Наука і освіта незалежної україни


01-01-2014
Назад к списку

I. Нормативно-правові документи

Цитата: «24 серпня – День Незалежності України.
24 серпня 1991 року відбулося засідання Верховної Ради України. Подією сесії стало прийняття Акта проголошення незалежності України».


1. Вища освіта : нормативно-правові акти про організацію освіти у вищих навч. закладах III-IV рівнів акредитації : у 2 кн. / уклад. М. І. Панов Ю. П. Битяк, Г. Г. Сябро та ін. ; за ред. М. І. Панова ; МОН України, Нац. юридична акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2006. – 688 с.

2. Збірник нормативних актів України щодо організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі : довід. для працівників вищих навчальних закладів. Вип. 1. – К. : УАЗТ, 2003. – 420 с.

3. Нормативно-правові документи з питань вищої освіти / за ред. Я. Я. Болюбаша. – [Б. м.], 2004. – 304 с.

4. Гейхман, В. Л. Высшая школа: правовые вопросы : справ. / В. Л. Гейхман, Т. П. Митиль; под ред. В. А. Северцева. – К. : Лыбидь, 1990.– 368 с.

5. Право інтелектуальної власності : академічний курс : підруч. для студентів вищих навч. закладів / за ред. О. А. Підопригори. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : ВД"Ін Юре", 2004. – 672 с.

6. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / уклад. М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, К. М. Левківський, Ю. В. Сухарніков ; відп. ред. М. Ф. Степко. – К., 2004. – 24 с.


II. Науково-технічний потенціал України

Цитати: «Наукова галузь в Україні має розвинену мережу організацій. Вона об`єднає наукові заклади, проектно-конструкторські організації, дослідно-експериментальні лабораторії та підрозділи».

Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень. – К., 2005. – С. 21

«Україна робить лише перші кроки на шляху до цивілізованої інтеграції у світовій та європейський науково-технологічний простір. Вона ще не досягла визнаного статусу рівноправного суб`єкта науково-технічної співпраці і тому залишається країною, що переважно постачає кваліфіковані кадри промислово розвинутим державам. Але така ситуація потребує кардинальних змін».

Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень. – К., 2005. – С. 35.


1. Зербіно, Д. Д. Наукова школа: лідер і учні / Д. Д. Зербіно. – Львів : Євросвіт, 2001. – 208 с. : іл.

2. Краснобокий, Ю. М. Словник-довідник науковця-початківця / Ю. М. Краснобокий, К. М. Левківський. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : НМЦВО, 2001. – 72 с.

3. Методологические вопросы науковедения / под. ред. В. И. Оноприенко. – К. : УкрИНТЭИ, 2001. – 332 с.

4. Шейко, В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2002. – 295 с.

5. Філіпенко, А. С. Основи наукових досліджень : конспект лекцій / А. С. Філіпенко. – К. : Академвидав, 2004. – 208 с. – (Альма-матер)

6. Стеченко, Д. М. Методологія наукових досліджень : підручник / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – К. : Знання, 2005. – 309 с. – (Вища освіта ХХI століття)

Цитата: «Важливе значення для інноваційного розвитку країни мають регіональні наукові комплекси (великі об`єднання наукових закладів, створені у Києві та Харкові з метою прискорення фундаментальних досліджень і розробки стратегічних проблем, та галузеві наукові центри, націлені на розробку комплексу проблем переважно в рамках однієї науки або галузі наукового господарства)».

Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень. – К., 2005. – С. 23-24


7. Інтернет-ресурси України : довід. видання / під ред. В. Д. Пархоменка. – К. : УкрІНТЕІ, 2004. – 240 с.

8. Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : матеріали Х між народ. наук. практ. конф., 10-13 вер. 2009 р., Харків / М-во освіти і науки України, Ін-т інноваційних технологій вищої освіти М-ва освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»та ін. – Х. : Нац. аерокосмічний ун-т «ХАІ», 2009. – 192 с.

9. Вісник НАН України. – 2009. – № 12

10. Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. – 2010. – № 1

11. Эффективность сотовых конструкций в изделиях авиационно-космической техники : сб. материалов III междунар. науч.-практ. конф. / Науч.-производственная группа «Днепротехсервис». – Днепропетровск, 2009. – 173 с.


III. Стратегія розвитку освіти України

Цитата: «Реформування освіти в Україні є складовою процесу адаптації національної освітньої системи до змін, що відбуваються останні двадцять років у європейських країнах і пов`язані з усвідомленням важливості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу. Відтак питання забезпечення рівного доступу не просто до освіти, а саме до якісної освіти є ключовим для розвитку не лише освітньої галузі, а й усього суспільства».

