондарук ; Уманський державний педагогічний університет. // Економіст. – 2006. – № 6. – С. 44-46.

17. Ершов, А. Н. Качество жизни и местное самоуправление в условиях социальной модернизации / А. Н. Ершов, Ю. Р. Хайруллина // Социологические исследования. – 2004. – № 8. – С. 63-70.

18. Іваненко, В. О. Місце та роль місцевих податків і зборів у забезпеченні місцевого самоврядування [Текст] / В. О. Іваненко // Фінанси України. – 2005. – № 4. – С. 32-34.

19. Климкова, И. Местное самоуправление - фактор обеспечения действенности избирательного процесса [Текст] / И. Климкова // Персонал. – 2004. – № 9. – С. 22-24.

20. Косаріна, В. П. Економічна природа й сутність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування [Текст] / В. П. Косаріна, О. В. Тимошенко ; Полтавський університет споживчої кооперації України. // Фінанси України. – 2010. – № 5. – С. 118-125.

21. Лазепко, І. М. Інноваційний шлях створення фінансової бази місцевого самоврядування [Текст] / І. М. Лазепко ; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 27-34.

22. Либоракина М. И. Местное самоуправление и реформа жилищно-комунального хозяйства / М. И. Либоракина, С. Б. Сиваев // Общественные науки и современность. – 2004. – №3. – С. 39-50.

23. Мартынов, М. Ю. Местное сообщество и социально-экономическая основа местного самоуправления [Текст] / М. Ю. Мартынов // Социологические исследования. – 2003. – № 8. – С.50-53.

24. Матулионис, А. В. Изменения ценностных ориентаций в сфере демократии у руководителей местного самоуправления [Текст] / А. В. Матулионис, С. Микенене, Р. Рауляцкас // Социологические исследования. – 2004. – № 5. – С. 35-45.

25. Мних, М. В. Роль та значення місцевих фінансів у розвитку місцевого самоврядування [Текст] / М. В. Мних // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 2. – С. 15-17.

26. Нікіфорова, І. І. Система виборів до органів місцевого самоврядування як чинник розвитку політичної конкуренції [Текст] / І. І. Нікіфорова // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 3. – С. 41-44.

27. Озерська, А. В. Правові аспекти функціонування органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування [Текст] / А. В. Озерська // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 4. – С. 16-19.

28. Падалка, В. М. Запозичення фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування України на ринку єврооблігацій [Текст] / В. М. Падалка // Фінанси України. – 2005. – № 6. – С. 82-92.

29. Петрова, І. О. Організація діловодства у департаменті місцевого самоврядування [Текст] / І. О. Петрова // Бібліотекознавство Документознавство Інформологія. – 2006. – № 4. – С. 37-43.

30. Плющ, Р. М. Організаційна взаємодія органів місцевого самоврядування [Текст] / Р. М. Плющ ; Національна академія державного управління при Президентові України. // Статистика України. – 2006. – № 2. – С. 81-85.

31. Плющ, Р. М. Перспективні напрямки розвитку організаційних структур місцевого самоврядування [Текст] / Р. М. Плющ ; Національна академія державного управління при Президентові України. // Статистика України. – 2006. – № 1. – С. 102-106.

32. Салморбекова, Р. Местное самоуправление как социальный институт в период трансформации общества [Текст] / Р. Салморбекова // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2005. – № 3. – С. 178-185.

33. Туровский, Р. Ф. Местное самоуправление: к организации эффективной власти [Текст] / Р. Ф. Туровский // Общественные науки и современность. – 2005. – № 6. – С. 68-79.

34. Фінансова база діяльності органів місцевого самоврядування в системі критеріїв депресивності адміністративно-територіальних районів України [Текст] / М. Бутко, С. Зеленський, О. Зеленська, А. Літош ; Чернігівський державний технологічний університет. // Економіст. – 2011. – № 11. – С. 38-41. – 3 назв.


Назад к списку