Покликання університету


01-01-2014
Назад к списку
I. Нормативно-правові документи. Болонський процес

Цитата: «Університет – це автономний інститут в серці суспільства, що має особливу організацію внаслідок свого положення і історичного надбання. Він створює, оцінює і передає культуру за допомогою наукових досліджень і навчання. Щоб відповідати потребам суспільства, дослідження і навчання університети повинні бути морально та інтелектуально незалежними вд будь-якої політичної та економічної влади».

Аніловська Г. Я. Університетська освіта. – Львів: Магнолія, 2010. – С. 14.


1. Нормативно-правові документи з питань вищої освіти / за ред. Я. Я. Болюбаша. –К. : [Б. в.], 2004. – 304 с.

2. Ніколаєнко, С. М. Стратегія розвитку освіти України : початок XXI століття / С. М . Ніколаєнко. – К. : Знання, 2006. – 253 с.

3. Закон України «Про вищу освіту» : наук.-практ. комент. / за ред. В. Г. Кременя. – К. : ПП «СДМ-Студіо», 2002. – 328 с.

4. Дабагян, А. В. Некоторые проблемы реформирования системы образования / А. В. Дабагян, А. М. Михайличенко ; под ред. Л. Л. Товажнянского. – Х. : Форт, 2001. – 220 с.

5. Гейхман, В. Л. Высшая школа : правовые вопросы : справ. / В. Л. Гейхман, Т. П. Митиль ; под ред. В. А. Северцева. – К. : Лыбидь, 1990. – 368 с.

6. Журавський, В. С. Болонський процес : головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти / В. С. Журавський, М. З. Згуровський. – К. : ІВЦ «Політехніка», 2003. – 200 с.

7. Болонський процес в Україні : наук.-метод. зб. Ч. 1 / Науково-методичний центр вищої освіти. – К. : Знання, 2005. – 192 с. – (Проблеми освіти ; Вип. 45).

8. Болонський процес в Україні : наук.-метод. зб. Ч. 2 / Науково-методичний центр вищої освіти. – К. : Знання, 2005. – 200 с. – (Проблеми освіти ; Вип. 46).

II. Університетська освіта

Цитата: «Освіта – це те, що залишається після того, як забувається усе вивчене в школі».

Альберт Ейнштейн


1. Вища освіти в Україні : навч. посіб. : гриф МОН / В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степко [та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя, С. М. Ніколаєнка. – К. : Знання, 2005. – 327 с.

2. Аніловська, Г. Я. Університетська освіта : навч посіб. / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Л. М. Томаневич. – Львів : Магнолія, 2006. – 375 с.

3. Покликання університету : зб. наук. пр. / за ред. О. Гомілко. – К. : РІА «Янко», Веселка, 2005. – 304 с.

4. Архангельский, С. И. Учебный процесс в высшей школе: его закономерные основы и методы : учеб.-метод. пособие / С. И. Архангельский. – М. : Высш. шк., 1980. – 368 с.

5. Проблемы высшей школы : респуб. науч.-метод. сб. Вып. 71. – К. : Вища шк., 1990. – 112 с. : ил., табл.

6. Системи якості вищих навчальних закладів : теорія і практика / О. І. Волков, Л. М. Віткін, Г. І. Хімічева [та ін.]. – К. : Наукова думка, 2006. – 302 с.

7. Система подготовки инженерных кадров в ВУЗе / Г. И. Денисенко, О. М. Бялик, В. В. Босый [и др.]. – К. : Вища шк., 1987. – 184 с.

8. Инженер XXI века : личность и профессионал в свете гуманизации и гуманитаризации высшего технического образования / под ред. М. Е. Добрускина. – Х. : Рубикон,1999. – 512 с.

9. Проблеми освіти : наук.-метод. зб. Вип. 42 / МОНУ, НМЦ ВО. – К. : НМЦ ВО, 2005. – 238 с.

10. Лебедев, О. Т. Проблемы теории подготовки специалистов в высшей школе / О. Т. Лебедев, Г. Е. Даркевич. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1984. – 212 с.

11. Долженко, О. В. Современные методы и технология обучения в техническом вузе : метод. пособие / О. В. Долженко, В. Л. Шатуновский. – М. : Высш. шк., 1990. – 191 с. : ил.

12. Подоляк, Л. Г. Психологія вищої школи : навч. посіб. для магістрантів і аспірантів / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – К. : ТОВ «Філ-студія», 2006. – 320 с.

13. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова [та ін.] ; за ред. З. Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2005. – 399 с.

14. Хартія Університетів України, Ольвійська Декларація Університетів, Рамки пріоритетних дій та Статут Асоціації Університетів України : наук. видання. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили, 2009. – 44 с. – (Ольвійський форум : стратегії України в геополітичному просторі ; Вип. 1 ).

15. Вопросы образования. – 2011. – № 1.

16. Вопросы образования. – 2011. – № 4.

III. Виховний процес

Цитата: «Виховання студентів спорядковано ряду принципів. МЕТОДОЛОГІЧНІ: системність єдність навчання та виховання, залежність виховання від державного устрою; ідеологічний та політичний плюралізм; національна спрямованість виховання; науковість та світськість виховання; гуманізм. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ПРИНЦИПИ: централізація управління виховання; демократизація системи управління вихованням шляхом партнерства педагогів і студентів; плановість та систематичність виховання; спеціалізація кафедр у вихованні студентів; провідна роль педагогів у вихованні; наставництво як постійна форма організації виховання; урахування профілю вузу, факультету у вихованні».