Ніколаєнко С. М. Стратегія розвитку освіти України: початок ХХI ст. – К., 2006. – С. 10.


1. Вища освіта в Україні : навч. посіб. / В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степко та ін. ; за ред. В. Г. Кременя, С. М. Ніколаєнка. – К. : Знання, 2005. – 327 с.

2. Україна. Закони. Закон України «Про вищу освіту» : наук.-практ. коментар / за ред. В. Г. Кременя. – К., 2002. – 323 с.

3. Ніколаєнко, С. М. Стратегія розвитку освіти України:поч. ХХI століття / С. М. Ніколаєнко. – К. : Знання, 2006. – 253 с.

4. Стратегія реформування освіти в Україні : рек. з освітньої політики. – К. : «К.I.С.», 2003. – 296 с.

5. Нові технології навчання : наук.-метод. зб. Вип. 38 / за ред. В. О. Зайчука та ін. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2004. – 213 с.

6. Волков, О. І. Системи якості вищих навчальних закладів: теорія і практика / О. І. Волков, Л. М. Віткін, Г. І. Хімічева, А. С. Зенкін. – К. : Наук. думка, 2006. – 302 с.

7. Покликання університету : зб. наук. пр. / за ред. О. Гомілко. – К. : РІА «ЯНКО»; «ВЕСЕЛКА», 2005. – 304 с.

8. Воротильников, П. Е. Механизм управления и оценки качества подготовки специалистов с высшим образованием / П. Е. Воротильников. – М., 1999. – 188 с.

9. Менеджмент освіти : навч. посіб. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, І. С. Посохова, В. В. Кулешова, Т. В. Калініченко. – Х. : Контраст, 2008. – 68 с.

Цитата: «Стан справ у галузі освіти, темпи та глибина перетворень не задовольняють потреб суспільства. Актуальними завданнями залишаються збереження і поширення кращих традицій національної системи освіти, забезпечення доступності здобуття якісної освіти для всіх громадян та входження вітчизняної системи освіти в освітній і науковий простір Європи».

Ніколаєнко С. М. Стратегія розвитку освіти України: початок ХХI ст. – К., 2006. – С. 8.


10. Інженер ХХI століття: особистість і професіонал в світі гуманізації та гуманітаризації вищої технічної освіти / за ред. М. Є. Добрускіна. – Х. : Рубікон, 1999. – 512 с.

11. Алексеев, А. Н. Дистанционное обучение инженерным специальностям / А. Н. Алексеев. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2005. – 333 с.

12. Модель сотрудничества университетов и бизнеса. Развитие университетско-промышленных связей / Ю. С. Выходец, И. В. Глущенко, М. Ю. Довгопол, Е. В. Решетняк, И. В. Чумаченко и др. ; под ред И. В. Чумаченко. – Х. : Райдер, 2008. – 104 с.

13. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. Праць : у 2-х ч. / за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. – Х. : НТУ « ХПІ», 2002. – 432 с.


IV. Вищі навчальні заклади

1. Украина : полная энциклопедия / сост. В. М. Скляренко, Т. В. Иовлева, В. В. Мирошникова, М. А. Панкова. – Х. : Фолио, 2007. – 463 с.

2. Артюх, С. Ф. История УИПА / С. Ф. Артюх. – Х. : Прапор, 2007. – 352 с.

3. Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди / за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Х. : ОВС, 2001. – 176 с.

4. Історія та сучасність: 70-річчя діяльності Харківського державного автомобільно-дорожнього технічного університету. – Х. : Вид-во ХДАДТУ, 2000. – 114 с.

5. История ХИСИ – ХГТУСА в лицах / под ред. Н. С. Болотских. – Х., 2005. – 272 с.

6. История ХАИ: к 80-летию основания университета: библиогр. указ. / сост. И. В. Олейник, В. С. Гресь ; под ред. Н. М. Ткаченко. – Х. : ХАИ, 2010. – 257 с.

7. Студентські наукові студії : зб. наук. робіт. Вип. III. – Миколаїв : Вид-во МФ НаУКМА, 2000. – 184 с.

8. Гончарук, Г. І. Вибір одеських політехніків / Г. І. Гончарук. – Одеса : Астропринт, 2006. – 216 с.

9. Ректор третього тисячоліття : довід.-бібліогр. вид. Вип. 1. – К. : Вид. центр «Болгов», 2002. – 147 с.


Назад к списку