Інженер XXI століття: особливість і професіонал в світі гуманізації та гуманітаризації вищої технічної освіти. – Х. : Рубікон, 1999. – С. 181.


1. Організація навчально-виховного процесу : з досвіду роботи вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації. Вип. 1. – К. : [Б. в.], 2004. – 365 с.

2. Збірник нормативних актів України щодо організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі : довід. для працівників вищ. навч. закладів. Вип. 1 / Українська академія зовнішньої торгівлі. – К. : УАЗТ, 2003. – 420 с.

3. Веников, В. А. Мировоззренческие и воспитательные аспекты преподавания технических дисциплин : на примере электротехники и электроэнергетики : науч.-теорет. пособ. для преподавателей вузов / В. А. Веников, Я. А. Шнейберг. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1989. – 175.с. : ил.

4. Формирование учебной деятельности студентов / под ред. В. Я. Ляудис. – М. : МГУ, 1989. – 240 с.

5. Моделирование деятельности специалиста на основе комплексного исследования / под ред. Е. Э. Смирновой. – Л. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1984. – 176 с.

6. Кравчук, П. Ф. Формирование развитой творческой личности студента : философско-социологический и методический анализ / П. Ф. Кравчук. – К. : Вища шк., 1984. – 156 с.

7. Эстетическое воспитание в техническом вузе : учеб.-метод. пособие / Л. М. Кадцын, Г. Г. Квасов, В. Т. Лисовский [и др.] ; под ред. Г. С. Гуна. – М. : Высш. шк., 1991. – 207 с. : ил.

8. Эсаулов, А. Ф. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов : науч.-метод. пособие / А. Ф. Эсаулов. – М. : Высш. шк., 1982. – 223 с. : ил.

9. Булич, Э. Г. Как повысить умственную работоспособность студента / Э. Г. Булич. – К. : Выща шк., 1989. – 56 с.

10. Буга, П. Г. Создание учебных книг для вузов / П. Г. Буга. – 2-е изд. – М. : МГУ, 1990. – 80 с.

IV. Інновації у вищій школі

Цитата: «Як альтернатива існуючої системи навчання у сучасному суспільстві може виступати саме технологія дистанційного навчання. Формування дистанційного навчання обумовлено історично. Головну роль у ньому зіграла потреба суспільства у фахівцях вищої кваліфікації, у збільшенні їхньої кількості за допомогою поширення системи вищої освіти на території всієї нашої держави і її демократизація».

Впровадження нових інформаційних технологій навчання : тези доповідей. – Х. : ХАІ, – 2004. – С. 29.


1. Інновації у вищій школі : зб. наук. праць (пропозицій, статей, тез) / Х. В. Раковський, Н. Х. Раковська, О. С . Раковська-Башмакова [та ін.]. – Х. : МСУ, 2011. – 344 с.

2. Алексеев, А. Н. Дистанционное обучение инженерным специальностям : моногр. / А. Н. Алексеев. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2005. – 333 с.

3. Шматков, Є. В. Новітні інноваційні технології навчання : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. інж.-пед. спеціальностей / Є.В. Шматков, Д. В. Коваленко. – Х. : ВПП «Контраст», 2008. – 172 с.

4. Информационно-аналитические модели управления техническими высшими учебными заведениями / А. Н. Гуржий, В. С. Кривцов, А. С. Кулик [и др.]. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2004. – 387 с.

5. Метешкин, К. А. Основы организации, функционирования и перспективы развития системы «Высшая школа Украины» : моногр. / К. А. Метешкин. – Х. : ХНАГХ, 2010. – 309 с.

6. Впровадження нових інформаційних технологій навчання", науково-методична конференція (2004; Харків) Науково-методична конференція "Впровадження нових інформаційних технологій навчання",15-16 квітня 2004 р. [Текст] : тези доповідей / Впровадження нових інформаційних технологій навчання", науково-методична конференція (2004; Харків). – Х.: Нац. аерокосмічний ун-т "ХАІ", 2004. – 238 с.

7. Нові технології навчання : наук.-метод. зб. Вип. 41 / МОНУ, НМЦ ВО. – К. : НМЦ ВО, 2005. – 256 с.

8. Норенков, И. П. Информационые технологии в образовании / И. П. Норенков, А. М. Зимин. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. – 352 с. : ил. – (Информатика в техническом университете).

9. Дусенко, Д. И. Психофизический тренинг в учебных занятиях студентов : учеб. пособие / Д. И. Дусенко, Л. М. Балабанова. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т «ХАИ», 2004. – 50 с.

10. Модель сотрудничества университетов и бизнеса. Развитие университетско-промышленных связей / Ю. С. Выходец, И. В. Глущенко, М. Ю. Довгопол [и др.]; под ред. И. В. Чумаченко. – Х. : Райдер, 2008. – 104 с.

11. Инновации в образовании. – 2012. – № 1.

12. Инновации в образовании. – 2012. – № 2.

13. Инновации в образовании. – 2012. – № 3.

14. Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 3.

15. Дистанционное и виртуальное обучение. – 2012. – № 2.

16. Дистанционное и виртуальное обучение. – 2012. – № 3.


Назад к списку